Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.Morten Goodwin er en av landets fremste eksperter på kunstig intelligens. Han kommer rett fra Kulturskolens Lederkonferanse til Skolelederforbundets podkaststudio for å dele noen tanker om hvor vi er på vei, ikke minst på utdanningsfeltet.

Mobilpause på Nydalen skole

På Nydalen skole tok de grep for å finne en felles praksis og samordne mobilbruken i klassene. Løsningen de kom fram til, kalte de mobilpause. Rektor Linn Siri Jensen forteller om ordningen og prosessen i forkant.

Hva vet vi om effekten av folkehelse og livsmestring?

"Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema i skolen som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg", heter det i overordnet del. Målet er klart, men ikke hvordan man skal komme dit, og her vet vi at det store forskjeller.

Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

The Final Countdown?

Kunstig intelligens, apatiske elever, behov for ny kompetanse og polarisering – Hvordan møter vi fremtidens utfordringer i skolen?

Høringskonferanser for Kvalitetsutviklingsutvalget

Hovedinnstillingen til Kvalitetsutviklingsutvalget er levert, og nå skal den ut på høring. Men først arrangeres det høringskonferanser over hele landet. Det betyr at Bjørn Furulund er tilbake i podkasten for å ta oss med gjennom alt som har skjedd siden sist.

Hva vet vi egentlig om barn og unges skjermbruk?

Før jul la Skjermbrukutvalget frem to temanotater om barns skjermbruk i skolen og hjemme. Utvalget har sett nærmere på læring, men også på utvikling, psykisk helse og søvn for barna. Utvalget konkluderer blant annet at elevene leser lengre tekster dårligere på skjerm og at særlig elever med lave leseferdigheter opplever størst negative effekter av lesing på skjerm. Robert Steen har ledet utvalget, og han er ukens gjest.

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.

Hva kan vi lære av Skolelederens historie?

I sitt doktorgradsarbeid har Rikke Sundberg lest 15 årganger med Skolelederen, samt en rekke offentlige publikasjoner og dokumenter. Hun tar oss med på en historietime om skolelederrollens utvikling fra nittitallet til i dag, fra "den fremste blant likemenn til en den som løfter det kollektive".

Hva slags ledelse krever fagfornyelsen?

Under kunnskapsløftet etterlyste man tydelige og kraftfulle ledere som verken føyer seg eller gir etter. Dette er en ganske annen ledertype enn det legges opp til i fagfornyelsen.

Er vi styrt eller støttet?

På Arendalsuka la vi frem vår nye forskningsrapport om norske rektorers handlingsrom. Rapporten er oppsiktsvekkende og peker blant annet på store utfordringer med toppstyring og manglende oppgave- og rammeavklaringer.

Hvordan bruker vi data om skolen?

Vi skoleledere samler inn mye data om skolene våre, men hvordan bruker vi disse dataene? Hva er egentlig data når vi tenker på skole? Handler det bare om tall, eller finnes det andre typer data?

Hva er ledelse?

Denne uken har vi fått besøk av Jan Ketil Arnulf, som blant annet er kjent for klassikeren "Hva er ledelse?" Han stiller spørsmålet hva er ledelse, og hva er det ikke?

Å lede mellomledelse

Mellomlederen kan noen ganger bli litt usynlig i den store sammenhengen. Samtidig er mellomlederrollen svært viktig for at skolen og barnehagen skal fungere.

Ny opplæringslov: Elise Waagen

Det er 25 år siden sist gang man gjennomgikk Opplæringsloven i sin helhet. Nå har partiene på Stortinget kommet til en tverrpolitisk enighet og den nye loven trer i kraft fra høsten 2024.

8. mars-spesial: Jenter og entreprenørskap

I anledning kvinnedagen har vi fått besøk av Torild Mohn fra Ungt Entreprenørskap og Kjersti Schjelvaag Lian fra Cissi Klein videregående skole i Trondheim. Hvorfor speiler ikke det vi ser i skolen det som skjer i arbeidslivet? Hvorfor er det slik at jenter gjør det godt på skolen, men er mindre representert i næringslivet? Og kan entreprenørskap som skolefag være med og endre på dette?

Det gode laget rundt eleven

Ukens episode er en samproduksjon med Vernepleierpodden. Sammen med Bjørn Harald Iversen snakker vi med rektor Ivar Rød fra Romsdal videregående skole. På hans skole har de jobbet svært aktivt med å styrke og dyrke laget rundt eleven. Hvordan har de fått det til, og hvilke råd kan han gi oss?

Økonomi, læremidler og leseglede

PIRLS-undersøkelsen viser at norske elever leser dårligere og har mindre leseglede enn tidligere. Selv om vi ikke er klassens verste, er det alarmerende tall.

Lønnsoppgjøret 2023: Hvordan gikk det?

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor er ferdig. For våre medlemmer ble det et godt oppgjør som legger gode rammer for videre forhandlinger der lønna forhandles lokalt.

Eksamen post-korona: Hva nå?

Pandemien er over, og nå skal det avholdes eksamen for første gang på fire år. Dette er nytt for alle elevene, og det samme gjelder for mange av dem som har ansvar for gjennomføringen.

Påske, tillit og abstraksjonstyranni

I Hurdalsplattformen lovte regjeringen en tillitsreform, men hva betyr nå egentlig det? Er ordet tillit i ferd med å tømmes for innhold? Og trenger vi virkelig en tillitsreform?

Hva skal til for at opplæringsloven skal etterleves?

Enkelte deler av opplæringsloven brytes oftere enn andre. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse sett nærmere på årsakene til dette og måter å gjøre det enklere for kommunen å etterleve regelverket på.

Hva kan vi vente oss på Viktigste Leder-konferansen?

Årets Viktigste Leder-konferanse går av stabelen 26.-27. april på Scandic Oslo Airport Hotel. Forbundsleder Stig Johannessen har kommet til podkast-studioet for å fortelle oss om hva han gleder seg mest til på årets konferanse.

Hva betyr ledelsen for utvikling av skolen?

I boken "Skoleutvikling i videregående skole" tar professor i norsk fagdidaktikk ved NTNU, Henning Fjørtoft, en praktisk tilnærming til spørsmålene rundt ledelsens rolle i utvikling av skolen. Boken baserer seg på funnene i forskningsprosjektet SKUV (Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering).

Kvalifisering og rangering ved UH-opptak

Hvordan fungerer opptak til UH-sektoren i dag? Kan vi tenke oss en mer oversiktlig og rettferdig ordning? I desember la opptaksutvalget frem NOU-en "Veier inn". Utredningen har fått stor oppmerksomhet og vekket debatt i flere miljøer.

Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen

31. januar overleverte Kvalitetsutviklingsutvalget sin delinnstilling til statsråd Brenna. Vår gamle venn Bjørn Furulund er tilbake i studio for å fortelle om kunnskapsgrunnlaget NOU-en kartlegger og veien videre til den endelige rapporten som etter planen skal overleveres 15. oktober.

Hva får en skole til å virke?

Dorothea Blix er avdelingsleder ved Bodin videregående skole. Hun brenner for organisasjonskultur, og på hennes skole er det en prioritert oppgave.

Å skape en vi-skole

Alle som har vært involvert i en skolesammenslåing, vet at dette er en lang og noen ganger smertefull prosess. På det som skulle bli Skien videregående skole startet de denne prosessen allerede mange år før det nye skolebygget sto ferdig.

Hva vil skje i 2023?

I årets siste utgave av Viktigste Leder stiller vi spørsmålet: Hva vil skje i Skolelederforbundet i 2023? Hvilke prosesser er vi inne i? Og hva ønsker vi at det nye året skal bringe?

Hvordan gikk årets forhandlinger?

Skolelederforbundets lokale forhandlere er nå ferdige med sitt arbeid. Det er fortsatt en del vi ikke vet, men vi benytter likevel anledningen til å ta en fot i bakken og spørre: Hvordan gikk det egentlig med de lokale forhandlingene i år?

Mer enn bare oppbevaring

I august 2021 ble det for første gang innført en rammeplan for SFO. Vi har fått besøk av Veronica Rye, avdelingsleder for SFO ved Gausel skole i Stavanger.

Med videre betydning

Karen Marie Løberg Furuseth er Skolelederforbundets representant i utvalget. Hun forteller mer om arbeidet og hva denne utredningen betyr for ledere i opplærings- og oppvekstsektoren.

Kvalitetsutviklingsutvalget: Hva er det egentlig?

Arbeidet i det partssammensatte utvalget for kvalitetsutvikling i skolen er godt i gang, og den første delinnstillingen skal leveres 15. januar 2023. Men hva er egentlig kvalitetsutviklingsutvalget?

Hva må en god forhandler vite?

Kenneth Skårn fra Ålesund har lang erfaring som forhandler i Skolelederforbundet. Han deler av sine erfaringer fra arbeidet de hovedtillitsvalgte gjør.

Landets viktigste ledere

Forskning viser at rollen som rektor de siste årene har gått fra å være en "fremste blant likemenn" til en overarbeidet altmuligmann. Vi ser også at verken skolelederne selv eller øvrige ansatte ønsker at det er slik de skal bruke tiden sin.

Ledelsespraksis som fremmer kunnskapsdeling

I en årrekke har Øyvind Glosvik og Dorthea Sekkingstad drevet forskning på ledelse og organisering i skolen. I to nye artikler oppfordrer de nå til å tenke nytt om ledelse, daglig drift, kompetanseutvikling og skoleutvikling. I samtale med Alf Aschim utdyper de hvorfor dette er så viktig.

Tidsbruk, skoleutvikling og drift

Mange skoleledere betrakter skoleutvikling som sin viktigste oppgave. Samtidig opplever de at tiden spises opp av driftsoppgaver og rapportering.

Skoleeiers ansvar: Hvordan lede ledere?

Formålet med opplæringsloven er å åpne dører mot verden og framtiden. Og det er egentlig det det handler om – å skape muligheter, gode sammenhenger og motivasjon for barn og unge, sier kommunalsjef Olaf Hella.

Mangler vi tydelige kompetansekrav i lederutdanningen?

En undersøkelse gjennomført av Rudi Kirkhaug (UiT) i samarbeid med Skolelederforbundet viser at skolelederne opplever at rektorutdanningen kommer til kort. Kartet stemmer ikke overens med terrenget, og mange nye ledere føler at de blir overlatt til seg selv.

Hovedtariffoppgjøret spesial

Hovedtariffoppgjøret i offentlig sektor er i havn. Det ble tøffe og til dels lange forhandlinger, men vi kom til slutt til en enighet som vi kunne akseptere.

Hvorfor har vi eksamen?

Også i 2022 har eksamen blitt avlyst. Vi benytter anledningen til å stille spørsmålet: Hva er det egentlig eksamen måler? Er det bare noe vi gjør fordi det alltid har blitt gjort? Hvilke alternativer finnes for å måle elevers kompetanse?

Hvordan lykkes med lokale forhandlinger?

Når sevja stiger, stiger også blodtrykket til Skolelederforbundets forhandlere. I mange kommuner begynner de lokale forhandlingene allerede nå, og hvordan forholder man seg til disse forhandlingene - som forhandler og som medlem?

Elevmedvirkning i skolen

Hva er hensikten med elevmedvirkning? Hva skal elevene kunne være med og påvirke? Og fungerer elevdemokratiet som det skal i dag?

Et trygt og godt læringsmiljø

Elevundersøkelsen som kom tidligere i år, viste at det psykososiale miljøet i skolen ikke var blitt så mye bedre under pandemien. Mobbeombud Kjersti Owren forteller om hvordan man kan jobbe for å styrke fellesskapsfølelsen og elever og barns tilhørighetsfølelse.

Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen

Kjønn, seksualitet og identitet kan være vanskelig for mange i skoleverket. Det finnes mange myter, og språket man bruker har stor makt når det kommer til identitet.

Trenger vi en ungdomsskolereform?

I høst foreslo opposisjonspartiene på Stortinget at det skulle gjennomføres en ungdomsskolereform. Avtroppende leder for Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs er enig i at vi trenger en slik reform, men ikke nødvendigvis i den utformingen opposisjonspartiene har sett for seg.

2 år med pandemi i barnehagen

Hvordan har pandemien påvirket ledelse og drift av barnehagen? Styrer Jorunn Gilje Blomvik fra Solstrålen barnehage deler noen av sine erfaringer fra koronatiden.

Å lede en kunnskapsorganisasjon

Å lede en kunnskapsorganisasjon kan være svært utfordrende, men dertil givende hvis man gis muligheten til å arbeide med utvikling og nytenkning.

Den gode forhandleren

Det er vår i lufta og det betyr tid for forhandlinger. I denne episoden hører vi to erfarne forhandlere samtale om spillet i og utenfor forhandlingsrommet

Hvilken rolle skal Skolelederforbundet spille i fremtiden?

I denne episoden møter du ny generalsekretær, Jan-Erik Buer. Vi blir nærmere kjent med den nye lederen av sekretariatet, men vi har også utfordret ham på hva han tenker om skoleledelse i dag. Hvordan skiller skoleledelse seg fra annen type ledelse? Hvordan kan Skolelederforbundet bli en viktigere premissleverandør i oppvekstsektoren?

Lederprofesjonalitet

Skolelederforbundet har gjennom flere år jobbet aktivt for å få frem betydningen av ledelse i skolen ovenfor myndigheter og ulike beslutningstagere.

Det nye arbeidslivet

Skolelederforbundet er en del av fellesskapet YS og vår hovedorganisasjon er en viktig stemme for oss for å fremme betydningen av god lønn og gode arbeidsvilkår for sine medlemmer. I denne Episoden snakker Forbundsleder Stig Johannessen med YS leder Erik Kollerud om det nye arbeidslivet – eller hva forventer vi at utvikling og hvordan skal være våre felles prioriteringer for å sikre gode rammer for de ansatte i offentlig sektor.

Ledelse i et fremtidsperspektiv

Skolelederforbundet er opptatt av å sette et forskningsbasert perspektiv på det å være leder i vår sektor. Temaet har derfor vært et viktig element i vår oppstart av arbeidet med våre prioriteringer for neste landsmøteperiode.

Mellomlederen en betydningsfull nøkkelrolle

Skolelederforbundet har med støtte fra Fafo gjennomført en kartlegging av rekrutteringssituasjonen i skolen. Funnene peker på mellomledernivået som et viktig springbrett inn i posisjonen som rektor.

Hvem skal lede skolen i fremtiden?

Samtale mellom Kunnskapsminister Guri Melby og Forbundsleder Stig Johannessen om dagens ulike rammevilkår for ledelse og hva det vil ha og si for rekrutteringen til lederstillinger i skole og barnehage i fremtiden.

Gruppebasert ledelse med fokus på team

Hva er godt teamarbeid? Hvorfor er «teamarbeid» så strålende, til forskjell fra alle andre arbeidsgrupper? Vet vi egentlig hva et «team» er? Et mangslungent begrep men hva rommer det egentlig? Samtale mellom Førsteamanuensis Kjell B Hjertø og Forbundsleder Stig Johannessen

Barnehageledelse i krisetider

En samtale rundt noen tidsuavhengige egenskaper ved å lede profesjonsorganisasjoner, i lys av koronakrisen. Samtale mellom Barnehagestyrer Cathrine Solhaug, Dosent Ann Kristin Larsen og Forbundsleder Stig Johannessen.

Ledelse under samfunnsmessige kriser

En samtale rundt noen tidsuavhenige egenskaper ved å lede i profesjonsorganisasjoner, i lys av koronakrisen. Samtale mellom Rektor Geir Johansen, Professor Jan M Paulsen og Forbundsleder Stig Johannessen.

Økonomi, læremidler og leseglede

PIRLS-undersøkelsen viser at norske elever leser dårligere og har mindre leseglede enn tidligere. Selv om vi ikke er klassens verste, er det alarmerende tall.

Det gode laget rundt eleven

Ukens episode er en samproduksjon med Vernepleierpodden. Sammen med Bjørn Harald Iversen snakker vi med rektor Ivar Rød fra Romsdal videregående skole. På hans skole har de jobbet svært aktivt med å styrke og dyrke laget rundt eleven. Hvordan har de fått det til, og hvilke råd kan han gi oss?

Ny opplæringslov: Jan Tore Sanner

Det er 25 år siden sist gang man gjennomgikk Opplæringsloven i sin helhet. Nå har partiene på Stortinget kommet til en tverrpolitisk enighet og den nye loven trer i kraft fra høsten 2024.

Påske, tillit og abstraksjonstyranni

I Hurdalsplattformen lovte regjeringen en tillitsreform, men hva betyr nå egentlig det? Er ordet tillit i ferd med å tømmes for innhold? Og trenger vi virkelig en tillitsreform?

Podkast: Er vi styrt eller støttet?

På Arendalsuka la vi frem vår nye forskningsrapport om norske rektorers handlingsrom. Rapporten er oppsiktsvekkende og peker blant annet på store utfordringer med toppstyring og manglende oppgave- og rammeavklaringer.