Podkasten «Det virker»: Et spesialpedagogisk blikk på den nye opplæringsloven

Podkasten «Det virker» er en podkast om spesialpedagogikk og produseres av SpedAims – Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering ved Universitetet i Oslo. I podkasten møtes eksperter fra forskning og praksis for å snakke og diskutere rundt spennende problemstillinger innen spesialpedagogikk.

I den nyeste podkasten er det opplæringsloven som er tema. Den nye opplæringsloven trer i kraft fra skolestart høsten 2024, og i studio møtes advokat Tor Omar Nyquist fra Advokatfirmaet Lippestad og Camilla Herlofsen som er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder.

Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant og tidligere kunnskapsminister gir oss opplæringslovens historie og forteller om hvordan han og andre på Stortinget har jobbet for å få få den nye loven trygt i havn.

Podkasten kan du høre på UiO sine hjemmesider på denne lenken, eller du finner den på Spotify eller der du pleier å høre på podkaster.

Nytt nyhetsbrev fra ESHA

ESHA, the European School Heads Association, er en medlemsorganisasjon for europeiske skolelederforbund. Nesten alle europeiske land er representert i organisasjonen, og Skolelederforbundet er også representert i styret i ESHA  med forbundsleder Stig Johannessen.

ESHA sender ut månedlige nyhetsbrev som du kan melde deg på fra organisasjonens hjemmeside. Hvis du ønsker å lese innholdet på norsk, kan du velge ulike språkalternativer når du er inne på nettsiden.

Nyhetsbrevet for november omhandler blant annet ESHA-konferansen i Dubrovnik, informasjon om nettkurs for skoleledere om digitalisering av skolen og andre ESHA-prosjekter. Skolelederforbundets nyeste rapport «Er vi styrt eller støttet» er også omtalt. Lenke til nyhetsbrevet finner du her.

 

Nye foreldreutvalg for barnehager og grunnopplæringen

FUB og FUG er faste, uavhengige rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. De  skal bidra til at foreldremedvirkning på nasjonalt nivå og fremme godt samarbeid mellom barnehage, skole og hjem.

Utvalgene skal sikre at foreldrestemmene blir hørt i aktuelle saker og de nye medlemmene ble utnevnt den 24. november.

Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet.

– Foreldreutvalgene gjør et svært viktig arbeid for barn og unge i barnehage og skole og Skolelederforbundet ser frem til et godt samarbeid med de nye utvalgene, sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Dette blir det nye Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG)
Ståle Sand Kalkvik (leder), Trondheim
Johanne Marie Olaussen (nestleder), Oslo
Lill-Therese Varsi, Melhus
Attia Mirza Mehmood, Oslo
Jeanette Trondsdotter Guttormsen, Tromsø
Alf Harald Aronsen, Haugesund
Christopher Sandal Donné, Askøy
Vara 1: Yngve Søderholm-Nodland, Skien

Vara 2:  Elisabeth Teige, Volda

Dette blir det nye Foreldreutvalet for barnehagar (FUB)
Tor Eirik Rasmussen (leder), Sandnes
Sarah Jaber (nestleder), Oslo
Amalie Ristin Rimpi, Bodø
Synne Berteussen-Sandberg, Nord Odal
Einar Olav Larsen, Verdal
Erik Lølandsmo, Kristiansand
Vara 1: Tone Pettersen, Alta

Vara 2: Steffen André Kvalheim, Erdal

 

– Lærerutdanningen må ta studentenes emosjoner på alvor

Tekst: Siv Tonje S. Håkensen

– Vi har alt å vinne på å gi studenters og nyutdannede læreres emosjonelle erfaringer mer oppmerksomhet. Hvis lærere blir tryggere på å forholde seg til egne og andres emosjoner, kan det bidra til at flere trives og ønsker å forbli i læreryrket, sier Mette Helleve.

Hun har nylig fullført sin doktorgrad om lærerstudenters emosjonelle erfaringer som pedagogisk fenomen. Her har hun gått i dybden på studentenes egne beskrivelser av sine emosjonelle erfaringer fra lærerutdanningen.

Helleve forklarer hvordan skoler, klasserom og lærerutdanningen er komplekse emosjonelle arenaer, hvor lærere og studenter konstant er i kontakt med egne og andres emosjoner.

Til tross for dette er emosjoner et underkommunisert tema i pedagogikken.

– Det er vanlig å tenke at emosjoner ikke hører hjemme i den profesjonelle verden. Men jeg mener vi må tenke helt omvendt. Læreryrket handler i høy grad om å betrakte emosjoner som en integrert del av del av vår tenking og forståelse. Emosjoner viser oss en direkte vei inn i engasjementet vårt og undringen vår, sier hun.

Emosjoner sitter i kroppen

Men for å kunne gå nærmere inn på dette, trenger vi en liten begrepsavklaring. For hvorfor bruker Helleve ordet «emosjon» og ikke det mer vanlige ordet «følelse»?

– Ordet «følelse» viser til den siden ved en emosjon som man bevisst opplever. Men emosjonen inneholder også en del som man ikke er bevisst på og ikke kan sette ord på, forklarer Helleve.

Dette er de fysiologiske responsene i kroppen, som svette, rødming, økt puls og skjelving. Disse kommer forut for den bevisste vurderingen, for eksempel «nå er jeg glad», «nå er jeg stresset» og så videre.

Emosjoner sier noe om hvordan vi forholder oss til andre mennesker

I arbeidet med avhandlingen samlet Helleve inn data fra studenter ved grunnskolelærerutdanningen gjennom blant annet gruppeintervjuer, dybdeintervjuer og studentens egne skriftlige fortellinger.

Ved å analysere disse dataene, fant hun ut mye om hvordan lærerstudenters emosjonelle erfaringer oppstår, hvordan de kommer til uttrykk, og hvordan vi kan undersøke dem nærmere.

– Lærerstudentene blir i veldig stor grad emosjonelt berørte underveis i lærerutdanningen. Både i klasserommet, i møte med medstudenter og lærere, og ikke minst ute i praksis, hvor de møter elever og praksislærere, sier Helleve.

Akkurat hvilke emosjoner som blir vekket i disse ulike situasjonene, varierer. Men det er noen ting som særlig gjorde studentene emosjonelt berørt: andres forventninger og angst for fordømmelse.

De emosjonelle erfaringene oppsto alltid i møte med andre mennesker. Erfaringene har altså alltid å gjøre med relasjoner mellom mennesker, ikke bare med det som skjer inne i enkeltmennesket.

– Dette handlet om andre menneskers forventninger til dem, og hvordan de ønsket å framstå overfor enten medstudenter, lærere, praksislærere, elever eller foreldre, forklarer Helleve.

Angst for fordømmelse – er jeg en god nok lærer?

Noe annet som var gjennomgående, var at studentene beskrev erfaringer som var preget av angst. Helleve forklarer at dette ikke gjelder en sykelig angst, men angst som en uunngåelig del av menneskets og studentenes eksistens.

Særlig ble disse angstpregede erfaringene vekket til live ute i praksis, når studentene skulle prøve seg som lærere.

– Alle studentene snakket om angstrelaterte erfaringer knyttet til det å skulle ut i praksis. Det kunne være at de gruet seg, ble veldig stresset eller ikke fikk sove.

I en av delstudiene så Helleve at mange studenter beskrev en slags angst for å bli overveldet av egne emosjoner, og dermed miste kontrollen over egen kropp.

Hun så at når studentens syn på seg selv som en god lærer ble satt under press, oppsto det en angst for skyld og fordømmelse.

– Studentene opplever at deres identitet som fremtidige lærere blir truet.

Helleve mener at lærerutdanningen bør bidra til å lære studentene at de ikke skal være redde for sin egen angst.

– Vi må lære dem at det ikke er noe galt med dem når de føler angst, men at angsten forteller dem noe viktig. At de er i kontakt med noe som virkelig betyr noe for dem.

Kan gjøre lærerutdanningen attraktiv for flere

Når vi jobber med de store temaene i lærerutdanningen, som inkludering, klasseledelse eller danning, må vi ifølge Helleve se på hva ved tematikken som gjør at studenten blir emosjonelt engasjerte. Hvis ikke, kan temaene oppleves som hule og uten relevans.

– Vi trenger både pensum og undervisning som ivaretar det emosjonelle. Når vi skal jobbe med temaer som tilpasset opplæring, inkludering eller det mangfoldige klasserommet, er vi nødt til å koble oss på den emosjonelle siden av studentenes erfaringer. Ellers så når vi ikke fram til dem, sier Helleve.

– Det å vite at man får kunnskap om egne og andres emosjoner, kan også gjøre at flere blir interessert i lærerutdanningen.

Nordlyskonferansen løftet diskusjonen om tillit

Magne Johansen var ansvarlig for konferansen

Konferansen ble avholdt 20.-21. november i Tromsø. Omtrent 100 deltakere var samlet for å høre forskere legge frem ulike perspektiver på temaer rundt tillit og tillitsreform.

Professor Einar Øverenget slo an tonen med refleksjoner om hva som ligger i begreper som tillit, kontroll og ytringsklima. Dette var et inspirerende og tankevekkende foredrag.

Implementering av tillitsreformen var tema for Kjell Arne Røviks fordrag. Hva ligger egentlig av forventninger til oss som ledere innen skole og oppvekst når man sier at tillitsreformen skal komme nedenfra? Hva kan vi forvente av kommunene våre, og hvordan kan denne implementeringen se ut?

På konferansens andre dag gav Lena Abrahamsen, Vegard Yttergård, Julie Lysberg og Marit Aas deltakerne muligheten til å bli bedre kjent med ny forskning på oppvekst- og utdanningsfeltet. Vi fikk også en presentasjon av Skolelederforbundets nye rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet?» ved forbundsleder Stig Johannessen.

Også i år lot Nordlyskonferansen oss møtes og dele erfaringer. Men ikke minst gav den oss som er opptatt av ledelse av skole og barnehage godt faglig påfyll og et inspirerende avbrekk i en hektisk hverdag.

 

Kvalitetsutviklingsutvalgets andre delrapport er her

Kvalitetsutviklingsutvalget har gjennom de siste 19 månedene klarlagt nå situasjons- og kunnskapsgrunnlaget og i delrapport II kommer de med flere anbefalinger. Utvalget foreslår et nytt kvalitetsutviklingssystem som skal sikre elevenes læring og trivsel og bidra til likeverdighet i opplæringen. Det nye systemet skal legge til rette for samarbeid og tillit mellom aktørene og samspill mellom elever og lærere.

Skolelederforbundet har vært representert i utvalget med rektor Bjørn Furulund fra Marker skole. Det at vi som forbund får plass i disse utvalgene bidrar til å løfte frem ledelse som del av helheten, noe også denne rapporten tydelig peker på.

Les rapporten her

Et av utvalgets hovedgrep er foreslå en forskriftsfesting av jevnlige kvalitetsdialoger mellom kommuner, fylkeskommuner og skoler. Utvalget trekker frem at i disse dialogene skal aktørene i skolen sammen fortolke, vurdere og ta i bruk kunnskap og informasjon fra systemet.

Videre er det forslag om flere endringer i forhold til verktøy som nasjonale myndigheter skal tilby for å støtte kvalitetsutviklingsarbeidet. De foreslår blant annet en ny skolemiljøundersøkelse (og avvikling av dagens elevundersøkelse), verktøy for å følge opp alvorlige hendelser i skolemiljøet, utvikling av nye læringsstøttende prøver (og avvikling av dagens nasjonale prøver) til bruk i det faglige pedagogiske arbeidet, samt ordninger for å sikre kvaliteten på standpunktkarakterene, kompetansebehov hos lærere, ledere og skoleeiere for å nevne noen av forslagene.

Det er mange gode vurderinger i dette dokumentet og det er bra at det har vært uenighet om enkelte forslag, da dette gir oss godt grunnlag for å drøfte forbundets synspunkter på de ulike forslagene. Vi vil involvere organisasjonen på en egnet måte slik at våre standpunkter til rapportens forslag er godt forankret.

NOU-en vil nå bli sendt ut på høring, og som del av denne høringsprosessen planlegges det høringskonferanser i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø i uke 3 og 5. KD vil komme tilbake til invitasjon til disse.

Ny podkast: Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens

I en ny utgave av Skolelederforbundets podkastserie Viktigste leder, blir professor Eyvind Elstad ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo intervjuet om hvordan skoleledere skal møte de nye utfordringene som oppstår med Chat GPT.

Elstad har nylig skrevet boken «Læreren møter ChatGPT»,  som ble utgitt på Universitetsforlaget i oktober i år. I boken ser han blant annet nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.

Noen skoler ligger langt fremme i bruk av Chat GPT. For eksempel har Randabergskolen kommet langt med å tilby både elever og lærere en tilpasset Chat GPT til bruk i skolen. Hva de har gjort, kan du lese om i denne artikkelen på Skolelederen.no.

Per i dag har Chat GPT sine klare begrensninger. Men den teknologiske utviklingen går raskt og vil påvirke skolen og resten av samfunnet. Men lærere blir det fortsatt behov for, uansett hvor «intelligent» Chat GPT vil bli på sikt.

– Selv om elevene kan spørre Chat GPT, så trenger vi fortsatt læreren som person. Det er min grunnleggende overbevisning. Kanskje det blir enda viktigere at det er en autentisk person som interagerer med elevene, sier han i podkasten.

I den forbindelse er det også interessant å lese Skolelederens intervju med professor Morten Goodwin om bruk av kunstig intelligens i skolen og en fagartikkel skrevet av professor Øystein Gilje om Skoleledelse med kunstig intelligens – utfordringer og muligheter.

Sosial støtte bør inkluderes i behandlingen av ADHD

Sosial støtte har stor betydning for barn med ADHD, viser en stor undersøkelse under ledelse av Mogens N. Christoffersen som er seniorforsker emeritus av SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i Danmark.

Gode relasjoner med jevnaldrende er viktig for alle barn, men forskningen viser at barn med ADHD er mindre likt og mer isolerte enn sine jevnaldrende. Dette kan få alvorlige og langvarige konsekvenser for disse barna. I motsatt fall kan gode relasjoner bidra til å minske de utfordringene som ofte følger med ADHD, blant annet ved at barna får styrket selvfølelsen i samvær med andre barn og opplever mindre grad av ensomhet.

Mogens N. Christoffersen har publisert to artikler om forskningen på danske Videnskab.dk. Den første handler om selve undersøkelsen og betydningen av sosial støtte. Artikkelen heter Manglende social støtte kan have alvorlige konsekvenser for børn med ADHD. I den andre artikkelen som heter Social støtte bør indgå i behandlingen af ADHD utdyper han temaet ytterligere. Begge artiklene finner du ved å klikke på lenkene.

 

Er kunstig intelligens det nye verktøyet for språkopplæring i skolen?

Det er selvfølgelig ikke snakk om vanlige personer, men om en digital samtalepartner, eller en samtaleagent, som det heter i en pressemelding fra Gøteborgs universitet. Det vil si et AI-verktøy som lar brukeren samhandle med en digital karakter i virkelighetsnære situasjoner, som for eksempel en samtale på en kafé. Da kan eleven «snakke» med figuren på skjermen og få svar.

Elin Ericsson, som har doktorgrad i anvendt IT med fokus på utdanningsvitenskap, har studert  videregående elevers erfaringer med å øve på å snakke engelsk, fransk, spansk og tysk med en samtaleagent. I en ny studie har hun også latt ungdomsskoleelever fått tilgang til teknikken.

– De fleste elevene syntes det var en enkel, morsom og trygg måte å øve fremmedspråk på og interessen ble vedlikeholdt over tid, sier hun i pressemeldingen.

Følelser spiller inn

Det var imidlertid store variasjoner i hvordan elevene forholdt seg til samtaleagenten.

– Samarbeidet med samtaleagenten ble for eksempel påvirket av hvor realistisk eleven oppfattet agenten. Noen elever opplevde den som en livløs maskin, mens andre elever «menneskeliggjorde» den og utviklet følelser overfor den, sier Elin Ericsson.

Verktøyene er utviklet med støtte fra forskning

Det er fortsatt lite forskning på AI i språkopplæring og -læring. Elin Ericssons studie gir derfor en viktig brikke i puslespillet når det gjelder selvrapporterte erfaringer og erfaringer med AI hos elever i alderen 13 til 15 år.

Samtaleagenter brukes i undervisningen blant annet i Japan, Sør-Korea og Mexico, men hovedsakelig for universitetsstudenter. De er foreløpig ikke tilpasset skandinaviske forhold og tekniske mangler påvirker også opplevelsen. Men på sikt kan det bidra til å effektivisere språkopplæringen i skolen, mener hun.

– Forhåpentligvis vil flere få lyst til å bruke språket de lærer aktivt. En stor fordel med samtaleagentene er at de er utrettelige og lar studenten øve når og hvor de vil.

Samtaletrening er viktig for læring

Elin Ericsson, som selv er språklærer, påpeker at samtaletrening er en viktig del av å lære et språk.

– Å lære å snakke er, sammen med å lytte, skrive og lese, en av de fire ferdighetene for å lære et språk. Etablerte prinsipper for å lære fremmedspråk, tilsier at muligheten til å snakke språket i sosialt samspill i trygge omgivelser, og å motta direkte tilbakemeldinger, er avgjørende for å tilegne seg språket. I så måte har samtaleagenter store fordeler som metode, sier hun.