Strategi og design for lærende ledermøter

Av Jan Merok Paulsen

Eksempler på praksislæring i en ledergruppe i skolen kan være erfaringslæring gjennom formidling, diskusjon og felles slutninger. Men læringen kan også dreie seg om beslutningsprosesser om fremtidig utprøving og utvikling. En tredje form for læring er modellering og veiledning, der et enkeltmedlem bruker ledergruppen som veiledningsstøtte. Gruppelæring i et ledelsesmiljø kan også ha form av kvalitetssikring, internkontroll, sikring av skolemiljøet og koordineringssaker, der formålet er at skolen som system skal fungere forsvarlig.

Disse eksemplene får forhåpentligvis frem at når vi snakker om praksislæring i grupper, så er det egentlig snakk om mange prosesser som i sin natur er ganske forskjellige både i form og innhold.

Prosessene varierer også i kompleksitet fra enkle praksisfortellinger til mer avansert meta-refleksjon.

Følgelig anbefaler vi å vie struktur og metoder mer oppmerksomhet, når formålet er at sakene i ledermøtet skal bidra til å forsterke medlemmenes kompetanse i ledelse, utvikle innovasjoner eller skape merverdi for skolen (se Paulsen & Jenssen, 2023; Riis & Paulsen, 2022).

To faktorer som fortjener mer oppmerksomhet er læringsstrategi og læringsdesign.

Læringsstrategi

Den kjente organisasjonsforskeren James G. March lanserte i 1991 teorien om at grupper og organisasjoner i prinsippet kombinerer to ulike læringsstrategier i praksis: utforsking (engelsk term: exploration) og anvendelse (engelsk term: exploitation) (March, 1991).

Begge læringsstrategiene er positivt relatert til kvalitetsarbeid og innovasjonsatferd, men de virker på forskjellige måter.

Utforsking som læringsstrategi stimulerer utvikling av ny kunnskap gjennom forsøk og utprøving, gjerne i tilknytning til læreplanendringer, der lærere og skoleledere tester ut hvordan ny metodikk i klasserommet vil fungere.

Skolen som institusjon har alltid vært avhengig av utprøving og forsøksvirksomhet, og i min tid som ny lærer eksisterte det faktisk et statlig råd, «Forsøksrådet for utdanning», som skulle påse at grunnskolen og videregående skole drev med relevant forsøksvirksomhet.

Men utforskende læring i en gruppe kan også forløpe som en rent kognitiv prosess, der medlemmene diskuterer læreplaninnhold, faglige spørsmål, politiske signaler, og der formålet med prosessene er å komme frem til en felles forståelse i gruppen gjennom meningsdanning og meningsbrytning.

Anvendelse, i March sin terminologi, betegner en læringsstrategi der gruppen bruker kjent informasjon og kunnskap for å raffinere og forbedre eksisterende praksis. En skaper for så vidt ikke noe nytt i teoretisk forstand, men en blir bedre til å utføre det en allerede har på repertoaret. Alle former for kvalitetssikring og internkontroll kan forstås som kategorier av denne læringsstrategien, og formålet er at skolen skal fungere sikkert som system.

March påpekte videre at begge disse læringsstrategiene er nødvendige, men at de fleste organisasjoner strever med å finne en «passende balanse» mellom dem. For mye utforsking kan lett føre til rot og uklarhet i organisasjonen, mens organisasjoner som kun gjentar det en behersker fra før, vil «stivne til» og få problemer med å utvikle seg.

Læringsdesign

Sammen med læringsstrategi går selve læringsdesignet på hvordan møtesekvensen er strukturert og hvilken læringsmetodikk som brukes.

Et enkelt læringsdesign av en møtesekvens kan forløpe som en diskusjon der en bruker rekkefremlegg og forsøker å trekke slutninger basert på fremleggene.

Et komplekst (eller avansert) design kan være pedagogisk analyse av kartleggingsresultater, der en gjennomfører analysestegene i modellen forut for utprøving og implementering av tiltak (se Nordahl, 2016). Et annet eksempel på komplekst læringsdesign er bruk av veiledningsformater og dialogiske metoder i utviklingssaker (se Riis & Paulsen, 2022).

Fire læringsprosesser i ledergrupper

Dersom en kombinerer læringsstrategi (utforsking versus anvendelse) og læringsdesign (enkelt eller komplekst), gir det opphav til fire læringsprosesser som vist i modellen i figur 1.

Rute I: Internkontroll forstått som læringsprosess

En rekke aktiviteter i denne kategorien er i sin natur læringsaktiviteter. Det særegne med dem er at de er basert på kjent informasjon supplert med antakelser om fremtidige utfall (basert på samme informasjon). Alle saker innenfor skolemiljø-kapitlet, HMS-forskriften, økonomisk budsjettkontroll, ressursanvendelse og etterlevelse av politiske og administrative vedtak hører inn under denne kategorien. «Sluttproduktet» er velfunderte beslutninger og kontrollhandlinger som har som formål at skolen som system skal gi sikkerhet for elevene, samt at den demokratiske styringen etterleves.

Saker under kategori I vil typisk komme hyppig på sakskartet i større eller mindre omfang i de fleste ledergruppemøter.

Rute II: Data-analyse

Den andre læringsprosessen krever et mer komplekst design, der ingrediensene er problemanalyse, hvilke faktorer som opprettholder og gjenskaper problemene, samt hvilke tiltak som fremstår som gunstige å prøve ut i praksis.

Læringsprosessen i kategori II innebærer stramme beslutningsprosesser, der det i utgangspunktet eksisterer flere alternativer og kunnskapskilder. Kompleksiteten består også i at problemforståelsen blir justert etter hvert som det kommer mer kunnskap på bordet.

Saker under kategori II vil mest sannsynlig ha en mindre hyppig frekvens på ledergruppens møter enn det som er tilfelle for saker i kategori I. Men til gjengjeld krever en og samme analyseprosess betydelig mer tid, samt at sekvensene ofte er tilbakevendende, ved at den kunnskapen som kommer ut av data-analyse betinger justering av problemstilling og målsetting.

Rute III: Veiledning og refleksjonsgruppe

Kategori III består i å bruke ledergruppen som en veilednings- og modelleringsarena, og en har per definisjon skiftet læringsstrategi i retning av en mer utforskende praksistilnærming. Det kan i sin enkleste form bestå i at et medlem av ledergruppen forut for en vanskelig foreldresamtale eller et vanskelig møte i egen avdeling presenterer opplegget slik det er planlagt: «Hvordan virker opplegget mitt»? Dersom en kombinerer denne formen for modellering med åpne spørsmål i et veiledningsformat, vil det generere verdifull kunnskap for fokuspersonen.

Et annet eksempel på bruk av veiledningsformat i ledergruppe består i at gruppen reserverer en halv time på hvert ledergruppemøte til en fast sak med tittel: «Mitt lederdilemma». Under denne saken får da ett medlem fokustid i møtet, presenterer kort sitt dilemma, etterfulgt av at de andre medlemmene opererer som refleksjonsgruppe gjennom å stille åpne spørsmål (i spørsmålsrunde). Avslutningen på denne halvtimen består så i å diskutere konkrete råd.  Ved en slik stram struktur og tidsstyring vil en kunne lykkes i å bruke ledergruppen som læringsarena samtidig som det er tilstrekkelig tid til øvrige saker.

Rute IV: Meningsdanning

En enklere form for utprøvende læring er meningsdanning, der formålet er å komme frem til felles forståelse (noe som ofte innebærer å fatte en beslutning). Selve læringsdesignet kan være enklere, og fokuset er naturlig smalere. Det kan også dreie seg om vurdering av praktiske hendelser i skolen, der formålet er å danne en felles forståelse av hva som er skjedd, og hvilke slutninger som kan trekkes av begivenhetene.  Forskning på ledergrupper i skolen mer enn antyder at meningsdanning (for å oppnå felles forståelse) er en viktig, men litt undervurdert, prosess i ledergruppene (Hjertø & Paulsen, 2019).

Metodikken i kategori IV er typisk dialogisk, og dialogens grunnsten består i å bygge på hverandres synspunkter etter å ha «etterprøvd» dem i en åpen prosess. Det er også en form for utforsking i kognitiv forstand. Saker i denne kategorien kan ha ganske høy frekvens gjennom et driftsår. Det kan for eksempel dreie seg om å danne felles oppfatninger om hva ulike styringssignaler innebærer, hvordan prosjekter står i forhold til hverandre, samt å systematisere erfaringer med praktisk utprøving.

Hva betyr dette for praksis i ledergrupper?

Resonnementet i modellen har noen innspill til arbeidet i skolens ledergrupper.

For det første er internkontroll og koordinering også viktige læringsprosesser.  Disse sakene i rute I er viktige i skolens kvalitetsarbeid, men de krever ikke et komplekst design. Administrativt arbeid har ofte en litt negativ klang i omtale av skolelederes arbeidsoppgaver, men det ligger faktisk i de nasjonale forventningene til ledelse i skolen at administrasjon og systemsikkerhet skal holdes høyt oppe på agendaen.

Det andre innspillet består i å rydde tid og plass til data-analyseprosesser i skolens årshjul. Dersom en ønsker å knytte analyseprosesser til årets kartleggingsresultater fra Elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen, gir det føringer for tidslinjen i årshjulet. Men det kan være like aktuelt å analysere data i trender som går ut over en enkelt elevkohort og et enkelt kalenderår. Denne type lærings- og beslutningsprosess krever uansett innpasning i skolens årsplanlegging.

Eksemplet i rute III illustrerer også at veiledningsformater byr på muligheter til å utvikle den enkelte leders ferdigheter. Eksemplet «mitt lederdilemma» ble presentert av en deltaker i et av Skolelederforbundets kurs i 2022.  Eksemplets «gode nyhet» er at det er mulig, ved et stramt og godt rigget design, å skape intens læring selv ut av en halv times tidsforbruk.

Modellens rute IV understreker også dialogens betydning for å skape felles forståelse i en ledergruppe. Det gir nærmest seg selv at å forsikre seg om at en har et felles mål-bilde, er viktig for skolens ledelsesmiljø, og det ligger også i modellens budskap at en må agere proaktivt dersom målforståelsen spriker i ledergruppen.

Beskrivelsene ovenfor argumenterer for at ulike saker (og læringsprosesser) krever ulik metodikk. I dette ligger også at de fire læringsprosessene kan utspilles med høyst forskjellig tidshorisont: Fra det hyppige til det sjeldne, noe som også gir føringer for møteplanlegging.

Rekordmange søker seg til yrkesfag

– Er det noe vi trenger i samfunnet vårt framover, så er det dyktige og dedikerte fagarbeidere. Det er de som skal være med å løse de store samfunnsutfordringene vi har foran oss. Derfor har vi jobbet mye med å få flere til å søke yrkesfag. At årets søkertall viser at så mange unge har valgt yrkesfag er svært gledelig, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Økning av søkere til yrkesfag i de fleste fylker

Høyest andel yrkesfagsøkere har Finnmark. Der har 71 prosent av søkerne til vg1 yrkesfag på topp. Med unntak av Akershus og Oslo har alle fylkene over 50 prosent søkere til yrkesfag. Oslo har den laveste andelen med 27 prosent, men dette er en økning på 2 prosentpoeng fra i fjor.

Sammenlignet med fjoråret, har Møre og Romsdal størst økning i andelen som søker yrkesfag. I fjor hadde 60 prosent av søkerne til vg1 yrkesfag som førsteønske, i år har andelen økt til 67 prosent.  I de andre fylkene er det mindre endringer, men andelen øker i de fleste av fylkene. På grunn av fylkesoppsplittingen er det vanskelig å si noe om utviklingen i de nye fylkene, men ifølge Udir tyder tallene på at andelen søkere til yrkesfag også øker noe i det som før var Viken, Vestfold og Telemark, og Troms og Finnmark.

Helse- og oppvekstfag og teknologi- og industrifag mest populært

Etter flere år med nedgang, øker i år andelen som søker helse- og oppvekstfag på vg1 svakt. Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere. 12 prosent av alle søkere har helse- og oppvekstfag som sitt førstevalg.

Det nest største yrkesfaglige studieprogrammet er teknologi og industrifag, som har 11 prosent av alle søkerne. I 2018 hadde helse- og oppvekstfag nesten dobbelt så mange søkere som teknologi- og industrifag, men forskjellen mellom dem har blitt stadig mindre de siste årene. I noen av fylkene er teknologi- og industrifag større enn helse- og oppvekstfag.

Det er litt økning på de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene i år. Unntakene er bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og informasjonsteknologi og medieproduksjon, hvor andelen søkere er litt lavere enn i fjor.

Du kan lese mer om søkertallene på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Lederutdanningene under revisjon – vi påvirker!

Evalueringer gjennomført av Utdanningsdirektoratet og OsloMet viser at studentene er tilfredse med sine studier og opplever en økning i egen kompetanse. Dette er en gledelig tilbakemelding, men det er også viktig å reflektere over hvilke områder som dekkes i utdanningen og hvilke som kanskje burde vært viet mer oppmerksomhet.

I en forskningsrapport fra UIT (2021) pekes det på viktige aspekter ved lederskapet, som tillit, autoritet, makt og etikk. Dette understreker etter min vurdering behovet for kontinuerlig revisjon av våre utdanningsprogrammer, med fokus på å integrere disse sentrale temaene. Videre aktualiseres spørsmålet om innholdet i utdanningene om vi burde se konturene av en mer differensiert tilnærming til lederutdanning, spesielt med tanke på økningen av mellomledere som tar rektor og styrerutdanningen. Jeg snakker ofte om en Rektor og styrerutdanningen 2.0 der dette nivået kan bygge på den grunnleggende utdanningen.

Lederskapets er i mye av den eksisterende litteraturen om ledelse fokusert på individuelle aspekter. Dette er etter min vurdering svært viktig, men behovet for å forstå ledelse på gruppenivå og organisatorisk nivå er like viktig. Det er derfor nødvendig etter min vurdering nødvendig å utvide grunnlaget for ledelsesutviklingen, med særlig vekt på det organisajonsfaglige og ikke minst på det å lede gjennom andre. Når organisasjoner får flere nivåer er det en etter min vurdering en nøkkelkompetanse å kunne forstå hvordan en som leder bygger en lederkultur som bygger indre motivasjon helt ut i klasserommet!

Jeg er også bekymret for en økende turnover blant ledere, som kan være et tegn på at rammer for ledelse gjennom gode støttestrukturer mangler, eller ikke fullt ut gir den støtte en trenger. Det er i komplekse saker viktig at en gjennom utdanningen har fått den nødvendige kompetanse, og at en har hatt mulighet til å «trene» på ulike krevende problemstillinger i utdanningen.  Ledelse er dynamisk og rammefaktorene endres, det er derfor avgjørende at en har en kontinuerlig revurdering og innovasjon i lederutdanningene.

I våre møter med UDIR og deres pågående arbeid med revisjon har vi fremmet følgende momenter som vi mener er viktige:

  • Gjennomgang og drøfting av krav til rektor og styrere opp mot hele oppgaveporteføljen.
  • Utvikling av lederutdanningene til et nivåsystem med grunnutdanning som inngang og påbygning for styrer- og rektorutdanning.
  • Vurdering av en formalisert modul for skoleeiernivået.
  • Tematisering av tilbudene for hele oppgaveporteføljen, med fokus på blant annet indirekte/direkte ledelse, kvalitet, forvaltning, og samarbeid.
  • Implementering av praksisperiode og mentorordning for å forberede og støtte lederne gjennom deres reise fra lærer til leder.
  • Utvikling av modeller for personlig vekst og selvutvikling for ledere, integrert i utdanningsprogrammene.

Jeg ser frem til UDIRs vurdering og anbefaling av revisjonen av rektor- og styrerutdanningen som skal leveres juni 24. Vi vil ovenfor Kunnskapsdepartementet fortsette vårt arbeid med å løfte landets viktigste ledere gjennom å påpeke, ikke bare revisjonsbehov, men også at ledere må ha samme vilkår som lærere når de er under utdanning. Kompetansepåfyll er krevende i full jobb ikke bare for lærere, men det gjelder også ledere!

Nytt nettverk for ledere i kulturskoler

Trond Otto Berg er rektor for kulturskolen i Vestnes i Møre og Romsdal, og medlem av sentralstyret i Skolelederforbundet.

– Med dette uformelle kulturnettverket ønsker vi å etablere en arena der både sekretariatet og sentralstyret i Skolelederforbundet kan komme enda nærmere de utfordringene som deler av kulturskolesektoren står i, sier han.

– Samtidig vil nettverket være en god arena for erfaringsutveksling og faglig nettverksbygging for oss som arbeider i sektoren.

Alle ledere i kulturskoler er velkommen til å delta på møtet som holdes i Skolelederforbundets lokaler i YS bygget i Lakkegata 23 i Oslo. Tidspunkt for møtet er 17.30 – 19.30 på onsdag den 3. april.

Du kan delta på møtet selv om du foreløpig ikke er medlem av Skolelederforbundet, men har lyst til å bli bedre kjent med oss. Nettverksmøtet er gratis å delta på.

Ta kontakt med politisk rådgiver i Skolelederforbundet Alf Aschim aba@skolelederforbundet.no dersom du ønsker å delta på møtet eller har spørsmål om nettverket.

Det er også mulig å delta på møtet på Teams fra kl. 18.00.  Du få oppgitt lenke til møtet ved påmelding.

 

VG: Rektorer slutter – sliter med langvarige mobbesaker

Summen av et stort arbeidspress med møter, dokumentasjon, tidspress, institusjonelt press og emosjonelt press gjør at halvparten av rektorene velger å gå av, eller å skifte jobb, skriver Kristin Belt Skutlaberg i sin doktorgradsavhandling.

– Jeg ble veldig overrasket når halvparten av rektorer i dybdeintervjuene fortalte at de sa opp fordi summen av spenningsfeltet de står i ved langvarige skolemiljøsaker ble for psykisk utmattende, sier hun til VG.

Politisk rådgiver Alf Aschim i Skolelederforbundet har tidligere intervjuet Skutlaberg om hennes doktoravhandling i forbundets podkast Viktigste leder. Podkasten kan du hører her.

Mona Søbyskogen, nestleder i Skolelederforbundet, er også intervjuet i VG-artikkelen. På spørsmål om rektoransvaret er blitt for stort, svarer hun:

– Ja. Og mange får for lite støtte fra skoleeier. Det mangler også lederstøtte som følge av kombinasjonen  for høyt arbeidspress og for liten kapasitet.

Hun poengterer at Skolelederforbundet ønsker en bedre dialog om hvordan rektorrollen kan bli mer overkommelig for flere.

Mona Søbyskogen er nestleder i Skolelederforbundet.(Foto: Ole Alvik / Skolelederforbundet)

I artikkelen fremkommer det også at meldinger innen håndhevingsordningen for skolemiljøsaker i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud har økt med 70 prosent i 2023 – sammenlignet med 2022. Og med hele 135 prosent siden 2021, ifølge statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

Du kan lese hele VG-artikkelen her.

 

Over 13 000 lærere i barnehage og skole har søkt videreutdanning

Etter at fristen gikk ut for å søke 1. mars, viser søkertallene at 2 500 lærere i skolen ønsker å ta videreutdanning innen spesialpedagogikk, noe som er rekord. For lærere i barnehagen er tallet 840.

Kari Nessa Nordtun (Foto: Kunnskapsdepartementet)

– Vi trenger flere lærere med denne kompetansen. Det vil gjøre barnehagene og skolene enda bedre i stand til å fange opp og støtte barn og elever som trenger ekstra oppfølging tidligere, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Ifølge pressemeldingen har regjeringen satt av 393 millioner kroner til kompetansetiltak for lærere og andre ansatte i barnehagene og 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og ledere i skolen i 2024.

Etter spesialpedagogikk er det de praktiske og estetiske fagene, norsk og matematikk som flest lærere i skolen har søkt om videreutdanning i. For lærere i barnehagen er det videreutdanning i veiledning og barns språkutvikling og språklæring som har flest søkere etter spesialpedagogikk.

Totalt er det registrert om lag 11 200 søknader fra lærere i skolen, som er rundt 340 færre enn på samme tid i fjor. Det er om lag 2 100 søkere til videreutdanning for barnehagelærere, som er rundt 400 færre enn på samme tid i fjor.

Over 350 har søkt styrerutdanningen og over 550 har søkt rektorutdanningen. I 2023 var det 400 søkere til styrerutdanningen og 650 til rektorutdanningen.

Nå må barnehageeiere og skoleeiere godkjenne søknaden

Lærere i skolen som har søkt fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk blir prioritert. I tillegg er det satt av egne midler til de som vil ta videreutdanning i spesialpedagogikk og praktiske og estetiske fag.

I begynnelsen av mai blir det klart hvilke lærere og ledere i barnehage og skole som får tilbud om videreutdanning. Men før Utdanningsdirektoratet får behandlet søknadene, må barnehage- og skoleeiere godkjenne og prioritere søknadene ut fra hva de mener det er behov for av kompetanse. Barnehage- og skoleeiere kan hente inn flere søknader frem til 15. mars.

– Det er viktig at barnehage- og skoleeiere godkjenner flest mulig søknader, slik at lærere som trenger faglig påfyll får det. Det vil alle tjene på. Både barna, elevene og de ansatte. Barnehager og skoler skal være gode steder å jobbe, der det er mulighet til å utvikle seg gjennom hele yrkeslivet. Dette er viktig både for å rekruttere og beholde lærere, sier Nordtun i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Dette mener Skolelederforbundet

Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet.

– Vi trenger dyktige og faglig sterke ansatte både i skoler og barnehager. Derfor er det svært positivt at så mange lærere i skoler og barnehager ønsker å ta etter- og videreutdanning, sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet i en kommentar til pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Samtidig påpeker han at det er viktig å ha en god plan for etter- og videreutdanning for ledere.

– For å sikre god kvalitet og utvikling i skolen, og for at flere skal føle seg kvalifiserte til å påta seg rektorrollen, må skoleledere jevnlig få faglig påfyll gjennom karrieren. Vår målsetting er at alle ledere innen oppvekstsektoren skal ha en plan for etter- og videreutdanning og faglig påfyll, sier Stig Johannessen.

Men tilbud om videreutdanning er ikke nok i seg selv. Ledere som tar videreutdanning må få tilstrekkelig avlastning med andre oppgaver, slik at de får tid til å jobbe med utdanningen.

– Å ta videreutdanning er krevende. Manglende tilrettelegging gir en umulig balanse mellom jobb, studier og fritid. Ledere må få mulighet til å gjennomføre videreutdanningen med et akseptabelt arbeidspress, sier han.

Skolelederforbundets egne rapporter har gjentatte ganger vist at skoleledere har et høyt arbeidspress. I fjor kom det også en NIFU-rapport som viste at hele ni prosent av dem som starter på rektorutdanningen avbryter studiet uten å fullføre.

For første gang er alle partienes stortingsgrupper ledet av kvinner

Denne uka møttes alle de parlamentariske lederne på Stortinget for å la seg avbilde i anledning kvinnedagen 8. mars. En parlamentarisk leder er den øverste lederen for de ulike stortingsgruppene.

Siden i fjor sommer har alle de parlamentariske lederne vært kvinner.

– Det er historisk at samtlige parlamentariske ledere på Stortinget er kvinner. Det er stas å få oppleve det i denne perioden. Samtidig er det på sin plass å minne om alle de hardtarbeidende kvinnene som har tatt og krevd sin plass i politikken, som har gjort rommet for oss som kom etter større, sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud.

– Det er viktig med kvinner i alle rom der beslutninger tas. Vi bringer alle med oss ulike opplevelser og perspektiver, og for meg er det viktig at det også gir seg utslag i prioriteringer. Et tema jeg mener det er på høy tid at prioriteres høyere, og som jeg ønsker å løfte i forbindelse med årets markering av kvinnedagen, er kvinnehelse. Altfor mange kvinner får fremdeles både feil og for dårlig behandling når de er syke, sier parlamentarisk leder i Høyre, Erna Solberg.

8. mars markeres årlig over hele verden som kvinnedagen, og har siden det internasjonale kvinneåret i 1975 vært markert som en FN-dag.

(Pressemelding fra Stortinget)

Hvordan kan vi redusere ulikhetene i leseferdigheter og leseinteresse?

Robert Flataas, sentralstyremedlem

Dette er en uttalelse fra en gutt som ikke liker å lese vanlige bøker.

Det vil på mange måter være en for enkel forklaring på problemene med forskjellen mellom jenter og gutters interesser for lesing, men det burde få oss til å stoppe opp og reflektere over problemene med gutters svake leseferdigheter og konsekvensene av dette.

Vi står overfor en utfordring i utdanningen av våre barn og unge: et vedvarende skille i leseferdigheter og ikke minst, leseinteresse mellom kjønnene. Dette skillet har allerede oppstått, og vil forsterke seg om vi ikke adresserer problemstillingen til alle aktører som kan påvirke gutters interesse for lesing. Dette vedvarende og økende skillet vil ha stor betydning for gutters akademiske og yrkesmessige muligheter i fremtiden.

Denne problemstilling er ikke særnorsk, men gir oss ingen unnskyldning for ikke å gjøre noe med det.

Det meste av forskning og undersøkelser viser at gutters leseprestasjoner generelt henger etter jenter. For eksempel har en studie fra NTNU fremhevet at gutter fra tidlig alder viser mindre interesse for tradisjonell lesing sammenlignet med jenter. Dette fenomenet kan delvis forklares med gutters preferanser for tekster som ikke alltid verdsettes i tradisjonell leseopplæring.

Universitetet i Stavanger peker på hvordan man kan engasjere gutter i lesing ved å tilby et bredere utvalg av lesemateriale. Deres forskning peker på at når gutter finner materiale som interesserer dem, øker deres motivasjon og leseferdigheter betraktelig.

Forfatter og tidligere fotballproff Michael Stilson mener at ungdommer gjerne vil lese, men at de trenger å høre om bøker fra kilder de oppfatter som troverdige og relevante.

Fotballen med sine stjerner, er en sterk premissleverandør for hva som er sosialt akseptert eller ikke blant ungdom, disse utfordrer han til å bli leselystambassadører.

“Lesing kan forsterke evnen til å koble ut alt annet og være til stede, noe som er ekstremt viktig som fotballspiller. Hvis vi får dem som er forbilder i fotballen til å skjønne det, og samtidig gir dem tilgang til litteratur som er relevant for dem, tror jeg vi kan endre en kultur.”

«Det må bli stuerent å være en lesende fotballgutt.”

PS 1: Kan noen tipse Haaland og Ødegaard?

Hva sier “gutta” selv? I Aftenposten 22.06.22 får vi et tydelig signal:

“Hva skal til for at du begynner å lese bøker?” spør de.

“Snakk med oss, og finn historier som vi kan kjenne oss bedre igjen i. Kjendiser og influencere kan også bidra med å spre lesetips. Om folk man ser opp til, snakker om lesing, kan det bli noe kult”

PS 2: Kan noen tipse kjendiser og influencere om sitt samfunnsansvar?

Vi skal selvfølgelig være forsiktig, og kritisk til å sette ut leseopplæringen til andre enn oss selv, men heller anerkjenne deres påvirkning på våre ungdommer. Jobben med selve opplæringen må fortsatt gjøres i et tett samarbeid mellom skolen, elevene og foresatte. Foreldrenes engasjement er avgjørende for å fremme leseferdigheter, og et hjemmemiljø som legger til rette for lesing, på mange ulike måter, der foreldre deltar aktivt i barnas leseutvikling, er viktig for å bygge en sterk lesekultur. Synes foresatte at de mangler kunnskap eller kompetanse, må vi hjelpe dem slik at de blir satt i en posisjon hvor de kan støtte opp om opplæringen til sine barn i samarbeid med oss i skolen.

Hva skal vi som skole gjøre? For å håndtere utfordringene knyttet til gutters leseferdigheter, må vi skoleledere og lærere forsøke å være nysgjerrige i vår tilnærming til gutters lesing. Dette inkluderer å lytte til hva guttene selv ønsker å lese. Vi må tilpasse undervisningsmetodene for å møte gutters behov, og vi kan gjennom økt motivasjon og leselyst gjøre betydelige fremskritt i å minske forskjellen i gutters og jenters leseferdigheter. Dette er en investering i gutters akademiske fremtid og deres mulighet til å kunne velge på lik linje som de skoleflinke jentene.

Når dette er sagt, så bør vi være forsiktig med å generalisere debatten og la den handle om kjønn, også mange jenter har de samme utfordringene som gutter. Vi burde heller se på elevene våre som enkeltindivider, og i stedet for å snakke om hvilke gutter og hvilke jenter – heller snakke om hvilke elever.

Godt nytt leseår.