God sommer fra forbundslederen

Forbundsleder Stig JohannessenStig Johannessen, forbundsleder

Vi har fått tilbakemeldinger om en stadig strammere økonomi som påvirker handlingsrommet i både barnehage og skole. Vi er bekymret for balansen mellom lover, forskrifter, rammeplaner og det nødvendige handlingsrommet. Den stadig eldre befolkningen har rett til et forsvarlig tilbud, men vi må stille spørsmål om det er akseptabelt at dette skal gå utover handlingsrommet vi trenger for å løse våre oppgaver.

Jeg har nylig deltatt i et oppstartsmøte for Educational Leadership Network Europe (ELNE) med målsettinger innen utdanningsledelse. Her var den gjennomgående tonen den samme; vi står overfor viktige oppgaver som skal løses i våre profesjonsfellesskap i samarbeid med foreldre og skoleeiere. Utfordringsbildet er det samme – økende oppdragsmengde med et begrenset handlingsrom.

Med dette som bakteppe, går vi inn i ferietiden. Vi står i utfordrende situasjoner, men vi søker alltid å løse oppgavene til det beste for barn og unge. Dette er ikke mulig uten deres gode ledelse og støtte for å skape et så godt rammeverk som mulig. En stor takk til dere alle for innsatsen dere legger ned!

Nå står snart sommeren for døren, også for lederne. Jeg håper dere alle finner tid til å koble ut og lade opp før et nytt skoleår, med alle sine oppgaver og forventninger.

Jeg ønsker dere alle en god og velfortjent ferie!

Endringer i lover og forskrifter i oppvekstsektoren

Snart iverksettes en rekke endringer i lover og forskrifter som har betydning for skoler og barnehager. I den forbindelse har Kunnskapsdepartementet laget en oversikt over viktige regelendringer som trer i kraft fra 1. juli og 1. august.

Ny opplæringslov og forskrift
Ny opplæringslov ble vedtatt i juni 2023 og forskrift til loven ble fastsatt 3. juni i år. Lov og forskrift trer i kraft 1. august. Den nye opplæringsloven innebærer historiske utvidelser av rettighetene til elevene. De får rett til videregående opplæring til de har fullført, rett til å bytte utdanningsprogram hvis de ombestemmer seg, og mulighet til å ta flere fagbrev. Ny lov tydeliggjør at elevens beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som gjelder elever. Utvidede rettigheter gjelder også for voksne som trenger opplæring.

Lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven
Stortinget vedtok 11. juni 2024 lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Lovendringene gjelder fra 1. august 2024. Endringene innebærer at det innføres regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i opplæringsloven og privatskoleloven. Loven innebærer videre at det i opplæringsloven blir lovfestet et krav om relevant lærerutdanning i hovedregelen om ansettelse i lærerstilling. Lovendringene innebærer også at det tydeliggjøres i opplæringsloven og privatskoleloven at det kun er de som er ansatt i en lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen.

Forskrift om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa
Ordningen med 12 timer gratis SFO i uka for elever på 1. og 2. trinn utvides til å også gjelde elever for på 3. trinn. Endringen ble fastsatt 13. mai, men vil tre i kraft 1. august sammen ny opplæringsforskrift.

Privatskoleloven og ny privatskoleforskrift
Flere av reglene i opplæringsloven gjelder også for skoler som er godkjent etter privatskoleloven. Samtidig med ny opplæringslov ble det derfor vedtatt endringer i privatskoleloven for å sikre nødvendig samsvar mellom lovene, i tillegg til enkelte andre mindre endringer. Av hensyn til sammenhengen mellom forskriftene, er det fastsatt en helt ny privatskoleforskrift som har fått samme struktur som den nye opplæringsforskriften. Endringene i loven og ny forskrift trer i kraft 1. august.

Endringer i barnehageloven
Alle åpne barnehager har fått unntak fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt. Videre er det lovfestet en hjemmel for at departementet kan gi forskrift om unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt i særlige tilfeller. Departementet har i forskrift fastsatt unntak for barnehager som drives av sokn i Den norske kirke. I tillegg er det lovfestet hvilke krav i barnehageloven som gjelder for barnehager som driver uten kommunalt tilskudd.

Endringer i fagskoleloven
Stortinget vedtok 31. mai 2024 endringer i fagskoleloven, og de fleste endringene trer i kraft. 1. august 2024.Endringene innebærer at fagskoler skal kunne få institusjonsakkreditering. Det er også fastsatt en hjemmel for å gjøre unntak fra fagskoleregelverket. Andre endringer er at en søkere til fagskoleutdanning kan i særskilte tilfeller få dispensasjon fra kravet om fullført og bestått videregående opplæring for opptak til fagskoleutdanning, det er lovfestet en generell rett til permisjon fra studier, og innført et forbud mot negative konsekvenser for studenter som varsler om kritikkverdige forhold ved fagskolen.

Kilde: Teksten over er hentet fra Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider. Du finner den fullstendige oversikten, inkludert lenker til lover og forskrifter, på denne lenken.

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk.

Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse.

HK-dir har vurdert at det er behov for å utvikle to separate sett med kompetansestandarder: ett for karriereveilederen/utdannings- og yrkesrådgiveren (i ungdomsskolen og videregående skole) og ett for utdanningsvalglæreren (i ungdomsskolen). Kompetansestandardene finner du på nettsidene til HK-dir.

 

Evaluering av seksårsreformen

Klasserommets praksisformer 20 år etter, heter sluttrapporten for evalueringen av seksårsreformen som ble overlevert regjeringen tirsdag 18.juni.

Rapporten viser at de fleste førsteklassingene trives i skolen og at klasserommet er preget av varierte arbeidsformer og elevaktiv læring.

Skolene vektlegger vennskap og inkludering, men det er stor variasjon i hvor mye barna får leke. Det er mindre lek, men mer variert undervisning, sammenlignet med i 2001.

Rapporten viser også at bokstavinnlæringen starter tidlig og prioriteres høyt på skolene.

–  Vi vet at skoleledere jobber godt for å lage en spennende og variert skoledag for våre barn. De jobber systematisk for at barna skal få venner og ha et trygt læringsmiljø. Skolene har også et sterkt fokus på at barn skal få god tallforståelse og bli glade i lesing og skriving. Men vi trenger mer ressurser og vi trenger å styrke laget rundt barna våre , sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Rapporten anbefaler to pedagoger per klasse med over 15 barn på førstetrinn. Flere lærere per klasse er viktig for å kunne gi et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud til alle elever i denne aldersgruppen.

Forbundsleder Stig Johannessen. (Foto: Ole Alvik)I 2020 fikk vi nye læreplaner som prioriterer og støtter lek for de yngste elevene. Evalueringen viser at det er behov for å ha tid og rom for lek. Det er nødvendig at vi får plass, utstyr, kompetanse og ansatte nok for å tilrettelegge bedre for lek understreker Skolelederforbundet.

–  Det krever økte ressurser både i form av flere lærere, andre ansatte og mer kompetanse. Kommunene må også støtte tettere opp om skolene sine, sier  Stig Johannessen.

 

Barn og unge må prioriteres først

Flere elever opplever at de blir mobbet, mange strever med ufrivillig skolefravær, og det rapporteres om en betydelig økning av vold og uro som rammer både elever og voksne i skolen.

– Skoleledere slår alarm om en situasjon hvor manglende ressurser fører til at skolene ikke klarer å innfri lovpålagte plikter. Nå ber vi om et møte med Kunnskapsdepartementet fordi situasjonen er alvorlig, sier Stig Johannessen, leder av Skolelederforbundet.

Mange lærere opplever at de får ansvar for forhold som ligger utenfor deres kompetanse og kapasitet, med en stadig mer mangfoldig elevgruppe med økt oppfølgingsbehov. Resultatet blir at stadig flere elever ikke opplever en trygg skolehverdag med faglig mestring og sosial inkludering.

I brevet til Kunnskapsdepartementet legger organisasjonene vekt på at det krever et godt tverrfaglig og helhetlig arbeid for å ivareta barns behov og rettigheter. Det innebærer tilstrekkelig med ansatte i skoler og barnehager, bredt sammensatt kompetanse og godt samarbeid med støttetjenester på tvers av sektorer.

– Det haster, og vi forventer rask handling. Vi kan ikke sitte stille å se på at det kuttes i barnehage og skole og at barn og unge ikke får den hjelpen de trenger, sier Stig Johannessen.

Et sterkt lag rundt barna vil bidra til å forebygge at utfordringer og utenforskap oppstår, og at barn i
sårbare situasjoner får rask og riktig hjelp.

I brevet peker de fire organisasjonene på at det er store ulikheter mellom kommunene og at det er behov for en mer helhetlig og systematisk tilnærming fra myndighetene.

Her kan du lese brevet til Kunnskapsdepartementet.

Frustrasjon og validering i skolehverdagen

Robert Flataas, sentralstyremedlem

Vi lever i en tid hvor barnas følelser blir stadig mer vektlagt. Det er en utvikling som er både nødvendig og utfordrende. Vi ser økt brukermedvirkning, mer lytting til barnas synspunkter og følelser, og en økt respekt for barnas rett til selvbestemmelse. Samtidig ser vi en økning i barn som sliter med utrygghet, skjørhet og et overveldende behov for at den ytre verden skal tilpasse seg deres følelser.

Hvordan har vi havnet her, og hva kan vi gjøre med det?

Psykolog Zemir Popovac setter fokus på dette i sin kritikk av vår nåværende valideringspraksis. Han påpeker at mens validering av barns følelser er essensielt, har vi kanskje misforstått dens funksjon. Feilslått validering, der vi likestiller barnas følelser med objektiv virkelighet, kan føre til at barn utvikler en forventning om at verden skal tilpasse seg dem. Dette kan gjøre dem skjøre og tyranniserende overfor omgivelsene.

Alle vi voksne, både vi ansatte i skolen og foresatte, må omfavne det faktum at validering ikke betyr å fjerne all frustrasjon. Frustrasjon er en naturlig del av livet og en viktig faktor for personlig vekst. Når et barn møter motstand – enten det er å tape i et spill, ikke få viljen sin, eller vente på tur – lærer de å håndtere skuffelse og tilpasse seg. Dette er viktige utviklingspsykologiske erfaringer. Uten denne frustrasjonen kan vi ende opp med å overbeskytte barna, noe som igjen kan føre til at de ikke utvikler nødvendig motstandskraft og selvregulering.

Foreldre og lærere kan ofte føle seg usikre i møte med barnets protester og motvilje. «Gjør jeg noe galt, eller er det noe galt med barnet?» Dette er spørsmål vi hører ofte. Det er viktig å forstå at motvilje og ulydighet er en del av normalpsykologi. Det betyr ikke nødvendigvis at noe er galt, men at barnet vokser og tester grensene sine. Når barn protesterer eller viser motvilje, er dette ofte en naturlig del av deres utvikling. De utforsker, som de skal, sine egne grenser og grenser satt av andre, noe som er en essensiell del av å lære selvregulering og å forstå sosiale normer.

Denne usikkerheten blant voksne kan forsterkes av en kulturell skiftning hvor den autorative voksenrollen nesten har forsvunnet. Foreldre og lærere kan føle at de må validere barnets følelser i en slik grad at de ender opp med å overse nødvendigheten av å sette grenser og introdusere en viss mengde motstand med påfølgende frustrasjon. Dette kan føre til en situasjon hvor barnet ikke lærer å håndtere motgang, noe som er kritisk for deres emosjonelle utvikling.

Vi må derfor finne en balanse mellom validering og autoritet.

Barn trenger voksne som kan validere deres følelser uten å gi etter for alle deres ønsker. Det å sette grenser er en viktig del av denne balansen. Ved å opprettholde klare grenser og samtidig vise støtte, lærer vi barna at frustrasjon ikke er farlig, men en del av livet. Dette styrker deres evne til å tåle uenighet og å tilpasse seg ytre krav.

Popovac understreker at hans kritikk ikke handler om enkelstående «valideringsfeil» her og der, men om et mønster hvor barnas følelser blir sidestilt med virkeligheten. Dette skaper en urealistisk forventning hos barna om at den ytre verden alltid skal tilpasse seg dem. I mange tilfeller speiler ikke barnas følelser den objektive virkeligheten, og det er vårt ansvar som voksne å hjelpe dem med å forstå dette.

Det er derimot viktig å ikke misforstå hva validering egentlig er. Validering handler om å anerkjenne barnets følelser, uten å være enige med barnets virkelighetsoppfatning.

Hvis et barn sier at en ansatt i skolen har vært urettferdig, bør vi anerkjenne følelsen av denne urettferdigheten, uten å bekrefte at denne ansatte faktisk har vært eller er urettferdig. Dette er en viktig nyanse, som vil være essensiell for å lære barnet skal lære å skille mellom deres eget indre følelsesliv og den ytre virkeligheten. Mest sannsynlig har barnet opplevd en voksen som har vært tydelig og kanskje utøvd klasseledelse.

Som skoleledere står vi i en unik posisjon til å påvirke hvordan dette balansepunktet blir praktisert i skolehverdagen. Vi må støtte lærere og foreldre for å forstå at det er forskjell på å være autoritær og autoritativ. Mens den autoritære stilen fra 60-tallet var preget av strenge regler og lite empati, handler den autoritative stilen om å kombinere klare forventninger med støtte og forståelse. Barna trenger denne typen ledelse for å utvikle seg til trygge og selvstendige individer.

Videre må vi erkjenne at frustrasjon spiller en viktig rolle i barnets utvikling. Når barn opplever at deres frustrasjon ikke truer relasjonen til andre, men heller oppfordrer til indre tilpasning, vekst og utvikling, vil de lære at endring kan skje på innsiden. Verden trenger ikke alltid å endres for at barnet skal ha det bra; noen ganger er det barnets egen innstilling som må justeres.

Aksel Inge Sinding utdyper dette ved å forklare hvordan vi kan møte barns følelser på en klok måte. Han beskriver validering som en nøkkelferdighet for følelsesbevisste foreldre. Validering innebærer å anerkjenne og bekrefte barnets følelser uten nødvendigvis å være enig i deres virkelighetsoppfatning. Dette hjelper barnet med å forstå, kjenne igjen, og håndtere følelsene sine på en sunn måte, noe som bygger robusthet og emosjonell kompetanse. For eksempel, når et barn er redd for å presentere for klassen, kan en god validering være: «Så klart du blir nervøs, det er jo ganske skummelt å stå der opp foran andre og skulle snakke».

Det er vårt ansvar å bidra til at barna får en helhetlig oppvekst som inkluderer både validering og frustrasjon. Ved å gjøre dette, hjelper vi dem til å utvikle en sunn selvregulering og evnen til å tilpasse seg en verden som ikke alltid kan – eller bør – tilpasse seg dem. En balansert tilnærming til validering og frustrasjon vil også hjelpe barna med å utvikle evnen til å håndtere motgang på en konstruktiv måte.

Verdens mest spennende yrke: Hvordan bidra til at flere velger å bli lærer?

Hvordan kan vi snu denne trenden? Sammen med fagforeninger, KS og viktige aktører som Elevorganisasjonen har Skolelederforbundet vært med på å lage en strategi for rektruttering til læreryrket, som ble lansert i vinter.

Med oss i studio har vi leder i Lærerstudentene i Utdanningsforbundet Kaspara Halkjelsvik. Dessuten er påtroppende leder i Elevorganisasjonen Madelen Kloster tilbake. De forteller om prosessen og deler noen perspektiver på hvordan man kan få opp rekrutteringen til det som kan kalles verdens mest spennende yrke.

Strategien finner du her

Ny opplæringsforskrift og privatskoleforskrift

De to nye forskriftene er nå kunngjort på Lovdata:

Opplæringsforskriften
Privatskoleforskriften

Noen av de største endringene i opplæringsforskriften henger sammen med ny og utvidet rett til videregående opplæring.

Det er blant annet presisert i forskriften at de som har gjennomført en vesentlig del av opplæringen, men ikke har bestått faget, har rett til meropplæring frem mot en standpunktkarakter. Opplæringen skal være i samsvar med læreplanen i faget, men fylkeskommunen kan komprimere opplæringen og fravike ordinært timetall.

De som stryker til fag- eller svenneprøven, har rett til et opplæringstilbud på vg3 som bygger på gjennomført programområde på vg2. Fylkeskommunen skal så langt det er mulig sørge for at de som har strøket til fag- eller svenneprøven får mer opplæring i samme lærefag. Elevene skal kunne melde seg til mer opplæring i fag som ikke er bestått (utenom ordinære søknadsfrister). Det er fylkeskommunen som fastsetter fristen, men fristen kan ikke være tidligere enn minst én uke etter siste mulige sensur i faget.

Elever beholder retten til ny, utsatt eller særskilt eksamen dersom de stryker i standpunkt eller til eksamen, eller er syke på eksamen. Dersom de står på eksamen, faller retten til meropplæring i faget bort.

Du kan lese mer om ny opplæringsforskrift på Udir sine hjemmesider.

 

Felles nordisk plattform for utvikling av skoleledelse

Da de nordiske skolelederforbundene møttes på Nordisk skolelederforum (NSF) i mars i år, ble organisasjonene enige om en felles plattform for faglig utvikling av skoleledere i Norden.

I oppropet vektlegges behovet for bedre arbeidsforhold og kontinuerlig kompetanseheving for skoleledere. Målet er å styrke samfunnets evne til å tilby en skole som ruster elevene for dagens og morgendagens samfunn.

Verden står overfor betydelige utfordringer som for eksempel global oppvarming, et økt internasjonalt konfliktnivå og effekten som kunstig intelligens vil få både i samfunns- og arbeidsliv. Dette er også forhold som i stor grad påvirker skoler, og det er viktigere enn noen gang at skolene kan gi barn og unge den kunnskapen og ferdighetene som kreves for å navigere i dagens og morgendagens samfunn.

Oppropet fra de nordiske skolelederforeningene er overlevert til European School Heads Association (ESHA) – en europeisk organisasjon som jobber med påvirkningsarbeid og opplæring i skolelederspørsmål, rettet både mot Europa og resten av verden.

Oppropet er også sendt til de norske stortingspolitikerne som sitter i utdannings- og kulturutvalget i Nordisk råd, samt til den norske samarbeidsministeren i Nordisk råd.

I oppropet vektlegges at skolelederes arbeidsforhold må bedres, for at det skal være et attraktivt karrierevalg. Det gjelder særlig rektorers lønn og den store arbeidsmengden som svært mange rektorer opplever. For å sikre kvalitet og attraktivitet innen skolelederyrket, peker skolelederforbundene også på følgende endringsbehov:

  • Nasjonale initiativer for kontinuerlig faglig utvikling innen skoleledelse.
  • Politisk støtte for å beskytte utdanningsoppdraget og autonomien til skolene.
  • Faglig utvikling, tydelige insentiver og karriereveier for skoleledere, med fokus på  og faglig utvikling.

Skolelederforbundet ønsker en konstruktiv dialog om disse viktige områdene. Vi er opptatt av å rekruttere, utvikle og beholde ledere som utøver god ledelse av profesjonsfellesskapet, til beste for barn og unges læring og trivsel. 

Her kan du lese mer om hvordan denne nordiske satsingen på skoleledelse kan bidra til å forme fremtidens utdanningssystem og støtte demokratiske verdier.