Endringer i lover og forskrifter i oppvekstsektoren

Snart iverksettes en rekke endringer i lover og forskrifter som har betydning for skoler og barnehager. I den forbindelse har Kunnskapsdepartementet laget en oversikt over viktige regelendringer som trer i kraft fra 1. juli og 1. august.

Ny opplæringslov og forskrift
Ny opplæringslov ble vedtatt i juni 2023 og forskrift til loven ble fastsatt 3. juni i år. Lov og forskrift trer i kraft 1. august. Den nye opplæringsloven innebærer historiske utvidelser av rettighetene til elevene. De får rett til videregående opplæring til de har fullført, rett til å bytte utdanningsprogram hvis de ombestemmer seg, og mulighet til å ta flere fagbrev. Ny lov tydeliggjør at elevens beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som gjelder elever. Utvidede rettigheter gjelder også for voksne som trenger opplæring.

Lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven
Stortinget vedtok 11. juni 2024 lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Lovendringene gjelder fra 1. august 2024. Endringene innebærer at det innføres regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i opplæringsloven og privatskoleloven. Loven innebærer videre at det i opplæringsloven blir lovfestet et krav om relevant lærerutdanning i hovedregelen om ansettelse i lærerstilling. Lovendringene innebærer også at det tydeliggjøres i opplæringsloven og privatskoleloven at det kun er de som er ansatt i en lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen.

Forskrift om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa
Ordningen med 12 timer gratis SFO i uka for elever på 1. og 2. trinn utvides til å også gjelde elever for på 3. trinn. Endringen ble fastsatt 13. mai, men vil tre i kraft 1. august sammen ny opplæringsforskrift.

Privatskoleloven og ny privatskoleforskrift
Flere av reglene i opplæringsloven gjelder også for skoler som er godkjent etter privatskoleloven. Samtidig med ny opplæringslov ble det derfor vedtatt endringer i privatskoleloven for å sikre nødvendig samsvar mellom lovene, i tillegg til enkelte andre mindre endringer. Av hensyn til sammenhengen mellom forskriftene, er det fastsatt en helt ny privatskoleforskrift som har fått samme struktur som den nye opplæringsforskriften. Endringene i loven og ny forskrift trer i kraft 1. august.

Endringer i barnehageloven
Alle åpne barnehager har fått unntak fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt. Videre er det lovfestet en hjemmel for at departementet kan gi forskrift om unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt i særlige tilfeller. Departementet har i forskrift fastsatt unntak for barnehager som drives av sokn i Den norske kirke. I tillegg er det lovfestet hvilke krav i barnehageloven som gjelder for barnehager som driver uten kommunalt tilskudd.

Endringer i fagskoleloven
Stortinget vedtok 31. mai 2024 endringer i fagskoleloven, og de fleste endringene trer i kraft. 1. august 2024.Endringene innebærer at fagskoler skal kunne få institusjonsakkreditering. Det er også fastsatt en hjemmel for å gjøre unntak fra fagskoleregelverket. Andre endringer er at en søkere til fagskoleutdanning kan i særskilte tilfeller få dispensasjon fra kravet om fullført og bestått videregående opplæring for opptak til fagskoleutdanning, det er lovfestet en generell rett til permisjon fra studier, og innført et forbud mot negative konsekvenser for studenter som varsler om kritikkverdige forhold ved fagskolen.

Kilde: Teksten over er hentet fra Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider. Du finner den fullstendige oversikten, inkludert lenker til lover og forskrifter, på denne lenken.

Relaterte artikler

Pekefinger eller støttespiller: Hva blir statsforvalterens rolle under den nye opplæringsloven?

Statsforvalteren har ansvar for å ivareta rettssikkerheten til blant annet elever i skolen. Når ny opplæringslov trer i kraft, vil det medføre noen endringer i statsforvalterens rolle, blant annet når det gjelder skolemiljøsaker, omtalt i kapittel 12 (tidligere kapittel 9A).

Nyheter

Har kunstig blitt naturlig?

På Vika videregående i Oslo er skoledagen preget av både kunstig og naturlig intelligens. Hva er erfaringen?

Nyheter | Fagartikler

Mobilfrie klasserom: Striden som aldri stilner

Etter at den nasjonale anbefalingen om mobilfrie klasserom kom tidligere i år, har debatten rast om strengere reguleringer er veien å gå. Rosenborg ungdomsskole i Trondheim har vært mobilfri skole i seks år, men fortsatt kjemper elevene en daglig kamp for å få bruke mobilen mer.

Nyheter | Fagartikler