Skolelederforbundets rapporter


For Skolelederforbundet er det viktig å bygge et forskningsbasert grunnlag for å øke anerkjennelsen av ledelse i norske skoler og barnehager. De siste årene har Skolelederforbundet vært oppdragsgiver for flere forskningsprosjekter omkring ledelse i skole og barnehage. Rapportene er basert på disse forskningsprosjektene.

Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet

De sentrale temaene i rapporten er hvordan og hvor langt skoleeiers styringstiltak henger sammen med ledernes opplevelse av handlefrihet, stressfaktorer og støttesystemer i skolehverdagen og deres trivsel og jobbmotivasjon.

Medarbeiderundersøkelsen 2022

Hvilke krav har medarbeiderne til skolelederne, hvordan opplever de sin arbeidshverdag og hva betrakter de som gode skoleledere? Rapporten viser at medarbeiderne vil ha tydelige og synlige ledere som gjennom ord og handling viser hvilke verdier og normer som skal prege skolehverdagen.

Hva betyr lederskap i skolen?

Rapporten fra 2021 viser at både ledere og medarbeidere ønsker at ledere skal bruke mindre tid på administrasjon, og mer tid på skolens kjernefunksjoner som å ivareta og utvikle ansatte og elever. Rapporten er utarbeidet av professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø.

Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann

Rapporten fra 2019 viser at vi står ovenfor en krevende rekrutteringssituasjon av skoleledere og peker på viktige årsaker til dette. Rapporten er utarbeidet av Forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra Skolelederforbundet.

Hvordan øke skoleeierens utviklingsstøtte til rektorene

Skolelederforbundets «Rektorundersøkelse 2018» gir innsikt i hvordan skoleeiere kan forsterke sin utviklingsstøtte til rektorene og derigjennom bidra som profesjonelle skoleutviklere. Rapporten er utarbeidet av professor Jan Merok Paulsen og førsteamanuensis, dr. oecon., Kjell B. Hjertø.