Takk for tilliten og inspirasjonen

Foto: Ole Alvik / Skolelederforbundet

Mona Søbyskogen, nestleder

Slike anledninger til å løfte og anerkjenne god inkluderende praksis, skal vi ikke undervurdere. Det setter spor, inspirerer og bevisstgjør. Vi har mange gode skoler som kan nomineres til Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering.

Kjenner du til en skole som oppfyller disse kriteriene?

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Nominasjonene er varierte i form, og vi trenger ikke skrive master for å bli vurdert. Det som stakk seg frem i Storhamar sin presentasjon var elevenes eierskap til forarbeidet, det langsiktige kulturarbeidet som er lagt ned på skolen, og til selve søknadsprosessen. Dette ga sterkt gjenskinn på skolen denne prisudelingsdagen. Elevene presenterte skolen sin, og sto i sentrum for det flotte arrangementet.

Ute i læringsarenaene fikk vi se og høre de engasjerte elevene fortelle om programfagene, verkstedene og praksisen. Resturant og matfag serverte den store delegasjonen en nydelig treretters potetlunsj, med lokale råvarer – helt utsøkt!

Hans Majestet kronprins Håkon trakk frem Storhamars entusiastiske ledere som bredt har involvert elevene i arbeidet med læringsmiljø som en forutsetning for å få resultater. Nyansatt rektor Hjørdis Bjølseth uttrykte stolt eierforhold til det helhetlige arbeidet på skolen, og tidligere rektor Hildegard Johannessen fikk varmende ord og ære for den etablerte kulturen, både fra Hjørdis og elevrådsleder Ingrid Dyrkorn.

Storhamar videregående skole er en skole vi kan se til i arbeidet med kap. 10 i ny opplæringslov når den trer i kraft neste skoleår. Her har elevdemokratiet stor plass, og elevenes medvirkning er godt etablert og strukturert.

Elevene vi møtte denne dagen uttrykte et godt eieforhold til skolen sin, og viste stor stolthet over å motta denne anerkjennelsen. «Denne prisen ER til OSS den!» uttrykte elevene jeg fikk spise lunsj sammen med, og trakk frem klassens time, «hei»-kulturen og trygghet som noe av det beste med skolen sin. Det var ikke skummelt å komme fra ungdomstrinnet og starte på Storhamar. Her har elevene opplevelsen av å gjøre en forskjell og dermed etableres lojalitet og eieforhold til kulturen du til daglig deltar i. De uttrykte at de har et fellesskap på skolen og et godt samarbeid med lokalsamfunnet rundt skolen. Her sikrer de overganger, både fra ungdomsskolen og inn i avslutning med en trygg og aktiv russetid.

Les mer om prisen

Rapporten «International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2022», som kom siste uken i november, viser at norske elevers kunnskaper om demokratiet er noe synkende siden 2016. Våre ungdommer er imidlertid fortsatt gode og støtter solid opp demokratiske verdier og likestilling.

Vi setter demokratiet høyt i Norge, og vi har mye å tape på ikke å investere tid og fokus på skoledemokratiet. Skolen er i dag det nabolaget og gata var tidligere, og for mange er skolen den mest stabile arenaen under oppveksten. Dette er det viktigste vi gjøre i våre viktige jobber – å lede arbeidet for medvirkning, tilhørighet og inkludering.

Siden 2006 har 16 skoler fått denne anerkjennelsen. Prisen deles nå ut annehvert år, og jeg vil med dette oppfordre dere alle til å se på egen praksis i lys av kriteriene, og starte på arbeidet med å nominere ditt læringsfellesskap til prisen.

Gjør som Storhamar videregående skole, bruk kriteriene som retningslinjer og gylne mål for eget arbeid. Kanskje besøker juryen dere i 2025?

Et uttalt ønske fra slottet, Udir og juryen er å få flere søkere fra våre nordligste regioner – her er det ikke noe å vente på!

Lykke til med arbeidet med likeverd og inkludering – og riktig god desember!

Nordlyskonferansen løftet diskusjonen om tillit

Magne Johansen var ansvarlig for konferansen

Konferansen ble avholdt 20.-21. november i Tromsø. Omtrent 100 deltakere var samlet for å høre forskere legge frem ulike perspektiver på temaer rundt tillit og tillitsreform.

Professor Einar Øverenget slo an tonen med refleksjoner om hva som ligger i begreper som tillit, kontroll og ytringsklima. Dette var et inspirerende og tankevekkende foredrag.

Implementering av tillitsreformen var tema for Kjell Arne Røviks fordrag. Hva ligger egentlig av forventninger til oss som ledere innen skole og oppvekst når man sier at tillitsreformen skal komme nedenfra? Hva kan vi forvente av kommunene våre, og hvordan kan denne implementeringen se ut?

På konferansens andre dag gav Lena Abrahamsen, Vegard Yttergård, Julie Lysberg og Marit Aas deltakerne muligheten til å bli bedre kjent med ny forskning på oppvekst- og utdanningsfeltet. Vi fikk også en presentasjon av Skolelederforbundets nye rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet?» ved forbundsleder Stig Johannessen.

Også i år lot Nordlyskonferansen oss møtes og dele erfaringer. Men ikke minst gav den oss som er opptatt av ledelse av skole og barnehage godt faglig påfyll og et inspirerende avbrekk i en hektisk hverdag.

 

Kvalitetsutviklingsutvalgets andre delrapport er her

Kvalitetsutviklingsutvalget har gjennom de siste 19 månedene klarlagt nå situasjons- og kunnskapsgrunnlaget og i delrapport II kommer de med flere anbefalinger. Utvalget foreslår et nytt kvalitetsutviklingssystem som skal sikre elevenes læring og trivsel og bidra til likeverdighet i opplæringen. Det nye systemet skal legge til rette for samarbeid og tillit mellom aktørene og samspill mellom elever og lærere.

Skolelederforbundet har vært representert i utvalget med rektor Bjørn Furulund fra Marker skole. Det at vi som forbund får plass i disse utvalgene bidrar til å løfte frem ledelse som del av helheten, noe også denne rapporten tydelig peker på.

Les rapporten her

Et av utvalgets hovedgrep er foreslå en forskriftsfesting av jevnlige kvalitetsdialoger mellom kommuner, fylkeskommuner og skoler. Utvalget trekker frem at i disse dialogene skal aktørene i skolen sammen fortolke, vurdere og ta i bruk kunnskap og informasjon fra systemet.

Videre er det forslag om flere endringer i forhold til verktøy som nasjonale myndigheter skal tilby for å støtte kvalitetsutviklingsarbeidet. De foreslår blant annet en ny skolemiljøundersøkelse (og avvikling av dagens elevundersøkelse), verktøy for å følge opp alvorlige hendelser i skolemiljøet, utvikling av nye læringsstøttende prøver (og avvikling av dagens nasjonale prøver) til bruk i det faglige pedagogiske arbeidet, samt ordninger for å sikre kvaliteten på standpunktkarakterene, kompetansebehov hos lærere, ledere og skoleeiere for å nevne noen av forslagene.

Det er mange gode vurderinger i dette dokumentet og det er bra at det har vært uenighet om enkelte forslag, da dette gir oss godt grunnlag for å drøfte forbundets synspunkter på de ulike forslagene. Vi vil involvere organisasjonen på en egnet måte slik at våre standpunkter til rapportens forslag er godt forankret.

NOU-en vil nå bli sendt ut på høring, og som del av denne høringsprosessen planlegges det høringskonferanser i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø i uke 3 og 5. KD vil komme tilbake til invitasjon til disse.