Forhandlere i podkasten Viktigste Leder

De fleste fylker er ferdige med de lønnspolitiske drøftingsmøtene, men hva er viktig å tenke på fremover? Hva skal man prioritere? Hvordan legge en god forhandlingsstrategi? Og hvordan forklarer man de endelige resultatet til medlemmene?

Kenneth Skårn fra Ålesund har lang erfaring som forhandler i Skolelederforbundet. Han deler av sine erfaringer fra arbeidet de hovedtillitsvalgte gjør.

Når sevja stiger, stiger også blodtrykket til Skolelederforbundets forhandlere. I mange kommuner begynner de lokale forhandlingene allerede nå, og hvordan forholder man seg til disse forhandlingene – som forhandler og som medlem?

Trond Otto Berg har mange års erfaring som forhandlingsleder i Møre og Romsdal. Han deler noen erfaringer og kommer med noen behind the scenes-tips for nye og erfarne forhandlere.

Det er vår i lufta og det betyr tid for forhandlinger. I denne episoden hører vi to erfarne forhandlere samtale om spillet i og utenfor forhandlingsrommet. Hva skal til for å bli en god forhandler? Hva er de viktigste redskapene en forhandler har? Hvordan jobbes det i et oppgjør?

Forbundsleder Stig Johannessen og Skolelederforbundets forhandlingsleder Hilde Pettersen forteller litt om oppspillet til forhandlingene etter et spesielt år i arbeidslivet i Norge.

Hvorfor er ledelse viktig?

Det er ikke nok at hver enkeltansatt i skolen eller barnehagen er dyktig i jobben sin. For å nå målene må alle ansatte – lærere, assistenter, miljøarbeidere og andre yrkesgrupper – spille sammen som et lag.

Et godt lag trenger en god trener! 

Ledelse og læringsutbytte

Hva er så virkningen av god ledelse?. Dette er godt forankret i forskning, men ikke alle kjenner til hvilken forskjell lederne faktisk gjør.

Gode ledere oppnår gode resultater gjennom:

  1. Retningsbestemmelse
  2. Utvikling av medarbeiderne
  3. Organisasjonsutvikling

Viviane Robinson fra University of Auckland, New Zealand har i sin forskning vist sammenhengen mellom skoleledelse og elevenes læring og utvikling. En rekke norske forskere underbygger samme bilde. Det samme gjør Skolelederforbundets egne forskningsundersøkelser.

Landets viktigste ledere

Utilstrekkelig skoleledelse rammer elevene og medarbeiderne. Lederen er ansvarlig for at barnehagen og skolen skal gi økt læring, bedre trivsel og helse for alle elever.

Opplæringsloven slår fast at formålet med opplæringen er at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Dét er et stort samfunnsansvar.

Utjevning av sosiale forskjeller er en sentral del av sektorens samfunnsoppdrag, og avgjørende for å opprettholde velferdsstaten. Dette ansvaret slås tydelig fast i Overordnet del av læreplanen.

Det er dette som gjør våre medlemmer til landets viktigste ledere.

Hvilken lederoppgave kan være viktigere enn å skape den fremtiden våre barn og unge fortjener? 

Få kvalifiserte søkere

Fordi ledelse er så viktig er det svært bekymringsfullt at altfor få kvalifiserte kandidater vil ta på seg landets viktigste lederjobber.

Våre egne undersøkelser viser at bare 3 av 10 mellomledere i skolen ser for seg å bli rektor. Mange steder i landet er det bare to-tre søkere på rektor- og styrerstillinger.

Dette har blitt omtalt som en varslet rekrutteringskrise.

Tilbake til kampanjen.

Les Skolelederforbundets programdokument her

En varslet rekrutteringskrise

Landets viktigste lederstilling er blant de mest givende, men også blant de tøffeste. Mye ansvar og høy arbeidsbelastning er grunnen til at mange kvier seg for å søke jobben.

Mange skoleledere tjener mindre enn dem de er satt til å lede.

Ifølge en helt ny spørreundersøkelse blant Skolelederforbundets medlemmer mener 90 prosent at lønnsnivået til ledere i oppvekst- og opplæringssektoren ikke står i samsvar med ansvaret og arbeidsbyrden. Også arbeidsbyrde og oppgavespenn bidrar til at få kvalifiserte kandidater søker seg til lederstillinger i skole og barnehage.

Hva vet du om viktigheten av ledelse i skole og barnehage? Ta vår quiz og vær med i trekningen av spennende faglitteratur:

Quiz: Viktigste leder

Hva betyr godt lederskap for barn, elever, foresatte og ansatte i skoler og barnehager? Ta quizen og finn ut hvor mye du vet om betydningen av ledelse.

1 / 3

Hvilken betydning har ledelse i skolesektoren? (Flere riktige svar)

2 / 3

En god skole er avhengig av god skoleledelse. Derfor er det en viktig samfunnsoppgave å rekruttere og beholde gode skoleledere. Mange skoleeiere opplever imidlertid at dette er vanskelig. Hva tror du er grunnen til det? (Flere riktige svar)

3 / 3

Den viktigste rekrutteringskanalen til rektorstillinger er fra mellomledernivået, men mer enn halvparten av mellomlederne ønsker ikke å bli rektor. Hva tror du er grunnen til det? (Flere riktige svar)

Vennligst oppgi navn og epost dersom du ønsker å være med i trekningen av spennende faglitteratur!

Stor arbeidsbyrde og bredt ansvar

Ledere i opplærings- og oppvekstsektoren opplever et stort sprik mellom det de mener er de viktigste oppgavene de gjør som leder og oppgavene de bruker mest tid på.

I vår ferske spørreundersøkelse svarer 73 prosent at de bruker mye tid på forvaltning, mens kun 28 prosent mener at dette er en viktig oppgave. Likeens er det 84 prosent som mener utviklingsarbeid er en av de viktigste oppgavene, mens kun 11 prosent opplever at de bruker mye tid på det.

Kun 9 prosent svarer at de bruker mye tid på pedagogisk ledelse. Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende.  

Ny som rektor: Fra mellomleder til øverste ansvarlig

Styrk rekrutteringen

Vi har i lengre tid sett at en rekrutteringskrise til rektoryrket er under oppseiling. Under halvparten av mellomledere i skolen ønsker å søke seg til rektorstillinger. I tillegg svarer over 50 prosent av våre medlemmer i en fersk spørreundersøkelse at de vurderer eller aktivt søker stillinger i en annen bransje.

I rapporten Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann? påpeker forskerne fra Fafo at bare 5 prosent av rektorer ser for seg å bli værende i samme rektorstilling i over ti år.

For å forebygge en lederflukt fra skole og barnehage er en opprusting av støtteapparatet rundt ledelsen, muligheter for profesjonell utvikling for lederne og bedre lønns- og arbeidsvilkår helt nødvendig. Vi må berge rekrutteringen til lederstillinger innen opplæring- og oppvekstsektoren før det er for sent. Fremtiden til våre barn og unge avhenger av det.

Tilbake til kampanjen

Les hele Skolelederforbundets programdokument her.

Podkast: Skoleledere – hva skal vi egentlig med dem?

Professor Rudi Kirkhaug fra Norges arktiske universitet står bak rapporten «Medarbeidernes ønsker og krav til lederne». Den følger opp lederrapporten fra 2021, og inneholder flere overraskende funn. I samtale med Alf Aschim deler han sine funn.

Last ned medarbeiderundersøkelsen

Podkast: Tidsbruk, skoleutvikling og drift

Mari-Ana Jones og Erlend Dehlin fra NTNU har snakket med mange skoleledere om hvordan de opplever sin egen tidsbruk før og under pandemien. Vi tok en prat med dem på Teams for å forstå mer om hvordan forventninger knyttet til daglig drift av kan virke negativt inn på utviklingsarbeidet.

Podkast: Den mest interessante jobben i offentlig forvaltning

Han deler sine tanker om lederskap og ansvar, tillit, pragmatiske løsninger og den nye hverdagen fra en øverste leders ståsted.

Podkast: Kulturskolen 3.0

Trond Otto Berg er rektor på kulturskolen i Stranda kommune. Han deltar blant annet i et prosjekt som tar for seg fremtidens kulturskole.

Podkast: Hvordan lede ledere?

Han er leder på skoleeiernivå, og for ham handler ledelse av ledere om å ansvarliggjøre og bemyndiggjøre dem.

Han forteller om hvordan han jobber for å tilby gode tjenester til barn og unge i Osterøy kommune.

 

Hvordan kan vi bruke erfaringene fra korona til noe konstruktivt?

I denne ukens episode av podkasten Viktigste Leder deler han noen av sine erfaringer fra pandemien og hvordan vi kan benytte disse erfaringene når vi ser fremover.

 

Viktigste Leder episode 24