– Vi opplever en ressurstørke rundt våre ledere

Etter Elevundersøkelsen ble lagt frem tidligere denne måneden, har vi fått en rekke henvendelser fra våre medlemmer.

Mange reagerer på plattformen og på at UDIR ikke lenger gir skoleeiere og ledere tidlig tilgang til undersøkelsen, slik vi har hatt tidligere. Jeg har bedt om et møte med UDIR for å drøfte dette.

De øvrige henvendelsene dreier seg om hvordan resultatet av undersøkelsen ble presentert og kommentert.

Akkurat som kunnskapsministeren, er vi opptatt av å skape et godt skole- og læringsmiljø for våre barn og unge. Men pekefingeren fungerer dårlig som redskap når vi anstrenger oss for å skape gode miljøer. Vi opplever en ressurstørke rundt våre ledere – ressursene vi har til rådighet står ikke i samsvar med oppgavene som må løses for å innfri rettigheter og forventinger.

Etter fremleggelsen var det mange norske skoleledere som satt igjen med følelsen av ikke å ha kunnskapsministeren på sin side. Tonje Brennas klare oppfordring om å gå inn i tallene og gå til statsforvalter skaper verken god dialog eller tillit.

Skolens ledelse og ansatte kan ikke snu denne utviklingen alene. Oppdraget er stadig voksende, mens laget rundt eleven ikke bygges robust nok til å kunne utføre det.

Vi trenger utvidede rammer for å ivareta mandatet og snu utviklingen. Ledelsen og personalet i skolen har aldri jobbet så mye, så kontinuerlig og så tverrfaglig med denne problematikken som nå. Vi har heller aldri hatt et så grundig verdidokument som overordnet del er.

Nå ser vi ettervirkningene av pandemien, der endret gruppetilhørighet for barn og elever var gjennomgående. Det medførte redusert sosial læring og trening, noe som igjen påvirket ferdigheter og robusthet. Lærerstreiken styrket heller ikke dette.

De ulike årskullene vil ha med seg dette i lang tid fremover. Vi er bekymret for at ansvaret nok en gang vil bli lagt på skolen, istedenfor å ta på alvor at skolen ikke kan ta ansvar for elevers fritid, med skjermtid, sosiale medier, realityprogrammer og annet som påvirker den enkelte.

Man sier at det skal en landsby til for å oppdra et barn. Politikere, foresatte og støtteapparatet – vi må alle ta vår del av ansvaret. Ingen kan gjøre det alene.

I lys av denne problemstillingen har Skolelederforbundet avtalt et møte med Kunnskapsministeren i starten av februar. Der vil vi dele og drøfte våre bekymringer. Vi trenger innsikt i hva våre ledere faktisk gjør og bygge tillitsbasen vi trenger for å løse dette viktige oppdraget.

– Stig Johannessen, forbundsleder

Organisasjonsutvikling i Skolelederforbundet

Organisasjonsutvalget skal:

  1. Utrede styrker og svakheter med dagens organisering
  2. Fremme forslag til hva som skal være oppgavene for de ulike leddene i organisasjonen
  3. Utrede mulige løsninger for en bedre arbeidsdeling mellom politisk nivå, tillitsvalgte og sekretariatet
  4. Derav utrede hvordan Skolelederforbundet bør organiseres for fremtiden
  5. Skissere en robust og gjennomførbar prosess for gjennomføring av eventuelle organisasjonsendringer
  6. Vurdere behov for eventuelle vedtektsendringer

I løpet av våren vil det gjennomføres innspillsseminarer for å få tilbakemeldinger på hva status er i forbundet, hva som er bra og hva som kan bli bedre.

Innspillsseminarene gjennomføres slik:

14.03.23 Innspillsseminar Oslo (Lakkegata 23), for Oslo, Viken og Innlandet
15.03.23 Innspillsseminar Bergen, for Rogaland og Vestland
16.03.23 Innspillsseminar Trondheim, for Trøndelag og Møre og Romsdal
28.03.23 Innspillsseminar Kristiansand, for Agder og Vestfold og Telemark
29.03.23 Innspillsseminar Tromsø, for Nordland og Troms og Finnmark

Nye ansatte i sekretariatet

 

Organisasjonskonsulent Line Westerskov Wold har takket ja til en stilling i et annet fagforbund. Hun erstattes av kompetente Elisabeth Sørlie. Elisabeth kommer fra foreningslivet, nå sist fra foreningen Voksne for barn. Fra mars kommer Elisabeth til å jobbe med medlemsservice og medlemsregisteret. Hun vil derfor være kontaktpunkt for mange medlemmer og tillitsvalgte.

Også kommunikasjon- og markedsansvarlig Modolf Moen har søkt nye utfordringer utenfor forbundet. Lena Jensen er ansatt som ny kommunikasjonsansvarlig. Lena har bakgrunn fra politikken og har blant annet sittet på Stortinget i to perioder. Lena tiltrer i mars, og fordi hun har med seg sin erfaring og sitt kontaktnett, vil det bli en endring av arbeidsoppgaver i kommunikasjonsteamet.

Spesialrådgiver Roar Vea har gått av med pensjon for å konsentrere seg om ski, sykkel og det gode liv. Til hans stilling har vi fått den svært kompetente Knut Arve Skaalvik. Knut Arve har 22 års erfaring fra skolen – de siste 10 som leder for yrkesfaglig studieprogram ved Hønefoss vgs. Han har dessuten hatt verv som TV/HTV i Skolelederforbundet Viken fylkeskommune, vært styremedlem i Viken fylkesfag og forhandlet lønn på vegne av Skolelederforbundets medlemmer.

Vi ønsker alle nyansatte velkommen og ser fram til godt samarbeid!

Høyre la frem forslag til ungdomsskolereform

Høyres forslag til ungdomsskolereform
Foto: Høyre

Ledelse og profesjonelt skoleeierskap har fått stor plass i dokumentet, og vi finner flere punkter vi kan støtte her:

  • Styrking av laget rundt eleven, rådgivertjenesten og karriereveiledningen
  • Bedre overganger mellom skoleslagene
  • Mer tilpasset og variert undervisning
  • Større handlingsrom for lokale prioriteringer

De fleste av disse tiltakene kan ivaretas ved å gi kommuner og skoler tid og ressurser til å jobbe grundig med fagfornyelsen og de nye læreplanene. Bedre tilpasninger og mer variasjon forutsetter bedre bemanning og mer gunstige gruppestørrelser.

Vi heier frem en god debatt om en solid grunnopplæring og ser frem til en god og konstruktiv politisk debatt om veien videre. Vi vil delta aktivt i arbeidet mot Regjeringens ungdomsskolemelding gjennom vårt nyopprettede ledernettverk for ungdomsskolemelding.

 

Podkast: Bærekraftig barnehage


Med hjelp av lokale kunstnere utforsker barna såkalte udefinerbare materialer på en kreativ og nysgjerrig måte. Underveis lærer de om materialene, hvor de kommer fra og hvordan de kan brukes.

I denne episoden deler Yvonne Standal og Gyrd Lidsheim av sine erfaringer med Resola.

Ny revidert hovedavtale i staten

Ny hovedavtale i statenForhandlingene har bredere faktagrunnlag, blant annet FAFO-rapporten “Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?”

Kunnskapen har bidratt til tydeliggjøring av tekst, forsterkning av ordlyd og bestemmelser knyttet til tilpasningsavtalen er flyttet til eget nytt kapittel.

Med en ny hovedavtale på plass gjenstår det viktige arbeidet med å få praktiseringen i samsvar med avtalens formål og intensjoner, herunder reforhandling eller inngåelse av tilpasningsavtale.