Brudd i forhandlingene med staten

Pål Arnesen

Ved forhandlingsstarten for en drøy uke siden var Arnesen klar på at statsansatte nå skal ha et skikkelig lønnsløft. Dette ønsket har ikke staten imøtekommet i forhandlingene.

Arnesen sier partene så langt har forhandlet de fleste av kravene og diskutert mange utfordringer i staten.

– Tross gode prosesser, og ikke minst partenes forhandlingsvilje, må vi bare registrere at avstanden er altfor stor mellom tilbud og krav på økonomi. Tilbudet fra staten tilsvarer resultatet i frontfaget, noe som ikke vil kompensere verken vårt krav om real økning i kjøpekraften eller etterslepet i forhold til privat sektor, sier han.

Oppgjøret i staten går nå til mekling hos Riksmekleren. Meklingsfristen er mandag 23. mai klokka 24.

Også oppgjørene i Oslo kommune og kommunal sektor endte med brudd.

Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

Anne Nyland
Fylkeseder Anne Nyland er skuffet over at partene ikke kom til enighet i Oslo.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at vi ikke klarte å komme til en enighet. Våre medlemmer i Oslo har stått på dag og natt for å gi barn og elever det opplæringstilbudet de har krav på. Derfor hadde vi forventet at kommunen ville strekke seg lengre, sier Anne Nyland, som er fylkesleder i Skolelederforbundet Oslo.

Vanskelig å rekruttere og beholde gode ledere

– Forskning viser at det blir stadig vanskeligere å rekruttere og beholde gode ledere i barnehage og skole. Lønn og arbeidsvilkår er viktige virkemidler som kan og må benyttes for å forhindre at vi mister de beste lederne til andre sektorer. Da er det avgjørende at ledere skal tjene vesentlig mer enn dem de er satt til å lede. Slik er det ikke nødvendigvis i Oslo i dag, avslutter Nyland.

Forhandlingsleder i YS Oslo kommune, Mona Bjørnstad er også skuffet over at de ikke klarte å få til en forhandlingsløsning.

– Arbeidsgiver var ikke villig til å komme oss i møte på kravet om styrking av kjøpekraften til våre medlemmer. Derfor er vi nå i brudd, sier hun.

Les mer på YS.no

Også oppgjørene i statlig og kommunal sektor endte med brudd.

Brudd i kommune-oppgjøret: – Utilstrekkelig for å sikre gode ledervilkår

Forhandlingsleder Hilde Pettersen og forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

– Ledere i oppvekst- og opplæring har de siste årene jobbet dag og natt for å gi våre barn og elever det opplæringstilbudet de har krav på. Forskning viser at det blir stadig vanskeligere å rekruttere skole- og barnehageledere. Flere vurderer å forlate yrket på grunn av arbeidspresset, sier forbundslederen.

– Arbeidsgiver må forstå at bedre lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for å rekruttere og beholde dyktige ansatte i landets viktigste lederstillinger. Nå som oppgjøret går til mekling forventer vi at arbeidsgiversiden kommer opp med et bedre tilbud enn det de har gjort hittil i årets forhandlinger, sier forbundsleder Johannessen.

– YS Kommune krevde solid økning i kjøpekraften i årets lønnsoppgjør for å ta igjen det tapte, sier leder i YS kommune Lizzie Ruud Thorkildsen. Hun viser til at norsk økonomi går svært godt, at det er sterk prisvekst og varsler om flere renteøkninger framover.

– Våre krav er forsvarlige og det er helt rimelige at våre medlemmer får en solid lønnsøkning i år, sier hun.

Les mer på YS.no

Også forhandlingene med Oslo kommune og staten endte med brudd.

Innspurt i KS-forhandlingene: Krever mer enn frontfaget 

– Vi krever at våre medlemmer får en betydelig reallønnsøkning og at vi får en ramme som er høyere enn det som ble gitt i frontfaget, sier leder av YS Kommune og forbundsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Våre medlemmer er hverdagsheltene i kommunale tjenester. De har vist moderasjon og dugnadsånd i de to siste årene. Resultatet er at de har fått lavere lønnsøkning enn ansatte i privat sektor. Derfor må vi få mer i år, forklarer Thorkildsen.

Hvis prisveksten blir høyere enn lønnsveksten krever YS Kommune at gapet må kompenseres. Årsaken til dette kravet er at det er spesielt stor usikkerhet knyttet til hvor høy prisveksten blir i år.

– Vi mener det er uakseptabelt at arbeidstakerne i år igjen må ta risikoen hvis prisveksten løper løpsk, forklarer Thorkildsen.

YS Kommune har i tillegg disse kravene i årets forhandlinger:

 • Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling
 • Styrket rett til heltid og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
 • Rett kompetanse på rett plass, og reelle muligheter for kompetanseutvikling
 • Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere

YS Kommune organiserer blant annet disse yrkesgruppene i kommunal sektor: 

Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell. 

Fakta: Følgende YS-forbund utgjør YS Kommune

 • Delta
 • Skolelederforbundet
 • Parat
 • STAFO
 • Yrkestrafikkforbundet

 

Foran Lizzie Ruud Thorkildsen (leder YS Kommune og Delta) og Trond Ellefsen (1. nestleder i YS Kommune og Delta), Modolf Moen (Skolelederforbundet). Bak fra v. Dag Bjørnar Johnsrud, (forhandlingssjef YS Kommune), Merete Norheim Morken (forhandlingssjef Delta), Sveinung Berger, Monica Deildok og Irmelin Stødle (alle fra Delta), Anne Gro Årmo og Bjørn Are Sæther(begge fra Parat)

Utfordringen er å holde trykket oppe

Den 1. februar i år fikk Sofienberg skole, en ungdomsskole som ligger sentralt plassert mellom Grünerløkka, Tøyen og Gamlebyen i Oslo, tildelt den høythengende Benjaminprisen. Prisen blir hvert år gitt til en skole som jobber godt mot diskriminering og rasisme.

– Sofienberg skole jobber med antirasistisk arbeid på en måte som utgjør en forskjell. Jeg er imponert over det langsiktige arbeidet og resultatene de har skapt, sa kunnskapsminister Tonje Brenna ved prisutdelingen på skolen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (t.v) delte ut Benjaminprisen til Sofienberg skole. Det er elevrådsleder Tida Sanyang som holder bysten. Rektor Nina Røneid mottar sjekken på 250 000 kroner på vegne av skolen. (Foto: Peder Hellberg/HL-senteret)

Et par uker senere møter vi rektor Nina Røneid og Linda Marugg, som er avdelingsleder for elevtjenester, for å få lære mere om hva de faktisk gjør for å motvirke rasisme og diskriminering ved den multikulturelle skolen.

I løpet av samtalen blir det stadig mer klart for oss at arbeidet i mindre grad handler om å jobbe mot noe, men i større grad for noe. Sagt på en annen måte: Det er ved å jobbe for å skape en inkluderende skole med et trygt læringsmiljø, stor åpenhet for mangfold, tett kontakt mellom ansatte og elever og godt samhold, at man kan motvirke diskriminering og rasisme.

– Dette gjenspeiler seg i alt fra hvordan skolen er organisert til hva som skjer ute i klasserommene. Avdelingslederne er veldig tett på sine avdelinger og fag og vi har et veldig stort miljøteam. Miljøteamet er en del av elevtjenesten som ledes av Linda, og hun er en del av ledergruppen. Det at Linda sitter ved lederbordet gjør at vi alltid har dette som et tema på ledermøtene og i andre fora, sier Nina Røneid.

– Og vi er opptatt av at alle voksne ved skolen skal kjenne elevene og møte dem på en god måte, slik at vi kan fange opp hva som skjer og ta raskt tak i ting som oppstår, sier Linda Marugg.

– Rasisme og diskriminering er krevende temaer å diskutere. Et trygt læringsmiljø er viktig for å kunne diskutere dette på en god måte, sier Linda Marugg som er avdelingsleder for elevtjenester ved Sofienberg skole. (Foto: Ole Alvik)

Må se hver enkelt elev

– Vi har vært veldig opptatt av å ruste alle ansatte på skolen til å tørre å gå inn i det som skjer. På denne skolen går du ikke forbi, sier Nina Røneid.

Hvordan har dere rustet alle ansatte til å gjøre dette?

– Det er noe vi har brukt mye tid på. Et konkret tiltak er «den lille elevsamtalen» som ansatte ofte har når de møter elever i ulike situasjoner. Hva skal slike små uformelle samtaler inneholde? Hvordan går vi fram for å skape en god samtale? For å kvalitetssikre dette må lærerne være forberedt når slike situasjoner oppstår og ha fått veiledning i dette, sier Nina Røneid.

– Hver enkelt elev er en del av det store mangfoldet på skolen, men samtidig har de sine behov som de trenger å bli møtt på for å kunne bli den beste utgaven av seg selv. Derfor er det så viktig at alle ansatte kjenner hver enkelt elev, slik at de kan møte den enkelte elev på best mulig måte. Målet er at eleven skal se at her er en voksen som ser meg, som bryr seg, som vet hva jeg trenger og som jeg kan henvende meg til for at dette skal bli et godt skolemiljø for meg, sier Linda Marugg.

Det er viktig å jobbe med både holdninger, organisasjonskultur og kompetanseutvikling hos de ansatte?

– Ja, det er veldig viktig. Siden skolen ble startet i 2014 har vi vært opptatt av å bygge et godt profesjonsfellesskap med det elevsynet og de holdningene som vi ønsker på denne skolen, sier Nina Røneid.

Skap en trygg arena

Hvorfor er det så viktig med et trygt læringsmiljø for å motvirke rasisme og diskriminering?

– Fordi at dette er tema som kan være tøffe å gå inn i. For at lærere og elever i det hele tatt skal kunne gå inn i en diskusjon om disse temaene, må man ha etablert en ramme der det er trygt og godt å diskutere det. Har man skapt et trygt læringsmiljø, da kan man løfte disse temaene og diskutere dem på en god måte i klassen. Det vil si en arena der elevene aksepterer og tolererer det som blir sagt og samtidig våger å komme med sine egne meninger, sier Linda Marugg.

Så for å jobbe konstruktivt mot rasisme, må lærerne ha en trygg og tillitsfull relasjon til hver enkelt elev?

– Ja, vi har liten tro på å kjøre kampanjer mot rasisme og diskriminering i en uke eller måned. Det vi tror på er å jobbe kontinuerlige med holdninger og kompetanse rundt mangfold og inkludering, både blant ansatte og elever, og at vi er bevisste på dette i vår hverdag. Vi tror at vi på denne måten forebygger rasisme og diskriminering, sier Nina Røneid.

– Og hvis en lærer ser at rasisme forekommer, da må man våge å gå inn i diskusjonen der og da. Men det krever at du har jobbet forebyggende og skapt en god relasjon til elevene, sier Linda Marugg.

En del av den tverrfaglige undervisningen

Er rasisme og diskriminering et tema som elevene er veldig opptatt av?

– De er opptatt av det, men vi snakker mere om inkludering og mangfold enn om rasisme og diskriminering. Rasisme er et ord som mange av ungdommene har hørt om og engasjerer seg rundt, men de har ikke den samme kunnskapen og erfaringene som vi voksne har. Derfor må de først få på plass en del begreper og kunnskap knyttet til mangfold og inkludering, før de går inn i diskusjoner om rasisme og diskriminering. Vi må gi dem et språk som de kan bruke i diskusjonene, slik at de kan ta diskusjonene på en god måte, sier Linda Marugg.

I juryens begrunnelse for å tildele prisen til Sofienberg skole, vektlegger de den tverrfaglige og temabaserte undervisningen gjennom hele skoleløpet. Rasisme er et tema som blir inkludert i det faglige arbeidet i klasserommet.

– Min viktigste oppgave i dette arbeidet er å se de lange linjene og holde engasjementet og motivasjonen oppe hos alle medarbeiderne, sier rektor Nina Røneid ved Sofienberg skole.

– Ja, vi har mye prosjektbasert og tverrfaglig undervisning og en bevissthet rundt hvordan disse temaene skal inkluderes i de ulike fagene. I mange av prosjektene trekker vi også inn miljøarbeiderne, slik at de kan bidra med sin kompetanse. En som har en master i sosialt arbeid, har gjerne en annen vinkling på dette enn en lærer som underviser i matematikk og naturfag. Det å bruke hele organisasjonen er viktig for et helhetlig inkluderende arbeid, sier Nina Røneid.

Ekstern eksperthjelp

Sofienberg skole har siden i høst hatt et samarbeid med Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger). Det er et tilbud om kompetanseutvikling til skoler som ønsker å arbeide systematisk med kritisk tenkning, demokratisk danning og inkludering, eller som opplever at skolen har utfordringer knyttet til gruppefiendtlighet og fordommer. Dembra har en egen nettside, Dembra.no, der man kan lese mere om dette tilbudet.

Hva har dere fått ut av dette samarbeidet?

– Foreløpig handler det om å kartlegge nåsituasjonen og vurdere hva vi har behov for i det videre arbeidet. Men de kan blant annet gi god veiledning til lærerne og gi oss ideer om hvordan vi kan knytte temaet enda bedre til fagene, sier Linda Marugg.

Er det noe som har overrasket dere i den kartleggingen som ble gjort?

– Det som har overrasket oss er at det er få grupperinger blant elevene her, for eksempel på bakgrunn av etnisitet. Grupperinger er veldig vanlige på en ungdomsskole, men en av målsettingene våre har vært å unngå dette, sier hun.

– Det er en fin bekreftelse på at det vi driver med, det virker, og at vi ikke skal gjøre noen kjempestore justeringer. Så det var en god bekreftelse å få, sier Nina Røneid.

Samarbeider med nærmiljøet

Juryen trekker også fram at skolen ser nærmiljøet som er ressurs. Instanser som fritids- og sportsklubber, nærpoliti og gateteam er en del av skolens antirasistiske arbeid. På hvilken måte gjør dere det?

– Vi bruker nærmiljøet aktivt for å skape de trygge rammene rundt elevene. Ungdommene bør bli møtt med de samme holdningene både på skolen og i ulike fritidstilbud og av bydelen. Ulike instanser møter ungdommen på ulike måter ut fra hvilke oppgaver vi har, men vi skal likevel dra i samme retning. Derfor er samarbeidet med nærmiljøet kjempeviktig, sier Nina Røneid.

SaLTo-koordinatoren er også en viktig brikke i dette. Salto er en samarbeidsmodell i regi av Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge, samt jobbe med hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider på tvers at etater og faggrupper. Sofienberg skole har også en bydelskontakt som er på skolen 40 prosent av uken, og de samarbeider med en fritidsklubb som har aktiviteter på skolen i storefri.

– Det er viktig å bygge gode relasjoner til andre som jobber med ungdommene. Da er det lett å ta opp telefon og ringe hvis det er noe. Og det gjør at vi får kjennskap til hva som skjer med elevene utenfor skolen, slik at vi kan følge opp dette på skolen. Det tar ikke lang tid før vi får vite om det, hvis noe har skjedd. Da kan vi for eksempel raskt ta tak i en konflikt som har oppstått. Det er et utfordrende samarbeid fordi vi jobber på ulike måter, men det er et viktig samarbeid, sier Nina Røneid.

– Politiet er også en viktig del av dette arbeidet. De er synlige blant elevene på skolen og bygger relasjoner som de drar nytte av utenfor skolen. Lokale idrettsklubber er også viktige samarbeidspartnere. En elev som ikke lykkes på skolen, kan oppleve stor mestring på fotballbanen. Da er det viktig at vi vet dette, slik at vi kan bruke det inn i det arbeidet vi gjør her på skolen. Og vi passer på at samarbeidet går begge veier. Lokale klubber har førsteprioritet for å leie idrettshallen hos oss, sier Nina og legger til:

– Jeg tror at elevene føler at det er mange som kan bistå dem, og det er viktig i arbeidet for mangfold og inkludering, sier Nina.

Sofienberg skole er en 8. – 10. trinn skole som ligger mellom Tøyen og Grünerløkka i Oslo.

 Må holde trykket oppe

Hva er mest utfordrende i dette arbeidet?

– Det er å holde trykket oppe hver dag, sier Nina Røneid.

Hvordan gjør dere det?

– Vi snakker mye om det her på skolen og det er viktig at vi i ledelsen følger opp og viser engasjement, sier Nina Røneid.

Hva er rektors viktigste oppgave?

– Det er å se de lange linjene, klare å holde den røde tråden og en helhetlig tankegang og å holde engasjementet og motivasjonen i arbeidet oppe, men uten å detaljstyre det, svarer hun.

Hva er viktigst for å lykkes i arbeidet med mangfold og inkludering og mot rasisme og diskriminering?

– Det viktigste er at dette er en kombinasjon av faglig og sosial læring og at det er tilpasset elevene og at det er en jobb vi gjør hver eneste dag og at vi aldri gir oss på det, sier Nina Røneid.

 

Juryen har trukket fram følgende momenter i sin begrunnelse for hvorfor de valgte å gi prisen til Sofienberg skole:

 • Elevens selvbilde og følelse av å være inkludert er viktig. Dette manifesteres i skolens daglige arbeid, ikke minst via miljøteamet og skolens motto om at «vi ser deg», og hvor elevens subjektive opplevelser tas på alvor. Det gir et godt grunnlag for å fange opp rasisme når det forekommer.
 • Den tverrfaglige og temabaserte undervisningen gjennom hele skoleløpet gjør at rasisme blir tatt inn også i det faglige i klasserommet.
 • Skolen har inngått et samarbeid med Dembra – Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. Via en ressursgruppe bestående av representanter fra lærere, ledelse og miljøteam involveres hele skolen gjennom ulike aktiviteter.
 • En annen styrke er den aktive elevmedvirkningen. Skolen begrunner dette med at når elevene får uttrykke sine meninger, er det forebyggende med hensyn til rasisme og diskriminering.
 • Skolens miljøteam og dets tette samarbeid med lærerne og ledelsen, og ikke minst teamets kompetanse innenfor forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Ansattes mål er å skape et trygt og godt skolemiljø, hvor det å forebygge og håndtere antirasistiske og diskriminerende holdninger og mobbing er noen av oppgavene.
 • Skolen ser nærmiljøet som er ressurs. Instanser som fritids- og sportsklubber, nærpoliti og gateteam er en del av skolens antirasistiske arbeid.
 • Involvering er sentralt for skolen. I dette skoleåret har FAU som selvvalgt satsingsområde at elevenes bakgrunn også skal gjenspeiles i foreldrene som sitter i arbeidsutvalget. Dette bidrar til at det antirasistiske arbeidet også forankres hos foreldrene.
 • Skoleledelsen er bevisst på at noen foreldre har behov for tolk i forbindelse med blant annet utviklingssamtaler. Juryen viser til dette som et eksempel på en systematisk tenkning rundt at alle elever skal ha det samme utgangspunktet for sin faglige og sosiale utvikling.

 

Viktigste Leder tilbake på lufta

– Podkasten har naturligvis et ledelsesperspektiv, men vi er åpne for flere innfallsvinkler. Vi prøver hele tiden å finne balansen mellom faglig påfyll, inspirasjon og fagforeningsstoff. Det er jo en kontinuerlig prosess, og veien blir til mens vi går, forteller programleder Alf Aschim.

I tillegg til å ta for seg ledelsesfaglige problemstillinger, skal podkasten være en arena for de store spørsmålene og viktige diskusjonene omkring skole, barnehage og oppvekst. Aschim understreker at han gjerne tar imot forslag fra publikum til mulige temaer og gjester.

– Vi vil jo lage en podkast som skal være interessant for alle som jobber innen skole og barnehage. Så da vil vi gjerne høre fra publikum.

Lenke til alle podkastene finner du her.

Erfaringer fra 2 års pandemi

Et naturlig tema denne vinteren var ledernes erfaringer fra pandemien. Mange skoler og barnehager har vært underlagt inngripende tiltak, og mye ekstra arbeid og ansvar har tilfalt lederne. Hvilke erfaringer kan vi ta med oss etter to år med pandemi?

I barnehagen hadde de store utfordringer med å gjennomføre trafikklysmodellen, forteller barnehagestyrer Jorunn Gilje Blomvik fra Solstrålen barnehage i episoden «2 år med pandemi i barnehagen». På rødt nivå var barnehagen svært sårbar ved fravær i personalet.

– Når noen er borte, kan vi vanligvis få hjelp av de andre medarbeiderne. Det kunne vi ikke under pandemien. Derfor var vi helt avhengige av vikarer, og det ble dyrt.

Jenter og entreprenørskap

Tallene viser at jenter gjør det jevnt over bedre på skolen enn gutter. I anledning kvinnedagen spilte Skolelederforbundet inn spesialepisoden «Jenter og entreprenørskap» og stilte spørsmålet: Hvorfor gjenspeiles ikke dette i næringslivet?

– Det er ikke fordi jentene er dårligere at vi ser at det er færre kvinnelige ledere i næringslivet. De gjør det faktisk veldig bra. Men kanskje det handler om at de ikke tror de får det til, eller at de har andre interesser, forteller Kjersti Schjelvaag Lian fra Cissi Klein videregående skole.

I Ungt Entreprenørskaps ungdomsbedrifter har de kjønnsbalanse mellom lederne.

– Elevene besitter ulike roller i bedriftene våre, og vi legger til rette for at alle skal komme inn i den rollen som passer dem best. I ungdomsbedriftene er det omtrent kjønnsbalanse i alle roller, men i studentbedriftene er andelen mannlige ledere større. Så vi ser at forskjellen utvikler seg trinn for trinn, forteller Torild Mohn.

Trenger vi en ungdomsskolereform?

I høst foreslo opposisjonspartiene på Stortinget at det skulle gjennomføres en ungdomsskolereform. Avtroppende leder for Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs er enig i at vi trenger en slik reform.

– Det er store strukturelle problemer i ungdomsskolen, både på pedagogikk, men også på hvor mye valgfrihet man har og på maktbalansen i skolen. Maktbalansen på alle trinn kan egentlig dateres til forrige århundre og speiler ikke den demokratiopplæringen vi ønsker å ha i skolen, sier han i episoden «Trenger vi en ungdomsskolereform?»

Mange i skoleverket tenker at målet er å forberede elevene til neste nivå, men Elevorganisasjonen mener at skolegangen handler om mer.

– Man skal jo bli utdannet, men man skal også bli dannet. Det ene nivået er skolegangen, og det andre nivået er livet. Man må faktisk få en smak på den radikale friheten man får, sier Botterli Udnæs.

Han sier at man ikke løser de store strukturelle problemer med mer tillit til lærere, ledere og kommunen.

– De har allerede mye mer tillit enn elevene. De som har en del makt i skolen allerede, mener at dette kan løses innenfor dagens rammer. Men det handler ikke kun om at elevrådet er innom rektors kontor en gang i måneden og spiser baguetter. Det handler om at elevene på alle plan – i klasserommet, i skolegården, i elevrådet og på systemnivå – må være den viktigste stemmen i absolutt alle avgjørelser og tiltak som fattes.

Kjønns- og seksualitetsmangfold

Kjønn, seksualitet og identitet kan være vanskelig for mange i skoleverket. Det finnes mange myter, og språket man bruker har stor makt når det kommer til identitet.

Rektor Bjørn Johansen ved Gamlebyen skole

Rektor Bjørn Johansen fra regnbuefyrtårn-sertifiserte Gamlebyen skole i Oslo har tidligere vært omtalt i Skolelederen. I episoden «Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen» forteller han litt om prosessen som ledet til sertifiseringen.

– Noen foreldre lurte på om vi ikke burde gå litt nærmere inn på dette med kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi fikk noen kontakter via Rosa Kompetanse, og så begynte ballen å rulle, forteller Johansen.

Det var starten på en prosess der personalet fikk bryne seg på egne holdninger. Målet var at det skulle føles trygt for alle, uavhengig av bakgrunn, kjønnsidentitet og seksualitet.

–  Det var viktig for oss å signalisere at hos oss kan du være den du er. Det skal være trygt og greit. Kom som den familien dere er, kom som det barnet du er, kom som den kollegaen du er.

Godt og trygt læringsmiljø

Mobbeombud Kjersti Owrens oppgave er å fremme trygt og godt psykososialt skole- og barnehagemiljø. I episoden «Et trygt og godt læringsmiljø» forteller hun om hvordan man styrker fellesskapsfølelsen.

Mobbeombud Kjerstin Owren

– Man må jobbe fram en kultur der det er vi – et felles vi – som samarbeider om et trygt og godt skolemiljø.

Elevundersøkelsen som kom tidligere i år viste at det ikke var blitt så mye bedre i løpet av pandemien. Owren mener skylden ligger oppover i systemet, ikke nedover.

– Til tross for gode intensjoner, får man det ikke til, og da må man etterspørre gode ansvarslinjer. Er et mobbefritt miljø det samme som et miljø der man jobber for å framme helse, trivsel og læring? Jeg tror det er noe i tilhørighetsbegrepet som vi ikke alltid er så flinke til å se i sammenheng med de såkalte mobbetallene. Elevundersøkelsen peker på at elever i enda større grad enn tidligere forteller om sviktende motivasjon og lite medvirkning. Til tross for at mange har noen å være sammen med og lærere de kan stole på, så er det noe i skolekulturen som likevel preger dem på en negativ måte.

Hovedtariffoppgjøret i KS – forhandlinger om å unnta personer eller grupper fra en eventuell streik

Kommer man ikke til en løsning i meglingen vil det bli streik. I forberedelsene forut for en eventuell streik følger det av Hovedavtalen 5-1-2 a) at partene forhandler om hvilke personer eller grupper som det er nødvendig å unnta fra en eventuell streik. Organisasjonene plikter å delta i slike forhandlinger. Flere av våre tillitsvalgte har meldt at de er innkalt til eller har vært i slike forhandlinger.

Skolelederforbundets holdning er at ledere i 3.4.2 og 3.4.3 ikke skal unntas fra å bli tatt ut i streik. Ledere i HTA 3.4.2 er virksomhetsledere, herunder rektorer. Ledere i 3.4.3 er f.eks. avdelingsledere. I utgangspunktet er det øverste leder i virksomheten, altså kommunaldirektør/rådmann, som ikke kan tas ut i streik. Øverste leder av personalfunksjonen tas som hovedregel heller ikke ut i streik. Vi er likevel enige i at man i forhandlinger kan bli enig om at øvrige ledere i 3.4.1 ikke tas ut.

Altså: ledere i 3.4.1 (unntatt kommunaldirektør/rådmann), ledere i 3.4.2 og ledere 3.4.3 kan tas ut i streik.  I forhandlinger om dette kan vi være enige i at ledere i 3.4.1 unntas fra en eventuell streik. Vi kan ikke være enige i at ledere i 3.4.2 eller 3.4.3 unntas.

I Skolelederforbundet skjer streikeuttak sentralt, slik at dere som lokale tillitsvalgte ikke vet hvem som  tas ut. Det er Skolelederforbundets sekretariat som foretar streikeuttaket. De som er berørte vil bli kontaktet.

Ved spørsmål: ta kontakt med forhandlingsleder Hilde Pettersen: tlf. 90281378, hilde.pettersen@skolelederforbundet.no

Forhandlingene i Oslo kommune og staten er i gang

Hilde Pettersen og Mona Bjørnstad
Hilde Pettersen fra Skolelederforbundet og Mona Bjørnstad, forhandlingsleder i YS Kommune.

Onsdag formiddag startet forhandlingene for ansatte i staten med kravoverrekkelse i Regjeringskvartalet. Få timer senere leverte YS sine krav til Oslo kommune.

– I år må vi ha reallønnsvekst for både statsansatte og ansatte i Oslo kommune, sier Hilde Pettersen, som representerte Skolelederforbundet under kravoverleveringen i Oslo kommune.

Pål N. Arnesen er leder i YS Stat. Han mener et solid, sentralt tillegg for alle er nødvendig.

– Strømkrisen, økning i matvareprisene og den sterke, generelle prisveksten gjør at årets oppgjør må monne i lommeboka, sier han.

Vanskeligere å rekruttere

Arnesen sier statens ansatte er i ferd med å bli lønnsmessig akterutseilt.

– Det merkes ved at det er blitt vanskeligere å rekruttere og beholde gode medarbeidere i staten. Alle ansatte i staten må gis et løft, ikke bare utvalgte grupper.

Også blant skoleledere ser vi problemer med rekrutteringen. En studie utført på vegne av Skolelederforbundet viste at kun 3 av 10 mellomledere i skolen kunne tenke seg å søke rektorjobb.

– Dette er alarmerende tall som kan tyde på at en lederkrise i skolen kan være i emning. Lønn er et av flere virkemidler som kan være med på å styrke rekrutteringen, sier Pettersen.

Mer om tariff- og lønnsoppgjøret 2022

– Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer

– Ferske forskningsrapporter viser at alt for få ønsker å ta på seg jobben som leder i skole- og barnehage. Vi har også tall på at svært mange ledere ser for seg å forlate oppvekstsektoren til fordel for en karriere andre steder, på grunn av høy arbeidsbelastning. Dette er dypt urovekkende, fortsetter forbundslederen.

I år må arbeidsgiverne ta på alvor at ledernes lønns- og arbeidsvilkår må styrkes for å forhindre en lederflukt fra skole og barnehage, slår Johannessen fast. Her avbildet med forhandlingsleder i Skolelederforbundet, Hilde Pettersen.

YS Kommune krever mer enn frontfaget

– Hverdagsheltene i kommune-Norge har sakket akterut to år på rad. I år krever vi at våre medlemmer får mer enn frontfaget.

Dette er den klare beskjeden fra leder av YS Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen når hun leverer kravet for oppgjøret i 2022 fra YS Kommune til arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Norsk økonomi går svært godt, men våre medlemmer får en mer anstrengt privatøkonomi fordi prisene øker og rentene går opp. Vi tok ansvar under pandemien og aksepterte beskjedne lønnsoppgjør, sier Thorkildsen.

– Frontfaget ingen fasit

Thorkildsen leder forhandlingene for YS kommune og har tatt resultatet i frontfaget, som endte med en ramme på 3,7 prosent, til etterretning.

– Resultatet i frontfaget er veiledende, men ikke en fasit for våre oppgjør. Våre medlemmer lever ikke av prosenter alene. De lever av pengene de har igjen når de viktigste utgiftene er betalt, presiserer Thorkildsen.

YS kommune omfatter mange tusen medlemmer blant annet Delta, Parat og Skolelederforbundet. De er i hovedsak fagutdannede, høyskolegrupper og arbeidstakere uten formell kompetanse. Mange har yrker hvor de jobber tett med brukere og innbyggere i for eksempel i helse- og omsorgsinstitusjoner, i barnehage og skoler, i kommunal service og i hjemmetjenesten.

Flere krav inn i forhandlingene

YS Kommune har i tillegg disse viktige kravene:

 • Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling
 • Styrket rett til heltid
 • At det ved tilsetting skal avtales tid til egenutvikling/studiepermisjon
 • Heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
 • Rett kompetanse på rett sted, og reelle muligheter for kompetanseutvikling
 • Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere

Frist 30. april 2022

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtalen, ikke bare lønn og lønnstillegg. Forhandlingsfristen er 30. april klokka 24.00. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

 

FAKTA YS kommune

Følgende YS-forbund utgjør YS Kommune:
Delta
Skolelederforbundet
Parat
STAFO
Yrkestrafikkforbundet