– Det viktigste er å gripe inn tidlig

Tekst og foto: Ole Alvik

Vollebekk skole ligger ved inngangen til Groruddalen, i Bjerke bydel i Oslo. Foreløpig har skolen elever fra 1. – 6. trinn og 8. – 10 trinn, men fra neste skoleår får de også elever på 7. trinn. Elevene på ungdomstrinnet kommer fra andre skoler i nærområdet, mens elevene på barnetrinnet startet på skolen da den åpnet i 2017 – og det er disse som snart skal opp i 7. trinn.

Vi har tatt turen til Vollebekk skole for å snakke med rektor Kathrine Larsen og sosialpedagogisk leder Silje Hrafa Tjersland om fraværsproblematikk – eller rettere sagt om hvordan de jobber for å motvirke fravær. Vollebekk skole er nemlig en nærværskole.

 

– Jeg vil at skolenærvær skal være noe av det som virkelig definerer denne skolen. Som rektor vil jeg at elevene våre skal få den aller beste læringen og da er det viktig at de er her på skolen, sier rektor Kathrine Larsen.

Nærværsarbeidet er satt i system fra 1. trinn. Hvis en eleven begynner å få et bekymringsfullt fravær, da griper skolen fatt i det så raskt som mulig. Fast prosedyre er at kontaktlæreren ringer til elevens foresatte samme dag som fraværsgrensen er nådd og inviterer dem til et møte. Målet med møtet er å kartlegge hva som kan være årsakene til fraværet.

Noen ganger kan det vise seg at fraværet har naturlig årsaker og at det ikke er nødvendig med spesielle tiltak. Andre ganger kan det være et mer eller mindre komplekst og sammensatt bilde av årsaker som trer fram. Da må skolen, i samarbeid med foreldrene, finne ut hvilke tiltak som er hensiktsmessige å iverksette for at fraværet ikke skal få utvikle seg til et større problem.

Setter nærværsarbeidet i system

Kathrine Larsen har fått med seg Silje Hrafa Tjersland til å lede nærværsarbeidet. Før Tjersland ble ansatt ved Vollebekk, var hun leder for Ungdomslos-prosjektet i Frogn kommune. Oppdraget var å finne løsninger som kunne bidra til å hindre alvorlig skolefravær i kommunen. Prosjektet resulterte blant annet i veilederen «Hver dag teller», som presenterer en systematisk metode for fraværsoppfølging. Tiltakstrappen, (se egen sak «Tiltakstrappen ved bekymringsfullt skolefravær»), er en sentral del av denne metodikken og det er denne som brukes ved Vollebekk skole i dag.

– Det er veldig spennende å få være med på å bygge opp en ny skole og lage rammer på systemnivå som kan hindre at fraværssaker utvikler seg til å bli alvorlige, sier Silje Hrafa Tjersland.

– Det er ikke bare eleven som skal tilpasse seg til skolen. Skolen må også tilpasse seg etter elevens behov for å finne gode tiltak, sier Silje Hrafa Tjersland som er sosialpedagogisk leder ved Vollebekk skole.

Jo tidligere, desto bedre

Når elevene som begynte ved skolen i 2017 om få år er elever på 8. – 10. trinn, vil man se hvilken effekt skolen har oppnådd ved å jobbe systematisk med nærværsarbeid helt fra 1. trinn. Det er vesentlig at man starter tidlig med nærværsarbeid, mener Tjersland.

– Ja, etter min mening bør vi ideelt sett legge grunnlaget for dette allerede i barnehagen, sier hun.

Hvis man ikke griper fatt i bekymringsfullt fravær på et tidlig stadium, kan det utvikle seg til et langt mer problematisk fravær.

– Forskningen er veldig tydelig på at det er en klar sammenheng mellom dropout i videregående skole og fravær i grunnskolen. Det er også min erfaring. Jeg har jobbet mye med skolefraværsaker og et gjennomgående trekk er at fraværet har startet langt nede på barnetrinnet, sier Silje Hrafa Tjersland.

 

Fravær kan føre til frafall

I perioden 2014 til 2020 var det 11 prosent av elevene på studieforberedende utdanningsprogram og 32 prosent av elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram som ikke fullførte videregående skole i løpet av fem år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Både frafall og fravær kan ha mange og sammensatte årsaker, men tidlig inngripen fra skolen, og det å involvere foreldre og andre i laget rundt eleven, er viktig for å hindre at problemet vokser seg større.

– Når vi kommer inn tidlig, da er det oftest små tiltak som må til. Men hvis det har pågått over flere år, da er det vanskeligere og det er ofte mer omfattende tiltak som må iverksettes, forteller Silje Hrafa Tjersland.

– I de mest alvorlige sakene, blir ofte foresatte sykemeldt, mange instanser kommer inn i samarbeidet og belastningen for kontaktlærer og skolens ledelse blir stor. Men først og fremst er det belastende for eleven, som mister både faglig og sosial læring og risikerer å havne i langvarig utenforskap. Jeg tror mange slike skjebner kunne vært unngått dersom vi klarte å gi rett hjelp til rett tid.

Ett kort møte kan løse mye

Det laveste nivået i tiltakstrappa er møtet mellom kontaktlærer, foreldrene og eleven. Hvis kontaktlæreren ønsker det, kan også nærmeste leder eller en annen delta i møtet.

– Vår erfaring er at det ofte holder med ett slikt møte hvor vi blir enige om noen retningslinjer, sier Silje Hrafa Tjersland.

– I møtet kartlegger vi situasjonen rundt eleven. Er det noe vi kan justere på skolen eller er det noe i familien eller på fritidsarenaen som kan forklare fraværet? Er det en grunn til at eleven er sårbar, for eksempel et dødsfall i familien eller noe annet vi ikke har fått med oss? Møtet viser kanskje at det er en naturlig årsak til fraværet og at vi ikke trenger å foreta oss noe eller det kan ende med at vi må iverksette tiltak. Da er det ofte bare enkle lavterskeltiltak som skal til fordi vi griper inn tidlig, sier Tjersland.

 

Vær fleksibel og løsningsorientert

Kathrine Larsen og Silje Hrafa Tjersland påpeker at skolen må være fleksibel og løsningsorientert for å finne gode løsninger og tiltak når et barn begynner å få et bekymringsfullt fravær.

– Det er ikke bare eleven som skal tilpasse seg til skolen. Skolen må også tilpasse seg etter elevens behov for å finne gode tiltak. Derfor er vi veldig fleksible og løsningsorienterte når vi ser at et barn strever, sier Tjersland.

– Vi prøver å strekke oss veldig langt. Vi lytter til behovene og er så rause som vi kan være når det gjelder tilrettelegging, sier Kathrine Larsen.

Hva slags tiltak er det snakk om?

– I småskolen handler det ofte om små justeringer og at barnet blir trygget. For eksempel kan fraværet skyldes at en elev føler seg utrygg på en ny kontaktlærer. Da tilrettelegger vi for at eleven og kontaktlæreren får mere tid sammen, slik at de kan bygge en bedre relasjon. Et tiltak kan være at de får satt av tid til å spille spill og snakke sammen en gang i uken, sier Larsen.

– Noen synes kanskje at det er rart at vi lar en kontaktlærer bruke tid på å spille spill sammen med en elev i løpet av skoledagen, men hvis det er det vi må gjøre for at eleven skal føle seg trygg og komme på skolen, da gjør vi det, sier hun.

– Og istedenfor å sette inn en assistent for å støtte eleven, setter vi heller inn en som kan frigjøre tid for kontaktlæreren. Det er kontaktlæreren som skal bygge relasjonen til eleven, ikke assistenten, sier Tjersland.

 

Årsakene kan være sammensatte

Noen ganger er årsaken til fraværet ganske åpenlys og enkel å identifisere. Andre ganger er den mere kompleks og sammensatt av flere faktorer. Det er viktig å kartlegge alle mulige årsaker for å kunne iverksette de riktige tiltakene.

– Hvis eleven har mistet en farmor som hun var nært knyttet til, har fått ny kontaktlærer som hun ikke føler seg helt trygg på og i tillegg gruer seg veldig for å lese høyt i timene, da har vi allerede tre utfordringer som vi må gripe tak i, sier Tjersland.

– Tiltakene kan for eksempel være at hun får snakke med noen som kan hjelpe henne med å bearbeide sorgen, at hun får avsatt egentid sammen med kontaktlæreren for å bygge en god relasjon og at eleven ikke blir bedt om å lese høyt i klassen, hvis hun ikke selv rekker opp hånden fordi hun har lyst til det. De tre tiltakene kan være det som skal til for at eleven skal føle seg trygg og trives på skolen.

– Hvis vi ikke hadde kartlagt årsakene til fraværet, og iverksatt tiltak, ville kanskje problemet fått utvikle seg over flere år. Det er ikke vanskelig å gjøre en slik kartlegging og iverksette nødvendige tiltak. Poenget er å gripe inn tidlig, poengterer Tjersland.

Det hender også at dere reiser hjem til familien for å få eleven på skolen?

– Ja, det har vi også gjort, men da gjør vi det selvsagt i samarbeid med foreldrene og eleven. Hver sak er individuell, og vi har ikke et sett med faste tiltak. Vi lytter til behovet og analyserer situasjonen og så ser vi hva vi kan og må gjøre, sier Tjersland.

Når foreldrene ser at skolen er løsningsorientert og gjør justeringer til barnets beste, bygger det tillit.

– Denne tilliten er viktig fordi det øker sannsynligheten for at foreldrene kontakter oss når det oppstår problemer, slik at vi raskt kan iverksette nye tiltak. Det bidrar til en positiv spiral, i motsetning til den negative spiralen som jeg ofte har sett i slike saker, sier hun.

 

Viktig å forebygge

Vollebekk skole bruker som nevnt en tiltakstrapp som viser hvilke tiltak som skal iverksettes når det oppstår et bekymringsfullt fravær. Tiltakstrappen er en metode for systematisk oppfølging av bekymringsfullt eller alvorlig fravær. Men nærværsarbeid starter lenge før tiltakstrappen. Det handler først og fremst om det forebyggende arbeidet som gjøres før eleven kommer inn i tiltakstrappa, påpeker Larsen og Tjersland. Det forebyggende arbeidet handler primært om arbeidet som gjøres av det profesjonelle laget rundt eleven på skolen, men det handler også om kommunikasjon og samarbeid med foreldrene.

– Vi er veldig opptatt av å etablere et godt samarbeid med familiene i nærværsarbeidet. Hvert år ved skolestart informerer vi foreldrene om hva det vil si å være en nærværskole, hva vi forplikter oss til som skole og hva vi forventer av dem. Hvis foreldrene ser tegn til at barnet viser motstand mot å gå på skolen, da må de vite at de skal kontakte oss med en gang, og at vi vil kartlegge årsakene til fraværet sammen med dem og iverksette tiltak, sier Kathrine Larsen.

 

Legg listen lavt

Silje Hrafa Tjersland har inntrykk av at mange skoler venter for lenge før de kontakter foreldrene ved bekymringsfullt fravær.

– Noen er kanskje usikre på om fraværet er alvorlig nok til å innkalle foreldrene til et møte. Men det er bedre å ha et halvtimes møte tidlig i prosessen, enn å måtte ha et møte hver tredje uke om to år, sier Tjersland.

Synes noen av lærerne at det vanskelig overfor foreldrene å gripe inn så tidlig i prosessen?

– Ja, noen gjør nok det. Men jeg har vært med på veldig mange slike møter, og jeg har aldri opplevd at foreldrene har gitt uttrykk for at det var brysomt eller at møtet ble holdt for tidlig, sier Tjersland.

– Hvis det viser seg at det ikke var grunn til engstelse, da blir det et kort møte. Men da er vi i det minste helt sikre på at det ikke er noen tiltak vi bør iverksette.

Men det krever at dette gjøres på en god måte?

– Ja, vi pleier å si til lærerne at de ikke skal møte foreldrene med en pekefinger, men med genuin omsorg.

Hender det at foreldrene kommer i forsvarsposisjon når skolen tar kontakt om bekymringsfullt fravær?

– Foreldrene er som oftest forberedt på at vi ringer fordi vi har informert dem om hva det vil si at vi er en nærværskole. Dette gjør vi både på foreldremøter og ved skolestart. Vi forklarer at vi ønsker foreldrenes hjelp og at vi ønsker å samarbeide om finne løsninger. Foreldrene kjenner ofte til årsaker som vi ikke har forutsetninger for å vite noe om, sier Tjersland.

Nærmeste leder deltar på møtene med foreldrene hvis kontaktlæreren ønsker det og skoleledelsen er alltid involvert i de mer krevende sakene.

 

En investering for fremtiden

Elevene som per i dag går på ungdomstrinnet ved Vollebekk skole, har gått på andre skoler før de begynte på ungdomstrinnet. De har dermed ikke blitt fulgt opp ved fravær fra 1. trinn, på samme måte som elevene som i dag går på 1. til 6. trinn ved skolen. Hvordan håndterer skolen dette?

– Vi møter elevene som skal starte på ungdomstrinnet før de starter her, og da forteller vi hva det innebærer at vi er en nærværskole. Skolene som avgir elever til oss har også begynt å melde fra om bekymringsfullt fravær før elevene begynner her, fordi de vet at vi er opptatt av nærvær, sier Kathrine Larsen.

– På barnetrinnet har vi ingen elever som har utviklet problematisk fravær, men på ungdomstrinnet har noen av elevene hatt fraværsproblematikk over flere år før de kom hit. Det er et helt annet bilde enn å jobbe med nærvær fra første skoledag. Det burde vært mulig for mange flere skoler å jobbe på den måten som vi gjør. Det er ikke så ressurskrevende som man kanskje tror, sier Tjersland.

– Når det problematiske fraværet har pågått over tid, krever det veldig mye av oss å løse det. Ofte må andre instanser utenfor skolen involveres, og da skjer det dessverre noen ganger at eleven ikke får den hjelpen han eller hun trenger. Vi jobber i skolen fordi vi bryr oss, og det å kjenne på denne maktesløsheten er det tøffeste med dette arbeidet, sier Larsen.

Hva er det aller viktigste dere gjør i nærværsarbeidet?

– Det å jobbe systematisk med skolenærvær er en investering for fremtiden. Det er ikke så mye som skal til, men det er viktig at vi som er skoleledere legger til rette for det og støtter og motiverer lærerne i nærværsarbeidet, sier Tjersland.

– Og jeg har ikke tall på alle gangene jeg har hørt at det er foreldrenes ansvar å få barna på skolen, og at hvis de ikke klarer det så er det ikke så mye vi kan gjøre. Men jeg tenker omvendt. Det er vi som er den profesjonelle parten og som har ansvaret for at barnet skal ha lyst til å være her på skolen. Og hvis det er noe de gruer seg til, eller at de ikke føler nok mestring eller mening med å være her, da må vi gjøre justeringer for at dette barnet skal lykkes, sier Tjersland.

 

Tiltakstrappen ved bekymringsfullt skolefravær

Tiltakstrappen skal følges i alle saker med bekymringsfullt fravær ved Vollebekk skole. Så lenge fraværet fortsetter å være bekymringsfullt, vil saken fortsette oppover i trappa.

Grensen for bekymringsfullt fravær ved Vollebekk skole er satt ved 10 prosent fravær (både dokumenter og udokumentert), 10 enkelttimer eller skulk. Dersom en elev oppfyller ett av de tre kriteriene utløses en bekymring som krever tiltak. Tiltakstrappen består av fire trinn og disse skal følges i alle saker. Skoleledelsen har imidlertid erfart at man i de fleste tilfeller får avkreftet bekymringen allerede på første tiltaksnivå, hvis skolen raskt griper inn i fraværsproblematikken og iverksetter eventuelle nødvendige tiltak.

 

Trinn 1. Samme dag som fraværet: Kontaktlærer snakker med elev og foresatte.

Når fraværet når bekymringsgrensen, skal kontaktlæreren snakke med elevens foresatte allerede samme dag. Hvorvidt bekymringen skal luftes med eleven selv, må vurderes ut fra alder og utvikling. Elever på ungdomstrinnet skal alltid inkluderes ved bekymring. Noen ganger har fraværet en forklaring som tilsier at videre oppfølging ikke er nødvendig. Dersom det er bekymring for videre fravær, inviteres de foresatte og eleven til et møte med kontaktlæreren.

 

Trinn 2. Innen en uke etter fraværet: Kontaktlærer har møte med foresatte.

Kontaktlærer kartlegger situasjonen sammen med foreldrene og eleven for å få svar på omstendighetene for fraværet. Eleven deltar avhengig av alder og utvikling, men skal alltid inkluderes i siste del av møtet og informeres om situasjonen. Intensjonen er å finne årsaker til fraværet og hvilke konkrete tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen. Etter tre uker evalueres situasjonen. Dersom kontaktlærer og/eller foresatte er bekymret for videre fravær, fortsetter prosessen til trinn 3.

 

Trinn 3. Innen en uke: Ressursteam – eventuelt utvidet ressursteam

Når tiltak er utprøvd i samarbeid med elev og foresatte uten ønsket effekt, skal saken tas opp i skolens ressursteam (R-team), som ledes av rektor og består av sosialpedagogisk leder og PP-rådgiver, kontaktlærer og andre ansatte som kan bidra i saken. Helsesykepleier kan også være med når det er naturlig. Utvidet ressursteam består i tillegg av andre deltakere fra bydelen, for eksempel barnverntjenesten, skolepsykolog eller andre. Det må avklares med foresatte dersom saken ikke skal drøftes anonymt. Intensjonen er å finne fram til tiltak som kan bidra til å bedre situasjonen. I etterkant av møtet avklarer kontaktlærer med elev og foresatte hvilke tiltak som skal forsøkes i de kommende tre uker. Etter tre uker evalueres situasjonen. Dersom kontaktlærer og/eller foresatte er bekymret for videre fravær, fortsetter prosessen til trinn 4.

 

Trinn 4. Innen fire uker: Faste samarbeidsmøter

Faste samarbeidsmøter avholdes på skolen og i regi av skolen. Møtene starter fire uker etter trinn tre, dersom evalueringen viser at tiltakene ikke har fungert tilstrekkelig godt. En representant fra skolens ledelse er med i møtene i tillegg til kontaktlærer og andre sentrale samarbeidspartnere. Dersom eleven går på ungdomstrinnet er det viktig at han/hun deltar i møtene. Det kan også være hensiktsmessig å involvere andre ressurspersoner i elevens nettverk, for eksempel slektninger eller venner. Møtene har til hensikt å finne gode løsninger slik at eleven skal oppnå normalt skolenærvær. Møtene opprettholdes fram til eleven ikke lenger har bekymringsfullt skolefravær.

Enighet i stats- og kommuneoppgjøret og Oslo kommune – unngår streik

Enighet i KS

I dag ble det klart at KS og YS Kommune har kommet til enighet hos Riksmekleren i årets kommuneoppgjør – 12 timer på overtid. 

Resultatet i årets kommuneoppgjør ble en ramme på 3,84 prosent, noe som ligger over frontfagets ramme på 3,7 prosent.  

– For oss er det viktig at våre medlemmer nå får mer enn frontfaget etter årets oppgjør. Vi vet at det allerede er krevende å rekruttere ledere i oppvekst- og opplæringssektoren, og et svakere resultat enn det vi fikk, ville ha forsterket en utvikling i feil retning, sier forbundsleder Stig Johannessen.

 

Leder av YS Kommune fornøyd

– Vi har oppnådd et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, uttaler leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Oppgjøret endte altså med en ramme på 3,84 prosent. Fagarbeiderne får nå 14.300 kroner i lønnstillegg og de med treårig høyskole minimum 14.700 kroner i lønnstillegg.  Begynnerlønn i kommunesektoren får også et solid løft. Nå vil en nyutdannet fagarbeider få 25.300 mer i årslønn mens en nyutdannet vernepleier vil få 35.600 mer i årslønn.

YS Kommune har videre blant annet fått gjennomslag for at det blir enklere for de som tar videreutdanning å få ny relevant stillingskode og høyere lønn. YS Kommune vant også fram med kravet om at all tidligere privat og offentlig tjeneste skal godskrives i lønnsansienniteten.  I tillegg er også faglederne fått et godt lønnsløft med dette resultatet.

– Kommunesektoren drives av et mangfold av yrkesgrupper. For YS Kommune har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, tilføyer Ruud Thorkildsen.

YS Kommune varslet tidligere at Skolelederforbundet kom til å ta ut 16 medlemmer i streik, åtte medlemmer i Bergen og åtte medlemmer i Oslo, hvis partene ikke greide å komme til enighet.

Enighet i staten

Rundt kl. 18:00 ble det klart at også partene i statlig sektor var kommet til enighet. Resultatet er et gjennomsnittlig lønnstillegg på 3,84 prosent, noe som er mer enn det som ble oppnådd i frontfaget. Alle er garantert et sentralt lønnstillegg på minst 10 000 kroner, og i tillegg kommer lokale forhandlinger.

Nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen er godt fornøyd med resultatet.

– Vi er veldig fornøyd med at oppgjøret i staten nå er i havn. Vi vil gjerne trekke fram det viktige arbeidet som har vært gjort med å rydde opp og modernisere lønnssystemet. Det var noe som lenge hadde vært på blokka, og frem i tid vil det bety mye for våre medlemmer og alle andre som jobber i staten.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, er også tilfreds med resultatet.

– Med dette resultatet har vi sikret at våre medlemmer får kompensert både prisstigningen og deler av etterslepet fra tidligere år, sier Arnesen.

Lønnstilleggene blir fordelt med 70 prosent sentrale tillegg og 30 prosent som blir fordelt i lokale forhandlinger, og har virkning fra 1. mai.

Streik avverget i Oslo

Kl. 01:30 kom partene i Oslo også til en enighet, 25,5 timer på overtid.

Vi er fornøyd med at partene kom fram til et resultat som vi kunne akseptere på vegne av våre medlemmer. Det var lange og krevende forhandlinger, men heldigvis klarte vi å unngå streik, sier fylkesleder i Skolelederforbundet i Oslo, Anne Nyland.

Etter dårlige oppgjør de siste årene, var økt kjøpekraft for våre medlemmer et sentralt krav i forhandlingene.

– Dette er ikke minst viktig for å rekruttere og beholde de beste lederne i oppvekst- og opplæringssektoren, sier Nyland.

– Vi har oppnådd en akseptabel løsning som ligger over frontfaget, og har fått gjennomslag for viktige krav for våre medlemmer. Kommunesektoren drives av et mangfold av yrkesgrupper. For YS Kommune Oslo har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, sier forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Oslo-oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent. Det er også endringer på kriterielønnstabellen for grunnskoler og videregående skoler, og tilsvarende for spesialskolene og voksenopplæringssentrene.

ElevtallLtr. RektorLtr. ass. rektorLtr. uinsp/avd.leder
0 – 400 575148
401 0 – 55059 6053 5450 51

– Vi har fått til et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier Bjørnstad.

Alle endringer gjelder fra 1. mai.

YS Stat varsler streik i Oslo

Pål Arnesen

Lørdag 21. mai møtes partene i staten til meklingsinnspurt hos Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er klokken 24.00 mandag 23. mai.

– Streikeuttaket vil i første fase først og fremst ramme arbeidsgiver, sier leder av YS Stat, Pål N. Arnesen.

Arnesen sier YS Stat går inn i sluttfasen med sikte på å finne en løsning.

– Det er klart at de økonomiske kravene må innfris, og det er tydelig krevende for arbeidsgiver. Vi aksepterer ikke et tredje år på rad med lavere lønnsvekst enn sammenlignbare grupper, sier han.

Disse virksomhetene vil bli rammet av streik hvis partene ikke kommer til enighet:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Politidirektoratet
 • Skattedirektoratet
 • Tolldirektoratet
 • Universitet i Oslo

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund, som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Finansforbundet og Skolelederforbundet.

Varsler streik i Oslo kommune fra 24. mai

Mona Bjørnstad
Foto: Siv Bjelland / YS Kommune

Skolelederforbundet har i dag meldt plassfratredelse for åtte medlemmer i Utdanningsetaten. I tillegg Delta har sagt at de vil ta ut 31 medlemmer i Utdanningsetaten, Kulturetaten, Utviklings- og kompetanseetaten og Oslobygg KF, mens Parat vil ta ut ti medlemmer i Bymiljøetaten.

YS Kommune Oslo har varslet plassfratredelse for i alt 49 medlemmer med virkning fra arbeidstidens begynnelse 24. mai.

– Vi går inn i meklingen med mål om å oppnå enighet, men hvis det ikke lykkes blir det streik, sier forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Kjøpekraften til medlemmene må økes
YS Kommune Oslo krever økt kjøpekraft.

–  Nå er det viktig at våre medlemmer får betalt for innsatsen de legger ned hver eneste dag.  De skal ha mer igjen når de viktigste utgiftene er betalt, sier Bjørnstad.

Medlemmene fikk mindre å rutte med i 2021 fordi prisveksten ble høyere enn lønnsveksten. Samtidig har lønnsutviklingen i kommunesektoren vært vesentlig lavere enn i industrien de to siste årene.

– Noe av dette må vi få igjen i år. I år er det våre medlemmer, hverdagsheltenes tur, uttalte Mona Bjørnstad ved kravoverleveringen 20. april.

Hvis partene i Oslo Kommune ikke er enige innen meklingsfristen 23. mai kl 24.00 blir det streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 24. mai.

YS Oslo Kommune er en sammenslutning av Skolelederforbundet, Delta og Parat. 

ESHA – The European School Heads Association

ESHA, the European School Heads Association, er en medlemsorganisasjon for europeiske skolelederforbund. Skolelederforbundet er medlem av ESHA og forbundsleder Stig Johannessen er styremedlem. Nesten alle europeiske land er representert i ESHA.

Her kan du lese mer om ESHA på organisasjonens hjemmeside og her kan du abonnere gratis på ESHA magasinet.

YS Kommune varsler streik i åtte bykommuner og to fylker

Leder i YS Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen sier det er stor fare for streik.

– Vi jobber for løsning hos riksmekleren, men arbeidsgiver sitter på nøkkelen her, sier Thorkildsen.

Hun minner om at vi under pandemien så hvor viktige kommunalt og fylkeskommunalt ansatte er for at livene våre skal fungere.

– I fjor spiste prisveksten opp lønnsveksten. I tillegg har våre medlemsgrupper to år på rad fått mindre i lønnsoppgjørene enn ansatte i privat sektor. Økende priser og renteoppgang treffer derfor ekstra hardt. Det er uakseptabelt, sier Thorkildsen.

– Kommune-Norge drives ikke av en eller to yrkesgrupper alene. De drives av mange ulike yrkesgrupper som dekker et stort mangfold av kompetanse som kommunale tjenester er helt avhengige av. Nå fortjener våre viktige medlemmer et solid lønnsløft, understreker hun.

YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat og STAFO organiserer kommunalt og fylkeskommunalt ansatte innenfor en rekke yrkesgrupper som renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell.

Medlemmenes som tas ut ved eventuell streik jobber i:

 • Bergen kommune
 • Trondheim kommune
 • Ålesund kommune
 • Bodø kommune
 • Narvik kommune
 • Alta kommune
 • Sandefjord kommune
 • Kristiansand kommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune

Meklingsfristen er klokken 24.00 mandag 23. mai. Ender meklingen i brudd blir det streik fra arbeidsdagens start tirsdag 24. mai.

Bekymret for svekket kommuneøkonomi

– Vi spør vi oss om regjeringen egentlig har tatt innover seg de store konsekvensene som pandemien har hatt for barn og unges læring og utvikling, sier forbundsleder Stig Johannessen.

– Vi befinner oss i en tid der skolene og barnehagene må rustes opp, og ikke bygges ned. Barna og elevene våre har behov for et langvarig styrket oppvekst- og opplæringstilbud, sier Johannessen.

Forbundslederen advarer mot små tiltak som ikke monner.

– Regjeringen ønsker å bruke 75 millioner spesifikt til å motvirke de negative konsekvensene som pandemien har medført for våre barn og unge. Det blir dessverre en dråpe i havet når kommuneinntektene samtidig synker så kraftig, poengterer forbundslederen.

 

Varslingssaker

Av Hilde Pettersen, juridisk rådgiver i Skolelederforbundet

Regler om varsling finner vi i arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Kapitlet inneholder regler om rett til å varsle, om fremgangsmåte ved varsling og arbeidsgivers plikter ved varsling. Kapitlet inneholder et forbud mot gjengjeldelse og rett til oppreising / erstatning ved gjengjeldelse. Videre inneholder kapitlet regler om taushetsplikt, plikt til å utarbeide rutiner og rett til å behandle tvister om brudd på reglene om gjengjeldelse inn for Diskrimineringsnemnda.

Nedenfor under punkt 3 vil jeg omtale reglene nærmere, særlig arbeidstakers rett til å varsle og arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling.

Først vil jeg imidlertid si litt om varslingssaker i Skolelederforbundet. Alle arbeidsgivere som sysselsetter mer enn 5 arbeidstakere skal ha varslingsrutiner, se nedenfor. Dette gjelder også for de virksomhetene der våre medlemmer arbeider. Mottar vårt medlem et varsel i sin virksomhet skal disse rutinene følges. Det som det også er svært viktig å si noe nærmere om er når våre medlemmer er omvarslet, det vil si at det er sendt et varsel om dem. Det er av stor betydning at våre medlemmer ivaretas i en slik situasjon, og jeg skal omtale enkelte viktige forhold i den forbindelse.

Jeg har også laget en liste over hva varslingsrutiner bør inneholde.

2. Varslingssaker i Skolelederforbundet

Skolelederforbundets sekretariat mottar i løpet av et år en rekke saker der det er sendt varsel vedrørende et av våre medlemmer.

Utgangspunktet i disse sakene er alltid at arbeidstaker har en rett og en oppfordring til å varsle, videre at arbeidsgiver har en aktivitetsplikt når de har mottatt et varsel.

Skolelederforbundets grunnholdning er at det er rett og riktig at vi har regler om varsling i arbeidslivet, og at det er viktige regler i vårt demokrati.

Vi ser likevel at når det varsles mot noen så kan det få store konsekvenser for omvarslede, både karrieremessige og menneskelig. Vi ser også i flere saker at enkelte bruker varslingsinstituttet som et “våpen”. Derfor er det viktig at vi har retningslinjer for hvordan vi skal behandle saker der våre medlemmer er omvarslet, slik at de blir ivaretatt på best mulig måte. Det forekommer selvsagt saker der varsel mot våre medlemmer er rettmessige, slik det også forekommer urettmessige varsler. Uansett må vi sørge for at våre medlemmer blir ivaretatt på best mulig måte.

2.1 Retningslinjer for behandling av varslingssaker der medlem av Skolelederforbundet er omvarslet

1.Dersom du er omvarslet, dvs. det er sendt et varsel på deg; ta kontakt med Skolelederforbundets sekretariat og en av juristene som arbeider der. Juristene vil vurdere om saken kan følges opp lokalt, eller av sekretariatet.

2. Dersom du er fylkeslagsleder/lokallagsleder/tillitsvalgt og et medlem henvender seg til deg fordi det er sendt et varsel på vedkommende; ta kontakt med Skolelederforbundets sekretariat og en av juristene som arbeider der.  Skolelederforbundets jurister vil gi råd om videre oppfølging av saken, eller overta oppfølgingen av saken. Vanligvis er varslingssaker svært krevende og det er ofte viktig at sekretariatet ved jurist er informert fra start eller følger opp.

3. Kontradiksjon og sakens dokumenter. Den det er sendt varsel på har rett til å gi sin kontradiksjon, altså sine kommentarer/sin uttalelse til det varselet handler om.

 • Vi vil be om å få tilsendt sakens dokumenter, herunder varselet.
 • Vi vil be om å få tilsendt virksomhetens varslingsrutiner.

4. Møte for å uttale seg. Den omvarslede vil vanligvis bli innkalt til et møte for å komme med sin uttalelse i saken (kontradiksjon), eller bli bedt om å komme med en skriftlig uttalelse. Vi anbefaler at den omvarslede stiller på møte. Vi anbefaler at omvarslede utarbeider en skriftlig redegjørelse/redegjør skriftlig for sin side av saken. Den skriftlige redegjørelsen kan benyttes som støttedokument i møte med arbeidsgiver. På denne måten er det lettere å holde oversikten om man holder seg til det som er skrevet ned.

Dersom vi vurderer at dette ikke er et varsel i arbeidsmiljølovens forstand er det viktig at arbeidsgiver blir gjort oppmerksom på dette.

5. Når saken er ferdigbehandlet av arbeidsgiver skal det fattes en konklusjon. Konklusjonen kan f.eks. være at saken er grunnløs, eller at den omvarslede ikke kan bebreides. I noen saker kan en varslingssak få arbeidsrettslige konsekvenser for den omvarslede. Det kan være:

a) Tilrettevisning

b) Advarsel

c) Omplassering

d) Avslutning av arbeidsforholdet

Her er det særlig viktig at saken følges opp av jurist.

 

2.2 Følgendepunkter bør minst være med i virksomhetens varslingsrutiner:

▪ En varsler kan gi skriftlig eller muntlig varsel.

▪ Et muntlig varsel må nedtegnes skriftlig av den som mottar varselet

▪ Anonyme varsler vanskeliggjør behandlingen av varselet, i det retten til kontradiksjon blir vanskelig å overholde

▪ Et varsel bør medføre en skriftlig tilbakemelding til varsler og omvarslede der virksomhetens varslingsrutiner vedlegges og det orienteres om antatt saksbehandlingstid.

▪ Saken skal behandles så raskt som mulig.

▪ Taushetsplikt og fortrolighet må ivaretas ved behandlingen.

▪ Kontradiksjon må ivaretas for varsler og for den/de det varsles om.

▪ Virksomheten må undersøke saken varselet dreier seg om ved å:

 • Snakke med varsler (dersom vedkommende ikke er anonym)
 • Innhente dokumenter
 • Snakke med eventuelle vitner
 • Sørge for at omvarslede får sin rett til kontradiksjon oppfylt

▪ Varsler og omvarslede skal orienteres om hva som foretas i saken.

▪ Virksomheten oppsummerer saksbehandlingen i et notat/en rapport som vil være grunnlag for den konklusjon som fattes.

▪ Konklusjonen må vise hva varselet fører til. Dette kan være:

 • At varselet er i strid med AML § 2A-1, at det er ubegrunnet eller at det er opptrådt grovt uaktsomt jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 14. Varselet behandles derfor ikke videre.
 • Samtaler/konfliktløsning
 • En arbeidsrettslig reaksjon (irettesettelse, advarsel, omplassering, oppsigelse, suspensjon, avskjed). Arbeidsmiljølovens regler må for øvrig følges i prosessen
 • Politianmeldelse
 • Melding til tilsynsmyndigheter
 • Annet

▪ Varler og omvarslede skal få et skriftlig svar med konklusjon og begrunnelse når saken er ferdigbehandlet.

3. Rettslig bakgrunn

3.1 Arbeidstakers rett til å varsle

Arbeidstaker er gitt en lovfestet rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 2 A-1 at:

«(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære a) fare for liv eller helse b) fare for klima eller miljø c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet d) myndighetsmisbruk e) uforsvarlig arbeidsmiljø f) brudd på personopplysningssikkerheten

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.»

For at noe skal være et varsel, slik begrepet brukes i arbeidsmiljøloven § 2 A-1, må det med andre ord være påstand(er) fra «arbeidstaker» om «kritikkverdige forhold» i arbeidsgivers virksomhet.

Med «kritikkverdige forhold» menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-1 annet ledd. Dette omfatter både straffbare og ulovlige forhold, samt brudd på virksomhetens privatrettslige forpliktelser.

Etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1 tredje ledd vil kritikkverdige forhold avgrenses mot ytringer som kun omhandler arbeidstakerens eget arbeidsforhold, med mindre forholdet likevel omfattes av arbeidsmiljøloven § 2 A-1 andre ledd. Ytringer om forhold som arbeidstaker mener er kritikkverdige kun basert på egen politisk eller faglig uenighet vil heller ikke gå inn under begrepet «kritikkverdige forhold». Grensedragningen mellom hva som er «kritikkverdige forhold» og hva som er en politisk eller faglig uenighet, kan imidlertid være uklar. I noen tilfeller kan en faglig uenighet også innebære en påstand om at det foreligger brudd på en rettsregler. En sak vil også kunne utvikle seg, slik at det som i begynnelsen oppfattes som en politisk eller faglig uenighet, etter hvert kan vise seg å være et kritikkverdig forhold i lovens forstand.

Begrepet «å varsle» eller «varsling» må forstås vidt. I tråd med reglenes formål må det være tilstrekkelig at arbeidstaker har sagt fra, uansett om dette har vært gjort skriftlig eller muntlig, skarpt og poengtert, eller mer avdempet og forsiktig.

Det fremgår av lovforarbeidene at arbeidsmiljøloven § 2 A-1 omfatter både tilfeller hvor arbeidstaker gir opplysninger til media, faglige forum, tilsynsmyndigheter utenfor virksomheten, og tilfeller hvor arbeidstaker tar opp forhold internt i virksomheten, overfor for eksempel kolleger, tillitsvalgte eller representant for ledelsen. Dette inkluderer også kritiske ytringer som er en del av den alminnelige interne kommunikasjonen i virksomheten.

3.2 Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling

Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling fremgår av arbeidsmiljøloven § 2 A-3 første ledd: «(1) Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.»

Bestemmelsen stiller krav til både når et varsel skal undersøkes og til hvilket omfang undersøkelsene skal ha. Det følger av forarbeidene at arbeidsgivers aktivitetsplikt utløses ved at «det faktisk er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten». Dette innebærer at aktivitetsplikten gjelder både der det et varsel er inngitt i tråd med virksomhetens varslingsrutiner og der et varsel er fremsatt på annen måte. Det innebærer at plikten også vil gjelde selv om det er varslet i strid med varslingsrutinene.

Ordlyden medfører i tillegg at arbeidsgiver har en aktivitetsplikt selv der varselet fremstår som grunnløst. Arbeidsgiver må alltid undersøke varselet for å kunne konstatere at det eventuelt ikke er omfattet av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kap. 2A, eventuelt at de forholdene det er varslet om ikke er kritikkverdige forhold som nødvendiggjør iverksettelse av tiltak.

Aktivitetsplikten i første ledd fastslår at arbeidsgiver ikke kan forholde seg passiv ved mottak av et varsel. Virksomheten er i en slik situasjon for det første forpliktet til å undersøke varselet «innen rimelig tid.»

Det fremgår av forarbeidene at hva som skal anses som «rimelig tid», må vurderes konkret i det enkelte tilfellet i lys av varselets alvorlighetsgrad, hvor viktig det er med rask avklaring og hvor lang tid det praktisk vil ta å undersøke forholdet. Det siste har en klar side til omfanget av de faktiske forhold det er varslet om. I tillegg vil ressursmessige hensyn kunne spille inn. Forarbeidene løfter frem at det å behandle et varsel innen rimelig tid, vil gi grunnlag for hurtig inngripen mot kritikkverdige forhold, eventuelt at innholdet i varselet raskt kan avkreftes. Begge deler er igjen egnet til at saken håndteres uten mer støy enn nødvendig i organisasjonen – og til å forhindre at saken eskalerer unødvendig. For det andre er arbeidsgiver forpliktet til å sørge for at et varsel blir «tilstrekkelig undersøkt». Lovteksten stiller ikke kvalitative eller kvantitative krav til hvilke undersøkelser som må gjennomføres eller måten de skal gjennomføres på. På samme måte som med «rimelig tid» må dette vurderes konkret. De samme momentene som nevnes i forrige avsnitt, vil være relevante for vurderingen av hva det innebærer å undersøke «tilstrekkelig». I forarbeidene er det pekt på at det ikke er meningen at arbeidsgiver er forpliktet til å gjøre grundigere undersøkelser enn det varselet saklig sett gir grunnlag for. Det er som et eksempel trukket frem at dersom arbeidsgiver uten videre kan fastslå at varselet ikke krever videre oppfølgning, vil en slik vurdering og konstatering i seg selv kunne være nok og dermed tilfredsstille bestemmelsens krav.

3.3 Plikten til å ha varslingsrutiner Det følger av arbeidsmiljøloven § 2 A-6 at (1) virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere plikter å ha rutiner for intern varsling. Virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det. (3) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle. (4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde a) en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold b) fremgangsmåte for varsling c) fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling. (5) Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere i virksomheten.

3.4 Forbud mot gjengjeldelse Det følger av arbeidsmiljøloven § 2A-4 at gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler etter §§ 2A-1 og 2A-2 er forbudt.

Karriereveiledningen i skolen må styrkes

 

Utdanningsvalg er et viktig veivalg i livet8. februar vedtok Stortinget en helhetlig ungdomsskolereform. I representantforslaget om reformen ble nødvendigheten av å styrke rådgivningstjenesten og faget utdanningsvalg påpekt. Det er viktig både for å redusere omvalg og frafall i videregående opplæring, og for at vi skal ha kompetanse og ferdigheter til å løse oppgavene i samfunns- og næringslivet framover.

Ivaretakelse av forutsetninger og kompetansebehov

Tilbake i 2014 kom OECD-rapporter om «Skills Strategy» i Norge – en diagnostiserende rapport og en tiltaksrapport. Dette førte til utredningen Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn, NOU 2016:7, også kjent som Kjærgårdutvalget.

Én av OECDs hovedanbefalinger var å utvikle et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Det ble også pekt på at et velfungerende system for karriereveiledning, og da ikke minst rådgivningstjenesten i skolen, er et viktig virkemiddel for at den enkeltes forutsetninger og arbeidslivets kompetansebehov vil ivaretas på en bedre måte.

Kjærgårdutvalget hadde flere tydelige anbefalinger i tråd med forventningene fra OECD. Det ble foreslått å innføre kompetansekrav for rådgivere/karriereveiledere i grunnopplæringen.

Det ble også pekt på viktigheten av videreutdanning for lærere som skal undervise i faget utdanningsvalg, og at det burde innføres kompetansekrav for å undervise i dette på linje med andre fag.

Utvalget foreslo videre at også i videregående skole, spesielt på studieforberedende utdanningsprogram, der man ikke har yrkesfaglig fordypning, burde det utvikles et eget karriereveiledningsfag. Utvalget ønsket også at lærlinger burde få rett til karriereveiledning på linje med ordinære elever.

Løper etter

Det har skjedd mye på karriereveiledningsfeltet. Det har blitt lovfestet at fylkeskommunene skal ha et åpent og tilgjengelig karriereveiledningstilbud for alle sine innbyggere. Direktorat for høyre utdanning og kompetanse (HK-dir) har utarbeidet et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Men hvis vi ser på de tydelige forventningene til skolen fra Kjærgårdutvalget, er kun ett forhold i 2022 fulgt opp.

I forslaget til ny opplæringslov foreslås det at lærlinger skal ha samme tilgang til rådgivningstjenester som elevene i skolen.

Det politiske ordskiftet bærer dessverre for ofte preg av å «løpe etter» tematikken. Vi trenger flere fagarbeidere, og flere læreplasser trekkes fram som ett av flere viktige elementer når gode politiske vinklinger skal fram.

På stedet hvil

Det er vel og bra, men fraværet av helhetlige krav og strukturer bidrar til at dette viktige området blir stående på stedet hvil. Vi får årlige oppslag om behovet for fagarbeidere og kravet til læreplasser. Samtidig som det år for år skjer en prosentvis økning av søkere til yrkesfagene, opplever vi i år en nedgang i søkere til læreplasser. Nesten 40 prosent av elevene som avslutter Vg2 yrkesfag, vil gjøre noe annet.

Det er viktig å gjøre karriereveiledning til et kompetanseområde på lik linje med andre fag som det undervises i.

Hvem eier veiledningen?

Et annet område er å legge en tydeligere og forankret kobling mellom de ulike nivåene. Hvem som «eier» veiledningen til de ulike nivåene, er en drøfting som må fram. Vi vil jo gjerne veiledes av de som har innsikt i tematikken. Da ville det være naturlig å la for eksempel videregående skole ha ansvaret for veiledningen i ungdomsskolen og universitet/høgskole/fagskoler for videregående. Selvfølgelig med god støtte fra de som har ansvaret for det enkelte skolenivå.

Frafallet og omvalgene i videregående har gått ned, men hvordan er frafallet i høyere utdanning? Et nylig presentert forskningsnotat fra UiS viser at tidligere studier på tvers av 14 europeiske land anslår at frafallsprosenten i tradisjonelle studieløp spenner fra 17 til 47 prosent, mens frafallsprosenten i nettbaserte studieløp spenner fra 78 til 99 prosent.

Må redusere feilvalg

I sum viser det at vi må ta på alvor at feilvalg har store konsekvenser, og at god og tidsriktig karriereveiledning er en nøkkel til å redusere dette. Liedutvalgets forslag til endringer i det videregående utdanningsløpet er viktige for å modernisere utdanningen, men ikke nok. Det må også gjøre noe med innretning på ungdomsskolen, slik at denne blir en arena for de som er mer praktisk anlagt, og som vil motiveres av å starte utprøving av ulike yrkesområder tidligere.

Hvor er den røde tråden?

Vi har gjennomført en rekke utredninger og vedtak som skal sikre at vi i fremtiden skal ha rett kompetanse tilgjengelig, men hvor er den helhetlige modellen som legger den gode røde tråden mellom de ulike nivåene? Det at elever i ungdomsskolen allerede i 8. klasse må velge språklig fordypninger, er et element i det hele. Valg gjøres før de har rukket å bli modnet i de ulike hovedretningene studie- eller yrkesfag.

Dette handler om helhetlig ledelse og en helhetlig strategi med konkrete krav til innhold og samhandling mellom de ulike nivåer. Dagens modell er for fragmentert og uklar. Spørsmålet må være om vi har «råd» til å la denne utvikling fortsette?

Dagens skoleledere må møte morgendagens utfordringer

I foredraget trekker hun opp noen av utfordringene skoleledere i Europa står overfor og deler noen tanker om hvordan man som skoleleder kan møte disse utfordringene.

Skolelederforbundet er medlem av ESHA og forbundsleder Stig Johannessen er styremedlem. Du kan abonnere gratis på ESHA Magazine ved melde deg på her. Magasinet finnes kun i digital utgave.