To år med pandemi: Hva skjer når arbeidsbelastningen blir for stor?

Det å ha en meningsfull jobb som man trives med og opplever at man mestrer, er positivt og helsefremmende både for den enkelte arbeidstaker og for samfunnet. Men noen ganger kan arbeidet være en kilde til både fysiske og psykiske helseproblemer, blant annet som følge av lange perioder med stress, stor arbeidsbelastning og motstridende rollekrav. Dét er det mange rektorer som har kjent på i løpet av pandemiperioden. Som rektor skal man ta store og små beslutninger, ivareta og støtte medarbeidere og elever, løse løpende oppgaver og samtidig jobbe med langsiktig strategi og utvikling. Det er en jobb som stiller store krav til den som skal fylle rollen. De fleste av oss takler stress for en begrenset periode, men under pandemien har oppgavene blitt flere og tidsfristene har ofte vært korte.

Flere oppgaver og mindre tid til restitusjon

Robert Flataas (Foto: Trude Witzel)

Robert Flataas er styremedlem i Skolelederforbundet sentralt og rektor ved Huseby ungdomsskole i Trondheim. Det er en ungdomsskole med 366 elever på 8.-10. trinn og 40 ansatte. Som rektor og aktiv i skolepolitikken har han et godt innblikk i hvordan rektorer i regionen har opplevd pandemien.

Hvordan vil du beskrive at arbeidsbelastningen har vært for rektorer i forbindelse med pandemien?

– Det har vært en periode preget av veldig høyt arbeidspress, korte tidsfrister og lite tid til faglig og pedagogisk utvikling. Rektorer har vært i beredskap i snart to år. Skillet mellom jobb og fritid, helger og hverdager, har egentlig blitt visket helt ut. Det er ikke holdbart med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Du er nødt til å ha fritid og pustepauser for å hente deg inn igjen. Jeg er veldig spent på å se hva som skjer når vi har kommet oss gjennom denne pandemien. Jeg ser ikke bort fra at mange har strukket strikken for langt og at vi kanskje vil se en periode med økt sykefravær og utbrenthet, sier han.

Skolelederen snakket med ham i begynnelsen av februar. Da hadde han jobbet det meste av julen og hver helg etter nyttår, både lørdag og søndag.

Hvor mye mere har du jobbet i pandemiperioden enn du gjorde før pandemien?

– Det tør jeg ikke regne på. Jeg har jobbet 2 – 4 kvelder i uken etter normal arbeidstid hver eneste uke. Akkurat nå har vi et smitteutbrudd i Trondheim, men også i andre perioder kjenner vi på denne beredskapen. Du kan ikke ta deg fri og det blir ikke tid til å hente seg inn igjen.

Statistisk sentralbyrå fører ikke statistikk over sykefraværet for rektorer. Statistikk fra Trondheim kommune viser imidlertid at det legemeldte fraværet for rektorer gjorde et hopp i 2019, men at det nå er omtrent på samme nivå som før pandemien.

– Det er et fåtall av mine 57 kolleger i Trondheim som har vært sykmeldte, så vidt jeg vet. Jeg tror at ledere har en veldig høy terskel for å sykmelde seg nå. De biter tennene sammen og tenker at vi må bare komme oss gjennom dette her, slik at det ikke går utover andre. Men vi vet at det er usunt å ligge på et så høyt stressnivå over veldig lang tid. Så jeg er spent på hva som skjer når folk får senket skuldrene. Vi vil trenge tid på å komme ned i normal fart igjen og jeg tror at mange vil trenge hjelp for å klare dette, sier han.

Mona Søbyskogen (Foto: Haakon Eltvik)

Mona Søbyskogen er 2. nestleder i Skolelederforbundet og rektor ved Marker skole i Viken. Skolen har 360 elever fra 1. – 10. trinn. Hun beskriver også en situasjon med stor arbeidsbelastning over tid og mindre mulighet til å hente seg inn igjen.

– Som rektor hadde man full stilling før pandemien kom og så fikk vi dette i tillegg. Alt ekstraarbeid kommer på toppen av de arbeidsoppgavene som rektorer allerede har. Det er ingen oppgaver som man hadde før pandemien som man kan legge fra deg. Hos oss var vi for eksempel godt i gang med innføring av fagfornyelsen da pandemien kom, og dette arbeidet har vi gjort parallelt med at vi jobbet med smittevernveiledere, alternative timeplaner, personalkabler, flere runder med ekstra rapportering og den digitale reisen vi startet med i 2020, for å nevne noe. Så det har vært mye ekstra jobb i forbindelse med pandemien. Det gjelder både rektorer og hele resten av laget som har stått på og ytt ekstra, sier hun.

Hvor mye mer har du jobbet i pandemiperioden enn du gjorde før pandemien?

– Det har vært mye og det er ikke lett for rektorer å ta ut fridager. Er man borte fra jobb, er det dobbelt så mye arbeid som venter dagen etter. For mange vil det bare øke stresset. Da må man bruke ferier, fridager, kvelder og helger for å komme ajour.

Fra krevende til enda mere krevende

I 2019 utarbeidet Forskningsstiftelsen Fafo en rapport på oppdrag fra Skolelederforbundet. Rapporten heter «Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann?» og viste blant annet at høy arbeidsbelastning og stort arbeidspress var den viktigste årsaken til at skoleledere ønsket å bytte jobb. Samtidig opplevde en stor andel av skolelederne at det var et krevende krysspress mellom administrative og kortsiktige arbeidsoppgaver og det langsiktige pedagogiske utviklingsarbeidet. Det er også annen forskning som peker på akkurat det samme. Skolelederforbundet gjennomførte også en questbackundersøkelse blant sine medlemmer i første kvartal 2021, da pandemien hadde vart i nesten ett år. Den viste at 82,1 prosent av respondentene jobbet mere som følge av pandemien og at en av fire jobbet mer enn 11 timer ekstra i uken.

Hva blir konsekvensene?

Katrine Birkeland (Foto: Handelshøyskolen BI)

Ide Katrine Birkeland har doktorgrad i organisasjonspsykologi og er programdirektør for utdanningsledelse ved Handelshøyskolen BI.

– I kortere perioder tåler man mange ganske mye, og særlig hvis man vet at det er for en avgrenset periode. Problemene dukker opp når det er stor belastning og en stressende situasjon over tid og særlig når vi ikke vet hvor lenge det skal vare. Da er det mange som kan oppleve både psykologiske og fysiologiske konsekvenser av det stressende arbeidsmiljøet, sier hun.

Over tid kan det føre til manglende motivasjon og en konstant følelse av å være sliten. De gode følelsene og engasjementet for jobben kan begynne å forvitre, og kanskje begynner man å grue seg til å gå på jobb og føler seg mislykket som leder fordi man ikke får til det som man føler at man burde få til.

Tror du at de økte belastningene som følge av pandemien kan føre til at flere blir utbrent?

– Enhver arbeidstaker som står i en uforutsigbar og krevende situasjon over lang tid, uten å vite når det skal være ferdig, vil ha økt sannsynligheten for å bli utbrent. Så ja, det er helt åpenbart.

Stopper ikke når varsellampene blinker

Utbrenthet, som nylig har blitt anerkjent som en diagnose i Norge, er en kronisk stressreaksjon knyttet til jobben. Utbrenthet kan bli resultatet når det over lengre tid er et gap mellom hva du er i stand til å yte og hva omgivelsene krever av deg. Det gjør at batteriene sakte, men sikkert tømmes.

Aslak Hjeltnes

– Hvis du hadde vært en elbil og gått tom for strøm, da hadde du stoppet der og da. Men i en jobbsituasjon fortsetter man gjerne å presse seg selv i lang tid, selv om batteriene er tomme, forklarer Aslak Hjeltnes som er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen.

Det er tre hovedsymptomer på utbrenthet. Det første er utmattelse; at man kjenner seg konstant sliten. Det andre er at man ofte utvikler en følelsesmessig distansering fra arbeidet. Denne distanseringen siver inn gradvis og fargelegger hvordan personen tenker om arbeidet sitt. Ofte utvikler man negative eller kyniske holdninger til arbeidsplassen. Det tredje kjennetegnet er redusert personlig yteevne. Over tid vil det å være sliten og distansere seg fra arbeidet føre til at du ikke klarer å gjøre den samme jobben like godt som før. Da kan man igjen klandre seg selv for at man ikke strekker til i den grad man føler at man burde.

Mange rektorer hadde høy arbeidsbelastning også før pandemien. Nå har vi snart vært gjennom to år med pandemi og det er fortsatt ikke slutt. Kan dette føre til at flere blir utbrent eller får andre helseskadelige konsekvenser av pandemien?

– Det enkle svaret er ja. Når en stor andel mennesker har stått i en langvarig situasjon med høyt arbeidspress, mye uforutsigbarhet og mindre kontroll, da øker det sannsynligheten for at mange vil oppleve dette, sier han.

Men utbrenthet er bare en av flere konsekvenser man vil kunne se av arbeidsbelastningen under pandemien.

– Det vil være et mangfold av reaksjoner etter pandemien. Utbrenthet vil være en av reaksjonene, men vi har også sett en økning i angstsymptomer og depressive symptomer i befolkningen.

– Rektorer og skoleledere har stått i en svært vanskelig situasjon over lang tid. Noen vil klare seg fint og noen vil slite i mye større grad enn andre. Men det er veldig normalt å reagere på at man har stått i en unormal situasjon så lenge. Jeg tror at vi etter hvert vil få høre om mange ledere som har møtt veggen i denne perioden, sier han.

Men det er ikke alle som har like stor sannsynlighet for å bli utbrent, selv om man i utgangspunktet har hatt ganske like jobber.

– Nei, det er individuelle forskjeller. Noen er mer sårbare for å bli utbrent enn andre. Det handler både om personlighetstrekk og tidligere erfaringer.

En av fire i faresonen for utmattningssyndrom

I Sverige er det også blitt forsket på rektorer og utbrenthet. Forskere ved Lunds universitet og Umeå universitet har gjennomført et treårig forskningsprosjekt om stress og utbrenthet blant rektorer og assisterende rektorer. Datainnsamlingen ble gjort før pandemien startet, det vil si i 2018 og 2019 og viste allerede da at en urovekkende høy andel av rektorene sto i fare for å bli utbrent.

Prosjektet heter ”Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential”. Resultatene viste blant annet at 25 prosent av rektorene og assisterende rektorer lå i risikosonen for å utvikle utmattningssyndrom (UMS). Det er en dobbelt så høy andel som resten av den yrkesaktive befolkningen i Sverige.

Utmattningssyndrom har vært en diagnose i Sverige siden 2005 og tilsvarer det vi i dagligtale forstår med utbrenthet. Det må ikke forveksles med ME, som i Sverige heter «kroniskt trötthetssyndrom». Utmattningssyndrom er forårsaket av en langvarig periode med betydelige stressfaktorer, for eksempel stor arbeidsbelastning og en stressende arbeidsdag. Men det er flere årsaker. Ifølge forskerne er rollekonflikter, manglende økonomiske ressurser og det å håndtere medarbeidernes frustrasjoner, de mest belastende faktorene. Av disse er rollekonflikter mest belastende.

Ulf Leo (Foto: Umeå universitetet)

Ulf Leo er universitetslektor ved Centrum för Skolledarutveckling ved Umeå universitet. Han har selv vært rektor i 12 år og han er en av forskerne bak studien. Han mener at rollekonfliktene som rektorer møter, og som er den mest belastende faktoren, har økt i pandemiperioden.

– I min rolle som universitetslektor ved rektorutdanningen møter jeg mange rektorer i Sverige. Under pandemien har rektorer ofte vært nødt til å prioritere akutte hendelser knyttet til pandemien, som for eksempel at de må håndtere smittespredning, uro, økt fravær, omorganisering, digitalisering og fjernundervisning og så videre. Rollen som problemløser blir tydeligere i turbulente tider og rollen som skoleutvikler og pedagogisk leder kan komme i andre rekke, forteller han.

Må håndtere andres stressreaksjoner

De svenske forskerne peker også på det de omtaler som rektors «containerfunksjon» som en vesentlig belastning. Det vil si at rektor må lytte til frustrasjoner og misnøye fra stressede og slitne medarbeidere. Dette oppleves som ekstra krevende hvis rektor ikke kan utbedre problemene som skaper frustrasjon på grunn av manglende ressurser.

Hvis rektoren ikke har tilstrekkelig mulighet til å hente seg inn igjen, og over tid ikke får nødvendig støtte og avlastning fra skoleeiere, ledergruppen eller medarbeiderne, øker risikoen for å utvikle kronisk stressrelaterte helseproblemer, som for eksempel utmattningssyndrom.

Tiltak som tar sikte på å redusere rollekrav og rollekonflikter, samt skape gode forutsetninger for god samhandling mellom lederkolleger og organisatoriske strukturer og muligheter til reell avkobling og hvile på fritiden, er viktig for å opprettholde god arbeidsevne, heter det i rapporten.

Et økende problem i Finland

Katariina Salmela-Aro (Foto: Linda Tammisto/Universitetet i Helsinki)

Også i Finland forskes det på det på skolelederes arbeidssituasjon. Katariina Salmela-Aro er professorer ved Universitetet i Helsinki, institutt for utdanningsvitenskap, og en av forskerne bak en undersøkelse som heter The Principal barometer. Datainnsamlingen ble gjort sent på våren 2021, altså ett år inn i pandemien. Den viser at finske rektorer har hatt en betydelig økning i arbeidsmengden som følge av pandemien og at utmattelse er i ferd med å bli et kronisk problem.

– 20 prosent av rektorene var utbrente og 45 prosent var i faresonen for å bli utbrente. Andelen av utbrente rektorer og de som står i fare for å bli det, har økt siden den prepandemiske våren 2019. I 2020 var det 17 prosent av rektorene som opplevde moderat til alvorlig utmattelse. I år hadde denne gruppen økt til 26 prosent, ifølge professor Katariina Salmela-Aro.

 

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022 – foreløpig rapport

Årslønnsveksten fra 2020 til 2021 i industrien samlet i NHO-området er foreløpig beregnet til 3 prosent, mens frontfagsrammen ble anslått til 2,7 prosent ved mellomoppgjøret i 2021. Årslønnsveksten er foreløpig beregnet til 2¾ prosent for industriarbeidere og til 3¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

Årslønnsveksten fra 2020 til 2021 er foreløpig beregnet til 4¾ prosent i Virke-bedrifter i varehandelen, 4 prosent i finanstjenester, 2,9 prosent i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene, 3½ prosent i helseforetakene, 2,8 prosent for ansatte i staten og 2,7 prosent for ansatte i kommunene.

Utvalget anslår nå en konsumprisvekst på 2,6 prosent fra 2021 til 2022. Usikkerheten for 2022 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene, men også til i hvilken grad flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som gjorde seg gjeldende internasjonalt i 2021 også vil prege 2022. Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 10. mars.

Lønnsoverhenget til 2022 er foreløpig beregnet til 1 prosent for industriarbeidere, 1¼ prosent for industrifunksjonærer og 1¼ prosent for industrien samlet i NHO-området. For de største forhandlingsområdene varierer anslagene fra 0,9 til 2 prosent. Overhenget er foreløpig beregnet til 1 prosent for ansatte i Virke-bedrifter i varehandelen, 1½ prosent for ansatte i finanstjenester, 1,6 prosent for ansatte i staten, 1,6 prosent for ansatte i kommunene, 0,9 prosent i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene og 2 prosent i helseforetakene.

Reallønnsveksten etter skatt for lønnsmottakere med gjennomsnittlig årslønnsnivå og lønnsvekst som i utvalgte, store forhandlingsområder er foreløpig beregnet til mellom -0,6 og 1,2 prosent fra 2020 til 2021. Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst fra 2020 til 2021 som gjennomsnittet for alle lønnstakere, som var 3,5 prosent ifølge nasjonalregnskapet, har fått en vekst i reallønn etter skatt på 0,1 prosent.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2020 til 2021. I 2021 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 89,6 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per november. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 87,9 prosent av menns lønn.

Veksten i gjennomsnittslønn eksklusive opsjons- og naturalytelser fra november 2020 til november 2021 var 4,9 prosent for administrerende direktører i privat sektor i alt og 5,8 prosent i industrien alene, og 4,7 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning. Lønnsveksten for alle heltidsansatte lønnstakere var 4,4 prosent i samme periode. Gjennomsnittlig årlig vekst fra 2016 til 2021 var 3,3 prosent for administrerende direktører i privat sektor, og også for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning. I samme periode økte lønningene i industrien med 3,0 prosent i gjennomsnitt per år for administrerende direktører. For heltidsansatte lønnstakere under ett steg lønnen med 3,1 prosent i gjennomsnitt per år i samme periode.

Lønnsdannelsen i Norge bygger på frontfagsmodellen, som grovt sett kan beskrives ved at konkurranseutsatt næringsliv (frontfaget) forhandler først, og dernest danner utfallet herfra norm for lønnsveksten i de forhandlingsområdene som følger etter. Modellen bidrar på den ene siden til å sikre at lønnsveksten i frontfaget er tilpasset frontfagets lønnsevne, dvs. utviklingen i produktivitet og relative priser i konkurranseutsatt næringsliv, og på den andre siden til at frontfaget er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften med skjermet sektor. Modellen og høy grad av koordinering i lønnsdannelsen bidrar samtidig til at verdiskapingen i frontfaget over tid fordeles jevnt mellom arbeid og kapital, at brede grupper får en likeartet lønnsutvikling over tid, og til en tilstrekkelig stor konkurranseutsatt sektor og dermed langsiktig balanse i utenriksøkonomien.

Lønnskostnadenes andel av faktorinntektene er en sentral indikator for utviklingen i lønnsomheten og for fordelingen av verdiskapingen. Lønnskostnadsandelen i industrien varierer som følge av konjunkturbevegelser. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var lønnskostnadsandelen i norsk industri i 2021 på 86,2 prosent, men med stor variasjon mellom ulike områder. I 20-årsperioden 2002—2021 var gjennomsnittlig lønnskostnadsandel i overkant av 82 prosent.

Relative timelønnskostnader mellom norsk industri og industrien hos handelspartnerne målt i felles valuta anslås å ha økt med 5,5 prosent i 2021. Litt høyere vekst i timelønnskostnadene i norsk industri sammen med en markert styrking av kronekursen, bidro til dette. Anslaget på relative timelønnskostnader i fjor er basert på foreløpige nasjonalregnskapstall for Norge og arbeidskraftkostnadsindekser for handelspartnerne. For handelspartnerne foreligger det bare tall til og med 3. kvartal 2021. Anslaget er derfor usikkert og kan bli endret. Måten ulike land har støttet opp under arbeids- og næringslivet under pandemien – og hvordan dette blir ført – bidrar til økt usikkerhet. Høyt inflasjonspress i enkelte land bidrar også til usikkerhet om den videre lønnsutviklingen hos handelspartnerne.

En svekkelse av kronen og lavere lønnskostnadsvekst i Norge har bidratt til å bedre den kostnadsmessige konkurranseevnen til norsk industri fra 2013 til 2020, mens konkurranseevnen ble svekket i 2021. Gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri var i 2021 anslagsvis 19 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, 32 prosentpoeng lavere enn i 2013 og 5 prosentpoeng høyere enn i 2020. At timelønnskostnadene er høyere i norsk industri enn i industrien hos våre handelspartnere, reflekterer norsk økonomis høye produktivitet og inntektsnivå.

I 2021 steg BNP Fastlands-Norge med 4,2 prosent, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall. Store deler av 2021 har vært preget av den trinnvise gjenåpningen av samfunnet. Den økonomiske aktiviteten som har vært begrenset på grunn av pandemien, har hentet seg relativt raskt inn når smitteverntiltak har blitt lettet på. Ifølge Norges Bank og SSB var norsk økonomi ikke veldig langt unna en konjunkturnøytral situasjon før de nye smitteverntiltakene ble iverksatt mot slutten av 2021. Sysselsettingen tok seg markert opp gjennom 2021, og den registrerte arbeidsledigheten falt fra 4,5 prosent i januar til 2,9 prosent i desember 2021.

Ifølge anslag fra Norges Bank, Finansdepartementet og SSB ventes veksten i BNP Fastlands-Norge å bli mellom 3,4 prosent og 4,1 prosent i 2022. Ifølge den nyeste rentebanen til Norges Bank heves styringsrenta gradvis til 1,75 prosent i 2024.

Usikkerheten rundt utviklingen i norsk økonomi er stor, og knytter seg på kort sikt særlig til risikoen for nye varianter av koronaviruset, tilgangen på arbeidskraft og produktinnsats, og utviklingen i internasjonal økonomi.

Her kan du laste ned kortversjonen av rapporten. 

Tabell 1. Årslønnsvekst i 2020 og 2021 og lønnsoverheng til 2022 i noen forhandlingsområder

Lønnsvekst i prosent
fra året før
Anslått lønnsoverheng til 2022, prosent1
2020Anslag 20211
NHO-bedrifter i industrien i alt2,23
 – Industriarbeidere2,01
 – Industrifunksjonærer2,1
Virke-bedrifter i varehandel3,6221
Finanstjenester2,94
Statsansatte1,832,81,6
Kommuneansatte1,72,71,6
Spekter-bedrifter utenom helseforetakene1,92,90,9
Helseforetakene1,842

1 Foreløpig beregning.

2 Bonusutbetalinger trakk årslønnsveksten i varehandel opp med hhv. 0,9 og 1,4 prosentenheter i 2020 og 2021. Lavere andel unge arbeidstakere trakk også årslønnsveksten opp begge år (om lag 0,2 prosentpoeng). Utbetaling av uregelmessige tillegg var nær uendret fra 2019 til 2020, for så å trekke opp med ¼ prosentpoeng i 2021.

3 Årslønnsveksten i det statlige tariffområde ekskl. forsvaret er 1,5 prosent i 2020. Vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,3 prosentenhet i 2020.

4 Lønnsveksten påvirkes av at deler av 2020 oppgjøret er utbetalt og registrert i 2021, sammensetningseffekter som følge av økt andel legeårsverk, som gir 0,3 prosent økt lønnsvekst og særskilte lønnsmessige tiltak knyttet til pandemien.

 

 

– Godt å se at Regjeringen lytter til Skolelederforbundet

– Kunnskapsgrunnlaget viser at koronapandemien har ført til ulikheter i elevers utbytte av opplæringen, og det er sannsynlig at lærerne og elevenes hverdag vil være preget av sykefravær flere uker fram i tid. Vi anbefalte derfor at hensynet til likebehandling og rettferdig vurdering, sammen med elevenes motivasjon, trivsel og læring, skulle tillegges størst vekt i den helhetlige vurderingen, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Tid og ressurser frigjøres

Mange steder har elevene over lengre tid har hatt et redusert faglig og sosialt læringsmiljø. Ved å avlyse alle eksamener, frigjøres tid og ressurser til å skape en best mulig læringssituasjon de siste månedene av skoleåret, og det gir samtidig lærere og elever mulighet til å rette økt fokus mot standpunktvurderingen.

Vi anbefalte at hensyn til likebehandling og en rettferdig vurdering, sammen med elevenes motivasjon, trivsel og læring, skulle tillegges størst vekt i den helhetlige vurderingen av våreksamen.

– Det er godt å se at Regjeringen er lydhøre for Skolelederforbundets innspill og nå legger til rette for en god avslutning på skoleåret, sier Johannessen.

Nytt sentralstyre møttes fysisk for første gang

Skolelederforbundets nye sentralstyre møttes for første gang fysisk etter landsmøtet i november i fjor. På bildet ser vi fra venstre: Jon Isebakke, Mona Søbyskogen (2. nestleder), Jorun Gilje Blomvik (vara for Dorothea Blix), Robert Flataas, Stig Johannessen (Forbundsleder), Jan-Erik Buer (generalsekretær i Skolelederforbundet), Henning Aastvedt, Kari Eide og Anne-Merete Mærli Hellebø (1. nestleder).

– Skolelederforbundet skal jobbe med å sikre gode arbeidsvilkår for ledere, styrke lederprofesjonen – og fremme ledelse som en avgjørende faktor i arbeidet med å utvikle skoler og barnehager til barn og elevers beste, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.

Dette mener vi om ungdomsskolereformen

I en eventuell reform vil det være svært viktig at overgangen mellom ungdomsskole og videregående blir mer sømløs. Det krever et mye tettere og mer forpliktende samarbeid med fylkeskommunen og arbeidslivet.

Kompetansen i rådgivningstjenesten må styrkes. En vei å gå kan være at videregående skole gis et større ansvar, og at rådgivere i ungdomsskolen «sertifiseres» av den videregående skolen.

Elever må hjelpes til å velge riktig! Det er ikke sikkert at alle 15-åringer er modne nok til å ta valg for resten av livet. Dette stiller store krav til skolens ansatte, til skolens kapasitet og samlede kompetanse.