Hovedtariffoppgjøret er over: – God lønnsutvikling er viktig for å beholde, utvikle og rekruttere

Stig Johannessen, forbundsleder

Vi ser at våre medlemmer har fordeler av lokale forhandlinger. Vi er opptatt av at hvert medlem og deres arbeidssituasjon danner grunnlaget for en god lønnsutvikling. Våre medlemmer i kapittel 3 og 5 har kun lokal forhandlingsmulighet, og for oss er det svært viktig at kommunen bidrar til god lønnsutvikling for skoleledere. God lønnsutvikling samt gode faglige og personlige utviklingsmuligheter er viktige for å beholde, utvikle og rekruttere ledere til den viktige oppgaven som leder i skolen.

Ledere i skole og barnehage er avgjørende for å nå politiske målsetninger for elevenes læring. Lederne bidrar til dette gjennom sitt daglige arbeid, i samarbeid med elevenes foresatte og skolens personale. Målet er at barn og unge skal ha et godt skolemiljø med høyt læringsutbytte, tilpasset den enkelte elev. Dette er et krevende og svært viktig oppdrag.

Våre medlemmer som er forhandlere og tillitsvalgte er ryggraden i vår arbeidslivspolitikk. Det er i det direkte møtet med arbeidsgiverrepresentantene lokalt at våre forhandlere og tillitsvalgte løser sine oppgaver. Flere kommuner har allerede startet sine egne forhandlinger, i tråd med deres lønnspolitiske prioriteringer.

Forbundet starter i disse dager sine workshops for våre forhandlere, og majoriteten av disse vil bli gjennomført i løpet av de neste ukene. Workshopene har flere funksjoner: de skal legge et grunnlag for årets forhandlinger gjennom gjennomgang av tallmateriale og regelverk, samtidig som deltakerne får dele erfaringer med hverandre.

Vår styrke som forbund ligger i vår innsikt i de vi forhandler for, slik at vi kan bidra til intensjonen med de lokale forhandlingene: en god utvikling av lønns- og arbeidsvilkår som står i forhold til den oppgaven vi er satt til å løse.

Jeg ønsker alle forhandlere lykke til med de kommende forhandlingene!

Udir foreslår å videreføre fraværsgrensen: – Bør følge anbefalingen

Høringen om forslag til nye fraværsregler for videregående skole er avsluttet. De nesten 400 høringssvarene viser at det er vanskelig å finne fraværsregler som ivaretar alle hensyn, ifølge en pressemelding fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Direktoratet anbefaler derfor å videreføre dagens fraværsgrense på 10 prosent, med mulighet til å unnta enkelte typer fravær. Samtidig mener Udir at flere innspill til fraværsreglene bør utredes nærmere. Skolelederforbundet er enig i dette.

– Det viktigste for Skolelederforbundet er at vi får et fraværssystem som fungerer godt for elevene, lærere og skolen. Et system som styrker skolen og tilliten i skolen og som ikke krever mye byråkrati. Derfor er vi glad for at Utdanningsdirektoratet vil kommet tilbake med en utredning om en egenmeldingsordning for elevene. Det gir ingen mening at en skal bruke fastlegene til slikt. Det er viktig at en slik ordning har en høyere grense for de små fagene, sier leder av Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Skolelederforbundet oppfordrer kunnskapsministeren til følge forslaget og sikre en ubyråkratisk modell for skolene.

– Vi ser frem til at Kunnskapsministeren kommer tilbake med et forslag der vi sikrer at vi lager en ordning som ikke lager mer byråkrati for skolene. Våre rektorer og skoleledere drukner i rapportering og nå må vi ha fokus på å lage en ordning som bygger opp under tillit og samarbeid i skolen.

I pressemeldingen uttaler Morten Rosekvist, direktør i Udir, følgende:

– Basert på høringen, anbefaler vi å videreføre dagens fraværsgrense på 10 prosent. Etter viktige innspill og bred støtte til enkeltdeler i høringsrunden, konkluderer vi med at det bør utredes nærmere en egenmeldingsordning med kvote for helsefravær, en øvre grense for fravær som kan unntas, og om det bør forskriftsfestes en rutine for oppfølgingssamtale med elever med fravær, sier Morten Rosenkvist som er direktør i Udir.

Udirs forslag legger vekt på nærvær, og at elevene skal være på skolen for å få god oppfølging både faglig og sosialt. Fraværsreglene skal ivareta dette. Samtidig er det viktig å følge opp de elevene som av ulike årsaker er mye borte. Evalueringer viser at dagens fraværsregler har redusert fraværet, men de har ikke fungert for elever i sårbare situasjoner.

– Hensynet til de mest sårbare elevene er viktig for oss, og de får ikke hjelpen de trenger gjennom fraværsreglene alene. Men endringene i ny opplæringslov om utvidet rett til videregående opplæring, og fylkeskommunens plikt til å følge opp fravær, kan bidra til økt nærvær og fullføring i videregående opplæring, sier Rosenkvist.

Her er pressemeldingen fra Utdanningsdirektoratet som beskriver hva de mener bør utredes nærmere.  

 

Verdens beste skole!

Fra Stortingets talerstol har Kari Nessa Nordtun høyt og tydelig uttalt at «Målet er klart! Vi skal ha verdens beste skole i Norge, både i læringsresultater og trivsel». Sitat slutt!

Samtidig som vi i barnehage og skole legger kabaler for nytt skoleår, jobber våre politikere med sine partiprogram og budsjettprioriteringer. Det hadde vært gull om dette arbeidet gjorde vår planlegging forutsigbar og enkel, og la alt til rette for å nå statsrådens hårete mål. Dessverre er det ikke sånn. Fra mitt perspektiv har vi politisk iver etter å «reparere» og styrke vår sektor ved å styre på detaljnivå.

Det er mange eksempler på detaljstyring. Her er ett: Arbeiderpartiet ønsker i sitt partiprogram å forskriftsfeste fysiske bøker i skolen. Det samme vil KrF få gjennomslag for i et forslag som i april ble lagt frem for utdannings- og forskningskomiteen.

Vi trenger ikke detaljstyring. Det er forskriftsfestet at skolen skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Vi har et solid læreplanverk for skolen vår. Det er på tide at våre politikere anerkjenner dette, og gir oss tillit og solide rammer til å jobbe godt etter denne forskriften. Vi må anerkjenne bestillingen på utdanning og danning som ligger i læreplanverket og overordnet del og støtte arbeidet med å sette dette mandatet ut i livet.

Det skal være sammenheng mellom begynneropplæring og arbeidet med avanserte tekster. Dette innebærer variasjon! Valg av læremidler ligger til profesjonen, til pedagogen. Det er nydelig at boken fremsnakkes! Leseferdigheter er ikke bare å avkode tekst og skape sammenheng i den. Det er å relatere tekst til hverdagen vår, til andre fagområder, til andre medier. Vi må lese- og ikke bare på skolen!

Andreas Schleicher -Pisageneralen- holdt et innlegg på Nordiska Skolledarkongressen i slutten av mars. Han presenterte kompleksiteten i Pisa. Det måles så mye mer enn læringsresultater. Han trekker frem hvor viktig foreldres engasjement er for elevers læring. Det er sammenheng mellom foresattes synkende engasjement og elevers synkende læringsresultater i Norden. Hvor mye leses det hjemme? Hvordan ville det gått på fotballbanen om fotballspillere bare øvde i gymtimen? Vi må styrke samarbeidet mellom barnehagen, skolen og hjemmene, slik at foresatte opplever å bli involvert, tatt med på råd, får forståelse for og eierskap til læringsarbeidet. De må oppleve at de faktisk gjør en reell forskjell for barns læring.

Schleicher trekker også frem hvor avgjørende lærers relasjon til elevene er. Relasjoner skapes ikke over natten, det må forutsigbarhet og stabilitet til. Vi ledere må ha rammer til å rigge organisasjoner som gir alle en trygg og givende hverdag. Dette vil gjøre at våre kloke, kompetente medarbeidere blir i jobben sin, i drømmejobben. Barnehagen og skolen skal være et sted barn og unge ønsker å komme tilbake til som yrkesaktive voksne.

Vi må prioritere fremtiden, og gi ledere og lærere i skolen tilliten til å ta de pedagogiske og etiske valgene de er utdannet til, og som de får betalt for, å ta. Med politikere, media og foresatte som involverte, engasjerte støttespillere og heiagjeng!

(Teksten har tidligere vært publisert i Skolelederen nr. 2/2024)

 

Delta på gratis webinar: Fra utbrent til gründer

I webinaret vil Kjell Ljøstad  fortelle historien om da han etter lang tid med høy belastning møtte veggen og ble sykmeldt.

Ljøstad jobbet i IT-bransjen i nesten 30 år, og har vært leder i nesten 20. Han har ikke bare møtt veggen selv, han har også jobbet tett med ansatte som har vært utbrent. Han har tatt aktiv del i å få dem tilbake på jobb med overskudd og pågangsmot.

I webinaret forteller han om faresignalene for utbrenthet, hva som gjør at folk møter veggen og hvordan han selv gikk fra å være utbrent til å starte to nye selskap.

Webinaret bygger på samtaler med erfarne psykologer, og vil i tillegg til råd til dem som er i faresonen for utbrenthet, også inneholde råd om hvordan ledere kan håndtere ansatte som er på vei inn i, eller som har møtt veggen.

Du kan melde deg på her.

 

 

Enighet i tarifforhandlingene i Oslo kommune

– Det har vært krevende forhandlinger. Vi er glade for at vi er kommet i mål og fornøyde med at vi har kommet til enighet om et oppgjør som sikrer reallønnsvekst, sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen.

Oppgjøret sikrer ansatte i Oslo kommune et generelt tillegg på  minimum 20.000 kroner. For første gang siden 2018 er det også satt av en god pott til lokale forhandlinger i Oslo.

– Vi er fornøyd med den økonomiske rammen, men kunne også ha ønsket oss mer, sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen.

Her kan du høre en ny episode av Skolelederforbundets podkast Viktigste leder, hvor temaet er lønnsforhandlingene (teksten fortsetter under podkasten):

Det har vært viktig for Skolelederforbundet å sikre reallønnsvekst. Ledere i skoler og barnehager har ikke fått reallønnsvekst de siste årene.

–  Vi er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for endringer av innplassering av ledere på lønnskriterietabellen.

– Vi er også glade for at vi har fått forståelse for at ledere i oppvekstsektoren må prioriteres. Det er likevel en vei å gå før vi sikrer at ledere i Osloskolen tjener mer enn dem de er satt til å lede. Det er et mål vi vil fortsette å jobbe mot, sier Mona Søbyskogen.

Gode lønn og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere gode ledere til barnehage og skole.

– Dette lønnsoppgjøret er nødvendig for å unngå at vi mister dyktige ledere i skole og barnehage. Kommunene er nødt til å ta på alvor at ledernes lønn må styrkes og at arbeidsvilkårene må bedres for å forhindre lederflukt fra sektoren, sier Mona Søbyskogen avslutningsvis.

 

Enighet mellom YS Stat og staten i lønnsoppgjøret

YS Stat-leder Jens B. Jahren sier det har vært en utfordrende mekling.
– Vi har fått gjennomslag for viktige elementer fra våre krav. Lønnsrammen endte på 5,2 prosent, som skal fordeles mellom et sentralt tillegg på 25 prosent og et lokalt tillegg på 75 prosent, sier han.

Det betyr at alle er sikret et lønnstillegg i år, og at mesteparten av pengene skal fordeles i de enkelte virksomheter.

– Avtalen vi nå har blitt enige om sikrer et sentralt tillegg, men hovedjobben må gjøres i de statlige virksomhetene. YS Stat har vært opptatt av å sikre både årets og fremtidens lønnsutvikling gjennom disse forhandlingene. Vi har strukket oss langt, både i forhandlingene og i meklingen. Å være en ansvarlig part forplikter, sier YS Stat-lederen.

Årets mekling har i hovedsak handlet om det prinsipielle spørsmålet om det skal være en eller to avtaler i staten. Staten, YS Stat og LO Stat ønsket en likelydende avtale for alle parter i staten. UNIO og Akademikerne ønsket ikke dette.

YS Stat mener flere avtaler hindrer en god lønnsutvikling for statens ansatte.
– Vi mener at én felles avtale gagner medlemmene best. Det gir en mer rettferdig lønnsutvikling i hele staten, noe som gjør at vi unngår at ansatte har forskjellig lønn utfra hvilken avtale de tilhører. Lik lønn for likt arbeid er et viktig prinsipp for oss, sier Jens B. Jahren.

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Jorunn Gilje Blomvik, sentralstyremedlem

Jeg er virksomhetsleder i barnehage. Noen kaller seg også styrer, daglig leder eller lignende. «Kjært barn har mange navn». Kanskje vi skulle enes om et felles begrep? Nå er jeg litt på viddene, det var ikke dette jeg ønsket å skrive om denne gang. Det får bli ved neste anledning.

Lønnsforhandlingene – hvordan blir det i år? Blir det denne gang en reell økning som er større enn prisveksten?

Når man ser på frontfaget, som forhandles før de øvrige overenskomstene og er retningsgivende for øvrige tariffområder, kan det i år love godt for forhandlingene. Kanskje vi dette året får mer en prisveksten, altså en reallønnsøkning som møter prisøkningen i samfunnet.

I barnehagen har vi pedagogiske ledere som er i kapittel 4, som det nå skal forhandles for. Vi har en stor utfordring som allerede gjør seg gjeldende, nemlig å rekruttere barnehagelærere. Det er få søkere til studiet er halvert. Vi har også få søkere med godkjent utdannelse til stillingene. Dette er også et økende problem i Europa der flere land melder om at det er vanskelig å rekruttere. Jeg var nettopp på nordisk konferanse, der Danmark meldte om samme utfordring.

Skal vi klare å rekruttere og opprettholde barnehager med god kvalitet, må lønnen til barnehagelæreren økes! Vi ser at sykepleiere, som også har en utdannelse på bachelornivå, har fått økt lønn. De ligger nå høyere enn barnehagelærere. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Under pandemien oppdaget vi at barnehagene er samfunnsviktige i samfunnet. Hva har endret seg nå? Har vi allerede glemt at de må ta seg av barna, så foreldrene står fri til å gjøre samfunnskritiske arbeidsoppgaver?

Jeg siterer Thomas Nordahl: «Hver krone investert i barnehage, er en god investering». Nå må det handles, og lønnen til barnehageansatte må økes. Slik kan vi få ansatte med rett kompetanse, utdannelse og ansatte som er anerkjent i samfunnet, har motivasjon for arbeidet og ikke minst har de rette verdiene og holdningene til barn og mennesker.

Lønnsøkning til barnehagelærere NÅ! La dét bli vårens vakreste eventyr.

Revidert budsjett 2024

Vi er kommet ut av en pandemi der de unge betalte den høyeste prisen, og hvor det er behov for å styrke oppvekstsektoren. Men situasjonen er at ledere i barnehager og skoler må håndtere kutt og nedskjæringer, og at dette går ut over de mest sårbare barna. Derfor er det behov for å øke ressursene til barnehager og skoler, mener Skolelederforbundet.

– Vi opplever at flere barn og unge i barnehage og skole trenger tettere oppfølging. Derfor hadde vi håpet at det ville komme en ekstra satsning i revidert budsjett 2024. De midlene som er satt av er ikke tilstrekkelig, sier Stig Johannessen som er leder for Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet mener at det ikke er tilstrekkelig å gi skolene mer penger til skolebøker.

– Det er ikke symbolpolitikk vi trenger nå. Det vi trenger er flere kompetente folk i skolene og barnehagene våre.  Vi trenger en opptrappingsplan på midler til barnehage, skole og SFO, sier forbundsleder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Skolelederforbundet mener at det er viktig at endringene som gjøres i inntektssystemet fører til tydelig styrket satsing på barn og unge.

– Vi hadde håpet at regjeringen kom med tydelige tiltak og ressurser for å løse de store utfordringene vi ser i skole og barnehage. Vi trenger å styrke skolene og barnehagene, ikke kutte, sier Stig Johannessen.