Udir foreslår å videreføre fraværsgrensen: – Bør følge anbefalingen
Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet.

Udir foreslår å videreføre fraværsgrensen: – Bør følge anbefalingen

Utdanningsdirektoratet anbefaler å beholde dagens system for fravær, men foreslår viktige utredninger. Skolelederforbundet oppfordrer kunnskapsministeren til å følge anbefalingen.

Høringen om forslag til nye fraværsregler for videregående skole er avsluttet. De nesten 400 høringssvarene viser at det er vanskelig å finne fraværsregler som ivaretar alle hensyn, ifølge en pressemelding fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Direktoratet anbefaler derfor å videreføre dagens fraværsgrense på 10 prosent, med mulighet til å unnta enkelte typer fravær. Samtidig mener Udir at flere innspill til fraværsreglene bør utredes nærmere. Skolelederforbundet er enig i dette.

– Det viktigste for Skolelederforbundet er at vi får et fraværssystem som fungerer godt for elevene, lærere og skolen. Et system som styrker skolen og tilliten i skolen og som ikke krever mye byråkrati. Derfor er vi glad for at Utdanningsdirektoratet vil kommet tilbake med en utredning om en egenmeldingsordning for elevene. Det gir ingen mening at en skal bruke fastlegene til slikt. Det er viktig at en slik ordning har en høyere grense for de små fagene, sier leder av Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Skolelederforbundet oppfordrer kunnskapsministeren til følge forslaget og sikre en ubyråkratisk modell for skolene.

– Vi ser frem til at Kunnskapsministeren kommer tilbake med et forslag der vi sikrer at vi lager en ordning som ikke lager mer byråkrati for skolene. Våre rektorer og skoleledere drukner i rapportering og nå må vi ha fokus på å lage en ordning som bygger opp under tillit og samarbeid i skolen.

I pressemeldingen uttaler Morten Rosekvist, direktør i Udir, følgende:

– Basert på høringen, anbefaler vi å videreføre dagens fraværsgrense på 10 prosent. Etter viktige innspill og bred støtte til enkeltdeler i høringsrunden, konkluderer vi med at det bør utredes nærmere en egenmeldingsordning med kvote for helsefravær, en øvre grense for fravær som kan unntas, og om det bør forskriftsfestes en rutine for oppfølgingssamtale med elever med fravær, sier Morten Rosenkvist som er direktør i Udir.

Udirs forslag legger vekt på nærvær, og at elevene skal være på skolen for å få god oppfølging både faglig og sosialt. Fraværsreglene skal ivareta dette. Samtidig er det viktig å følge opp de elevene som av ulike årsaker er mye borte. Evalueringer viser at dagens fraværsregler har redusert fraværet, men de har ikke fungert for elever i sårbare situasjoner.

– Hensynet til de mest sårbare elevene er viktig for oss, og de får ikke hjelpen de trenger gjennom fraværsreglene alene. Men endringene i ny opplæringslov om utvidet rett til videregående opplæring, og fylkeskommunens plikt til å følge opp fravær, kan bidra til økt nærvær og fullføring i videregående opplæring, sier Rosenkvist.

Her er pressemeldingen fra Utdanningsdirektoratet som beskriver hva de mener bør utredes nærmere.  

 

Relaterte artikler

Evaluering av seksårsreformen

Klasserommets praksisformer 20 år etter, heter sluttrapporten for evalueringen av seksårsreformen som ble overlevert regjeringen tirsdag 18.juni. Rapporten viser at de fleste førsteklassingene trives i skolen og at klasserommet er preget av varierte arbeidsformer og elevaktiv læring. Skolene vektlegger vennskap og inkludering, men det er stor variasjon i hvor mye barna får leke. Det er […]

Skolelederforbundet

Felles nordisk plattform for utvikling av skoleledelse

Da de nordiske skolelederforbundene møttes på Nordisk skolelederforum (NSF) i mars i år, ble organisasjonene enige om en felles plattform for faglig utvikling av skoleledere i Norden. I oppropet vektlegges behovet for bedre arbeidsforhold og kontinuerlig kompetanseheving for skoleledere. Målet er å styrke samfunnets evne til å tilby en skole som ruster elevene for dagens […]

Skolelederforbundet

Verdens beste skole!

Fra Stortingets talerstol har Kari Nessa Nordtun høyt og tydelig uttalt at «Målet er klart! Vi skal ha verdens beste skole i Norge, både i læringsresultater og trivsel». Sitat slutt! Samtidig som vi i barnehage og skole legger kabaler for nytt skoleår, jobber våre politikere med sine partiprogram og budsjettprioriteringer. Det hadde vært gull om […]

Skolelederforbundet