Felles nordisk plattform for utvikling av skoleledelse
Lederne for de nordiske skolelederforbundene var samlet på Nordisk skolelederforum (NSF) i mars i år.

Felles nordisk plattform for utvikling av skoleledelse

Da de nordiske skolelederforbundene møttes på Nordisk skolelederforum (NSF) i mars i år, ble organisasjonene enige om en felles plattform for faglig utvikling av skoleledere i Norden.

I oppropet vektlegges behovet for bedre arbeidsforhold og kontinuerlig kompetanseheving for skoleledere. Målet er å styrke samfunnets evne til å tilby en skole som ruster elevene for dagens og morgendagens samfunn.

Verden står overfor betydelige utfordringer som for eksempel global oppvarming, et økt internasjonalt konfliktnivå og effekten som kunstig intelligens vil få både i samfunns- og arbeidsliv. Dette er også forhold som i stor grad påvirker skoler, og det er viktigere enn noen gang at skolene kan gi barn og unge den kunnskapen og ferdighetene som kreves for å navigere i dagens og morgendagens samfunn.

Oppropet fra de nordiske skolelederforeningene er overlevert til European School Heads Association (ESHA) – en europeisk organisasjon som jobber med påvirkningsarbeid og opplæring i skolelederspørsmål, rettet både mot Europa og resten av verden.

Oppropet er også sendt til de norske stortingspolitikerne som sitter i utdannings- og kulturutvalget i Nordisk råd, samt til den norske samarbeidsministeren i Nordisk råd.

I oppropet vektlegges at skolelederes arbeidsforhold må bedres, for at det skal være et attraktivt karrierevalg. Det gjelder særlig rektorers lønn og den store arbeidsmengden som svært mange rektorer opplever. For å sikre kvalitet og attraktivitet innen skolelederyrket, peker skolelederforbundene også på følgende endringsbehov:

  • Nasjonale initiativer for kontinuerlig faglig utvikling innen skoleledelse.
  • Politisk støtte for å beskytte utdanningsoppdraget og autonomien til skolene.
  • Faglig utvikling, tydelige insentiver og karriereveier for skoleledere, med fokus på  og faglig utvikling.

Skolelederforbundet ønsker en konstruktiv dialog om disse viktige områdene. Vi er opptatt av å rekruttere, utvikle og beholde ledere som utøver god ledelse av profesjonsfellesskapet, til beste for barn og unges læring og trivsel. 

Her kan du lese mer om hvordan denne nordiske satsingen på skoleledelse kan bidra til å forme fremtidens utdanningssystem og støtte demokratiske verdier.

Relaterte artikler

Evaluering av seksårsreformen

Klasserommets praksisformer 20 år etter, heter sluttrapporten for evalueringen av seksårsreformen som ble overlevert regjeringen tirsdag 18.juni. Rapporten viser at de fleste førsteklassingene trives i skolen og at klasserommet er preget av varierte arbeidsformer og elevaktiv læring. Skolene vektlegger vennskap og inkludering, men det er stor variasjon i hvor mye barna får leke. Det er […]

Skolelederforbundet

Udir foreslår å videreføre fraværsgrensen: – Bør følge anbefalingen

Utdanningsdirektoratet anbefaler å beholde dagens system for fravær, men foreslår viktige utredninger. Skolelederforbundet oppfordrer kunnskapsministeren til å følge anbefalingen.

Skolelederforbundet

Verdens beste skole!

Fra Stortingets talerstol har Kari Nessa Nordtun høyt og tydelig uttalt at «Målet er klart! Vi skal ha verdens beste skole i Norge, både i læringsresultater og trivsel». Sitat slutt! Samtidig som vi i barnehage og skole legger kabaler for nytt skoleår, jobber våre politikere med sine partiprogram og budsjettprioriteringer. Det hadde vært gull om […]

Skolelederforbundet