YS Stat har brutt forhandlingene med staten – oppgjøret går til mekling

YS Stat har brutt forhandlingene med staten – oppgjøret går til mekling

Partene i statsoppgjøret kom ikke til enighet i årets forhandlinger. Dermed fortsetter oppgjøret med mekling.

YS Stats krav til staten i årets oppgjør er reallønnsvekst til alle medlemmer, og at det igjen blir én felles hovedtariffavtale i staten.

Partene har ikke oppnådd enighet om økonomien i årets oppgjør, og man kom heller ikke i mål når det gjelder fordelingen av lønnstilleggene. Her er det ikke enighet om hvor stor del av lønnstilleggene som skal gis sentralt, og hvor mye som skal fordeles ute i de enkelte virksomhetene.

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger, og staten kom YS Stat i møte på flere av våre krav i forhandlingene, men vi kom dessverre ikke helt i mål, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren.

Det har også vært vanskelig å bli enig om en ny felles hovedtariffavtale. I dag er det to avtaler i staten, en for ansatte organisert i YS og LO, og en tilsvarende for Akademikerne og Unio.

YS Stat, LO Stat og staten selv ønsket én felles avtale, og staten har forhandlet samlet med alle hovedsammenslutningene med mål om én avtale. Det lyktes imidlertid ikke å forhandle fram en løsning som alle hovedsammenslutningene i fellesskap kunne stille seg bak.

– Vi mener vi står sterkere sammen, og ønsker å finne løsninger som ivaretar alle gruppene i fellesskap, sier Jens B. Jahren.

Partene møtes hos Riksmekleren 2. mai, og fristen for å bli enig i mekling er 23. mai kl. 24.00.

Ny workshop i ESHA Leadership Series: Utvikling av en kultur for vedvarende profesjonell læring

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa.

Den femte workshopen i serien holdes den 16. mai, klokken 15.00 – 16.30. Tittelen på workshopen er Developing a Culture of Sustained Professional Learning. Kursleder er Greg Hughes fra de Ferrers-trusten, og forelesningen foregår på engelsk.

Færre vil bli lærer: Vi må fremsnakke mulighetene dette yrket gir

Ifølge tall fra Samordna opptak er det i år en økning i søkere til høyere utdanning på 4,7 prosent. Når det gjelder grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. og 5.–10. trinn er det derimot en betydelig nedgang. Det er henholdsvis 11 og 12 prosent færre som har disse utdanningene som sitt førstevalg i år enn i fjor.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

– Dessverre er det fortsatt en nedgang i søkningen til disse utdanningene. Det er en utvikling som gir grunn til uro. Siden 2018 har søkningen til disse utdanningene nesten blitt halvert. Jeg frykter at en del studieplasser kan ende med å stå tomme til høsten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet er svært bekymret over utviklingen.

Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet.

– Søknad til grunnskolelærerutdanningen er nesten halvert siden 2018. Dette er alarmerende. Vi vet at den beste, viktigste og krevende, men mest spennende jobben du kan ha er å være lærer. Det er en utdanning som gir store muligheter for fremtiden. Likevel ser vi at trenden med at unge velger bort lærerutdanningen og læreryrket fortsetter og i økende grad, sier Johannessen.

Vi må nå bruke tiden godt til å framsnakke den viktigste utdanningen vi har og de mulighetene en slik utdanning gir, mener Johannessen.

– Barna våre trenger dyktige og dedikerte lærere, og det er et givende yrke. Men samtidig må politikerne bevilge nok midler til at vi kan sikre et godt og trygt lag rundt elevene, slik at læreren ikke blir stående alene.

Regjeringen la i vår frem en strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030 som også Skolelederforbundet har bidratt til sammen med 10 andre organisasjoner. I strategien har organisasjonene og regjeringen blitt enige om å samarbeide for å utvikle utdanningene, jobbe for at barnehager og skoler er attraktive arbeidsplasser, og vise frem de gode sidene ved lærerutdanningene og læreryrket. Målet er å snu den negative utviklingen, og at flere starter på en lærerutdanning, og blir i yrket.

Når det gjelder søkere til barnehagelærerutdanningene og til lektorutdanningene, er disse omtrent på linje med fjoråret. Det er også positivt nytt at flere vil bli yrkesfaglærere og lærer i praktiske og estetiske fag.

Digitale verktøy i opplæringen: Hvem var det som mistet hodet?

De senere årene har begrepet «hodeløs digitalisering» blitt flittig brukt i debatten om bruken av digitale verktøy i opplæringen. Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget og KS, ønsker en god og åpen debatt om bruken av digitale verktøy i opplæringen. Vi ønsker at alle som er kritiske til bruken av digitale verktøy i skolen også skal anerkjenne og berømme de gode, etiske og pedagogiske valgene som tas i bruken av digitale verktøy i opplæringen. Og vi ønsker at kritiske røster som peker på problematiske forhold som oppstår med digitaliseringen, skal lyttes til slik at implementeringen av ny teknologi blir best mulig for elevene.

For det ligger en strategi bak innføringen av digitale hjelpemidler i undervisningen. I stortingsmelding 23 (2012/13) ble «Digital agenda for Norge» vedtatt i Stortinget. Strategier og retning ble staket ut, og i st mld 27 (2015/2016) «Digital agenda for Norge» ble det presentert fem prinsipper for hvordan vi skulle arbeide med digitalisering. Det ble lagt en digitaliseringsstrategi for grunnskolen for perioden 2017 – 2021, og i 2023 fikk vi «Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i skole og barnehage for perioden 2023 -2030».

Dersom en tar innover seg at våre nasjonale politikere både har gitt overordnet retning for samfunnet, strategi og retning for skoler og barnehager, blir spørsmålet hvor det har vært «hodeløst»? Meldingen fra 2015/16 legger vekt på kompetanse, men kompetanse er ikke nok! Strategier må følges opp med ressurser. Vi burde særlig lagt vekt på kompetanse for de som skulle vedta og bidra til implementering av nye digitale ressurser. Det var mange kommuner som faktisk fulgte den nasjonale strategien i sin digitalisering av grunnskolen og videregående skole. De har i dag et fortrinn i motsetning til de som «kjøpte inn» og «delte ut», fordi de ikke har hatt tilstrekkelig finansiering eller kompetanse for en god implementering.

Det er mye i oppveksten til dagens barn og unge som kan trekkes frem som en «forklaring» på synkende PISA-resultater, eller til andre uheldige trender. Vi vet for eksempel at bare en tredjedel av foreldre leser for barna sine. Klassestørrelser, sammensetning av elevgrupper, skjerm og enheter hjemme, sosiale medier, stillesittende fritid, mindre lek og endret søvnmønster kan også innvirke på barnas leselyst og læring. Vi må ikke falle for fristelsen til å tro at skjermbruken i skolen kan forklare alt som ikke går rett vei.

Skole og barnehage må være trygge arenaer for ungene våre, også digitalt.  Og vi må sørge for tett dialog mellom skole, foreldre og myndigheter i valg og vurderinger for når og hva slags teknologi vi skal ta i bruk. Vi vil at barnehagen og skolen åpner dører mot verden og fremtiden, og at de ikke skal virke konserverende. Vi vil også at debatten om digitalisering skal tuftes på pedagogiske vurderinger om fagets egenart og barn og unges utvikling og læring.

Både lovverk og forskning understøtter at skolen må gi elevene muligheter til å forstå og bruke teknologien, samt utvikle kritiske evner. Derfor kan ikke debatten bare handle om tekniske begrensninger, tekniske løsninger og tekniske ferdigheter. I stedet må vi som skole og foreldre jobbe mer med våre barns holdninger og bidra til å gi dem god digital dømmekraft.

Kunnskapsministeren har den siste tiden minnet oss på å vise lærere og andre ansatte i skole og barnehage tillit. Det er lurt å heie på profesjonens gode, faglige valg, samtidig som det alltid må være rom for kritiske røster.

Vi trenger en nasjonal satsning på kompetanse og kvalitet i hele sektoren. Vi trenger også et merbalansert ordskifte om digitaliseringen i skolen. Vi skal ikke være naive, men skal heller ikke iverksette tiltak som gjør skolen passiv eller reaktiv i møte med den digitale utviklingen. Vi må sikre variasjon i opplæringen. Barnehagens og skolens mandat gir et krystallklart oppdrag i å utvikle elevers digitale kompetanse – det må vi ivareta. Vi utdanner for fremtiden!

Skolelederforbundet: Mona Søbyskogen, 2.nestleder

Elevorganisasjonen: Madelen Kloster, påtroppende leder

Utdanningsforbundet: Thom Jambak, 2. nestleder

FUG: Ståle Kalkvik, utvalgsleder

KS: Kristin Weidermann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering

 

 

I årets lønnsoppgjør vil balansen mellom oppgaver og handlingsrom være et nøkkelområde

I det våre forhandlinger starter har frontfaget landet sitt oppgjør og gitt en pekepinn på i hvilken retning og på hvilket nivå vi har normen. Frontfaget skal verken være et tak eller gulv, men over tid sette et nivå. I fjorårets oppgjør, som var et mellomoppgjør, ser vi når resultatene ble analysert at ledere fikk et dårligere resultat enn de vi er satt til å lede. Det å sikre at våre medlemmer har en lønnsutvikling og en lønn som gjenspeiler ansvar, kompleksitet og kompetanse er et viktig prinsipp. I forhandlingene om SFS 2213 fikk vi nedfelt i protokollen – «Partene er enige om at skoleledere skal en grunnlønn som avspeiler kompleksitet, oppgaver og ansvar som er lagt til stillingen» i denne formuleringen ligger det en forpliktelse i å sikre at ledere har en forsvarlig lønn!

De av våre medlemmer som er forhandlere og tillitsvalgte er utøverne av vår vedtatte arbeidslivspolitikk. Det er i det direkte møtet med representantene for arbeidsgiverne lokalt at våre forhandlere og tillitsvalgte løser oppgaven. Skolelederforbundet ser at godt kvalifiserte forhandler gir våre medlemmer fordeler i lokale forhandlinger. Vi er opptatt av at det enkelte medlem og dennes arbeidssituasjon og rammer er det beste grunnlaget for en god lønnsutvikling.

Skolelederforbundet startet i år sine forberedelser med sentral tariffkonferanse 6. mars og arbeidslivsseksjon har lagt planer for regionale workshoper hvor de lokale forhandlingene vil være kjernen. Disse workshopene er viktige arenaer for å skape en felles forståelse av oppgaven forhandlere for Skolelederforbundet har, og ikke minst trygghet i rollen når forhandlingene skal gjennomføres.

Ledere i skolen er en viktig ressurs for å nå de nasjonale og politiske målsetninger for elevenes læring. Lederne bidrar til dette gjennom sitt daglige arbeid, i et viktig og krevende spennings- og forventningsfelt, både politisk nasjonalt og lokalt, i samarbeid med elevenes foresatte og skolens personale.

Alle disse forventningene har som målsetning at barn og unge skal ha et godt skolemiljø med høyt læringsutbytte, tilpasset den enkelte elev. Dette er et krevende og svært viktig oppdrag.

Et lønnsoppgjør gir oss noen signaler om hvilke rammer som vil settes for vårt arbeid i forhold til den enkeltes lønn. Arbeidsvilkår og handlingsrom er også svært viktig for å skape en helhet. Uten gode rammer for den enkelte, men også for skolen og barnehagen, blir ikke bildet helt! Politikerne må derfor i langt større grad tørre å gjøre to ting, prioritere ressurser til skole og barnehage samt sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte. Den «sulteforingen» vi ser i mange kommuner bidrar dessverre til det motsatte. Rekrutteringsutfordringene er der og den vil fortsette å forsterkes om det ikke settes inn omfattende tiltak som bidrar til et løft for vår sektor.

Utvikling vi ser er at stadig flere oppgaver legges til den enkelte skole og barnehage uten at rammene utvides, men tvert imot innskrenkes. En slik utvikling med en voksende oppdragsmengde, uklare arbeidsbetingelser, et arbeidsår som «flyter» og et stadig økende arbeidspress som følge av mindre ressursrammer både for ledere og andre ansatte kan ikke fortsette!

Våre politikere må være villige til å gi retning, prioritere tilstrekkelige rammer, delegere ansvar og myndighet, slik at ledere og medarbeiderne gis rom til å gjøre gode valg til beste for barn og unges opplæring.

Det blir derfor viktig at vi på de ulike nivåer der vi forhandler med politikere og skoleeiere løfter frem spørsmålet om det er samsvar mellom de forventninger som stilles faktisk kommer med en ressursramme og arbeidshverdag som er forsvarlig. Hva vil egentlig politikerne? Forventninger settes, men følges de egentlig opp med vilkår og rammer som gir oss handlingsrommet?

I årets lønnsoppgjør vil balansen mellom oppgaver og handlingsrom til den enkelte leder være et nøkkelområde i tillegg til den økte kjøpekraften!

Jeg ønsker oss et godt lønnsoppgjør!

Ny workshop i ESHA Leadership Series: Fra visjon til strategi

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa.

Den fjerde workshopen i serien holdes den 29. april, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen på workshopen er From Vision to Strategy. Kursleder er  Fons van den Berg fra Apple Professional Learning og forelesningen er på engelsk.
Du kan lese mer om workshopen og registrere deg som deltaker på denne lenken.

Landets viktigste ledere må prioriteres!

– Ledere i skole og barnehage har ikke fått reallønnsvekst de siste årene. Vi lever i en dyrtid, og ledere innen oppvekst, skole og utdanning må også få reallønnsvekst. Barn og unges oppvekst må prioriteres i år! Det er rom for å prioritere de viktigste lederne, både når det gjelder lønn, arbeidsvilkår og etter- og videreutdanning, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Skolelederforbundet har klare forventninger til KS: Vi trenger et lederløft!

– Ledere innen oppvekst må i år prioriteres og gis handlingsrom til å utøve godt lederskap til det beste for barn og unge. Lederne som har ansvar for opplæringen for barn og unge har ikke blitt prioritert de siste årene. Derfor krever Skolelederforbundet at ledere i skoler og barnehager får en lønnsmessig uttelling som gjenspeiler kompleksiteten, ansvaret og kravene til lederjobbene.

Mange velger bort lederstillinger i skole og barnehage

Mange kommuner har store utfordringer med å finne kvalifiserte søkere til lederstillinger i oppvekst- og utdanningssektoren.

– Vi vet at halvparten av mellomlederne ikke ønsker å bli ledere. Hovedårsaken er en for stor arbeidsbelastning, et oppgaveomfang som vokser, lønn og forsvarlige arbeidsvilkår er også et svært viktig element i dette bildet, sier Johannessen.

Utviklingen i vår sektor er et utflytende oppdrag uten tydelige ansvarsavklaringer, uklare rammer og betingelser, utflytende arbeidstid og et stadig økende forventningspress fra samfunnet. Mange ledere forlater oppvekstsektoren og ser seg om etter andre oppgaver på grunn av den høye arbeidsbelastningen.

– En reallønnsvekst er et viktig element for å snu denne utviklingen. Det må ta på alvor at ledernes lønn må stå i forhold til kompleksitet og ansvar skal vi stoppe lederflukten, avslutter Johannesen.

YS Kommune krever solid lønnsløft i kommunene

Dette er den klare beskjeden fra lederen av YS Kommune, Trond Ellefsen, når han mandag leverer kravet for lønnsoppgjøret 2024 fra YS kommune til arbeidsgiverorganisasjonen KS. Mandag starter lønnsoppgjøret for 450.000 kommuneansatte.

‑ Vi krever et skikkelig lønnsløft i for våre grupper årets lønnsoppgjør. De siste årene har prisene økt mer enn lønnen. Det merker vi alle på lommeboka. I tillegg kommer de økte rentekostnadene. Det gjør at vi i årets oppgjør trenger reallønnsvekst, sier Ellefsen som også er leder for Delta som er det største forbundet i YS Kommune.

YS kommune krever blant annet:
Reallønnsvekst for medlemmene
Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling
Reelle muligheter for kompetanseutvikling
Heltidskultur og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
God oppgavedeling

Beholde og rekruttere
Kommuner landet rundt melder om store problemer med å rekruttere ansatte.

‑ Vi trenger å betale langt bedre for kompetansen hvis vi fortsatt skal ha dyktige ansatte i kommunal sektor. Lønnen må opp slik at kvalifiserte søker seg dit, sier Ellefsen.

Særlig trenger de viktige fagarbeidergruppene og de med treårig høgskoleutdannelse lønnsløft i år.

‑ Skal kommunesektoren vinne kampen om unge arbeidstakere må dagens ungdom se at det er attraktivt å utdanne seg for arbeid i kommunene. Lønn og arbeidsforhold er vesentlige faktorer når unge skal velge yrke og yrkesliv.

Rammen for frontfaget endte på 5,2 prosent. Det er et godt utgangspunkt for å sikre reallønnsvekst for våre medlemmer i kommunal sektor, men er ikke en fasit for oppgjøret, sier Ellefsen.

– Alle ansatte i kommunene er like viktige
‑ Det er avgjørende at våre viktige grupper blir prioritert.  Alle ansatte i kommunene er viktige for å sikre gode velferdstjenester.

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

Dette er en ny enighet mellom sentrale parter i skolesektoren.

Verken Kommunesektorens organisasjon KS, Skolelederforbundet eller Elevorganisasjonen støtter Utdanningsdirektoratets anbefalte modell for endringer i fraværsreglene.

– Utdanningsdirektoratets forslag innebærer at alt fravær teller likt, og at skulk, politisk arbeid og sykefravær likestilles. Det er ikke rimelig, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Organisasjonene har ulike syn på fraværsgrensen, men er enige om at Utdanningsdirektoratets forslag til endringer må forkastes. I stedet ønsker de en justering av dagens ordning, og en mulighet for egenmelding ved korttidsfravær i stedet for sykemelding fra lege.

– Vi er glade for at vi sammen er enige om en form for egenmeldingsordning for sykefravær og at vi sammen er tydelige på at elever ikke skal risikere å stryke i fag enten de er syke, engasjerer seg politisk eller deltar i en begravelse. Ideelt sett hadde vi ønsket oss en fraværsgrense uten stryksanksjon, men når direktoratets forslag er så skadelig, er det viktig at vi står sammen mot det forslaget, sier leder i Elevorganisasjonen, Madelen Kloster.

– En ordning der alt fravær samles under en grense er ikke forsvarlig. Skolelederforbundet er opptatt av å justere dagens ordning, og at det tas et større hensyn til de små fagene samtidig som den forbereder våre ungdommer til det kommende yrkeslivet, gjennom å innføre en egenmeldingordning.  I den tiden vi lever i så må vi må styrke, ikke svekke ungdoms mulighet for engasjement og medvirkning, sier leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

KS, Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet forventer at regjeringen og kunnskapsministeren lytter.

– Vårt felles forslag vil sikre mest mulig nærvær på skolen, avlaste fastlegene og gi økt tillit og ansvar til elevene som forbereder dem for arbeidslivet, sier Helgesen.

Dette er KS, Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet enige om:

Det må fortsatt være mulig å få unntak for fraværsføring for dokumentert sykdom. Med Utdanningsdirektoratets forslag risikerer mange elever å miste karakterer i mange fag på grunn av for eksempel en influensa, eller kronisk sykdom.

Elever og foresatte bør kunne benytte en kvote for egenmelding ved sykefravær, slik at vi avlaster fastlegene for unødvendig arbeid med å attestere fravær. Dette vil også forberede elevene til arbeidslivet. Utformingen av kvoten må utredes nærmere.

Dagens regler om at politisk arbeid unntas fraværsføring, må videreføres. Demokratiet er under press, og autoritære krefter på fremmarsj. Norske elever har svakere resultater enn før på demokratiforståelse, selv om demokrati og medborgerskap er sentralt i de nye læreplanene. Vi må styrke, ikke svekke ungdoms mulighet for engasjement og medvirkning.

Man bør vurdere en noe høyere fraværsgrense i de minste fagene, for å unngå at veldig begrenset fravær fører til tap av karakter.

Fravær bør fortsatt føres på vitnemålet, med unntak av de dagene som kan styrkes etter dagens regler (inntil 10 dagers dokumentert fravær).