Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler
Madelen Kloster i Elevorganisasjonen, Stig Johannessen, leder i Skoletlederforbundet og KS-leder Gunn Marit Helgesen er enige om krav til ny fraværsgrense. (Foto: Ole Alvik)

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

Skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen med felles front mot regjeringens forslag til ny fraværsgrense.

Dette er en ny enighet mellom sentrale parter i skolesektoren.

Verken Kommunesektorens organisasjon KS, Skolelederforbundet eller Elevorganisasjonen støtter Utdanningsdirektoratets anbefalte modell for endringer i fraværsreglene.

– Utdanningsdirektoratets forslag innebærer at alt fravær teller likt, og at skulk, politisk arbeid og sykefravær likestilles. Det er ikke rimelig, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Organisasjonene har ulike syn på fraværsgrensen, men er enige om at Utdanningsdirektoratets forslag til endringer må forkastes. I stedet ønsker de en justering av dagens ordning, og en mulighet for egenmelding ved korttidsfravær i stedet for sykemelding fra lege.

– Vi er glade for at vi sammen er enige om en form for egenmeldingsordning for sykefravær og at vi sammen er tydelige på at elever ikke skal risikere å stryke i fag enten de er syke, engasjerer seg politisk eller deltar i en begravelse. Ideelt sett hadde vi ønsket oss en fraværsgrense uten stryksanksjon, men når direktoratets forslag er så skadelig, er det viktig at vi står sammen mot det forslaget, sier leder i Elevorganisasjonen, Madelen Kloster.

– En ordning der alt fravær samles under en grense er ikke forsvarlig. Skolelederforbundet er opptatt av å justere dagens ordning, og at det tas et større hensyn til de små fagene samtidig som den forbereder våre ungdommer til det kommende yrkeslivet, gjennom å innføre en egenmeldingordning.  I den tiden vi lever i så må vi må styrke, ikke svekke ungdoms mulighet for engasjement og medvirkning, sier leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

KS, Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet forventer at regjeringen og kunnskapsministeren lytter.

– Vårt felles forslag vil sikre mest mulig nærvær på skolen, avlaste fastlegene og gi økt tillit og ansvar til elevene som forbereder dem for arbeidslivet, sier Helgesen.

Dette er KS, Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet enige om:

Det må fortsatt være mulig å få unntak for fraværsføring for dokumentert sykdom. Med Utdanningsdirektoratets forslag risikerer mange elever å miste karakterer i mange fag på grunn av for eksempel en influensa, eller kronisk sykdom.

Elever og foresatte bør kunne benytte en kvote for egenmelding ved sykefravær, slik at vi avlaster fastlegene for unødvendig arbeid med å attestere fravær. Dette vil også forberede elevene til arbeidslivet. Utformingen av kvoten må utredes nærmere.

Dagens regler om at politisk arbeid unntas fraværsføring, må videreføres. Demokratiet er under press, og autoritære krefter på fremmarsj. Norske elever har svakere resultater enn før på demokratiforståelse, selv om demokrati og medborgerskap er sentralt i de nye læreplanene. Vi må styrke, ikke svekke ungdoms mulighet for engasjement og medvirkning.

Man bør vurdere en noe høyere fraværsgrense i de minste fagene, for å unngå at veldig begrenset fravær fører til tap av karakter.

Fravær bør fortsatt føres på vitnemålet, med unntak av de dagene som kan styrkes etter dagens regler (inntil 10 dagers dokumentert fravær).

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter