Skolelederforbundets høringssvar og -innspill


Skolelederforbundet deltar aktivt i utdanningspolitiske høringer som berører våre medlemmers interesser.

Forslag i Stortinget og forslag til lovendringer fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet legges ofte ut til offentlig høring hvor inviterte parter kan komme med sin mening om saken.

Vi prioriterer høringer som direkte berører våre medlemmers yrkeshverdag. Hvilke høringer vi skal svare på avgjøres av sentralstyret etter innspill fra sekretariatet.

Høringen med kommentarer sendes ut til Skolelederforbundets eget høringspanel, som består av alle medlemmer i fylkeslagenes styrer.

Etter at høringssvarene er kommet inn, utformer sekretariatet et forslag til høringssvar som ferdigstilles i samarbeid med sentralstyret.

Leverte høringssvar legges ut på våre nettsider og på sosiale medier.

For spørsmål eller innspill til aktuelle høringer, kontakt politisk rådgiver Trygve Beyer-Olsen.

Under ser du hvilke høringssvar vi nylig har avgitt:

2023:

Høringsinnspill vedrørende ny opplæringslov

Bekjempelse av vold og trusler i skolen

Ny bestemmelse om krav til styrer i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

NOU 2022:13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse og karriereutvikling i barnehage og skole

Vedlegg til høringssvar NOU 2022:13

2022:

Høring NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Kompetansetiltak for ansatte i SFO

Skolelederforbundets innspill til Representantforslag 21s (2022-2023) om å ta læreryrket framover

Høringsinnspill til endringer i barnehageloven 

Høringsinnspill til endringer i friskoleloven

Representantforslag om  å utvikle alternative sluttvurderingsformer til dagens eksamen i ungdomsskole og vgs

Innspill til representantforslag om økt kvalitet i SFO

Revidert rammeplan for norsk og samisk barnehagelærerutdanning

Skolelederforbundets innspill til videre arbeid med videreutdanning av lærere

Høringsinnspill til KDs høring om å avlyse eksamen våren 22

En helhetlig ungdomsskolereform

2021:

Høringssvar ny opplæringslov

Innspill til forslag om statsbudsjett for 2022

En skole for vår tid

Hjemmeundervisning 

Endringer i barnehageloven

Fullføringsreformen

Nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen

2020:

Ny opplæringslov 

Fraværsgrense og fraværsføring

Forlengelse av midlertidig unntak fra fraværsreglene

2019:

Nye læreplaner

Med rett til å mestre

Karriereveiledning i fylkeskommunen

Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

Integreringsloven og statsborgerloven

Fritt skolevalg

Endringer i barnehagelovens regler om barnehagemiljø

Endring av organisering av skoleåret i videregående opplæring

2018:

Nasjonal satsing for flere lærere i skolen

Plikt til å tilby leirskoleopphold 

Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning

Inkluderende fellesskap for barn og unge

Felles innledningskapittel i de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene