Drift av fylkeslag


Alle Skolelederforbundets medlemmer er tilknyttet et fylkeslag og et lokallag. Fylkeslaget kan opprette eller oppløse lokallag, og det er fylkeslaget som godkjenner vedtektsendringer og andre endringer i lokallaget.

Ved opprettelse eller oppløsning av lokallag, må dette meldes inn til sekretariatet, som oppdaterer informasjonen i medlemsregisteret og på Skolelederforbundet.no.

Fylkeslaget har ansvar for å oppnevne representanter til aktuelle råd og utvalg. Fylkeslaget oppnevner også forhandlingsdelegater og behandler saker til ledermøtet og landsmøtet. Fylkeslaget skal ivareta medlemmer som ikke er tilknyttet lokallag i drøftinger og forhandlinger.

Årsmøte

Fylkeslaget avholder sitt årsmøte etter lokallagenes årsmøter, fortrinnsvis i januar. Alle fylkeslagets medlemmer har møte- og talerett i årsmøtet, men det er kun yrkesaktive medlemmer som har stemmerett og anledning til å inneha verv som leder og nestleder i fylkeslaget, i henhold til forbundets vedtekter.

Fylkeslaget sender årsmelding, budsjett og protokoll fra årsmøtet til sekretariatet innen utgangen av februar. Protokollen må angi tiltredelsestidspunkt for det nye styret.

Politisk arbeid

Fylkeslagsstyret skal fremme Skolelederforbundets holdninger og syn i lokale skolepolitiske spørsmål.

Les mer om politikk og påvirkningsarbeid for fylkeslag.

Medlemsmøter, kurs og konferanser

En sentral oppgave for fylkeslaget er å arrangere kurs, medlemsmøter og konferanser for medlemmene. Sekretariatet står til disposisjon for å hjelpe til i forbindelse med slike arrangementer.

Alle arrangementer meldes inn til sekretariatet så snart sted og tidspunkt er avklart, slik at arrangementet kan legges inn i Skolelederforbundets aktivitetskalender. Kalenderen gjør det enkelt for medlemmene å finne aktuelle arrangementer.

Promotering av større arrangementer

Fylkeslag kan få bistand til å promotere større arrangementer. Konferanser kan for eksempel legges til som en del av Lederskolen. For visse arrangementer vil det også være aktuelt å annonsere i Skolelederen eller på sosiale medier.

Medlemsregisteret Winorg

Skolelederforbundets medlemsregister heter Winorg. I Winorg har fylkesledere tilgang til medlemslister for sitt fylke, mens lokallagsledere har tilgang til medlemslister for sine lokallag.

Dersom det skjer endringer i lokallagets ledelse, har fylkesleder ansvar for å melde fra til sekretariatet.

Les mer om medlemsregisteret Winorg

Fordi medlemskap er knyttet til lokallag, bør navneendringer for lokallag kun skje hvis det anses som helt nødvendig. Det er kun sekretariatet som kan endre navn på lokallag i Winorg.

Logoer og maler

Du finner Skolelederforbundets profilmanual her

I profilmanualen finner du:

  • Fylkeslagets logo
  • Brevmaler
  • Mal for PowerPoint-presentasjoner
  • Retningslinjer for typografi og fargebruk

Profileringsartikler og brosjyrer bestilles i nettbutikken. Profileringsartikler er gratis for fylkeslag, men kan kun bestilles i et begrenset antall.

Her er noen eksempler på hva du kan bestille:

  • Pins
  • Penner
  • Sjokolade
  • Vervebrosjyrer rettet mot nye ledere