Vedtekter for Skolelederforbundet


§ 1 NAVN

1.1 Organisasjonens navn er Skolelederforbundet.

1.2 Tilleggsteksten «For ledere innen oppvekst og utdanning» kan brukes sammen med forbundsnavnet på de flater der det egner seg.

1.3 Det enkelte organisasjonsledds navn skal være Skolelederforbundet fulgt av organisasjonsleddets navn.

§ 2 FORMÅL

2.1 Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal være tilknyttet en av hovedorganisasjonene i arbeidslivet.

2.2 Skolelederforbundet skal arbeide for å trygge og fremme medlemmenes retts- og arbeidsforhold, og arbeide for utvikling av oppvekst- og utdanning.

2.3 Skolelederforbundet skal være premissleverandør for lederrollen innen oppvekst og utdanning.

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1 Ledere og administrativt personale med selvstendig ansvar innenfor oppvekst- og
utdanning kan bli medlemmer.

3.2 Skolelederforbundet kan ha æresmedlemmer.

3.3 Pensjonister beholder sitt medlemskap.

3.4 Inn- og utmelding skal skje skriftlig direkte til forbundet sentralt.

3.5 Ansatte i Skolelederforbundet kan ikke være medlemmer av eller varamedlemmer til forbundets styrende organer.

§ 4 KONTINGENT

4.1 Landsmøtet fastsetter kontingenten.

4.2 Pensjonister betaler redusert kontingent. Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis.

4.3 Sentralstyret kan i enkelttilfeller innvilge redusert kontingent for øvrige medlemmer.

4.4 Sentralstyret kan i ekstraordinære tilfelle utskrive tilleggskontingent

4.5 Premie for obligatorisk grunnforsikring kommer i tillegg til kontingenten for de det gjelder.

§ 5 ORGANISASJONSLEDD

5.1 Skolelederforbundets sekretariat har kontor i Oslo.

5.2 Skolelederforbundet skal ha følgende organisasjonsledd med besluttende myndighet:

 • Landsmøte
 • Sentralstyre
 • Fylkeslagsstyre
 • I tillegg kan det opprettes:
 • Lokallagsstyre

5.3 Lederne i fylkeslagene utgjør et ledermøte.

§ 6 LANDSMØTET

6.1 Landsmøtet er Skolelederforbundets høyeste myndighet.

6.2 Ordinært landsmøte avholdes hvert 4.år i november måned.

6.3 Landsmøtet består av Sentralstyret samt 81 valgte delegater fra fylkeslagene.

6.3.1 Følgende nøkkel legges til grunn for valgene:

 • 2 delegater fra hvert fylkeslag
 • øvrige delegater fordeles prosentvis etter medlemstallet i fylkeslaget per 01.08. det året landsmøtet holdes. Matematiske regler benyttes for å regne ut antall delegater fra hvert fylkeslag.

6.3.2 Fylkeslagets delegater velges på et medlemsmøte innen september det året det er landsmøte. Årsmøtet kan delegere til fylkeslagsstyret å oppnevne delegater.

6.3.3 Valg av delegater og minst 1 varadelegat meldes sentralstyret senest 8 uker før landsmøtedato.

6.4 Det enkelte lokallag, fylkeslag og sentralstyret kan fremme saker for landsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet, oversendes sentralstyret senest 3 måneder før landsmøtedato. Oversendelsen må inneholde saksfremlegg og forslag til vedtak.
Sentralstyret innstiller til vedtak.

6.5 Endelig saksliste med tilhørende dokumenter inkl. valgkomitéens forslag, sendes landsmøtedelegatene senest 4 uker før møtedato.

§ 7 LANDSMØTETS OPPGAVER

7.1 Godkjenne sentralstyrets melding og regnskap for siste landsmøteperiode.

7.2 Behandle og vedta programdokument for kommende periode.

7.3 Behandle andre saker som sentralstyret legger fram.

7.4 Foreta følgende valg for neste landsmøteperiode, blant Forbundets yrkesaktive medlemmer:

7.4.1 – forbundsleder ved særskilt valg

7.4.2 – 1. og 2. nestleder ved særskilte valg

7.4.3 – øvrige medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, jf § 9.4.

7.4.4 – Valgkomitéen består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. 3 foreslås av ledermøtet. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer foreslås av sentralstyret, herunder 1 medlem fra den gamle valgkomitéen og 1 medlem fra avtroppende sentralstyre. Leder, valgkomitémedlemmer og varamedlemmer velges ved særskilte valg.

7.5 Vedta retningslinjer for valgkomitéen og overordnede retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår for sentralstyret.

7.6 Utnevne æresmedlemmer.

7.7 Vedta endring av tilknytning til hovedorganisasjon.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn når

8.1 Sentralstyret finner det nødvendig

eller

8.2 flertallet av fylkeslagslederne krever det.

§ 9 SENTRALSTYRET

9.1 Sentralstyret er Skolelederforbundets høyeste organ i landsmøteperioden.

9.2 Sentralstyret tiltrer 1. januar året etter at landsmøtet er avholdt.

9.3 Sentralstyret rapporterer til landsmøtet.

9.4 Sentralstyret består av forbundsleder, 1. og 2. nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
Ved stemmelikhet har forbundsleder dobbeltstemme.

9.5 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. Forbundsleder eller en av nestlederne må være til stede.

9.6 Sentralstyret velger blant sine medlemmer ny nestleder dersom forbundsleder eller nestleder må erstattes i valgperioden.

9.7 Medlemmer av sentralstyret kan ikke samtidig være fylkeslagsleder.

9.8 Generalsekretær er sekretær for sentralstyret og har talerett i sentralstyrets møter.

§ 10 SENTRALSTYRETS OPPGAVER

10.1 Lede Skolelederforbundets virksomhet mellom landsmøtene.

10.2 Disponere Skolelederforbundets midler og treffe beslutninger om styringsdokumenter, signaturer og fullmakter.

10.3 Legge frem saker for behandling i ledermøtet i samarbeid med leder for ledermøtet.

10.4 Legge frem for landsmøtet:

10.4.1 Beretning og regnskap for perioden.

10.4.2 Forslag til æresmedlemmer.

10.4.3 Forslag på 5 kandidater til valgkomité i tråd med forbundets vedtekter.

10.5 Tilsette generalsekretær i Skolelederforbundets sekretariat og avgjøre lønns- og arbeidsvilkår for denne.

10.6 Vedta stillingsbehovet i sekretariatet, forhandle tariffavtaler og fastsette rammen for det årlige lønnsoppgjøret i tråd med sekretariatets tariffavtale.

10.7 Regulere godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår for sentralstyret i tråd med overordnede retningslinjer gitt av landsmøtet.

10.8 Godkjenne endringer i vedtekter for fylkeslag.

10.9 Fatte vedtak om saker skal sendes til uravstemning.

10.10 Oppnevne utvalg/arbeidsgrupper.

10.11 Vedta refusjon og tilskudd til fylkeslagene.

10.12 Fastsette tid og sted for landsmøtet.

§ 11 LEDERMØTET

11.1 Ledermøtet er et rådgivende organ for sentralstyret og kan komme med innspill til saker som skal behandles i sentralstyret.

11.2 Ledermøtet avholdes minst 4 ganger per år. Minst 2 av ledermøtene holdes sammen med sentralstyret.

11.3 Sentralstyret og fylkeslagslederne fremmer saker for ledermøtet. Saksliste med tilhørende dokumenter og forslag til tilråding sendes ut senest 2 uker før møtet.

11.4 Leder setter opp saksliste i samarbeid med forbundsleder og leder møtet. Leder og nestleder velges blant fylkeslagslederne for ett år av gange n. Leder er kontaktperson for forbundsleder. Generalsekretær er sekretær for møtet.

11.5 Sentralstyret og generalsekretær har møte- og talerett i ledermøtet. Møteleder kan gi andre møte- og talerett.

§ 12 LEDERMØTETS OPPGAVER

Følgende saker legges frem for og behandles i Ledermøtet:

12.1 Årsmelding og regnskap.

12.2 Handlingsplan for neste driftsår.

12.3 Budsjett for neste driftsår.

12.4 Utfyllende retningslinjer til vedtektene.

12.5 Føringer i forkant av tariffoppgjøret.

12.6 Andre saker som Ledermøtet ønsker å behandle.

§ 13 FYLKESLAGET

13.1 Skolelederforbundets medlemmer i et fylke utgjør et fylkeslag.

13.2 Fylkeslagene har ansvaret for å opprette og oppløse lokallag. Fylkeslaget godkjenner endringer i vedtektene for lokallaget.

13.3 Dersom årsmøtene i fylkeslagene ønsker det, kan to eller flere fylkeslag fungere som en enhet.

§ 14 LOKALLAG

14.1 Skolelederforbundets medlemmer i en kommune/fylkeskommune kan utgjøre et lokallag. Lokallag ligger under fylkeslag.

§ 15 SEKRETARIAT

15.1 Skolelederforbundets sekretariat er underlagt sentralstyret.

15.2 Sekretariatet ledes av en generalsekretær.

15.3 Generalsekretær har personal- og arbeidsgiveransvar for de tilsatte i sekretariatet.

§ 16 SUSPENSJON

16.1 En tillitsvalgt som setter seg ut over Skolelederforbundets etiske retningslinjer, vedtekter eller vedtak gjort av landsmøtet eller sentralstyret, kan suspenderes fra sitt tillitsverv.

16.2 Suspensjon kan benyttes før eventuelt vedtak om eksklusjon fattes.

16.3 Sentralstyret vedtar suspensjonen med vanlig flertall og avgjør varigheten.

16.4 Den suspenderte kan ikke inneha tillitsverv i suspensjonstiden, men beholder sine medlemsrettigheter.

§17 EKSKLUSJON

17.1 Et medlem som klart handler i strid med Skolelederforbundets etiske retningslinjer, vedtekter, interesser eller vedtak gjort av landsmøtet eller sentralstyret, eller som på annen måte opptrer slik at det er til skade for organisasjonen, kan ekskluderes.

17.2 Et vedtak om eksklusjon fattes av sentralstyret. Før vedtak om eksklusjon, har medlemmet rett til å uttale seg muntlig eller skriftlig om saken for sentralstyret. Vedtak krever 2/3 flertall.

17.3 Ankeinstans i eksklusjonssaker er landsmøtet. Vedtak på landsmøtet om eksklusjon krever 2/3 flertall.

17.4 Et medlem som er ekskludert kan ikke tas opp igjen som medlem i Skolelederforbundet før landsmøtet har gjort vedtak om det, og medlemmet har i denne perioden ikke medlemsrettigheter.

§ 18 ENDRINGER I VEDTEKTENE

18.1 Vedtak om endringer i vedtektene kan bare fattes på ordinært landsmøte. Vedtaket krever 2/3 flertall.

18.2 Forslag til vedtektsendringer skal være organisasjonsmessig behandlet før de tas opp på landsmøtet.

18.3 Forslag til vedtektsendringer må være innkommet til sekretariatet senest 3 måneder før landsmøtedato.

§ 19 OPPLØSNING

19.1 Forslag om oppløsning av Skolelederforbundet må være fremsatt senest 6 måneder før landsmøtet.

19.2 Forslag om oppløsning skal være organisasjonsmessig behandlet før det tas opp på landsmøtet.

19.3 Vedtak om oppløsning av Skolelederforbundet fattes av landsmøtet og krever 2/3 flertall.

19.4 Sentralstyret kan vedta at det skal kalles inn til ekstraordinært landsmøte ved forslag om oppløsning.

19.5 Ved vedtatt oppløsning fatter det samme landsmøtet vedtak om hvordan Skolelederforbundets eiendeler skal disponeres.

 

Vedtekter for fylkeslag og lokallag i perioden 2022 – 2025

§ 1 STRUKTUR

1.1 Skolelederforbundets vedtekter er overordnet fylkeslags- og lokallagsvedtekter. Skolelederforbundets medlemmer i et fylke utgjør et fylkeslag.

1.2 Fylkeslagets besluttende organisasjonsledd er:

 • årsmøtet
 • fylkeslagsstyret

1.3 Fylkeslaget kan opprette lokallag og er overordnet dette.

1.4 Skolelederforbundets medlemmer i en kommune, i flere kommuner eller i fylkeskommunen kan utgjøre et lokallag. Lokallagets besluttende organisasjonsledd er:

 • årsmøtet
 • lokallagsstyret

§ 2 FYLKESLAGETS OG LOKALLAGETS ÅRSMØTER

2.1 Årsmøtet er fylkeslagets og lokallagets høyeste myndighet.

2.2 Fylkeslagets årsmøte avvikles innen utgangen av januar måned, og lokallagets årsmøte avvikles før fylkeslagets årsmøte.

2.3 Årsmøtet bekjentgjøres 8 uker i forveien og innkalles med minst 2 ukers varsel. Saksliste med tilhørende dokumenter sendes ut sammen med innkallingen.

2.4 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 4 uker før møtet.

2.5 Alle medlemmer har møterett og talerett på årsmøtet, men kun yrkesaktive medlemmer har stemmerett.

§ 3 ÅRSMØTETS OPPGAVER

3.1 Årsmøtet behandler:

3.1.1 – styrets årsmelding

3.1.2 – revidert regnskap

3.1.3 – budsjett

3.1.4 – lokal handlingsplan i samsvar med programdokument fastsatt av landsmøtet og handlingsplan fastsatt av sentralstyret

3.1.5 – andre saker lagt frem til fylkeslagsstyret eller lokallagsstyret

3.2 Årsmøtet velger:

3.2.1 – leder for 2 år ved særskilt valg

3.2.2 – nestleder for 2 år ved særskilt valg

3.2.3 – minst 1 styremedlem for 2 år

3.2.4 – minst 1 varamedlem til styret for 1 år

3.2.5 – valgkomité med 3 medlemmer for 1 år

3.2.6 Leder og nestleder velges blant yrkesaktive medlemmer. Ved valgene må det tilstrebes kontinuitet, slik at ikke alle styremedlemmene skiftes ut samtidig.

3.3 Fylkeslagsstyret og lokallagsstyret tiltrer den dato årsmøtet fastsetter.

§ 4 FYLKESLAGSSTYRET

Fylkeslagsstyret representerer Skolelederforbundet innenfor sitt fylke, og det har følgende oppgaver:

4.1 Lede fylkeslaget mellom årsmøtene.

4.2 Fremme Skolelederforbundets holdninger og syn i skolepolitiske spørsmål lokalt.

4.3 Ha ansvar for god informasjonsflyt til medlemmene.

4.4 Oppnevne Skolelederforbundets representanter til aktuelle råd og utvalg.

4.5 Oppnevne og gi fullmakter til forhandlingsdelegater.

4.6 Opprette og gi fullmakter til lokale ledd.

4.7 Tilby kompetanseheving av medlemmer ved å arrangere kurs, medlemsmøter, konferanser og liknende.

4.8 Forberede og behandle saker som skal opp i ledermøtet og på landsmøtet.

4.9 Ivareta enkeltmedlemmers interesser.

4.10 Sende fylkeslagets årsmelding, budsjett, samt protokoll fra årsmøtet til Skolelederforbundet sentralt innen utgangen av februar. Protokollen må angi tiltredelsestidspunkt for det nye styret.

4.11 Være koordinerende ledd mellom lokallag og sentralleddet.

4.12 Ivareta medlemmer som ikke er tilknyttet noe lokallag i drøftinger og forhandlinger.

4.13 Disponere tildelte midler og fordele midler til lokallag etter søknad.

§ 5 LOKALLAGSSTYRET

Lokallagsstyret representerer Skolelederforbundet innenfor sitt område og har følgende oppgaver:

5.1 Lede lokallaget mellom årsmøtene.

5.2 Fremme Skolelederforbundets holdninger og syn i skolepolitiske spørsmål lokalt.

5.3 Ha ansvar for god informasjonsflyt til medlemmene.

5.4 Oppnevne Skolelederforbundets representanter til råd og utvalg.

5.5 Oppnevne og gi fullmakter til forhandlingsdelegater og tillitsvalgte.

5.6 Opprette og gi fullmakter til lokale ledd.

5.7 Sende melding til arbeidsgiver om Skolelederforbundets kommunale tillitsvalgte.

5.8 Ivareta enkeltmedlemmers interesser.

5.9 Sende lokallagets årsmelding, budsjett, samt protokoll fra årsmøtet til fylkeslaget innen 2 uker etter avholdt årsmøte.
Protokollen må angi tiltredelsestidspunkt for det nye styret.

§ 6 ENDRINGER I FYLKESLAGS- OG LOKALLAGSVEDTEKTENE

6.1 Endringer i fylkeslagets og lokallagets vedtekter kan bare gjøres i ordinært årsmøte i fylkeslaget.

6.2 Endringer i fylkeslagets og lokallagets vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

§ 7 OPPLØSNING AV FYLKESLAGET OG LOKALLAGET

7.1 Vedtak om oppløsning av fylkeslag og lokallag skjer i ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

7.2 Vedtak om oppløsning av fylkeslag må godkjennes av sentralstyret før det er gyldig.

7.3 I tilfelle oppløsning av et fylkeslag, tilfaller fylkeslagets aktiva Skolelederforbundet sentralt.

7.4 Vedtak om oppløsning av lokallag må godkjennes av fylkeslaget før det er gyldig.

7.5 I tilfelle oppløsning av et lokallag, tilfaller lokallagets aktiva fylkeslaget.

Last ned vedtektene her