Hvem bør få Viktigste Leder-prisen 2024?


For å anerkjenne ledelse og bidra til å løfte god praksis, lanserer Skolelederforbundet nå Viktigste Leder-prisen, som for første gang deles ut på Skolelederforbundets Viktigste Leder-konferanse, 25. september.

Viktigste leder har som formål å hedre ledere i barnehage og skole.

Skolelederforbundet ønsker gjennom prisen å rette oppmerksomheten mot god ledelse og skole- og barnehagelederes avgjørende betydning for utvikling og læring for barn og elever, fra barnehage til voksenopplæring.  Prisen er basert på Skolelederforbundets verdier: Kompetent, handlekraftig og fremtidsrettet.

Alle kan sende inn et begrunnet forslag på kandidat.

Frist for å nominere: mandag 20. mai

Kriteriene for prisen

Lederen har en tilnærming og praksis som gjenspeiler Skolelederforbundets kjerneverdier: fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig.

Lederen er godt forankret i verdier og prinsipper i nasjonale og lokale styringsdokumenter, og har i sitt arbeid handlet i samsvar med verdiene som er uttrykt der.

Lederen utøver et verdibasert, tillitsbasert og inkluderende lederskap, som legger til rette for en god organisasjonskultur, et godt arbeids- og læringsmiljø gjennom lokalt partsarbeid som ivaretar intensjonene i rammeplan for barnehage, læreplanverket for skolen og rammeplan for SFO.

Lederen benytter seg aktivt av laget i og rundt barnehagen, skolen og SFO for å styrke opplæringen, utvide perspektiver og oppmuntre til mangfold og bærekraft.

Lederen forholder seg på en konstruktiv måte til endringer i omverdenen, ny kunnskap og innovasjon for å sikre fortsatt suksess for sin organisasjon.

Det er nå lukket for ytterligere nominasjoner til Viktigste Leder-prisen 2024.

Lederprisen deles ut annethvert år på Skolelederforbundets Viktigste Leder-konferanse.

Prisen skal gå til en leder som har gjort en ekstraordinær innsats. Prisen gis for allerede utført innsats, og kan derfor ikke søkes til planlagte prosjekter.

Premiesummen er på 40 000 nok og kan disponeres fritt av prisvinneren. Prisvinner mottar også et signert silketrykk laget av illustratør Per Ragnar Møkleby

Den fremtidsrettede leder:

  • er strategisk og resultatorientert
  • er visjonær og innovativ – en pådriver for utvikling
  • er inspirerende og samfunnsengasjert

Den kompetente leder:

  • har lederkompetanse og innsikt i praksisfeltet
  • forholder seg til og tolker barnehage- og skoleeiers føringer og krav
  • har god rolleforståelse og relasjonell kompetanse

Den handlekraftige leder:

  • er målrettet, modig og trygg
  • iverksetter, leder og gjennomfører prosesser
  • har evnen til å delegere og gi og ta ansvar

Den gode lederen er avgjørende for at barn, elever og lærlinger utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Jury 2024

Lars Runar Zahl-Jensen, KS

Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen

Ståle Kalkvik, FUG

Tomas Breidablik Reikvam, Skolenes Landsforbund

May-Britt Sundal, Fagforbundet

Stig Johannessen, Skolelederforbundet

Per Ragnar Møkleby
Per Ragnar Møkleby i full gang med ideer til bildet til vår viktigste leder.