Valget 2023 – viktigste sakene for Skolelederforbundet


Det er fylkes– og kommunevalg 2023. Lokalpolitikerne i fylker og kommuner ser bare, og kan bare prioritere de sakene de får lagt frem for seg. Derfor er vi avhengig av at Skolelederforbundet sentralt og våre fylkes- og lokallag jobber aktivt for å sette Skolelederforbundets saker på dagsorden. Sammen skal vi få gjennomslagskraft i valget fordi:

  • Gode ledere i barnehage og skole er helt avgjørende for våre barn og unge.
  • Landets viktigste ledere må prioriteres. Gode ledere i barnehage og skole er helt avgjørende for barna våre
  • Vi vet at gode ledere i barnehage og skole er helt avgjørende for våre barn og unge. De viktigste lederne må løftes frem og opp.   Fra forskning lagt frem av Skolelederforbundet nå i august viser at 7 av 10 rektorer beskriver jobben sin som helseskadelig.
  1. Vi skal satse på fremtiden vår! Valg 2023 må bli et valg for skole og barnehage

Skolelederforbundet krever at gode og trygge barnehager og skoler blir den høyest prioriterte saken i valgkampen 2023. Vi mener at vi må satse på vår fremtid! Valget 2023 må bli barnas og de unges valg.

Det må handles og det nå! Vi står overfor en alvorlig situasjon med sterke signaler om en pågående og økende rektorkrise. Nå må kommunene ta ansvar!  Høstens valg må bli et valg for gode skoler og barnehager. Ledere som har gode rammeforutsetninger og avklarte forventinger er nøkkelen til en god skole for barn og unge.

Vi må investere mye penger og ressurser i å sikre et godt, lærerikt, spennende, kreativt og meningsfullt liv for våre barn og unge. Vår framtid avhenger av det!

Våre barn og unge er det viktigste vi har. De skal være tygge, ha det fint, lære seg å få venner og beholde dem. Vi vet at en god barnehage er bra for barna. Derfor er det nødvendig å satse på god og trygg ledelse. En ledelse som har tid til å lede og utvikle barnehagene sammen med de ansatte og barnehageeierne. Barnehagelederne er også landets viktigste ledere.

Barnehage- og skoleeiere må bygge opp under og styrke barnehager og skoler og bevisst bli oppvekstkommuner! Det er viktig å løfte barn og unge der de er. Derfor er det så viktig å styrke barnehagene og skolene våre og laget rundt barnet og eleven. Det er bare slik vi bygger lokale, solide samfunn. Der vi gir barn og unge trygge rammer, der de blir sett og hørt, der gir vi dem den best mulige forutsetningen for å lykkes i livet sitt og bli viktig for seg selv og andre. Derfor mener vi at det må satses på å få flere helsesykepleiere, psykologer, miljøterapeuter og miljøarbeidere og andre ansatte med viktige støttefunksjoner inn i dette laget. Ingen barn eller unge skal føle at de er alene. Barn og unge må få den støtten de trenger der de er.

Det må frigjøres tid til pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid. Vi vet fra erfaring og forskning at ledere i barnehager og skoler bruker for mye tid på administrasjon og andre oppgaver som ikke direkte kan knyttes til kjerneoppgavene. Forskning viser at både ledere og andre ansatte ønsker å bruke mindre tid til drift og mer til utvikling. Lærere, andre ansatte og ledere ønsker også at ledere får muligheten til å ta enda mer ansvar for utviklingsarbeid, den pedagogiske ledelsen og å følge opp de ansatte.

Derfor må barnehage- og skoleeiere sørge for nødvendige ressurser til ledelse i barnehager og skoler.

2. Landets viktigste ledere blir ikke sett og verdsatt! Lederkrisen må stanses!

Forskning og undersøkelser viser at for få ønsker å ta på seg jobben som leder innen oppvekst og utdanning. Vi vet at mange ser for seg å forlate sektoren til fordel for en karriere andre steder. Dette skyldes blant annet høy arbeidsbelastning og alt for stort gap mellom forventninger og de ressurser som stilles til rådighet for å få gjort en god jobb. 60 prosent av rektorer sier at de ikke får tilbakemelding på jobben de gjør. Dette er dypt urovekkende for kvaliteten og utviklingen i barnehage og skole. Denne trenden må stoppes. Valget 2023 må være en ny begynnelse.

3.   Vi ser at mange ledere i barnehager og skoler jobber på grensen av hva de makter.

7 av 10 rektorer beskriver jobben din som helseskadelig. Nesten halvparten av avdelingslederne i skolen sier i en Fafo-rapport fra 2020 at de ikke kan tenke seg å ta skrittet over i rektorrollen (49%).  Samtidig vurderer bare 60% av mellomlederne at de vil fortsette som skoleleder ut yrkeskarrieren, og 51% for rektorene sier at de vil det samme.  Vi har en varslet rektorkrise. Den har kommet til mange kommuner allerede.  Mange steder i Norge er det vanskelig å rekruttere rektorer. Dette viser tydelig at skoleeiere må prioritere de viktigste lederne i Norge.

Vi opplever dessuten en stadig mindre avstand i lønn mellom de som er ledere og dem som de er satt til å lede. Vi ser i vår lønnsstatistikk at det er ledere som har lavere lønn enn den best betalte læreren. Dette til tross for det store ansvaret og de mange oppgavene som hviler på rektorer og barnehageledere og de øvrige lederne. Lønn som insentiv til å rekruttere og beholde ledere har blitt kraftig redusert.

 

Saker som prioriteres i valgkampen 2023 fra Skolelederforbundet:

1.       Kommunene må prioritere barnehage og skole! Det er avgjørende å ha et solid og kompetent tverrfaglig lag rundt barnet i barnehagen og eleven i skolen. Vi trenger å få en dyktig kommune på barn og unges oppvekst. Barnehage og skolene må styrkes. 7 av 10 rektorer i Norge beskriver arbeidshverdagen sin som helseskadelig.

Gode ledere i barnehage og skole er helt avgjørende for barn og unges læring og utvikling. Landets viktigste ledere må prioriteres. Vi står foran en varslet lederkrise! Det må handles og det nå! Vi står overfor en alvorlig situasjon med sterke signaler om en pågående og økende rektorkrise. Nå må kommunene ta ansvar!  Høstens valg må bli et valg for gode skoler og barnehager. Ledere som har gode rammeforutsetninger og avklarte forventinger er nøkkelen til en god skole for barn og unge.

2.       Rapportering og dokumentasjon har økt. Det er viktig at krav om rapportering og dokumentasjon reduseres til et minimum. Mye rapportering er unødvendig, og mye informasjon finnes allerede tilgjengelig. Ledere i barnehager og skoler er kompetente og er høyt utdannet. De må få nødvendig tid og ressurser, og ikke minst tillit til å utvikle barnehager og skoler i samarbeid med barna, elevene, lærerne og andre ansatte, og ikke minst i samarbeid med foreldrene.

3.      Alle nye ledere innen oppvekstsektoren må få en mentorordning.

4.      Alle ledere innen oppvekstsektoren skal ha en plan for etter- og videreutdanning og faglig påfyll