Viktig å beholde seniorene i oppvekstsektoren
Ill.foto: Istockphoto

Viktig å beholde seniorene i oppvekstsektoren

Omtrent en av fem lærere i skolen er 55 år eller eldre, og en av fem barnehageansatte er over 50 år. Samtidig er det stort behov for erfarne og godt kvalifiserte medarbeidere. Derfor er det viktig med en god seniorpolitikk.

Rapporten «Bransjespesifikk seniorpolitikk – Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger» er utarbeidet av forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag av Senter for seniorpolitikk. I rapporten ser de blant annet på situasjonen i skolesektoren og barnehagesektoren.

I begge sektorene er det behov for kvalifisert arbeidskraft, samtidig som mange ansatte begynner å nærme seg pensjonsalder.

Erfarne lærere og andre medarbeidere har en klar verdi i skoler og barnehager, i møte med barn og unge, og som erfarne og trygge kolleger for yngre og mindre erfarne kolleger. Lang erfaringer kan også gjøre det lettere å beholde roen i kriser og håndtere vanskelige situasjoner på en adekvat måte.

Positiv utvikling i skolen – men fortsatt utfordringer

I undervisningssektoren er omtrent én av fem lærere i grunnskole og videregående skole 55 år eller eldre. Andelen eldre ansatte i skolen er redusert i perioden fra 2010 il 2019 ifølge rapporten.

Imidlertid synes det nå som om den forventede pensjonsalderen øker litt, blant annet fordi flere kombinerer pensjon og jobb, og det er flere som tar ut delvis AFP. Ut fra dette beregner man at en lærer som fylte 50 år i 2019, vil fortsette i jobb til hen fyller 64 år. Skoleleder vil fortsette til de er 65.

Noen viktige årsaker til at mange velger å slutte, er helseproblemer, manglende arbeidstidsfleksibilitet, et ønske om mer fritid, et psykisk krevende arbeid og at ektefellen har gått av med hel eller delvis pensjon.

Forhold som stort tidspress, nye krav og oppgaver, en generelt stor arbeidsmengde, disiplinærproblemer og bekymring for enkeltelever bidrar til et ønske om å slutte tidlig. Det samme gjør dårlig fysisk tilrettelegging av bygning og arbeidsrom og støy.

Interessante og givende arbeidsoppgaver, gode kollegaforhold og godt forhold til elevene er derimot med på å motivere seniorer til å fortsette i jobben.

I rapporten trekkes det også frem flere mulige tiltak som kan ha effekt, blant annet muligheten til å skjerme seg for støy og forstyrrelser, vurdere om kontaktlærerfunksjonen er ønskelig for den enkelte eldre lærer og tenke aldersblanding når en setter sammen team, slik at både yngre nyutdannede og eldre erfarne jobber sammen. Det er også viktig med gode rutiner for hvordan en håndterer uønskede hendelser, både hendelser lærerne selv utsettes for og mobbesaker som involverer elever.

Barnehagesektoren

Barnehagesektoren har blitt en stadig viktigere arbeidsplass for seniorer. Ifølge SSBs sysselsettingsstatistikk er nærmere én av fem barnehageansatte i dag over 50 år, og andelen øker. I antall utgjør disse seniorene drøyt 20 000 personer.

I rapporten peker forskerne på at de fleste av disse er kvinner i ufaglærte assistentstillinger. Mange av seniorene har tatt fagutdanning som voksne og i arbeidsplassregi. En videre satsning på etter- og videreutdanning er derfor viktig for å øke så vel den enkeltes som sektorenes kompetanse, heter det i rapporten.

Bransjen sliter også med høyt sykefravær og et betydelig helserelatert frafall. Seniorene oppgir at de trives på jobben, men mange blir uføre og mange pensjonerer seg tidlig, selv om forventet pensjoneringsalder øker også i denne sektoren. Seniorene kobler helseproblemer, stress, travelhet og støy som problemer for å fortsette i jobben.

Forskerne trekker frem behovet for å forebygge tidlig avgang gjennom å bedre arbeidsmiljøet. Det innebærer for eksempel tiltak som kan redusere belastninger og skader og støyreduserende tiltak. Videre at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidet ved helseproblemer, for eksempel ved å tildele andre arbeidsoppgaver i en periode eller redusert arbeidstid eller deltidsarbeid for dem som ønsker å trappe gradvis ned. Det er også viktig at ledelsen ser og anerkjenner de ansatte.

Hvilke tiltak som er hensiktsmessig å ta i bruk, vil naturlig variere fra arbeidsplass til arbeidsplass og ut fra individuelle forhold og behov hos den enkelte medarbeider.

Barnehager

• Drøyt én av fem ansatte er 50+

• Behov for mer kvalifisert personell.

• Rekrutteringsproblem, særlig barnehagelærere.

• Belastende arbeid: fysisk krevende, stressende, emosjonelt belastende, støy.

Tiltak på virksomhetsnivå

• Forebyggende arbeidsmiljøarbeid som redusere belastninger og skader, støyreduserende tiltak og hjelpemidler, og tilpassede stoler og bord, også for voksne.

• Tilrettelegging ved helseproblemer: andre arbeidsoppgaver i en periode, redusert arbeidstid mv.

• Gi økt mulighet til deltidsarbeid for dem med behov som ønsker å trappe gradvis ned.

• Redusere travelheten ved å: 1) øke grunnbemanning, gjennom å tilby deltidsansatte heltid, benytte faste vikarer/vikarpooler og/eller; 2) redusere arbeidsmengden ved å gjennomgå og velge bort unødvendig rapportering, dokumentasjon og testing, og/eller ved å endre organiseringen av arbeidet, eventuelt gjennomgå og redusere antall møter.

• Ledelse som har tid, ser og anerkjenner de ansatte.

• Mulighet for å ta fagbrev i arbeidsplassregi.

• Gi større rom for å ta småpauser/mikropauser.

(Kilde: Bransjespesifikk seniorpolitikk – Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger, Fafo 2022).

Undervisningssektoren

• Én av tre lærere er 50+

• Stort arbeidskraftsbehov.

• Høyt frafall.

• Rekrutteringsproblem av kvalifiserte lærere.

• Belastende arbeid, stort arbeidspress.

Tiltak på virksomhetsnivå

• Arbeidsplasser eller andre stillerom der det er mulig å skjerme seg for støy og forstyrrelser.

• Vurdere om kontaktlærerfunksjonen er ønskelig for den enkelte eldre lærer.

• Tenke aldersblanding når en setter sammen team, både yngre nyutdannede og eldre erfarne sammen.

• Det er viktig med gode rutiner for hvordan en håndterer uønskede hendelser, både hendelser lærerne selv utsettes for og mobbesaker som involverer elever.

(Kilde: Bransjespesifikk seniorpolitikk – Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger, Fafo 2022).

Medarbeidersamtale med seniorfokus

Seniorer har ulike ønsker og behov. Derfor er det nødvendig med en individuell kartlegging for å finne ut hva den enkelte trenger for å bli værende lengre i jobben. Kartleggingen kan for eksempel skje gjennom medarbeidersamtalen.

Her finner du et skjema for en medarbeidersamtale med seniorfokus. Skjemaet er  utarbeidet av Senter for seniorpolitikk.

Relaterte artikler

Podkast: Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Nyheter
Episode 321

Podkast: Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.

Nyheter

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter