Trenger vi en endring av barnehageloven?

Det er for tiden store medieoppslag om kommersielle barnehager som har milliardoverskudd. Det gir oss som samfunn noen utfordringer.

Barnehageloven

Av Jorunn Gilje Blomvik, sentralstyremedlem

Regjeringen ønsker nå en ny strategi som har mål om en videreutvikling for barnehagesektoren mot 2030. I den forbindelse har Kunnskapsdepartementet foreslått endringer i barnehageloven, som blant annet gir kommunene mer kontroll over antall barnehageplasser. Opposisjonen frykter at dette kommer til å ramme private barnehager til fordel for kommunale.

Hva skyldes det at dette ønsket om endring?

Målet er å gå fra kvantitet til kvalitet i alle barnehager. Når målet med full barnehagedekning er nådd, er det på tide med endringer som passer til dagens behov.

– Til nå har man kun hatt mulighet til å nedskalere plasser i kommunale barnehager. De private har i praksis vært fredet, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun nylig til NRK.

Det brede politiske barnehageforliket i 2003 var starten på arbeidet med full barnehagedekning i Norge. Det ble bygget kommunale og private barnehager for å kunne oppfylle full barnehagedekning. Dette ble en felles dugnad for å sikre at alle barn skulle ha mulighet å få en barnehageplass. Det gir samfunnet gevinst med at begge foreldrene kan arbeide og bidra i samfunnet generelt med sin kompetanse.

Vi i Skolelederforbundet støtter at det må en endring i barnehageloven til for å tilpasse barnehagen til dagens behov. For å nå regjeringens overordnede mål med lovendringen, altså å bidra til at alle barn skal ha et likeverdig tilbud av høy kvalitet, vil det være behov for å styrke lederne i utviklingsarbeidet for å nå ønsket målsetning.

Kommunen vil trenge et regelverk som sikrer bedre demokratisk styring og kontroll med barnehagesektoren, slik at det blir likebehandling av kommunale og private barnehager. Derfor må også private barnehager være med som en del av det kommunale velferdstilbudet, og ikke investeringsobjekter for kommersielle interesser.

Vi må sikre at investeringene blir ressurser til barnehagene. Det er viktig at de endringene i loven kommer barna til gode gjennom ansattressurser som sikrer god kvalitet for alle barn uansett hvilken barnehage barnet har plass.

Relaterte artikler

Opplæringslov, hovedtariffoppgjør og kompetanseheving

Vi er inne i en travel periode i skolen. Det er mye som skjer på en gang. Altfor mye til å nevne alt, men noen av sakene kan ikke nevnes for ofte.

Nyheter

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter