Nå kan du søke om midler til trafikksikkerhetstiltak
Samferdselsdepartementet skal dele ut fem millioner kroner til forskjellige trafikksikkerhetstiltak i 2024. (Foto: Olav Heggø)

Nå kan du søke om midler til trafikksikkerhetstiltak

– Ulykkesutviklingen de to siste årene er svært bekymringsfull, og 2023 ble nok et mørkt år for trafikksikkerheten. Det er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde innsatsen oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Siden 2013 har Samferdselsdepartementet administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken – nullvisjonen.

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Større som mindre initiativ og bidrag, er svært viktige om vi sammen fortsatt skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere, oppfordres til å søke om midler.

– Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og lokale tiltak bidrar til å øke bevisstheten og sikkerheten over hele landet. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å støtte gode lokale initiativ for økt trafikksikkerhet i en felles innsats for nullvisjonen, sier Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

Fem millioner kroner skal deles ut i 2024

I 2024 deler Samferdselsdepartementet ut totalt fem millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak gjennom tilskuddsordningen. Dette er en økning på én million kroner.

Kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som eksempelvis skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Søknadsfristen er 1. mars. Tilskudd skal benyttes i 2024.

Søknadsvurderingen

Alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2024 er 1. mars.

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

  • hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for ordningen
  • om tiltaket er egnet til å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
  • om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
  • om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt og om søker har kunnskap om lokale
  • trafikksikkerhetsutfordringer og -behov
  • om prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører
  • om tiltaket er rettet mot barn og ungdom.

I 2023 fikk blant annet disse tiltakene midler:

FAU Stangaland skole i Karmøy kommune fikk 40 000 kroner til kjøp av refleksvester.

FAU Kurland barneskole i Sarpsborg fikk 157 000 kroner i støtte til trafikksikkehetsuke og støtte til programmet TrafikkSmart. Målet med trafikksikkerhetsuka er å gjøre barna tryggere i trafikken gjennom fokus på trafikkregler, sykkelferdigheter, reparasjon av sykler og at barna er mer synlige i trafikkbildet.

Lindesnes kommune fikk 100 000 kroner til prosjektet «Ungdomsmedvirkning – trygg trafikk Lindesnes». Bakgrunnen var at kommunen sliter med uansvarlig kjøring på skolens og SFOs område, til tross for økt patruljering. Målet var å endre atferd i trafikken for å forebygge skade eller dødsulykke med unge sjåfører.

FAU Skjervengan barnehage i Vefsn kommune fikk 30 000 kroner i støtte til vår/sommerfest med fokus på trafikksikkerhet og midler til vedlikehold av sykkelbane i barnehagen.

Drammen kommune fikk 300 000 kroner i støtte til mobilt sykkelverksted ved skoler i Drammen, der skoleelevene skal tilbys gratis sykkelservice og sikkerhetssjekk av sykler.

Kringler-Slattum skole i Nannestad kommune fikk 130 000 kroner i tilskudd til trafikksikkerhetsuke og sykkelverksted.

FAU Avaldsnes skole i Karmøy fikk 170 000 kroner til å arrangere sykkeldag for tredje- og fjerdeklassinger ved Avaldsnes skole.

Mer informasjon om ordningen finner du på denne siden.

 

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter