Publisert 29.09.21 | Stig Johannessen

Lokale forhandlere og tillitsvalgte er ryggraden i vår arbeidslivspolitikk

Det er viktig å skape et godt tillitsvalgtapparat for å kunne yte god oppfølging av lederes lønns- og arbeidsvilkår, skriver forbundsleder Stig Johannessen.

Skolelederforbundet har i løpet av de siste årene hatt stor tilstrømning av ledere i oppvekstsektoren. Vår medlemsmasse har gjennom veksten utviklet seg til å dekke en rekke lederfunksjoner i sektoren. Det er derfor nødvendig at vi skaper et godt tillitsvalgtapparat for å kunne yte god oppfølging av lederes lønns- og arbeidsvilkår.

Det at vi som forbund også har som målsetning ikke bare å påvirke lønn og arbeidsvilkår, men også rammer og retning for utviklingen av utdanningsfeltet, er en svært viktig dimensjon i vårt arbeid for en bedre barnehage og skole. Vi ser at vårt arbeid nasjonalt har gitt økte muligheter til å påvirke og bidra til den nasjonale utviklingen som direkte påvirker lover, rammer og retning for en hel sektor.

Vår vekst har også bidratt til at vi etter hvert har tillitsvalgte på flere nivåer i kommuner og fylkeskommuner. Et godt rekrutteringsarbeid lokalt sikrer at vår stemme høres på fler og fler arenaer. Utviklingen i kommuner og fylkeskommuner er forankret i politiske beslutninger innen rammen av kommunenes og fylkeskommunenes handlingsrom.

Her er det vi som forbund bør utvikle oss ytterligere. Hvordan skal vi påvirke de folkevalgte politikerne?

Det er partiene lokalt som setter sine målsetninger og fremmer saker i eget parti og gjennom de kommunalpolitiske prosesser sikrer flertall for sakene ved behandling. Det å kunne påvirke lokalpolitikk er viktig, fordi hver kommune har et stort ansvar og handlingsrom til å prioritere midler og oppfølging innenfor utdanningsfeltet. Kommunene har ansvar for utformingen og innholdet i tilbudene til innbyggerne.

Der Skolelederforbundet ønsker prioritering av saker innenfor våre politiske prioriterte områder, er lokalt, regionalt og politisk påvirkningsarbeid derfor svært viktig.

Vi er opptatt av at det enkelte medlem og dennes arbeidssituasjon og rammer er det beste grunnlaget for en god lønnsutvikling. Skolelederforbundet ser at våre medlemmer har fordeler av lokale forhandlinger. De av våre medlemmer som er forhandlere og tillitsvalgte er ryggraden i vår vedtatte arbeidslivspolitikk. Det er i det direkte møtet med representantene for arbeidsgiverne lokalt at våre forhandlere og tillitsvalgte løser oppgaven.

Vi er partipolitisk nøytrale, men det betyr ikke at vi ikke kan engasjere oss politisk for de vi er til for. Mange lokale og regionale politikere ønsker også̊ innspill til lokale saker som de kan fronte i eget parti på ulike nivåer. Det er derfor en stor mulighet til å både påvirke og sette agendaen ved å være aktive overfor politikerne. Politisk fokus på – og prioritering av – våre kjernesaker, lokalt, nasjonalt og også til en viss grad internasjonalt er viktig. I politisk påvirkningsarbeid er det viktig å være bevisst hvem du representerer. Som leder og tillitsvalgt i Skolelederforbundet er det vår vedtatte politikk som skal stå i førersetet og det er som aktører med et tydelig lederfokus vi får gjennomslag for våre saker. Dog er det ofte de «nære» rammer som direkte påvirker oss mest i det daglige.

Utgangspunktet for vårt påvirkningsarbeid er vårt programdokument vedtatt på landsmøtet. I forbindelse med overgangen til nytt år vil sentralstyret konkretisere prioriteringene for det kommende året. Prioriteringen skal gi politisk ledelse nasjonalt, regionalt og lokalt et grunnlag for å utøve sitt politiske påvirkningsarbeid som støttes av sekretariatet.

Landsmøtet som avholdes i november i år vil vedta vårt programdokument for neste fireårs periode. Dette vil gi oss alle et godt grunnlag for å fremme viktige politiske områder som trekker tydelige linjer for vårt arbeid med å bedre vilkår og rammer for ledere i barnehage og skole.

Vi er som ledere av barnehage og skole de som skal lede utviklingen av profesjonsfellesskapet til det beste for barn og unges utvikling og læring. Det er derfor viktig at vi som har god kjennskap til dette benytter vår mulighet som tillitsvalgte til å fremme vår politikk ovenfor politikerne både lokalt, regionalt og sentralt. Vi vil som del av kursrekkene våre utvikle dette viktige området slik at dere som har disse viktige rollene har det beste grunnlaget for å fremme Skolelederforbundets stemme!

Forbundsleder Stig Johannessen

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter