Publisert 15.06.20 | Forbundsleder Stig Johannessen

Ledere i skole og barnehage – den glemte gruppen?

Skolelederforbundet har som målsetting å bidra til at ledere i skole og barnehage får gode vilkår for å utøve ledelse, slik at de kan bidra best mulig til å løse det brede samfunnsoppdraget.

Det er i hverdagen en bygger et grunnlag for å håndtere kriser – et meget aktuelt mantra som dere har trukket veksler på i den unormale tid vi nå har stått midt oppe i. Det unormale er blitt den nye normalen, hvor opplæringen balanseres mellom fjernundervisning, skole på skolen og uteskole.

Ledere i skole og barnehage har vist organisasjons – og ledelseskraft for å tilpasse seg «den nye normalen». Godt tillitsbasert lederskap er nøkkelen og den gjør det mulig å finne løsninger på selv de mest krevende problemstillinger. Krevende organisering løses gjennom godt samarbeid og fleksible løsninger.

Gode ledere bidrar til helhet, struktur og sammenheng i organisasjonen. Det betyr at de ulike aspektene ved organisasjonen sees i sammenheng, og at de ulike aktørene samarbeider. Vårt mål er å bidra til at ledere i oppvekstsektoren får gode lønns- og arbeidsvilkår slik at de kan lede og bidra til å løse sektorens store og viktige samfunnsoppdrag.  For oss er det derfor svært viktig at de politiske partiene tydelig anerkjenner ledelse som viktig både i skole og barnehage.

Skolelederforbundet er opptatt av og mener at profesjonsfelleskapet består av alle ansatte i skole og barnehage. Lederne har ansvaret for å etablere et godt samarbeid med flere aktører og yrkesgrupper for å skape et godt lag rundt barn og elever. Kompetanse ut over det lærerne besitter, er helt avgjørende og nødvendig for å sikre utvikling og helhetlig tilnærming til barn og unges opplæring.

For å kunne utøve lederrollen på en god måte, trenger ledere støtte og oppfølging fra skole- og barnehageeier, støtte både til drift og driftsoppgaver, og til å utøve godt pedagogisk lederskap. Dessverre opplever vi litt for ofte at lederne og jobben de gjør utelates når skole og barnehage omtales i det offentlige rom. Dette er noe vi særlig la merke til under koronakrisens innledende faser.

Lønnsforhandlingene er som følge av koronakrisen utsatt til høsten, og vi har vel alle sett den varslede utvikling som skisseres, et nøkternt oppgjør! Det fratar oss allikevel ikke kravet om at lønnsutviklingen for den enkelte leder skal stå i relasjon til de oppgaver og det ansvar vi som ledere har. Det er ikke bare et mantra som vi er opptatt av men faktisk en tydelig realitet. Vi ser at det for flere og flere ledere er svært liten avstand i lønn mellom leder og ledet. I noen tilfeller tjener faktisk ansatte mer enn sin nærmeste leder. Vi ser at flere oppgaver stadig legges på ledernes skuldre uten at nødvendigvis lønnen øker.  Det er heller ikke vanlig at ledere avlastes eller at meransvaret kompenseres på annen måte. En betydelig andel skoleledere ga tilbakemeldinger i vår undersøkelse gjennomført av Fafo om at arbeidspresset er for stort. I samme undersøkelse utrykte flere ledere at de heller ikke så for seg å forbli i sine stillinger. I sum vil det kunne medføre utfordringer både når det gjelder å rekruttere og beholde gode ledere.

Viktige tiltak for å beholde og rekruttere vil derfor være å gi ledere muligheter til å utvikle seg gjennom etter- og videreutdanning og gjennom gode livsfase- og permisjonsordninger. Dette er skole- og barnehageeieres ansvar. Men skal det gis nok gjennomslag lokalt må politikere på nasjonalt nivå sette lederne på dagsorden. God ledelse er det viktigste elementet for å bygge opp barnehager og skoler til beste for barn og unges faglige og sosiale utvikling. Våre undersøkelser viser at vi vil ha færre gode ledere i fremtiden dersom deres lønns- og arbeidsvilkår ikke bedres.

Vi er som forbund opptatt av at skoleledere skal ha et handlingsrom for å utføre sine oppgaver, men det må følge ressurser for å løse disse!  Arbeidet med å bygge et godt lærende fellesskap er ikke mulig uten god ledelse og et godt organisert lag rundt opplæringen. Dette fordrer gode ledere som sammen med alle medarbeidere, på en tillitvekkende måte, løser oppgavene organisasjonen står overfor.

Skolelederforbundet vil gjennom en kunnskapsbasert tilnærming til ledelse i skole og barnehage fortsette sitt arbeid for at ledelse må få sin annerkjennelse. En annerkjennelse av ledelse og ledere handler ikke bare om hyggelig omtale men også i tydelige tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde gode ledere. Korona krisen har vist at uten gode ledere hadde ikke det vært mulig å løse oppgaven som myndighetene ga oss, nå bør myndighetene også gi oss signalet om at de anerkjenner ledelse gjennom konkrete handlinger rettet mot ledere!

Relaterte artikler

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

Skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen med felles front mot regjeringens forslag til ny fraværsgrense.

Nyheter

Hurra! Ny forsikringsavtale – nye fordeler

Vi har inngått en ny avtale med Gjensidige, slik at du får gode rabatter på noen av markedets beste forsikringer. Er du under 35 år, får du flere nye fordeler. Har du gått over i mer voksne rekker, så kan du nyte godt av økt rabatt på bilforsikring.

Nyheter

Podkast: Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.

Nyheter