Ledelse må høyere opp på den politiske dagsorden
Forbundsleder Stig Johannessen
Publisert 15.11.20 | Forbundsleder Stig Johannessen

Ledelse må høyere opp på den politiske dagsorden

Skoler og barnehager trenger flinke ledere som bygger kompetente lag med motiverte medarbeidere rundt barn og unge. En svært stram kommuneøkonomi undergraver muligheten til dette arbeidet. Vi krever at handlingsrommet må styrkes, ikke snevres inn.

Det er ikke lett å ha oversikt over alle de ulike problemstillinger som dere som ledere står i om dagen. Smittesituasjonen er svært forskjellig rundt i vårt langstrakte land og det gjør nok at belastningen på den enkelte av dere er noe ulik. Det var jo tidlig uttalt at dette ikke ble en sprint men en maraton. Vi har fra vårt nivå utrettelig tatt opp at vi er svært bekymret for den økonomiske situasjonen i kommunenorge. Det er ikke bare koronautgifter som ikke er dekket. En stram kommuneøkonomi med økende krav til leveranser treffer skoler og barnehager. Jeg mottar stadig meldinger om svært krevende prosesser for å få allerede stramme budsjetter til å tilpasse seg nye lavere rammer.

Skolelederforbundet kom i forkant av behandlingen av statsbudsjettet med noen innspill vi mente var viktige. Først og fremst var vi bekymret for kommuneøkonomien og mente at den måtte styrkes. Med den beskjedne veksten i frie inntekter til kommunene som det legges opp til i neste års budsjett, er vår bekymring ikke blitt mindre. Kommunenes samfunnsoppdrag er store, ikke minst i vår sektor.

Vi ser at det er et sprik mellom krav og forventninger og hvilke ressurser som stilles til rådighet. Vi mener derfor at kommuneøkonomien må̊ styrkes betraktelig slik at vedtatte reformer kan gjennomføres, og ikke minst, slik at økte utgifter knyttet til Covid 19 kan kompenseres.
Det står derfor ikke til troende når det fra flere hold i vår sektor rapporteres om reduksjoner i viktige ressurser i laget rundt barn og unge.  Manglende læremidler, for å nevne noe, veies mot det politiske nivås forventinger!

Dessuten er det viktig for Skolelederforbundet at det på et nasjonalt nivå̊ tydelig anerkjennes at ledelse er viktig i skole og barnehage. Vi opplever at lederne og jobben de gjør utelates når skole og barnehage omtales i det offentlige rom. Dette er noe vi særlig la merke til under koronakrisens innledende faser, og vi må dessverre konstatere at det heller ikke er mye anerkjennelse å spore i statsbudsjettet. Lederne må settes på dagsorden. God ledelse er det viktigste elementet for å bygge opp barnehager og skoler til beste for barn og unges faglige og sosiale utvikling. Vi har i denne sammenhengen trukket frem at det er behov for et godt lag rundt eleven, et lag som består av ansatte med variert og høy kompetanse. Når kommunene må prioritere innenfor svært stramme rammer, og når det må tas hensyn til statlige føringer som bl.a. lærer- og pedagognormer, undergraver dette mulighetene som kommunene og lederne har for å etablere dette laget. Handlingsrommet snevres inn.

Vi har nylig vært igjennom et sentralt lønnsoppgjør som la rammer for nøktern lønnsutvikling dette året. Vi som ledere tar vårt fellesansvar som del av felleskapet i denne krevende perioden vi står i, men vi kan ikke akseptere at dette blir en «hvilepute» for vårt arbeid med å heve statusen for ledere i barnehage og skole. Det er flere signaler om at lederjobben i sektoren er under et kraftig krysspress, blant annet med tanke på alle forventninger som skal innfris.

Tradisjonelt har ansatte i skolen vært blant de mest respekterte i samfunnet. Rektorene eller skoleledere hadde ettertraktede stillinger, kjennetegnet av stor jobbsikkerhet, høy lønn og bred anseelse.

De erfaringer vi sitter på som rektorer og skoleledere er at rektorrollen har blitt mer krevende de siste årene, grunnet økte rapporteringskrav, og at stadig flere oppgaver har blitt lagt til skoleledernivået.

Skolelederforbundet er bekymret for at skolen i dag ikke rekrutterer godt nok, og at flere aktuelle kandidater ikke søker, fordi dagens rektorrolle har blitt svært krevende. Det er svært stor bredde i skolelederes oppgaver og en forventning om å løse alle oppgavene uten særlig mer ressurser.

Vi må i fellesskap stå opp med en sterk stemme for lederne! Uten gode ledere med nødvendige ressurser for å løse våre oppgaver, samt som gode lønns og arbeidsvilkår, vil vi på sikt risikere en rekrutteringskrise til disse viktige jobbene!

De politiske myndigheter lokalt og nasjonalt må utfordres til å sette ledelse høyere på dagsordenen!  Å bidra til dette blir Skolelederforbundets viktigste oppgave fremover.

 

 

 

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter