Karriereveiledning i ungdomsskolen må styrkes og kvalitetssikres
– God karriereveiledning er viktig for å forhindre frafall i videregående skole, sier Mona Søbyskogen som er 2. nestleder i Skolelederforbundets sentralstyre. (Foto: Ole Alvik)

Karriereveiledning i ungdomsskolen må styrkes og kvalitetssikres

Dyktige og kompetente karriererådgivere er en investering i fremtiden både for den enkelte elev og for samfunnet. Rådgivningstjenesten må kvalitetssikres både gjennom tydelige kompetansekrav og tilstrekkelig med ressurser.

Tekst og foto: Ole Alvik

Debatten om karriererådgivning i skolen ble igjen aktualisert da Høyre i går la fram forslag til hvordan rådgivningstjenesten i skolen burde fornyes. Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner, uttalte at alt for mange elever får for dårlig veiledning på ungdomsskolen.

– Det gir mange feilvalg med den konsekvens at mange ungdommer bruker for lang tid før de kommer i arbeid. En undersøkelse viser at omtrent hver femte elev sier de ikke har fått god nok informasjon til å ta et informert utdanningsvalg.

Kan hindre omvalg og frafall

Ifølge Mona Søbyskogen, som er 2. nestleder i Skolelederforbundets sentralstyre og mangeårig rektor, er det per i dag ingen formelle kompetansekrav til karriereveiledere. Hun er enig i at det er viktig å kvalitetssikre kompetansen både i karriererådgivningstjenesten og faget utdanningsvalg.

– Feilvalg har store konsekvenser, og god og tidsriktig karriereveiledning er en viktig nøkkel i arbeidet for å redusere dette. God rådgivning kan bidra til å redusere omvalg og frafall i videregående opplæring, sier hun.

Per Egil Mjaavatn og Per Frostad ved NTNU publiserte i 2018 en studie basert på et prosjekt hvor de fulgte 1025 ungdommer fra 10. klasse i 11 ungdomsskoler over i videregående skole. Studien viste at 77,7 % av ungdomsskoleelevene syntes de hadde fått nok informasjon til å kunne velge linje på videregående skole. 22,3 prosent hadde ikke fått god nok informasjon.

Samtidig viste studien at lærere og rådgivere i liten grad hadde påvirket elevenes valg og kun 37,1 prosent hadde fått individuell veiledning. Familie, venner, lønn og kulturfaktorer som kjønn og yrkesstatus overstyrer skolens rolle. Fag som utdanningsvalg og andre veiledningstiltak i ungdomsskolen ser ikke ut til å nå godt nok frem til de unge.

Hva bør gjøres?

Ungdomsskolen trenger dyktige og kompetente rådgivere med god relasjons- og veiledningskompetanse, og med god innsikt i de tilbudene som gis i videregående skole og i yrkeslivet. Disse har også en viktig oppgave i å veilede kontaktlærere og foresatte om disse tilbudene, påpeker Mona Søbyskogen.

– Det er ikke tvil om at det er flere som påvirker valgene ungdommen tar. Samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole for å sikre gode overganger for elevene må prioriteres og sikres. Opplæringsloven presiserer fylkeskommunens ansvar for å sørge for dette arbeidet, og kommunens ansvar for å samarbeide godt med fylkeskommunen.

En investering i fremtiden

Kvalitetssikring av rådgivertjenesten krever ressurser, men disse ressursene er en investering i fremtiden både for elever og samfunnet. Det bidrar til å forhindre frafall og omvalg, noe som er viktig for elevers livskvalitet og fremtidsutsikter, og for samfunnets tilgang på kompetent arbeidskraft.  Men ressursene som settes av til karriereveiledning i ungdomsskolen står ikke i stil med forventningene til oppgaven, mener Mona Søbyskogen.

– Det er gledelig at ny opplæringslov åpner for flere omvalg, og gjør det mindre dramatisk å «velge feil» i denne fasen av livet. Det demper noe av stresset for ungdommen i overgangen, men gjør det ikke mindre viktig med god veiledning. Vi er fortsatt tjent med at færrest mulig tar omvalg, avslutter hun.

Relaterte artikler

Ny hovedavtale for KS for 2024-25

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune forhandler om Hovedavtalen med KS. Hovedavtalen er nå reforhandlet med få endringer. Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C. Den nye hovedavtalen for KS-området gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2025. – Hovedavtalen er et viktig for de tillitsvalgte, den […]

Nyheter | Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

Takk for tilliten og inspirasjonen

Torsdag 30.11 ble Dronning Sonjas skolepris delt ut, og jeg må benytte denne anledningen til å takke for oppdraget og tilliten til å få delta på juryarbeidet denne høsten. Mange solide kandidater fra vårt langstrakte land var blant de nominerte. Å lese beskrivelsen av all den solide praksisen hos de nominerte bekrefter at dette er vi gode på i norsk skole.

Nyheter | Skolelederforbundet

Tre nye lokallag i Agder

Denne uka var det medlemsmøte i Skolelederforbundet Agder, hvor medlemmene blant annet fikk presentert Skolelederforbundets rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet» ved to av forskerne fra Universitetet i Agder, Morten Øgård og Connie Bylund Salvesen. På møtet hadde vi også gleden av å etablere tre nye lokallag i Agder: Lindesnes, Agder Øst og […]

Nyheter | Skolelederforbundet