Publisert 16.12.20 | Forbundsleder Stig Johannessen

Forbundets politiske prioriteringer for 2021

Sentralstyret er opptatt av at vi i perioden frem mot landsmøtet i 2021 legger særlig vekt på å bidra til å skape annerkjennelse av ledelse.

I en tid hvor ledelse og organisering av barnehage og skoler utfordres av en krevende pandemi er det viktig for oss i Skolelederforbundet å påvirke de rammer og rammeforutsetninger vi under normale omstendigheter har for våre virksomheter.

Sentralstyret er opptatt av at vi i perioden frem mot landsmøtet i 2021 legger særlig vekt på å bidra til å skape annerkjennelse av ledelse. Det er en kjensgjerning at vi altfor ofte opplever at ledelsesdelen av skole og barnehage utelates, som om disse viktige arenaene organiserer og leder seg selv. Vi har derfor formulert fire politikkområder under overskriften «Anerkjennelse av ledelse» for å bidra til å løfte den viktige jobben dere ledere gjør.

Anerkjennelse av ledelse – Lederen og organisasjonsutvikling i oppvekstsektoren

Gode ledere bidrar til helhet, struktur og sammenheng i organisasjonen. Det betyr at de ulike aspektene ved organisasjonen sees i sammenheng, og at de ulike aktørene samarbeider. Dette krever kompetente og gode ledere. Anerkjennelse av ledere som en viktig aktør krever at politikere på ulike nivåer anerkjenner at ledere er en viktig brikke i gode skoler og barnehager. Ofte opplever vi at lederne og jobben de gjør utelates når skole og barnehage omtales i det offentlige rom. Dette er noe vi særlig la merke til under koronakrisens innledende faser.

Anerkjennelse av ledelse – lønn og arbeidsvilkår 

Lønnsutviklingen for den enkelte leder må stå i relasjon til oppgaver, og den skal gjenspeile ansvar og kompleksitet. Det er nå svært liten avstand i lønn mellom ledere og ansatte. I noen tilfeller tjener ansatte mer enn sin nærmeste leder. Vi opplever til stadighet at flere oppgaver legges på ledernes skuldre uten at lønna øker.

Det er heller ikke vanlig at ledere avlastes eller at meransvaret kompenseres på annen måte. En betydelig andel skoleledere mener arbeidspresset er for stort. Derfor ønsker de heller ikke å forbli i sine stillinger. Dette gir utfordringer både når det gjelder å rekruttere og beholde gode ledere. Vi ser at lærernormen ikke bare har bidratt til at viktige ressurser i laget rundt elevene forsvinner, men det økte antall lærere har heller ikke gitt en økning i ressursen til ledelse.

Viktige tiltak for å beholde og rekruttere vil være å gi ledere muligheter til å utvikle seg gjennom etter- og videreutdanning og gjennom gode livsfase- og permisjonsordninger. Dette er skole- og barnehageeieres ansvar. Men politikere på nasjonalt nivå må sette lederne på dagsorden. God ledelse er det viktigste elementet for å bygge opp barnehager og skoler til beste for barn og unges faglige og sosiale utvikling. Våre undersøkelser viser at vi vil ha færre gode ledere i fremtiden dersom deres lønns- og arbeidsvilkår ikke bedres.

Anerkjennelse av ledelse – Utvikling av det profesjonelle fellesskap

Ledere har ansvaret for å lede profesjonsfelleskapet. Skolelederforbundet er opptatt av og mener at profesjonsfelleskapet består av alle ansatte i skole og barnehage. Lederne har ansvaret for å etablere et godt samarbeid med flere aktører og yrkesgrupper for å skape et godt lag rundt barn og elever. Kompetanse ut over det lærerne besitter, er helt avgjørende og nødvendig for å sikre utvikling og helhetlig tilnærming til barn og unges opplæring. Etter vår mening kan nasjonale normer som for eksempel lærernormen, bidra til det motsatte. Slike normer kan blant annet undergrave ledernes mulighet til å sette sammen et personale med nødvendig bredde og dybde til støtte for god opplæring. Vi er opptatt av at laget rundt eleven ikke forvitrer.

Anerkjennelse av ledelse – Støtte og handlingsrom

For å kunne utøve lederrollen på en god måte, trenger ledere støtte og oppfølging fra skole- og barnehageeier, støtte både til drift og driftsoppgaver, og til å utøve godt pedagogisk lederskap. Skole – og barnehageledere trenger merkantil støtte for å drifte og lede sine virksomheter. Slik det er i dag, bruker mange ledere og avdelingsledere mer tid på administrative oppgaver enn pedagogisk ledelse. Skole – og barnehageledere må frigjøres fra merkantile oppgaver for å få mer tid til pedagogisk ledelse.

Skolelederforbundets fokus i 2021 vil være innrettet mot disse fire områdene for å fremme «Anerkjennelse av ledelse».  Dette er et krevende, men svært viktig arbeid.

 

 

 

Relaterte artikler

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter

Bli med på virtuell workshop om skoleledelse den 19. mars

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa. Den andre workshopen i serien holdes på tirsdag den 19. mars, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen […]

Nyheter