Barnehageeiere må følge opp sitt ansvar for barnehagene
Ill.foto: Istockphoto

Barnehageeiere må følge opp sitt ansvar for barnehagene

Denne uka kom evaluering av implementering av rammeplanen for barnehage. Tittelen er fra «bør» til «skal».

Den nye rammeplan for barnehagen trådte i kraft fra august 2017, og det er implementeringen av denne som er undersøkt i evalueringen.

Evalueringen viser at den nye rammeplanen har fått en viktig plass i det daglige arbeidet i barnehagene. De ansatte kjenner til og bruker rammeplanen. 90 prosent av barnehagelederne forteller at de vektlegger arbeidet med fagområdene i barnehagen høyt.

Rammeplanen gir barnehageeierne et tydelig ansvar. I intervju med eiere og styrere kommer det frem at noen eiere og kommunen primært formidler krav og forventninger fra offentlige myndigheter til barnehagene. De overlater ansvaret for fortolkning og implementering til styrer og pedagogiske ledere.

Mona Søbyskogen. (Foto: Ole Alvik)

– Barnehageeierne har et tydelig ansvar for å støtte opp rundt ledelse av barnehagene. For å sikre kvalitet og innhold i barnehagene er det viktig at vi har aktive barnehageeiere. Evalueringen viser at det er ulik praksis fra kommune til kommune, slik kan vi ikke ha det. Våre barnehageeiere må støtte barnehagestyrer og ansatte for å sikre at barna våre trives og er trygge   i barnehagen, sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen.

Jobber godt med overganger

Å begynne i barnehage og overgangen fra barnehage og til skole er spennende for alle barn, men for noen barn kan det være vanskelig. Derfor er det viktig å jobbe systematisk og godt med overganger.

Evalueringen viser at barnehagene arbeider godt med overganger, både i oppstart til barnehagen, internt i barnehagen og mellom barnehage og skole. Evalueringen viser at vi jobber mer systematisk med dette nå enn tidligere.

– Skolelederforbundet er glad for at det kommer frem at vi jobber godt og bedre med overganger. Det er viktig at barna får en trygg og god start i barnehagen og skolen. Dette arbeidet er det viktig at vi systematiserer godt, sier Mona Søbyskogen

Ufaglært personale

Det er en utfordring mange plasser å skaffe kompetent personale i barnehagene. Ufaglært personale og store utskiftinger av ansatte gir ekstraarbeid både for ledelsen og øvrige ansatte, og skaper utrygghet blant barna.

Dette medfører at det blir vanskelig å holde høy pedagogisk kvalitet i arbeidet man gjør. Barnehagelærerne og lederne må bruke mer tid på rekruttering, opplæring og planarbeid. Dette går igjen utover tiden med barna i barnehagen.

– Skolelederforbundet anerkjenner evalueringen for å være grundig. Den viser hva en har lykkes med, men det er viktig å jobbe videre med de store utfordringene vi har i forhold til at kommuner ikke støtter godt nok opp under barnehagene, og at vi har en stor mange på samisk kunnskap. Vi må sikre personell med utdannelse og god kompetanse, og nok barnehagelærere i barnehagen slik at barna våre får en trygg, spennende og morsom barnehage der de kan leke, lære og få venner, sier Mona Søbyskogen.

Evalueringen viser også at det mangler kunnskap om samisk språk og kultur i barnehager og at dette må prioriteres i større grad.

 

Hovedfunn

  • Fagområdene er godt kjent blant personalet.
  • Progresjon forstås på ulike måter i barnehagefeltet.
  • Barnehagene prioriterer arbeid med overganger.
  • Barnehagene opplever mangel på kunnskap om samisk språk og kultur.
  • Barnehageeierne har ulike tilnærminger til barnehagens arbeid med rammeplanen.
  • Kommunene opplever rammeplanen som bedre egnet for tilsyn.

Vil du lese hele rapporten?

Hele rapporten kan lastes ned fra Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider. Du finner rapporten her.

 

Om rapporten

Rapporten presenterer sentrale undersøkelser og analyser fra evalueringen av implementeringen av rammeplanen og er sluttrapporteringen fra prosjektet.

Evalueringen er gjennomført i perioden desember 2018 til desember 2023 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og skal bidra til et forskningsbasert grunnlag for videre politikkutvikling på barnehagefeltet.

Evalueringen gir kunnskap om og perspektiver på endringer i barnehagene etter at rammeplanen trådte i kraft 1. august 2017.

Evalueringen har en bred tilnærming, og inkluderer data fra barnehageassistenter, fagarbeidere, barnehagelærere, styrere/daglige ledere og eiere, samt kommunale myndigheter, statsforvaltere, andre statlige myndigheter og andre nasjonale aktører.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter