Barnehage, skole og SFO kan jevne ut sosiale ulikheter, mener ekspertgruppe
Du kan illustrere stillingsannonsen med bilder fra skolen eller barnehagen. (Ill.foto Istockphoto)

Barnehage, skole og SFO kan jevne ut sosiale ulikheter, mener ekspertgruppe

Det er en sterk sammenheng mellom hvor godt elever gjør det i den norske skolen og hvilken familie de kommer fra. En ekspertgruppe kommer nå med flere anbefalinger til regjeringen for å jevne ut de sosiale forskjellene.

– Å bekjempe forskjeller og gi alle like muligheter er regjeringens viktigste jobb. Mindre ulikhet, gjør samfunnet bedre for oss alle. Skal vi lykkes med dette må innsatsen settes inn tidlig og vi må gi barn og unge en god start, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Januar 2023 ble det satt ned en ekspertgruppe som skulle se på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til at alle barn og unge får like muligheter i livet, uavhengig av den bakgrunnen de har. Den 15.februar ble ekspertgruppens anbefalinger overlevert kunnskapsministeren.

Ekspertgruppens hovedanbefalinger er:

  • Øke kvaliteten i barnehager
  • En ytterligere økning av barnehagedekningen
  • En bedre overgang mellom barnehagen og skolen
  • Øke kvaliteten i SFO
  • Systematisk (inkludert målrettet) trening på sosioemosjonelle ferdigheter i skolen
  • Økt bruk av midlertidig inndeling i små grupper basert på faglig nivå hvor undervisningsopplegget blir tilrettelagt til elevenes nivå.

– Gjennom forskningsbasert kunnskap har vi prioritert tiltak i barnehagen og skolen som forventes å særlig gagne elever med lav sosial bakgrunn og som fokuserer på å omfordele og øke ressurser til det som virker, sier leder for ekspertgruppen, Katrine Vellesen Løken i pressemeldingen.

Løken er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på NHH Norges Handelshøyskole.

Sosiale forskjeller øker utover i utdanningsløpet

Forskning viser at barn fra lavere sosioøkonomiske lag skårer lavere på tester og kartlegginger allerede i barnehagealder. Forskjellene øker utover i skoleløpet. Risikoen for ikke å fullføre videregående opplæring øker for de med foreldre med lav inntekt og utdanning.

– Dette må vi snu. Vi må hindre at barna arver levekårsutfordringer, og sikre at alle får mulighet til å mestre skolegang og arbeidslivet. Jeg er veldig glad for at vi har fått et grundig kunnskapsgrunnlag om hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til at alle barn og unge får like muligheter i livet, uavhengig av den bakgrunnen de har, sier Nordtun.

Vil vurdere anbefalingene i arbeidet med ny stortingsmelding

Regjeringen er opptatt av å finne helhetlige løsninger, som inkluderer alle arenaer der barn og unge er, som barnehage, skole, helsetilbud og fritidsaktiviteter. Fem departementer samarbeider derfor om en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet som legges frem i 2025.

I oktober fikk barne- og familieministeren en rapport om barn i fattige familier. Både denne og rapporten om hvordan barnehager, skoler og SFO kan utjevne sosiale forskjeller, vil bli brukt som grunnlag for arbeidet med stortingsmeldingen.

– Vi har fått mange gode anbefalinger fra ekspertgruppen og det er ikke tvil om at utdanningssektoren kan spille en viktig rolle for å redusere forskjellene i samfunnet. Nå skal vi gå grundig gjennom anbefalingene og hente inn innspill fra berørte aktører, før vi bestemmer oss for hvordan forslagene skal følges opp, sier Nordtun i pressemeldingen.

Som en kommentar til pressemeldingen som er gjengitt ovenfor, sier nestleder Mona Søbyskogen i Skolelederforbundet at rapporten understreker det vi allerede vet: Barnehager og skoler må rustes for å bli i stand til å oppfylle mandatet gitt i lovverk, rammeplaner og læreplanverk.

– Dette krever en styrking av kommuneøkonomien, og en helhetlig satsning på bemanning og kompetanse i barnehage, skole og SFO. Ledere og medarbeidere i sektoren vet hvor skoen trykker, og vi trenger ikke vente på en ny stortingsmelding for å møte de seks punktene. Vi trenger trygge, forutsigbare rammer for barnehagene og skolene våre, sier Mona Søbyskogen.

Les rapporten

Du finner hele rapporten til ekspertgruppen på Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider på denne lenken.

Relaterte artikler

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

Skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen med felles front mot regjeringens forslag til ny fraværsgrense.

Nyheter

Hurra! Ny forsikringsavtale – nye fordeler

Vi har inngått en ny avtale med Gjensidige, slik at du får gode rabatter på noen av markedets beste forsikringer. Er du under 35 år, får du flere nye fordeler. Har du gått over i mer voksne rekker, så kan du nyte godt av økt rabatt på bilforsikring.

Nyheter

Podkast: Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.

Nyheter