Barn og unge er de viktigste vi har, satsning på barnehage og skole er for dårlig
Forbundsleder Stig Johannessen

Barn og unge er de viktigste vi har, satsning på barnehage og skole er for dårlig

Vi lever i en dyrtid, der mange sliter og hverdagene for mange føles utrygge. Vi er kommet ut av en pandemi der de unge betalte den høyeste prisen, og i dette budsjettet blir de unge ikke prioritert høyt nok. Vi opplever flere i barnehage og skole som trenger tettere oppfølging og derfor er det nå viktig å satse på barn og unge i budsjettet 2024.

Vi lever i en dyrtid, der mange sliter og hverdagene for mange føles utrygge. Vi er kommet ut av en pandemi der de unge betalte den høyeste prisen, og i dette budsjettet blir de unge ikke prioritert høyt nok.

Vi opplever flere i barnehage og skole som trenger tettere oppfølging og derfor er det nå viktig å satse på barn og unge i budsjettet 2024.

Skoleledelse er en av de viktigste, men også vanskeligste lederfunksjonene i samfunnet, og vi vet at det er avgjørende med god skoleledelse for å skape gode og trygge barnehager og skoler.
Vi må styrke laget rundt lederne, lærerne og elevene. Vi trenger flere hender for å løse vårt oppdrag!

– Barna våre er det viktigste vi har og Skolelederforbundet er glad for at en i budsjett 2024 viser en vilje til å satse, men det er forlite og vi trenger en opptrappingsplan på midler til barnehage, skole og SFO.
Satsningen på forebyggende team i kommunene er riktig, men for svak. Vi ser at flere barn trenger tettere oppfølging og det må følges opp med flere midler til å kunne få inn ulike yrkesgrupper i skole og barnehage, sier forbundsleder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Skolelederforbundet hadde håpet på en styrking av kommuneøkonomien, for å gi større rom til å satse på barn og unge i kommunene. Vi er fornøyde med at det ser ut som om det kompenseres for prisstigning, men dette vil ikke gi rom for å styrke hverdagen til barna våre.

– Det er behov for flere ansatte for å styrke laget rundt eleven, og Skolelederforbundet mener at dette i for liten grad er vektlagt i budsjettet. Når de frie inntektene til kommunene blir stående omtrent på stedet hvil, blir det krevende for skolene å skape det nødvendige handlingsrommet for å sikre et godt skole- og barnehagemiljø for alle barn og unge fremover. Skolelederforbundet er fornøyd med en har sett behovene, men når det kommer til ressursene er det på mange måter kun symbolske midler som settes av, sier Stig Johannessen

Laget rundt skolen og eleven må styrkes

Skolelederforbundet er fornøyd med det settes av midler til at elever skal fullfører videregående opplæring, videreføring av gratis tilbud i SFO og at prisene i barnehagen reduseres. For at kvaliteten i barnehage og SFO skal ivaretas, må det også følge midler til økt bemanning. Regjeringen legger inn ti millioner for å øke kompetansen hos SFO ansatte, det er et sterkt og ønsket behov.  Her bør man øke innsatsen, samt lage en opptrappingsplan.

Vi er fornøyde med at det settes av ekstra midler til å forebygge mobbing, det er en start, men lite penger. Vi støtter at budsjettet styrker samisk i barnehagen, skolene og i høyere utdanning.

Satsningen på læremateriell og utstyr til en mer praktisk skole er et viktig element, men det er lite penger som skal fordeles på mange.

PIRLS undersøkelsen som kom i år og Pisa undersøkelsene viser at for mange unge er lite motivert for lesing og leser dårligere enn tidligere. Vi hadde forventet at det kom en sterk satsning på leselyst i barnehagene og skolene.  Regjeringen foreslår å øke skolebibliotekene med fem millioner til 30 mill, det er en for liten. Skolelederforbundet håper at Stortinget vil finne midler til å styrke dette.

– Det å få alle barn til å bli glade i å lese er noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape mestring, forståelse og deltagelse i skole og barnehage. Bøkene tar oss med til nye verdener, og gir oss videre perspektiv på oss selv og verden. De er med på å bygge demokratiet. Er du ikke en god leser, mister du mestring og læring, avslutter forbundsleder Stig Johannessen fra Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet er skuffet over at regjeringen ikke har prioritert oppvekstsvilkår og opplæring like høyt som det fortjener. Barna våre er de viktigste vi har og vi må ha et reelt nasjonalt løft for barnehage, skole og SFO. Mange av ordningene er søkbare og det betyr byråkrati, samtidig som midlene vil bli skjevt fordelt. Budsjettet gir ikke det rommet vi trenger for å styrke barn og unges oppvekst.

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter