Hvordan kan skoler forebygge vold og trusler?
Arbeidstilsynet vil den kommende tiden gjennomføre et veiledningsopplegg om forebygging av vold og trusler i skolen. Bildet er hentet fra kampanjen "En liten bekymring", som handler om truslene lærere kan bli utsatt for i klasserommet. (Foto: Arbeidstilsynet).

Hvordan kan skoler forebygge vold og trusler?

Dette er et tema som nå får økt fokus fra Arbeidstilsynet, både med hensyn på forebygging og tilsyn. Skolelederforbundet og andre organisasjoner har også startet et samarbeid om å finne fram til gode tiltak.

I månedene som kommer inviterer Arbeidstilsynet en rekke skoler over hele landet til veiledning om forebygging av vold og trusler. Parallelt med at de reiser rundt og besøker utvalgte kommuner, vil Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyn ved flere skoler. Kontrollene vil ha fokus på hvordan skolene forebygger at ansatte får helseplager av jobben.

Stort forbedringspotensial

Skoleansatte er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler. Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 1 av 4 lærere på grunnskolen har opplevd vold- og trusselepisoder på jobb.

Monica Varem Pettersen (Foto: Ole Ekker/Arbeidstilsynet)

– Erfaringer viser at veldig mange skoler har et forbedringspotensial på det systematiske arbeidsmiljøarbeidet sitt når det kommer til forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte. Dette gjelder overfor alle skoleansatte, ikke bare lærere, sier seksjonsleder Monica Varem Pettersen i Seksjon for kunnskapsformidling – inkluderende arbeidsliv i Arbeidstilsynet.

Inviterer alle skoler i utvalgte kommuner

For å hjelpe skolene med å gjøre klasserommet og skolegården tryggere for skoleansatte, skal Arbeidstilsynet den kommende tiden gjennomføre et veiledningsopplegg om forebygging av vold og trusler i en rekke kommuner. Opplegget starter nå i høst og vil fortsette i 2024. Kommunene som velges ut til å delta, vil motta et invitasjonsbrev fra Arbeidstilsynet.

– Det aller viktigste er at skolesektoren skal bli trygg på hva arbeidsmiljøregelverket sier om forebygging av vold og trusler, og at de får praktisk trening i hvordan de skal jobbe godt med dette. I tillegg vil vi vise hvordan de kan få arbeidsmiljøet på agendaen på skolen gjennom verktøyet Arbeidsmiljøhjelpen, sier Monica Varem Pettersen

– Ved å besøke kommunene fremfor å veilede digitalt, legger vi til rette for god erfaringsutveksling og praktisk jobbing. Vi kan dessuten justere veiledningen etter hva det er mest behov for i den aktuelle kommunen. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Ulike roller bør delta i veiledningen

Målgruppen for seminaret er ledere, tillitsvalgte og verneombud. Arbeidstilsynet oppfordrer også til at hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og bedriftshelsetjeneste inviteres, i tillegg til HMS-/HR-ansatte og skolesjef, utdanningsdirektør eller tilsvarende i kommunen.

– Selv om arbeidsgiver har ansvar for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, er det viktig at flere roller deltar i dette arbeidet. Skolene skal behandle vold og trusler som et arbeidsmiljøproblem, og ikke et individuelt problem for de ansatte som blir utsatt for det. Da er det viktig at alle drar i samme retning, sier Monica Varem Pettersen

Gjennomfører også tilsyn

Parallelt med at Arbeidstilsynet inviterer en rekke kommuner til veiledning, vil de også gjennomføre tilsyn ved utvalgte skoler.  Tilsynene vil ha fokus på hvordan skolene forebygger at ansatte utvikler muskel-, skjelett, – og psykiske plager på grunn av forhold i jobben. Erfaringer fra tidligere tilsyn viser at flere skoler ikke forebygger dette tilstrekkelig gjennom det systematiske HMS-arbeidet sitt.

Ida Aagaard er seksjonsleder i Avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet

– Mange ansatte i skolen utsettes for ulike arbeidsmiljøfaktorer som på sikt kan gi muskel-, skjelett- og psykiske plager. Dette kan være vold eller trusler om vold, men også andre organisatoriske faktorer som manglende informasjon om risikoforhold, lav lederstøtte, rollekonflikter, manglende medvirkning eller stor arbeidsmengde. Arbeidstilsynet vil kontrollere at skolene kartlegger og forbygger disse risikofaktorene i tilstrekkelig grad, sier seksjonsleder Ida Aagaard i Avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet.

Vil samarbeide om å finne gode løsninger

Flere medlemmer fra Skolelederforbundet deltok på workshopen. Fra venstre: Henriette Langli, Malin Moe, Øyvind Wiksaas, Kathrine Selvikvåg og Helge Opstad.

Hvordan skolene kan håndtere vold  og trusler er et tema som også opptar Skolelederforbundet og flere andre organisasjoner i skolesektoren.

Den 23. oktober arrangerte KS en workshop om temaet i samarbeid med Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag. Arbeidstilsynet var innledere på workshopen.

Hensikten med workshopen var å få et godt innblikk i hva som gjøres for å forebygge og håndtere vold og trusler i dag, dele erfaringer og få vite mer om hva ansatte i skolen har behov for i det forebyggende arbeidet.

I workshopen deltok Knut Arve Skaalvik på vegne av Skolelederforbundet. Skaalvik har lang erfaring som skoleleder og som tillitsvalgt i Skolelederforbundet.

– Vi er glade for å kunne bidra i dette arbeidet, og det er viktig for oss å belyse dette temaet fra et lederperspektiv. På workshopen var det også representanter fra skoleeiere og elevveileder. Det er en viktig jobb som er igangsatt og vi ser frem til det videre arbeidet med dette, sier Knut Arve Skaalvik.

– Målet med samarbeidet er at det skal munne ut i et opplegg som kan brukes i den enkelte kommune og på den enkelte virksomhet, sier han.

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter