Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap
Professor Anne Berit Emstad og førsteamanuensis Bård Knutsen ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Av Bård Knutsen og Anne Berit Emstad, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Både i Norge og i andre land er vi opptatt av hvordan vi skal legge til rette for profesjonell utvikling og læring i skolen. Nye begrep dukker stadig opp og mange plukkes opp i den tro at dette er løsningen på våre utfordringer. Før snakket man i skolen om lærende organisasjoner, men nå er det profesjonelle læringsfelleskap som skal bidra til at vi får lagt til rette for danning og utdanning av våre elever.  I læreplan for kunnskapsløftet, står det at lærerne i skolen skal være del av et profesjonelt læringsfellesskap. Baktanken med denne bestemmelsen er at dette skal bidra til bedre undervisning for elevene, og bidra til økt læringsutbytte – både faglig og sosialt.

I begrepet profesjonelle læringsfellesskap ligger det en forventning om at lærere som profesjonsutøvere skal møtes for å utforske og reflektere over egen undervisningspraksis, for så å videreutvikle og gjøre forbedringer der det er behov for det.

Det vil si at dersom en gruppe samarbeider på en læringsorientert måte, prøver ut nye måter å undervise på, bruker data for å vurdere om dette gir bedre læring for elevene, så kan vi definere dette som et «profesjonelt læringsfellesskap». Dette er i og for seg ikke en ny tanke i skolen, men vi vet både fra egne erfaringer og forskning at det å samarbeide ikke automatisk bidrar til ønsket resultatet.

Et flerårig europeisk universitetssamarbeid (HeadsUP og TePinTeach) viser at lærersamarbeid om profesjonell læring stiller store krav til hvordan disse læringsprosessene ledes, og det forutsetter også at deltakerne er bevisste egne læringsprosesser. Deltakerne må ledes på måter som hjelper dem til å bli genuint undrende og nysgjerrige om egen praksis, og være villig til å bli utfordret på måten de tenker om undervisning og læring. Det betyr at man må snu speilet mot seg selv, og sin egen praksis, og være bevisst hvordan man bidrar til dyptgående refleksjoner der den enkelte i samhandling med andre søker svar på det fundamentale spørsmålet hvorfor, for å finne nye og bedre svar på spørsmålet hvordan.

Fra og med høsten 2023 har Institutt for lærerutdanning ved NTNU, i en videreføring av de allerede nevnte europeisk universitetsprosjektene, samarbeidet med forskere fra Spania, Hellas, Kypros, Østerrike og Tyskland. Alle deltakerne er eksperter på profesjonelle læringsfellesskap, profesjonalisering og skoleutvikling.

Samarbeidsprosjektet, med tittelen Leading and Facilitating Professional Learning Communities (LeaFaP), får tredjepartsfinansiering fra EU, gjennom Cooperation Partnerships in School Education (KA220). Målet er å utvikle måter å støtte ledere i å lede profesjonelle læringsfelleskap, og er en erkjennelse fra et mangeårig samarbeid som har avdekket betydning av ledelse for å utvikle et profesjonelle læringsfellesskap som bidrar til forbedring av elevens sosiale og faglige læring.

Det er mulig å følge prosjektet på nettsiden: https://www.leafap.eu/  Der ligger det allerede ute resultatene fra en forskningsgjennomgang av litteratur i alle de involverte landene, som inneholder forskning på ledelse i profesjonelle læringsfellesskap. Underveis er også resultatene av fokusgruppeintervjuer med ledere av profesjonelle læringsfellesskap som gir innsikt i hvordan det er å lede læringsprosesser.

Forskningsgjennomgangen og intervjuene er første skritt på veien mot målet med utviklingsprosjektet, som er å identifisere sentrale ferdigheter som trengs for å lede lærende fellesskap effektivt, og videre bidra til å forbedre alle lærere og elevers læring i skolen.

Et sentralt begrep i vårt arbeid er «lærende ledelse». Lærende lederskap handler om en bevisstgjøring om at ledelse er en livslang læringsprosess uten fasitsvar. En lærende leder ser seg selv, sine medarbeidere, teamene sine og, ikke minst, hele systemet de er en del av og jobber innenfor. De ser seg selv i speilet, og vurderer fortløpende hvordan det profesjonelle læringsfellesskapet fungerer til det beste for skolens elever.

Sammen med våre partnere skal vi utvikle didaktiske og metodiske aktiviteter for ledere, som ønsker å bidra til utforsking og refleksjon, når lærere møtes for å utvikle egen og skolens praksis. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil være tilgjengelig på fire språk i løpet av høsten 2025.

Profesjonelle læringsfellesskap er ingen garanti for en bedre skole, men vi vil likevel våge å påstå at opplæring om hvordan ledere kan fremme refleksjoner som går i dybden når lærere utforsker praksis er et viktig skritt på veien.

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Forskningsprosjektet HeaLS ønsker flere skoler velkommen

Skolelederforbundet samarbeider med blant annet Universitetet i Oslo og NIFU om forskningsprosjektet HeaLS – om folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen. Har du lyst til at din skole også skal være med?

Nyheter