Quartkonferansen 2023: Perspektiver på framtidens oppvekstledelse


Årets Quartkonferanse ble arrangert i Sandefjord 14.-15. september. Konferansen er et samarbeid mellom Skolelederforbundet i Vestfold-Telemark og Skolelederforbundet i Viken.

I sin innledning til konferansen påpekte forbundslederen at vi trenger rom og tillit til å utøve god ledelse. Dette kommer også til uttrykk i Skolelederforbundets fire strategiske satsningsområder for perioden 2023-2025:

  1. God kommuneøkonomi
  2. Et lag rundt eleven og skolen
  3. Tillitsreform
  4. Et lederløft

Forskerne Morten Øgård og Linda Hye fra Universitetet i Agder var også innom dette da de presenterte rapporten «Rektors handlingsrom – er vi styrt eller støttet». Med utgangspunkt i denne og Skolelederforbundets tidligere rapporter, foreleste professor Linda Lai rundt følgende tema:

Forutsatt at all ledelse er endringsledelse, bør lederens rolle i utvikling legge større vekt på «berikelse av arbeidssituasjonen for medarbeiderne».

Skoleledelse i en ny tid

På dag to av konferansen tok Eirik J. Irgens oss med på en historisk reise og viste hvordan Pisa-sjokket og innføringen av Kunnskapsløftet førte til at man importerte angloamerikanske managementideer på bekostning av den norske samarbeidsmodellen. Ikke minst ser vi det i rektorrollen fra Stortingsmelding 30, 2004, Kultur for læring:

«Er du en tydelig og kraftfull leder, som verken føyer seg eller gir etter? Da er du rektoren vi søker etter!»

Irgens avsluttet foredraget med seks gode råd for å realisere en enda bedre skole:

  1. Løft fram den norske samarbeidsmodellen.
  2. Utvid partssamarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelse på den enkelte skole.
  3. Reduser hierarkisk styring på alle nivåer.
  4. Vektlegg skolens formål i både styring og ledelse. Begrens mål- og resultatstyring som ikke er formålstjenlig for lærere og ledere.
  5. Hjelp skolene å ivareta sitt samfunnsmandat, og hvordan det doble oppdraget– utdanning og danning – kan ivaretas. Det som måles er ikke det eneste viktige i skolen.
  6. Bruk skolens overordnede del aktivt som verdikompass. Verdiene og prinsippene kan hjelpe lærere og ledere å handle klokt, praktisk så vel som etisk og moralsk.

Les hele artikkelen i Skolelederen 06/2023.