Økonomi


Fylkeslagenes budsjetter

Fylkeslagene sender inn budsjettforslag basert på den aktivitet som planlegges, og erfaring fra tidligere års forbruk, samt honorarer til fylkes- og lokallag. Retningslinjer for honorarsatser hentes fra budsjettdirektivet. Budsjettene blir konsolidert og justert av økonomiansvarlig sentralt, iht til det handlingsrom som til enhver tid foreligger. Budsjettene fremlegges så hovedstyret for endelig godkjenning.

Vervepremier

Vervepremier gis til medlemmer som verver nye medlemmer. Avsetning til vervepremier avgjøres av hovedstyret for hvert år.

Økonomirapporter og håndtering av kostnader og honorarer i fylkeslagene

Forbundet sentralt benytter digitale løsninger som ble innført i 2020. Terminvise regnskapsrapporter utarbeides og legges i fylkeslagets egen kanal i Teams. Kostnadene samt gjenværende innvilget budsjettramme vises i de terminvise rapportene. Årsmøtet i fylkeslagene behandler regnskapet for 01.01 – 31.12. hvert år, etter at de er revidert og godkjent i hovedstyret.

Ved booking av hoteller og lignende, bes det sendt EHF-faktura til org. nr. 970149406, med 30 dagers betalingsfrist. Aktivitet, avd. nr og navn må fremkomme på fakturaen. Referer til YS-avtalen for rabatter. Alternativt kan den sendes i pdf-format til post@skolelederforbundet.no.

Hvis en selv har hatt utlegg, fylles utleggsskjemaet eller reiseregningsskjemaet ut. Send det sammen med kvitteringene i pdf-format til post@skolelederforbundet.no.

Når det gjelder honorarer, skal skjema for honorarkrav godkjennes av regionlaget før det sendes til post@skolelederforbundet.no. Honorarer tas direkte i lønnssystemet.

 

Frikjøpsordning for tillitsvalgte

KS: Frikjøp reguleres i Hovedavtalen for KS- sektoren, del B § 3-3. Her finner du et forslag til brev om tillitsvalgtressurs. 

Oslo: Etter avtale mellom kommunen og organisasjonene tildeles organisasjonenes tillitsvalgte en frikjøpsressurs ut fra organisasjonenes medlemstall. Skolelederforbundet tildeles for tiden 20 % ressurs pr. år.

Honorarer til tillitsvalgte og forhandlere

Det er vedtatt i Skolelederforbundet at det skal utbetales honorar til tillitsvalgte og forhandlere i alle fylkeslag.

Regionlagene benytter eget skjema til budsjettering, kontakt sekretariatet. Tillitsvalgte og forhandlere benytter eget skjema til krav om honorar.

Tildeling av midler til lokallag

Lokallagene får ikke direkte tildeling av midler fra forbundet sentralt. Lokallagene kan søke fylkeslaget om økonomisk støtte. Fylkeslagets styre vurderer søknaden og gir et eventuelt tilskudd til drift av lokallag.