Ledelse må høyere opp på den politiske dagsorden
Forbundsleder Stig Johannessen
Aktuelt
Publisert15.11.20 | Forbundsleder Stig Johannessen

Ledelse må høyere opp på den politiske dagsorden

Skoler og barnehager trenger flinke ledere som bygger kompetente lag med motiverte medarbeidere rundt barn og unge. En svært stram kommuneøkonomi undergraver muligheten til dette arbeidet. Vi krever at handlingsrommet må styrkes, ikke snevres inn.

Det er ikke lett å ha oversikt over alle de ulike problemstillinger som dere som ledere står i om dagen. Smittesituasjonen er svært forskjellig rundt i vårt langstrakte land og det gjør nok at belastningen på den enkelte av dere er noe ulik. Det var jo tidlig uttalt at dette ikke ble en sprint men en maraton. Vi har fra vårt nivå utrettelig tatt opp at vi er svært bekymret for den økonomiske situasjonen i kommunenorge. Det er ikke bare koronautgifter som ikke er dekket. En stram kommuneøkonomi med økende krav til leveranser treffer skoler og barnehager. Jeg mottar stadig meldinger om svært krevende prosesser for å få allerede stramme budsjetter til å tilpasse seg nye lavere rammer.

Skolelederforbundet kom i forkant av behandlingen av statsbudsjettet med noen innspill vi mente var viktige. Først og fremst var vi bekymret for kommuneøkonomien og mente at den måtte styrkes. Med den beskjedne veksten i frie inntekter til kommunene som det legges opp til i neste års budsjett, er vår bekymring ikke blitt mindre. Kommunenes samfunnsoppdrag er store, ikke minst i vår sektor.

Vi ser at det er et sprik mellom krav og forventninger og hvilke ressurser som stilles til rådighet. Vi mener derfor at kommuneøkonomien må̊ styrkes betraktelig slik at vedtatte reformer kan gjennomføres, og ikke minst, slik at økte utgifter knyttet til Covid 19 kan kompenseres.
Det står derfor ikke til troende når det fra flere hold i vår sektor rapporteres om reduksjoner i viktige ressurser i laget rundt barn og unge.  Manglende læremidler, for å nevne noe, veies mot det politiske nivås forventinger!

Dessuten er det viktig for Skolelederforbundet at det på et nasjonalt nivå̊ tydelig anerkjennes at ledelse er viktig i skole og barnehage. Vi opplever at lederne og jobben de gjør utelates når skole og barnehage omtales i det offentlige rom. Dette er noe vi særlig la merke til under koronakrisens innledende faser, og vi må dessverre konstatere at det heller ikke er mye anerkjennelse å spore i statsbudsjettet. Lederne må settes på dagsorden. God ledelse er det viktigste elementet for å bygge opp barnehager og skoler til beste for barn og unges faglige og sosiale utvikling. Vi har i denne sammenhengen trukket frem at det er behov for et godt lag rundt eleven, et lag som består av ansatte med variert og høy kompetanse. Når kommunene må prioritere innenfor svært stramme rammer, og når det må tas hensyn til statlige føringer som bl.a. lærer- og pedagognormer, undergraver dette mulighetene som kommunene og lederne har for å etablere dette laget. Handlingsrommet snevres inn.

Vi har nylig vært igjennom et sentralt lønnsoppgjør som la rammer for nøktern lønnsutvikling dette året. Vi som ledere tar vårt fellesansvar som del av felleskapet i denne krevende perioden vi står i, men vi kan ikke akseptere at dette blir en «hvilepute» for vårt arbeid med å heve statusen for ledere i barnehage og skole. Det er flere signaler om at lederjobben i sektoren er under et kraftig krysspress, blant annet med tanke på alle forventninger som skal innfris.

Tradisjonelt har ansatte i skolen vært blant de mest respekterte i samfunnet. Rektorene eller skoleledere hadde ettertraktede stillinger, kjennetegnet av stor jobbsikkerhet, høy lønn og bred anseelse.

De erfaringer vi sitter på som rektorer og skoleledere er at rektorrollen har blitt mer krevende de siste årene, grunnet økte rapporteringskrav, og at stadig flere oppgaver har blitt lagt til skoleledernivået.

Skolelederforbundet er bekymret for at skolen i dag ikke rekrutterer godt nok, og at flere aktuelle kandidater ikke søker, fordi dagens rektorrolle har blitt svært krevende. Det er svært stor bredde i skolelederes oppgaver og en forventning om å løse alle oppgavene uten særlig mer ressurser.

Vi må i fellesskap stå opp med en sterk stemme for lederne! Uten gode ledere med nødvendige ressurser for å løse våre oppgaver, samt som gode lønns og arbeidsvilkår, vil vi på sikt risikere en rekrutteringskrise til disse viktige jobbene!

De politiske myndigheter lokalt og nasjonalt må utfordres til å sette ledelse høyere på dagsordenen!  Å bidra til dette blir Skolelederforbundets viktigste oppgave fremover.

 

 

 

Relaterte artikler

Omdisponering av stipendmidler

Sentralstyret i Skolelederforbundet ønsker at forbundets opplæringsmidler skal komme flest mulig av våre medlemmer til gode. Derfor omdisponeres stipendmidlene til andre kompetanseutviklingstiltak.

Aktuelt

Podkast: Hva får en skole til å virke?

Dorothea Blix er avdelingsleder ved Bodø videregående skole. Hun brenner for organisasjonskultur, og på hennes skole er det en prioritert oppgave.

Aktuelt

– Vi opplever en ressurstørke rundt våre ledere

Skolens samfunnsoppdrag er stadig voksende, men ressursene vi har til rådighet står ikke i samsvar med oppgavene som må løses for å innfri rettigheter og forventninger.

Aktuelt