Notat til høring om vurderingsforskriften


Regjeringen har de senere årene initiert mange prosesser som vil bli berørt av ordlyden i forskriften, og som det er utfordrende å se sammenhengene mellom. Vi nevner noen prosesser vi ønsker å løfte, kvalitetsutviklingsutvalgets forslag til nytt kvalitetsutviklingssystem, Ungdomsmeldingen og videreutvikling av vurderingsordningen (referansegruppen for vurdering).

Skolelederforbundet vil peke på utfordringen ved og nødvendigheten av å ivareta sammenhenger i parallelle prosesser.

Utvidelsen av fullføringsretten gir store konsekvenser og krever økt kapasitet i fylkeskommunens ulike organer som skal ivareta deltakere. Det legges opp til at voksne og tenåringer står i samme løp, både i ordinær videregående opplæring og i voksentilbudet. Dette vil gi utfordringer i arbeidet med læringsmiljø, tilrettelegginger og tilpasset opplæring, og med dagens bemanning i skolenes ledergrupper og i klasserommene, vil ikke intensjonene ivaretas. Skolelederforbundet er sterkt uenig i formuleringene i høringsbrevet om at endringene i forskriften og i ny opplæringslov ikke får administrative og økonomiske konsekvenser. I tillegg til opplæringen i seg selv, vil pedagogisk psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten og rådgivningstjenesten måtte rustes for å ivareta det utvidede oppdraget. Forvaltningen og administrasjon av søknadsprosessen, tildeling av skoleplass, valg av fag og føring av vitnemål med elever med gamle og nye fagkoder vil kreve store justeringer i et allerede krevende administrativt system (Visma In School).

Skolelederforbundet vil løfte betydningen av å se helhet og sammenheng mellom alle justeringene og endringene i lov og forskrift. Vi må sikre handlingsrom i forskriften som bidrar til arbeidet med et helhetlig vurderingssystem som ivaretar intensjonen i læreplanverket og opplæringsloven, og bidrar til fullføring og ivaretar lovens føringer om elevens beste vurdering.