Drift av lokallag


Lokallaget kan bestå av medlemmer i én eller flere kommuner, eller i en fylkeskommune.

Vedtektene for lokallag finner du her.

Årsmøte

Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Årsmøtet avvikles før fylkeslagets årsmøte. Alle medlemmer i lokallaget har møte- og talerett på årsmøtet, men kun yrkesaktive medlemmer har stemmerett.

Huskeliste for årsmøte:

 • Dato for årsmøtet skal gjøres kjent minst 8 uker før møtet.
 • Frist for å melde inn saker er fire uker før møtet.
 • Møteinnkalling sendes ut med minst to ukers varsel.
 • Saksliste og dokumenter sendes ut sammen med innkallingen.

Etter årsmøtet må lokallaget sende årsmelding, budsjett og protokoll fra årsmøtet til fylkeslaget. Dette gjøres innen to uker etter årsmøtet.

Lokallagsstyre

Deltakerne på årsmøtet velger lokallagsleder og lokallagstyre. Lokallagsleder og nestleder velges for 2 år. Det skal også velges minst ett styremedlem for 2 år, minst ett varamedlem for ett år og en valgkomite med tre medlemmer for ett år. Det bør tilstrebes kontinuitet, slik at ikke alle styremedlemmene skiftes ut samtidig.

Det er styret som leder lokallaget mellom årsmøtene. Det innebærer at de skal:

 • Fremme Skolelederforbundets holdninger og syn i skolepolitiske spørsmål lokalt.
 • Ha ansvar for god informasjonsflyt til medlemmene.
 • Oppnevne Skolelederforbundets representanter til råd og utvalg.
 • Oppnevne og gi fullmakter til forhandlingsdelegater og tillitsvalgte.
 • Opprette og gi fullmakter til lokale ledd.
 • Sende melding til arbeidsgiver om Skolelederforbundets kommunale tillitsvalgte.
 • Ivareta enkeltmedlemmers interesser.

Oppløsning og navneendring

Dersom et lokallag skal oppløses, må det skje i ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. Et vedtak om oppløsning er ikke gyldig før det er godkjent av fylkeslaget. Eventuelle aktiva tilfaller fylkeslaget.

Se forbundets vedtekter for mer informasjon

Økonomisk støtte til lokallag

Lokallagene får ikke direkte tildeling av midler fra forbundet sentralt. Lokallagene melder inn lokale aktiviteter i forbindelse med fylkesstyrets budsjettarbeid.

Tilbake til håndboken