Valgkomiteens innstilling til sentralstyre for perioden 2022 – 2025


Nytt sentralstyre skal velges på landsmøtet den 16. og 17. november og valgkomitéen i Skolelederforbundet har levert sin innstilling til kandidater. Forbundsleder Stig Johannessen stiller til gjenvalg. Det samme gjør Anne-Merete Mærli Hellebø som 1. nestleder og Mona Søbyskogen som 2. nestleder. De sittende styremedlemmene Jon Isebakke og Henning Aastvedt stiller også til gjenvalg, mens Ronny Engan, Kjell Olav Mentzoni og Ellen Signora Tinnan takk for seg som styremedlemmer i denne omgang. Valgkomiteens tre nye kandidater til sentralstyret er Kari Eide, Robert Flataas og Dorothea Blix.

Vi har bedt kandidatene gi en presentasjon av seg selv og si noen ord om hvorfor de stiller til valg.

(Foto: Håkon Eltvik)

Stig Johannessen

Jeg har vært forbundsleder i Skolelederforbundet det siste tre og et halvt årene. Perioden som nå går mot slutten har vært preget av en rekke endringer i vår sektor. I disse har jeg gitt stemme til vår politikk. Mitt fokus har vært å fremme våre perspektiver på ledelse av det profesjonelle fellesskapet, og at ledere må ha gode rammevilkår for dette, samt lønns- og arbeidsvilkår som står i forhold til ansvar, kompleksitet og de vi er satt til å lede. Sammen med styret har jeg jobbet aktivt for å få frem et bedre kunnskapsgrunnlag, slik at vår politikk kan finne sin forankring i et godt forskningsbasert fundament.

Vi som organisasjon må stå støtt i begge våre politiske hovedben; ledelse og lønns- og arbeidsvilkår. Vi har gjennom den siste perioden styrket forskningen innen ledelse, og min ambisjon for neste periode er å forsterke forskningen rundt lederes lønns- og arbeidsvilkår.

Landsmøtet ga i 2017 sentralstyret retning for å omstille oss mot en varslet kommunereform.

I perioden har vi gjennomført dette, men i tillegg også startet et omfattende arbeid med å oppgradere vår organisasjon forvaltningsmessig, slik at mer ressurser kan nyttes på medlemmene og mindre på administrasjon. Her er vi kommet godt i gang, men vi er ikke i mål. Frigjøring av ressurser og medlemsvekst har bidratt til at vi har kunnet øke bemanningen i sekretariatet, noe som vil gi oss ytterligere kraft innen våre oppgaver både direkte mot medlemmene og mot det mer politiske påvirkningsarbeidet.

Det politiske påvirkningsarbeidet vil være et viktig område for meg i neste periode. Her er min ambisjon at vi skal profesjonalisere dette gjennom å støtte slikt arbeid også lokalt. Det er lokalt at rammer og vilkår for våre medlemmer settes, og vi må derfor skape strukturer for å bidra og støtte dette viktige arbeidet. Gode opplæringsaktiviteter i forbundets regi er et viktig element i dette. Etableringen av lederskolen er et sterkt signal om at vi har ambisjoner for våre medlemmer. Min ambisjon for lederskolen er at porteføljen skal vokse innen begge våre hovedområder, slik at vi fremstår som den organisasjonen som har fokus på lederne i vår sektor. Dette kombinert med et sterkt sekretariat som støtter fylkeslag og enkeltmedlemmer, vil skape et godt grunnlag for å fortsette den gode veksten av nye medlemmer vi ser i forbundet.

Jeg bygger mitt arbeid på lang erfaring både som rektor, som leder innen høyere utdanning og gjennom utdannings- og ledelseserfaring fra et langt yrkesliv. Grunnlaget for mitt engasjement og motivasjon for å stille som forbundsleder i en ny periode er de gode retninger som forbundet har trukket opp gjennom denne perioden og som landsmøtet skal behandle i november.

Jeg vil som forbundsleder være en god kommunikator, arbeidsom, lagspillende og nytenkende. Jeg har gjennom denne perioden prioritert å treffe enkeltmedlemmer gjennom ulike arrangementer. Det er i disse møtene jeg henter informasjon og inspirasjon, det er i møtet med enkeltmedlemmer vi vokser i sak og påvirkningskraft sentralt. Jeg vil fortsette denne prioriteringen for å kunne styrke vår stemme for å skape gode arbeids- og utviklingsforhold for skolelederen.

 

(Foto: Håkon Eltvik)

Mona Søbyskogen

Jeg er stolt medlem av dagens sentralstyre i Skolelederforbundet, er 50 år, gift med Sigmund og mor til Jenny (24) og Jesper (22). Jeg er godt etablert på Ørje i Indre Østfold, og har et stort hjerte for stedet. Jeg er en kreativ og glad dame som brenner for mitt arbeid i skolen. I min jobb som rektor og virksomhetsleder i Marker kommune har jeg en svært allsidig og utfordrende arbeidsdag. Jeg har som rektor ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid og daglig drift av Marker skole, og har som virksomhetsleder en sentral plass i rådmannens ledergruppe. Marker kommune er en liten og driftig kommune med stort fokus på utvikling. Jeg er tett på politisk skoleeier og tett på lærere og elever i skolen. Jeg har god kjennskap til forvaltning og kommunalt liv. Jeg har vært leder i skolen siden 2004, og har med meg verdifull innsikt fra jobben som skolefaglig rådgiver i rådmannens stab i Askim. Som rektor har jeg stort fokus på skoleutvikling, og har mange spennende løp med meg i «ryggsekken». Masteroppgaven min dreide seg om utvikling av lærende team og lærende organisasjon i en fusjoneringsprosess «Fra to til en» i Askim kommune.

Jeg har i mange år vært aktiv i Skolelederforbundet, og sitter i dag som 2. nestleder i forbundets sentralstyre. Jeg har vært fylkesleder i Østfold i tre perioder (2010-2017,avsluttet etter vårens årsmøte), og vært aktivt styremedlem i Østfold siden 2008. Dette har gitt meg mye kunnskap om nasjonal utdanningspolitikk, lønnsforhandlinger og tariff. Jeg har som nestleder fått delta i arbeidsgrupper og møter med direktorat og departement, kommet nær YS og har et svært godt nettverk av ledere i skolesektoren over hele landet.

Jeg ønsker veldig gjerne å stille til valg (nestleder/sentralstyremedlem) fordi jeg ønsker å bidra til at Skolelederforbundet fortsetter sin vekst som en profilert og tydelig organisasjon som er det naturlige valget for ledere i oppvekstsektoren. Fokuset på lederes rammer og arbeidsforhold, må bidra til å gjøre lederjobben attraktiv og anerkjent. Skolelederforbundets arbeid i fylkeslag og lokallag har stor betydning, og tilbyr ledere et godt lokalt profesjonsfellesskap. I tillegg må forbundet være tydelig og førende på områder som etikk, profesjonalitet, verdier og kultur. Forbundet må ha en markant profil i utdanningspolitiske spørsmål og være synlig i den offentlige debatten. Vi skal være en kilde til kompetanse og støtte for Norges viktigste ledere, og ruste dem til å lede gode læringsfellesskap i våre skoler. Etter å ha ledet arbeidet med vårt nye programdokument dette året, er jeg veldig klar for å være med videre i sentralstyret, og sette dette dokumentet ut i praksis.

 

(Foto: Trude Witzell)

Robert Flataas

Jeg er i dag leder for lokallaget i Trondheim, og er nå inne i min tredje periode. Har også vært medlem av fylkeslaget i Trøndelag, og har her blant annet jobbet med sammenslåingen av de to fylkeslagene i Trøndelag.

Jeg jobber til daglig som rektor ved Huseby ungdomsskole i Trondheim, og har vært i skoleverket siden 2004 og fra 2007 som skoleleder. Jeg har ellers en bred erfaringsbakgrunn fra ulike yrker, som jeg oppfatter er en styrke i forhold til det å se nye muligheter og utfordre det etablerte gjennom spørsmål og dialog. I tillegg har jeg bred erfaring fra ulike styrer i lag og foreninger.

Som kandidat til sentralstyret mener jeg at det å fortsette å synliggjøre skolelederforbundet, og hva vi mener og står for, både lokalt og sentralt vil være viktig i tiden fremover. Dette for at vi skal bli et naturlig valg for skoleledere i oppvekstsektoren. Jeg mener også at den pågående jobben som gjøres for at vi skal bli et naturlig valg for beslutningstakere i skolepolitiske spørsmål, må fortsette. Det er oss skoleledere man tar kontakt med i spørsmål om skole og utdanning.

Samtidig som det er viktig å være en organisasjon som gir innspill, vil det også være viktig for meg å være i tett kontakt med de ulike lokallagene, fylkeslagene og det enkelte medlem som befinner seg over hele landet, og da gjerne med ulike utfordringer. Disse utfordringene og innspillene vil for meg være viktig å ta med inn i ulike debatter og diskusjoner som omhandler skole og skoleledere, både lokalt, men også inn i sentralstyret

Jeg er spesielt opptatt av hvordan vi rekrutterer og beholder ledere. Her ser vi at det finnes stort rom for forbedring over hele landet. Å rekruttere ledere er en prosess som gjerne går over flere år, og dette er det viktig å skape en forståelse for, spesielt hos arbeidsgiver. Det å beholde dyktige ledere er viktig, og vår organisasjon som en lederorganisasjon, må ha et sterkt fokus på hverdagen for ledere, både gjennom rammeforutsetninger, men også lønns- og arbeidsvilkår som gjenspeiler lederne sitt spenn i oppgaver, krav forventninger og ansvar.

Ellers ser jeg viktigheten av at vi som organisasjon fortsetter det gode arbeidet med medlemsmøter, kurs og faglig påfyll slik at ennå flere får en ballast som gjør hverdagen enklere og bedre som leder og tillitsvalgte.

 

Kari R. Eide

Jeg er for tiden 50% hovedtillitsvalgt i Viken fylkeskommune og 50% assisterende rektor på Mailand vgs. Jeg startet min skolelederkarriere i Finnmark i 1997, hvor jeg også var en periode i fylkesadministrasjonen. Etter 2004 har jeg vært skoleleder i Akershus og senere Viken.

Jeg ønsker å bli valgt inn i sentralstyret fordi jeg vil bruke mine erfaringer som HTV til å

bygge Skolelederforbundet sterkere rundt tillitsvalgtrollen. I forbindelse med sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner er det viktig at Skolelederforbundet har sterke og tydelige stemmer inn i samarbeidsorganene. Vi har ofte et annet perspektiv enn de andre organisasjonene, og dette må synliggjøres. For meg er det spennende å kunne få være med på å bidra til retning for opplæring og oppfølging av de tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen.

Som skoleleder har jeg erfart at gode læringsfellesskap og egen kompetanseheving er essensielt for å kunne utføre og utvikle skolelederrollen på en best mulig måte. Vår organisasjon har vært tydelige på at skolelederne skal inn i DeKomp-ordningen, noe vi har lykkes med. Det er mange utdanningstilbud til skoleledere, men ordningene innebærer ikke at vi får tid til kompetanseheving. Jeg ønsker også å bidra inn i dette arbeidet.

Jeg vil også å bidra til at Skolelederforbundet blir det mest opplagte fagforeningsalternativet for skoleledere. Ved å få relevant forskning på norsk skoleledelse, samt rette sin politikk og sine utspill ut fra dette, viser forbundet at det er skolelederne forbundet jobber for. Vi må stå på for skolelederes lønns- og arbeidsvilkår, slik at vi kan beholde og kvalifisere gode skoleledere.

Min tillitsvalgterfaring går tilbake til egne skoledager. Jeg var elevtillitsvalgt i klassen, nestleder i skoleutvalg og elevrepresentant i fylkesskolestyret i Finnmark. Var også litt aktiv i studentforening i studietiden. En periode var jeg lokallagsleder i en lærerorganisasjon. Fra 2017 har jeg vært med i fylkeslaget i Akershus, og ble HTV i Akershus fylkeskommune. Det har vært en spennende prosess å slå sammen tre fylkeslag til Viken fylkeslag, samt danne et eget lokallag for oss fylkeskommunalt ansatte i Viken. Jeg er best i samarbeid med andre, og derfor er det viktig for meg at tillitsvalgtressursene ble delt på tre personer. Vi blir best når vi jobber sammen, og når vi har tid til å diskutere oss frem til de gode løsningene. Det håper jeg at jeg får anledning til i sentralstyret også.

 

(Foto: Tore Johan Valle)

Dorothea Blix

Per i dag jobber jeg som avdelingsleder på Bodin videregående skole i Bodø for utdanningsprogrammene Studiespesialisering og Teknologi- og forskerlinje. Før det har jeg hatt ansvar for både Helse- og oppvekstfag og Idrettsfag.

Min utdanningsbakgrunn er humanistisk-filologisk, og jeg har hovedsakelig undervist i norsk, engelsk og tysk i tiden jeg var lærer, med en Magister Artium i Nordisk språk og litteratur. Jeg har i mange år vært sensor, oppmann, leder for sensorskoleringer og medlem av klagenemnda for sentralgitt eksamen i norsk for videregående skole.

Min erfaring fra organisasjonsarbeid kommer fra roller som arbeidsplasstillitsvalgt og gjennom ulike verv i andre organisasjoner, spesielt i Norges skiforbund, der jeg har vær leder for ulike komiteer og sitter i styret i Nordland skikrets. Jeg er per i dag hovedtillitsvalgt og leder i lokallaget for Skolelederforbundet i Nordland fylkeskommune. Jeg er med andre ord godt vant med å inneha ulike roller og å være bevisst på hvilken hatt jeg har på meg til enhver tid.

Jeg er opptatt av klar og ryddig kommunikasjon og profesjonalitet. Dette er både en viktig forutsetning for oss som er skoleledere for å kunne lede og utvikle profesjonsfellesskapet, og for arbeidet i organisasjonen. Jeg prøver å legge lista høyt for måten jeg selv kommuniserer på ut fra rollen jeg innehar, og er ikke redd for å kreve ryddighet og presise svar fra administrativ ledelse eller politikere.

Utdanningspolitisk er jeg svært opptatt av dannelsesaspektet og kritisk tekning i skolen: Vi skal utdanne unge mennesker til å bære samfunnet inn i framtiden. Det å kunne skille fakta fra oppspinn gjennom kildekritikk og kunnskap, er kanskje noe av den mest grunnleggende kompetansen, og arbeidet med fortsatt implementering av fagfornyelsen og videre arbeid med fullføringsreformen vil være sentralt framover.

Jeg ønsker å bli valgt inn i sentralstyret for å kunne bidra til å løfte lederprofesjonen i profesjonsfellesskapet i skolen. Uforutsigbare rammer i en verden i pandemi har gjort det svært tydelig at skoleledelse er navet i å drive pedagogisk utviklingsarbeid, samtidig som vi i over ett år har måttet drive med kriseledelse. Kravet til lederkompetansen er høyt. Tydelig ledelse samtidig som medvirkning og integrering av ansatte i prosesser skal ivaretas, krever at rammene vi får nasjonalt og lokalt gir rom, tillit og ressurser som er tilpasset oppgavene.

 

(Foto: Håkon Eltvik)

Jon Isebakke

Jeg er grunnskoledirektør i Utdanningsetaten i Oslo kommune og har hatt vært sentralstyremedlem i Skolelederforbundet siden 2015. Jeg har også vært styremedlem i Oslo fylkeslag i tre år, i tillegg til at jeg har erfaring fra andre styreverv.

Jeg har bred og variert erfaring fra oppvekstsektoren og som skoleleder fra offentlig og privat grunnskole og videregående skole – blant annet som mellomleder, rektor, skolesjef, områdedirektør og grunnskoledirektør.

Skolelederforbundet skal fortsette å være en aktiv og betydelig deltaker og meningsbærer i verdidebatten og utviklingen av fremtidens skole, der politikere og beslutningstakere i enda større grad både lytter til, anerkjenner og verdsetter ledere i oppvekst og opplæring som samfunnets aller viktigste ledere.

Jeg er særlig engasjert i og opptatt av at Skolelederforbundets medlemmer sikres gode lønns- og arbeidsvilkår slik at de også i fremtiden velger oppvekst og opplæring som arbeidsplass og Skolelederforbundet som sin fagforening. Vi skal støtte og løfte våre medlemmer, og jobbe for at lederne våre får lønn som fortjent, tilstrekkelig med ressurser og handlingsrom til å lede og en profesjonell skoleeier med på laget.

I sentralstyret i neste periode håper jeg å videre kunne få bidra med genuint engasjement, raust med ambisjoner og med solid skolefaglig erfaring og kunnskap, slik at vi i fellesskap kan videreutvikle og bygge et Skolelederforbund som utgjør en betydelig og viktig forskjell for våre ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.

 

(Foto: Håkon Eltvik)

Anne Merete Mærli Hellebø

Jeg er skolesjef i Askøy kommune for barneskoler, ungdomsskoler og voksenopplæring. I Skolelederforbundet har jeg vært leder av lokallaget i Midhordland og styremedlem i fylkeslaget i Hordaland, og jeg har vært sentralstyremedlem i to perioder fra 2015.

Jeg er brennende engasjert i spørsmål om læring og utdanning i møtet med politikk. Engasjementet har ført meg gjennom yrkeslivet slik at jeg har fått bred erfaring som leder innenfor oppvekst og utdanning i møte med lokal- og nasjonalpolitisk styring. Dette er kunnskap jeg benytter i arbeidet som tillitsvalgt i Skolelederforbundet.

Jeg har jobbet som leder på en liten fådelt skole med barnehage, som leder på en stor fulldelt parallell 1–10 skole, og de siste årene har jeg jobbet som leder for undervisningssektoren i kommuner med ansvar for grunnskoler, PPT og voksenopplæring.

I 2017 forsvarte jeg masteroppgaven min, som utforsker hva rektor trenger fra skoleeier for å lage gode skoler. Hovedfunnene var at rektor trenger en skoleeier som gir tilstrekkelige rammer for å løse oppdraget, fasiliterer samlinger med høy faglig kvalitet som inviterer til dialog mellom ledere, og legger til rette for psykologisk trygghet mellom nivåene.

Gjennom årene som tillitsvalgt på ulike nivå, har jeg opplevd at det er viktig at Skolelederforbundet er en aktiv deltaker i debatten rundt utdanningspolitiske spørsmål. Det siste halvannet året har forbundet vært en viktig bidragsyter til samarbeidet mellom politisk ledelse, fagmyndigheter og organisasjonene i håndteringen av pandemien. Skolelederforbundet blir stadig invitert til å komme med synspunkt, og vi blir lyttet til når beslutninger tas. Likevel må vi jobbe videre for å synliggjøre den omfattende jobben som oppvekstledere står overfor, og utrettelig arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Jeg er særlig opptatt av at oppvekstledere får nok tid til å lede: at kompleksiteten i en oppvekstlederjobb blir anerkjent av arbeidsgiver både når det gjelder lønn og tid til å utføre oppgavene.

Jeg vil jobbe for at oppvekstledere får den kompetanseutvikling de ønsker, den tiden de trenger og den lønnen som må til for at det skal være attraktivt å være oppvekstleder i Norge. Disse utfordringene motiverer meg til å stille til valg for en ny periode i sentralstyret for Skolelederforbundet – forbundet for Norges viktigste ledere.

 

(Foto: Håkon Eltvik)

Henning Aastvedt

Jeg er en relativ fersk rektor (mars 2020) ved Gausel skole i Stavanger kommune, men har 23 års erfaring som skoleleder. Jeg har ett år som rektor i Klepp kommune og 22 år som undervisningsinspektør i Sandnes kommune.

Jeg har vært medlem i Skolelederforbundet siden 1998. For meg handler medlemskap i Skolelederforbundet om å ta på alvor den prinsipielle forskjellen som er mellom leder og ansatt. Derfor er det veldig nyttig at vi i Skolelederforbundet har hatt et så sterkt fokus på ledelse.

Jeg har siden 2007 vært aktiv i Skolelederforbundet som lokallagsleder, forhandler, fylkesleder og som 1. vara til sentralstyre. I dag er jeg medlem av sentral(hoved)styret. Jeg har som medlem i sentral (hoved)styret vært aktiv, deltatt i prosesser som har kommet i min retning og prøvd med mitt fokus og ha et grunnskole-perspektiv inn i styret. 4 år i Sentral(hoved)styret har gitt meg god og bred kunnskap om Skolelederforbundet. Viktigheten av vår rolle som en organisasjon for ledere i oppvekst og opplæringssektoren blir stadig tydeligere og jeg har lyst til å være med på å forsterke og utvikle den rollen.

Jeg har etter hvert fått en bred og lang erfaring med tillitsvalgtarbeid og har som tillitsvalgt erfart viktigheten av å ha et kompetent forbund i ryggen. Skolelederforbundet er i en positiv utvikling med tanke på medlemsøkning og kompetanse i sekretariatet, jeg ønsker å være med på å legge til rette for at dette arbeidet kan fortsette slik at vi kan fortsette den gode utviklingen.

Som tillitsvalgt, og som kandidat til sentral(hoved)styre, ser jeg viktigheten av å fortsette å styrke fagforeningen Skolelederforbundet.

Jeg ser at et tydelig skolelederforbund med kompetanse blir lyttet til og vinner frem i konfliktsaker, så vel som i forhandlinger.

 

 

Følgende er foreslått som varamedlemmer:

1.Vara: Jorunn Gilje Blomvik (57), Rogaland, Styrer barnehage, Sola kommune.

 

2. Vara: Trond Otto Berg (50), Møre og Romsdal, Rektor kulturskole, Stranda kommune.

 

3. Vara: Hans Gøran Bjørk (49), Vestfold og Telemark, Avdelingsleder Skien vgs.