Skolelederforbundets programdokument 2022-2025


Formål

Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal være tilknyttet en av hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Skolelederforbundet skal arbeide for å trygge medlemmenes retts- og arbeidsforhold, arbeide for utvikling innen oppvekst og utdanning og fremme medlemmenes syn i oppvekst- og utdanningspolitisk sammenheng.

Skolelederforbundets målsetting

Skolelederforbundet er en fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig organisasjon for ledere innen oppvekst og utdanning. Skolelederforbundet skal jobbe for at ledere har gode vilkår for ledelse, slik at de kan bidra best mulig til å løse et bredt samfunnsoppdrag. Dette vil vi gjøre ved å:

 • arbeide for systemer som sikrer like vilkår for alle kommuner
 • bruke FNs bærekraftmål som etisk kompass i Skolelederforbundets arbeid
 • fremme systemisk arbeid slik at sektoren ivaretar ansvaret for både dannelse og utdannelse av barn og unge i trygge og gode oppvekstmiljø
 • fremme viktigheten av sterke profesjonelle fellesskap
 • ha godt skolerte tillitsvalgte og forhandlere
 • styrke sektorens evne til å bygge godt ledede organisasjoner
 • støtte utviklingen av fremtidsrettede verktøy for administrasjon, ledelse og læring
 • tilby våre medlemmer god støtte og gode verktøy
 • være en forutsigbar samarbeidspartner
 • være en tydelig stemme i den offentlige debatten
 • arbeide strategisk for å øke rekrutteringen til skolelederstillinger

Rammevilkår for utdanningssektoren

FNs bærekraftmål, Barnekonvensjonen og Verdenserklæringen om menneskerettigheter beskriver alle barn og unges rett til inkluderende, rettferdig og god undervisning. Barnekonvensjonen peker spesielt på rettighetene funksjonshemmede har til opplæring for å oppleve inkludering og individuell utvikling.

Skolelederforbundet er tydelige på at barn og unges rett til et trygt og godt læringsmiljø, er de voksnes ansvar. Vi anerkjenner at vi som ledere har et spesielt ansvar for at barn og unge opplever inkludering, læring og utvikling. Vi må legge til rette for barnas/elevenes danning gjennom å sørge for et målrettet, og systematisk arbeid.

I tråd med FNs bærekraftmål 17 skal Skolelederforbundet være en engasjert og tydelig samarbeidspartner for alle som arbeider for å oppfylle disse rettighetene.

Kravene til ledere øker i takt med virksomhetens og sektorens kompleksitet. Skolelederforbundet mener at dette viser behov for et større og bedre støtteapparat rundt virksomhetene. Et kommune- og eiernivå med høy kompetanse er viktig. Utfordringene som virksomhetene innen oppvekst og utdanning møter, er ulike og varierte, og må i stor grad møtes lokalt. Kommunen og eier skal i samarbeid med virksomhetene sørge for tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å møte kravene som stilles. Kommuner og eiere må støtte ledere gjennom tydelige forventninger og ved å delegere det ansvar som er nødvendig for en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Gjennom god lederoppfølging sikrer kommune og eier den felles retning som ledere trenger for å lede fremtidsrettede, løsningsfokuserte og inkluderende virksomheter. Støtteapparat kan være tilstrekkelig merkantilt personale i den enkelte enhet og styrket skolefaglig kompetanse hos skoleeier.

Lovverket

Skolelederforbundet mener at lovgivning og annen regulering av oppvekst og utdanning skal være så tydelig at det er klart for alle parter hvilke regler som gjelder, og hvordan de henger sammen. Skolelederforbundet ønsker klare og anvendelige juridiske rammer som ikke setter barn og ungdom, foresatte og ansatte opp mot hverandre.

Leders rolle

Skolelederforbundet mener at ledere i oppvekst og utdanning primært skal ha fokus på ledelse, læring og utvikling. Lederes rolle som pedagogiske ledere utfordres av økende byråkratisering og økende antall oppgaver som ikke er direkte knyttet til opplæringen. Skolelederforbundet mener at alle typer rapporteringer, kvalitetssystemer, tilsyn og liknende må ha fokus på kvalitetsforbedring for virksomhetene.

Skolelederforbundet mener at det er nødvendig med forutsigbare rammer som sikrer forsvarlig drift over tid. Skolelederforbundet mener at ledere i den enkelte virksomhet skal ha nødvendig handlingsrom for å løse pålagte oppgaver. Ledere må ikke ha for stort lederspenn. Ledere må kunne lede og utvikle virksomhetene og styre de tilgjengelige ressursene mest mulig optimalt utfra lokale behov.

Ledelse i en digital tid

Skolelederforbundet ser at digitaliseringen er et paradigmeskifte som krever involvering av de profesjonelle fellesskapene med rom for å modellere og lære. En god implementering er nødvendig for å utvikle en pedagogisk praksis hvor de mulighetene digitaliseringen gir, finner en god form.

Skolelederforbundet skal bidra til et balansert kunnskapsgrunnlag som gir nødvendig innsikt og gode overordnede strategier for å sikre at sektoren flytter seg fremover digitalt. Samtidig skal vi ta vare på de faglige perspektiver som ligger i Rammeplanen og Kunnskapsløftet.

Skolelederforbundet vil være en pådriver for at digitale løsninger tas i bruk i administrasjon, ledelse og læring. De digitale løsningene må kvalitetssikres og tas i bruk både på nasjonalt og lokalt nivå. Dette må følges opp med konkrete planer og ressurser til støtte for lokal implementering og kompetanseheving.

Forskning og utvikling

Skolelederforbundet mener at utviklingen innen oppvekst og utdanningsområdet skal være solid forankret i relevant og evidensbasert forskning. Skolelederforbundet forutsetter at forskning tar utgangspunkt i kommuners, eieres og sektorens satsningsområder og behov. I tillegg vil Skolelederforbundet være tett på universitet- og høgskolesektoren ved å initiere egne forskningsprosjekt for å bidra til kompetanseutvikling for ledere i oppvekst og utdanning. Dette tilfører Skolelederforbundet nyttig kunnskap, og gir rom for å påvirke utviklingen av nasjonalt initierte lederfaglige utdanningsprogram. I tillegg gir forskning viktige bidrag når Skolelederforbundet skal utvikle relevante kompetansehevingstilbud for sine medlemmer.

Vilkår for ledere

Lønns- og arbeidsvilkår for ledere innen oppvekst og utdanningsområdet er et viktig område. Forskning og Skolelederforbundets egne undersøkelser viser at relevant lederlønn, gode arbeidstidsordninger, kompetanseutvikling og gode livsfase- og permisjonsordninger er helt avgjørende for å rekruttere og beholde gode ledere.

Skolelederforbundet mener at ledere innen oppvekst og utdanningsområdet skal tjene vesentlig bedre enn de man leder. Lederrollen er kompleks og innebærer et stort ansvar. Dette skal også gjenspeiles i lønnsutviklingen.

Skolelederforbundet legger stor vekt på opplæring av forhandlere og lokale tillitsvalgte for å sikre nødvendig og relevant kompetanse i arbeidet for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Skolelederforbundet mener ledere må inkluderes i kommuner og eieres livsfasetiltak. Skolelederforbundet mener at alle nye ledere skal ha tilbud om en mentor-/veilederordning.

Arbeidstid og godtgjørelser

Alle ledere skal ha avklarte arbeidsbetingelser. Skolelederforbundet mener at ledere i KS-området med budsjett-, økonomi og/eller personalansvar skal omfattes av Hovedtariffavtalens kap. 3, og tilsvarende i Oslo.

Ledere som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12, skal selv i stor grad bestemme sin egen arbeidstid. Ledere som ikke er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, skal ha rett på overtidsgodtgjøring for arbeid utover alminnelig arbeidstid.

Kompetanseutvikling

Skolelederforbundet mener at ledere bør ha formell og relevant lederfaglig kompetanse. De kompetansekrav som stilles ved leders tilsetting, må følges opp og videreutvikles. Derfor må ledere innen oppvekst og utdanningsområdet kunne ta videreutdanning i statlige utdanningsprogram med rett til lønn og permisjon. Videre bør ledere i sektoren kunne ta utviklingspermisjon med lønn. Kommuner og eiere må anerkjenne, oppmuntre og legge til rette slik at ledere kan videreutvikle egen kompetanse og lederegenskaper. Forskning viser at høy faglig kompetanse øker anerkjennelsen av ledelse som egen profesjon også innen oppvekst og utdanningsområdet.

Ledere og utøvelse av ledelse

Skolelederforbundet mener at god ledelse er avgjørende for barns, unges og voksnes danning og utdanning. Oppvekst og utdanningsområdet har komplekse organisasjoner som krever godt kvalifiserte ledere. Ledelse innen oppvekst og utdanning skjer i handlingsrommet mellom politikk og administrasjon. Ledere må i stor grad selv bruke handlingsrommet på en måte som gjør at politiske vedtak kommer til uttrykk i oppvekst og utdanningsområdets daglige virke. God ledelse er å legge til rette for medarbeidernes, organisasjonens og lederes profesjonsfaglige utvikling.

Skolelederforbundet mener at den gode leder er fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig. Organisasjoner innen oppvekst og utdanning trenger derfor ledere som evner å bygge fremtidsrettede organisasjoner, og som legger vekt på moderne og forskningsbaserte ledelsesmetoder og -strategier. Utøvelse av lederskap må være etisk og verdimessig forsvarlig, og forankret i lovverk og styringsdokumenter for sektoren.

Kompetanse, erfaring og egenskaper

Skolelederforbundet mener at relevante egenskaper og solid kompetanse er avgjørende for å ivareta god samhandling med barn og unge, foresatte og aktører i nærmiljøet. Ledere må kunne forklare og forsvare de organisatoriske, pedagogiske og didaktiske veivalg som de som ledere innen oppvekst og utdanningsområdet tar. Pedagogisk kompetanse og erfaring er vesentlig for at ledere skal ha tilstrekkelig oversikt og forståelse for virksomhetens kjerneoppgaver.

Opplæringsloven og barnehageloven stiller krav om pedagogisk kompetanse for ledere i sektoren. Opplæringsloven stiller i tillegg krav om nødvendige lederegenskaper for den som skal tilsettes som rektor i skolen. Skolelederforbundet mener at nødvendige lederegenskaper også må vektlegges ved tilsetting av styrere i barnehagen.

Skolelederforbundet skal bidra til forskning og debatt omkring hva som er nødvendige lederegenskaper i komplekse kunnskapsorganisasjoner.

Tillit og samarbeid

Skolelederforbundet mener at tillit er viktig i samarbeidet mellom leder og arbeidstaker. Dette gjenspeiles i et godt og balansert partssamarbeid. Ledelse handler om å gjøre faglige og administrative valg, delegere oppgaver, stille forventninger til medarbeidere og være bevisst på når det er nødvendig å innhente kompetanse eller støtte utenfor egen organisasjon.

I all ledelse er det viktigste å lede medarbeidernes profesjonsfaglige utvikling og felleskap. Å ta i bruk relevant, dagsaktuell og forskningsbasert kunnskap er en vesentlig faktor for å lykkes.

Profesjonsfellesskapet

Overordnet del av skolens læreplaner og rammeplanen for barnehagen legger føringer for at ledere skal lede lærende organisasjoner. Personalet i organisasjonen skal reflektere rundt etiske og faglige problemstillinger, prioritere utvikling, samarbeid og relasjoner. Dette profesjonelle samarbeidet krever god ledelse med legitimitet og et samlet, fokusert personale. Profesjonsfelleskap defineres som et verktøy for å bedre kvaliteten og utvikle organisasjonen gjennom kollektiv erfaringsdeling og refleksjon rundt praksis. Både struktur og innhold må klargjøres, og god kultur må utvikles for å få best mulig utbytte og læring. Leder må sikre felles verdigrunnlag og skape psykologisk trygghet i samarbeidet. Derfor må det settes av tid og ressurser. Leder har en viktig rolle i å sette agenda, konkludere og gi retning.

Skolelederforbundet mener at rammene for ressursbruken i skolen må være tilpasset kravet til arbeid med profesjonsfellesskapet i overordnet del.

Skolelederforbundets bidrag

Skolelederforbundet mener at lederen både er medlem av, og leder av flere profesjonsfellesskap. Dette mangfoldet skal ivareta laget rundt barn og unge.

Skolelederforbundet skal være aktiv og sette dagsorden i samfunnsdebatten, forme politikk og forskning rundt vår profesjon, ledelse, opplæring, undervisning og oppvekst. Vi skal ha en tydelig offentlig stemme inn mot sentrale myndigheter, media og utdanningsinstitusjoner.

Skolelederforbundet skal være på alle de arenaer der lederprofesjonen bør høres. Skolelederforbundet skal være en aktiv deltaker i nasjonale og regionale råd og utvalg knyttet til barnehage, grunnskole, videregående skole og i opplæringen av voksne. Skolelederforbundet skal jobbe for å styrke lederen og bidra til gode systemer og gode prosesser i alle beslutninger.

Skolelederforbundets kurs, konferanser og nettverk skal gjennomføres på en måte som setter minst mulig klimaavtrykk, blant annet ved å utnytte de fordeler som finnes ved å bruke digitale løsninger. Skolelederforbundet legger til rette for profesjonsutvikling og tilbyr faglig påfyll, lager arenaer og nettverk gjennom faste aktiviteter for de tillitsvalgte og medlemmene.

Skolelederforbundet yter bistand til medlemmer, lokallag og fylkeslag. Skolelederforbundet støtter med verktøy og kommunikasjonsflater som sikrer at medlemmenes stemme høres nasjonalt og lokalt, og på en måte som gjør at alle kan bidra.

Last ned programdokumentet her