Ny som tillitsvalgt


En tillitsvalgt er valgt av medlemmene og innmeldt til arbeidsgiver. Som ny tillitsvalgt i en kommune eller i et fylke, har du ansvar overfor medlemmene innen ditt område. Ledere i lokallag eller fylkeslag, eller de med ansvar som medlem av et styre eller et utvalg, kaller vi også gjerne tillitsvalgte, men de er ikke tillitsvalgte etter avtaleverket.

Vær bevisst på din rolle som tillitsvalgt i en arbeidstakerorganisasjon og din rolle som arbeidsgiver i skolelederfunksjonen. Vær også bevisst på din rolle som tillitsvalgt i forhold til din arbeidsgiver og arbeid for å ha et godt forhold til din arbeidsgiver. Det kan være nødvendig med fast og bestemt opptreden, men pass alltid på å være korrekt i din opptreden overfor din motpart.

Ha respekt for andre organisasjoner. Prøv å ha et godt forhold til andre organisasjoner og start gjerne et samarbeid med dem dersom det er fordelaktig for Skolelederforbundets medlemmer.

Sjekk så raskt som mulig, om drøftingsmøtet/medbestemmelsesmøtet i kommunen er forbundsvist eller om sammenslutningsmodellen er valgt. Det er uansett viktig å etablere kontakt med andre YS-forbund. Dersom medbestemmelse foregår på sammenslutningsplan (Akademikerne, LO, YS og UNIO), må du avtale med YS-representanten (som regel fra Delta) når du skal inn i møtet og fronte saker av særlig interesse for våre medlemmer. Dersom YS-forbundene går inn for å ha en fellestillitsvalgt, skal det foreligge en samarbeidsavtale. Sjekk i din kommune/fylkeskommune!

Stimuler medlemmene til å danne lokallag. Det vil avlaste fylkeslaget, og lokale saker vil bli bedre ivaretatt. Definer lokallagsleders rolle i forhold til fylkesleders rolle. Legg et grunnlag for godt samarbeid innen fylket.

 

Huskeliste for nye fylkesledere og lokallagsledere

Her er noen råd og tips som kan være til hjelp i ditt arbeid som ny tillitsvalgt:

  • Send melding til arbeidsgiver om hvem som er ny lokal tillitsvalgt. Send inn navn, adresse, arbeidssted, telefon og e-postadresse.
  • Undersøk mulighetene for frikjøp for tillitsvalgte i kommunen/fylkeskommunen.
  • Send inn navn på styremedlemmer og lokallagsleder(e) til sekretariatet i Skolelederforbundet.
  • Fordel styrearbeidet på alle styremedlemmene. Alle må ha et ansvarsområde. Lag gjerne underutvalg i styret, som for eksempel forhandlingsutvalg, personalutvalg, kursansvarlige, informasjonskontakter, ansvarlige for videregående skole, grunnskole, SFO/Aktivitetsskole eller voksenopplæring. Det er viktig at ikke styreleder blir sittende med alle arbeidsoppgavene.
  • Sett opp møteplan for minst et halvår av gangen. Det kan være møteplan for styremøter, medlemsmøter eller kurs/seminar i regi av styret.
  • Bruk e-post som kommunikasjonsmiddel til medlemmene i ditt fylkeslag eller lokallag. NB! Det er viktig med korrekte e-postadresser til dine medlemmer! fylkes- og lokallagsledere finner oppdaterte medlemslister i Winorg.

Facebook kan også brukes som kommunikasjonsarena, noen fylkeslag har opprettet egne Facebooksider.

  • Hold et medlemsmøte i starten av din periode som fylkes- eller lokallagsleder for å høre hvilke saker medlemmene er opptatt av. Dette er til hjelp når styret skal konkretisere sin handlingsplan for perioden og prioritere arbeidsoppgaver.
  • Utarbeid et årshjul over styrets oppgaver. Det vil skape forutsigbarhet for styrets medlemmer og for medlemmene lokalt.
  • Hold god kontakt med forbundet sentralt. Ta kontakt dersom du ønsker å informere forbundet eller drøfte spørsmål du ønsker svar på. Gi tilbakemelding til forbundet sentralt – både ros og ris.
  • Skaff deg vervingsmateriell fra forbundet sentralt.

Tillitsvalgtes rettigheter og plikter

Det er viktig at du som tillitsvalgt kjenner til de rettigheter og plikter du har i henhold til avtaleverket. Hovedavtalen gir retningslinjer for de rettighetene og pliktene du har som tillitsvalgt. Vi viser til de stedene du finner dette omtalt i de ulike hovedavtalene.

Hovedavtalen for KS-sektoren: Del B § 3.

Hovedavtalen i Staten: Del 2

Hovedavtalen i Oslo: Dokument 24, kap. 3.

Hovedavtalen innen Virke: Kap. IV.

 

Meld deg også på tillitsvalgtkursene i Skolelederforbundet. Du finner en oppdatert oversikt over tillitsvalgtkursene i kurskalenderen vår.

 

Tillitsvalgtes taushetsplikt og behandling av person-opplysninger

Informasjons- og drøftingsmøter

Som tillitsvalgt har du som hovedregel ikke taushetsplikt fra informasjons- og drøftingsmøter. Etter arbeidsmiljøloven § 8-3 kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte taushetsplikt dersom virksomhetens behov tilsier at fortrolige opplysninger ikke bør gis videre. Dette gjelder bare tilfeller hvor det åpenbart vil være til betydelig skade for virksomheten at opplysningene blir kjent. Det vil bare være enkeltopplysninger eller enkeltsaker det kan pålegges taushet om. Tillitsvalgte kan ikke pålegges generell taushetsplikt.

Forhandlinger

Tillitsvalgte har taushetsplikt om det som skjer og sies under selve forhandlingene. Dette følger av god forhandlingsskikk og en gjensidig lojalitetsplikt partene imellom.

Personopplysninger

Som tillitsvalgt vil du kunne få tilgang til personopplysninger. Det kan være medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter. Vær bevisst din taushetsplikt om personlige forhold (Jfr. Forvaltningsloven § 13) og reglene i personopplysningsloven om behandling av personopplysninger.

Her finner du mer informasjon om hvordan Skolelederforbundet behandler personopplysninger. 

 Varslingsrutiner

Skolelederforbundet har varslingsrutiner både for forbundets medlemmer og ansatte. Varslingsrutinene og lenker til aktuelt lovverk finner du her. 

 

Reisereglement for Skolelederforbundet

Det vises til det årlige budsjettreglement som sendes fylkeslagene.

Reiser foretas på hurtigste og rimeligste måte. Rabattordninger skal brukes i størst mulig utstrekning.

Skolelederforbundets medlemmer reiser etter regning hvor billigste alternativ benyttes. Reiseutgifter som Skolelederforbundet skal dekke, betales av den enkelte og refunderes på grunnlag av innlevert reiseregning.

Skolelederforbundet refunderer kr. 3,50 pr kjørte kilometer ved bruk av egen bil.

Her finner du mer informasjon om reisereglement og skjema for reiseregning, honorarkrav, utleggsskjema og fakturaer.

Rutiner for arkivering av historisk materiale

Sekretariatet kan lagre historisk materiale fra fylkeslag og lokallag, i første rekke dreier dette seg om møteinnkallinger og referat. Dokumentene må scannes og sendes inn elektronisk til post@skolelederforbundet.no.