Medlemsservice


Konflikter og problemer

Skolelederforbundet stiller opp og støtter våre medlemmer som arbeidstakere.

Det kan fra tid til annen oppstå uoverensstemmelser og uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I slike tilfeller kan medlemmer kontakte tillitsvalgte for bistand. Det er alltid en målsetting å løse problemer på lavest mulig nivå. Sørg for å få god informasjon og oversikt over saken. Be om sakens dokumenter dersom det er behov for det.

Ved behov for bistand og ved saker av mer alvorlig karakter, ta kontakt med sekretariatet.

 

Retningslinjer for juridisk bistand

§ 1       Skolelederforbundet skal ivareta medlemmets interesser som arbeidstaker. Det gis ikke bistand til pensjonistmedlemmer.

§ 2       Skolelederforbundet yter juridisk bistand og gir veiledning i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. Skolelederforbundet kan, etter nærmere vurdering, utvide bistanden til også å gjelde saker som indirekte har tilknytning til arbeidsforholdet.

§ 3       Skolelederforbundet yter ikke juridisk bistand med sikte på å løse problemer som har oppstått før innmeldingsdato. Juridisk bistand ytes uansett ikke før etter 3 måneders medlemskap (karenstid). Generalsekretær kan, etter søknad, fravike denne bestemmelsen.

§ 4       Et medlem som søker juridisk bistand, må ikke skylde fagforeningskontingent til Skolelederforbundet. Dersom kontingent uteblir, avsluttes påbegynt bistand.

§ 5       Medlemmer som har behov for juridisk bistand fra Skolelederforbundet, kan henvende seg til sekretariatet selv, eller via tillitsvalgte.

§ 6       Generalsekretær avgjør om Skolelederforbundet skal gi juridisk bistand. Medlemmene har anledning til å anke generalsekretærs avgjørelse til hovedstyret.

§ 7       Skolelederforbundet overtar som hovedregel ikke saker som er påbegynt av eksterne rådgivere. Dersom et medlem av Skolelederforbundet på egen hånd pådrar seg utgifter til advokat eller andre rådgivere, vil forbundet ikke dekke utgiftene. Skolelederforbundet avslutter igangsatt bistand hvis medlemmet samtidig benytter en ekstern profesjonell rådgiver.

§ 8       Skolelederforbundet yter som hovedregel juridisk bistand fra det tidspunkt sekretariatet kontaktes frem til en forhandlingsløsning.

§ 9       Medlem som benytter forbundets tilbud om juridisk bistand, kan når som helst frasi seg denne. Slik melding skal gis skriftlig.

§ 10     Dersom medlemmet ikke følger de råd og anbefalinger som er gitt av rådgiver i Skolelederforbundet, forbeholder Skolelederforbundet seg retten til å stanse bistanden og frasi seg saken. Før slik avgjørelse fattes, skal saken drøftes med medlemmet. En slik avgjørelse kan påklages til hovedstyret innen to uker fra mottatt avgjørelse. Ved eventuelt opphør av bistanden på dette grunnlag, plikter forbundet å sørge for det som er nødvendig for å forhindre at medlemmet utsettes for rettstap.

§ 11     I saker hvor det ikke oppnås utenomrettslige løsninger, og hvor sekretariatet ikke vil fraråde en rettslig prøving av sakene, kan Skolelederforbundet yte medlemmet advokatbistand for å fremme saken for rettsapparatet. Hovedstyret kan i den enkelte sak sette en økonomisk ramme for Skolelederforbundets medvirkning i saken.

§ 12     Generalsekretær har fullmakt til å avgjøre om en sak skal bringes inn for rettsapparatet i første instans. Dersom generalsekretær avslår å bringe saken inn for rettsapparatet, kan medlemmet påklage avslaget til hovedstyret. Beslutning om advokatbistand ved eventuell behandling i annen instans avgjøres av hovedstyret. Generalsekretær skal utarbeide en innstilling i samtlige saker som oversendes hovedstyret.

§ 13     Skolelederforbundet dekker ikke eventuelt idømte saksomkostninger for motparten.

§ 14     I saker som er av prinsipiell karakter for Skolelederforbundet, kan forbundet etter søknad garantere for eventuell dekning av motpartens saksomkostninger. Det er hovedstyret som vurderer hvorvidt en sak er av prinsipiell karakter.

§ 15     Tilkjente saksomkostninger tilfaller forholdsmessig den som har dekket utgiftene.