Fellesopplæring i Hovedavtalen


De sentrale parter har i fellesskap laget denne digitale opplæringen i hovedavtalen.

Opplæringen består av fem deler: En innledning med lederne for hver av de fire forhandlingssammenslutningene og direktør for Arbeidsliv i KS, og fire deler med sentrale tema i Hovedavtalen.

I innledningen ser dere Mette Nord (LO Kommune) Steffen Handal (Unio), Trond Ellefsen (YS Kommune), Tonje Leborg (Akademikerne kommune) og Tor Arne Gangsø (KS) snakke om blant annet partenes felles ansvar for utvikling av kommunale tjenester.

De enkelte delene kan sees enkeltvis eller i sammenheng. Det anbefales at del 1 om Hovedavtalens formål og samhandling og del 2 om formelle spilleregler og kontaktformer sees i sammenheng.

Som en viktig kilde til mer informasjon om hvordan hovedavtalen skal forstås og bør praktiseres, vises til hovedavtaleveilederen: Veileder til Hovedavtalen – KS

Det anbefales at partene på sentralt nivå i kommunen/fylkeskommunen i fellesskap gjennomgår opplæringen. Kommunedirektør/HR-funksjonen og hovedtillitsvalgte bør deretter bli enige om hvordan fellesopplæringen skal organiseres og gjennomføres i resten av kommunen/­fylkes­kommunen. De lokale parter kan vurdere hvilke deler av opplæringen som er aktuell for ledere og tillitsvalgte på de enkelte arbeidsplasser i kommunen/fylkeskommunen. Del 3 inneholder praktiske råd og tips for drøfting av tillitsvalgtordningen. Denne delen er mest relevant for kommunedirektør-/hovedtillitsvalgtnivået i kommunen/fylkeskommunen.

Vi minner om at de lokale parter årlig skal gjennomføre evalueringsmøter om hovedavtalen, hvor erfaringer knyttet til samarbeidet mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver drøftes.