Høringssvar NOU 27: 23 (Kvalitetsutviklingsutvalget)


Skolelederforbundet mener at enhver måling og vurdering i skolen bør bidra til å inspirere lærelyst, mestring og motivasjon hos barn og elever og innsikt for lærere og ledere.

For å følge opp elevens utvikling, må skolen samle inn nødvendige data om progresjon, og identifisere hva som hindrer eller stimulerer læringsutbytte. Vi ser at et ensidig fokus på erfaringsbasert utvikling ikke er tilstrekkelig, og at det reviderte systemet må bygge på tilgjengelig forskning.

Skolelederforbundet understreker viktigheten av rasjonalitet knyttet til datainnsamling, det må være et mål om å samle inn informasjon én gang for effektiv evaluering på ulike nivåer. En tillitsbasert dialog er nøkkelen for å finne og forsterke innsatsen mot viktige utviklingsområder.

Skoler og barnehager rapporterer på flere forvaltningsområder, ikke bare det som gjelder selve opplæringen, og dette skaper et betydelig press.

Vi mener det er avgjørende å redusere unødvendig tidsbruk knyttet til all rapportering, og sikre at den rapportering som gjennomføres bidrar til læring. Vi er derfor, som utvalget, opptatt av et at en må fokusere på å styrke utviklingen av lokale systemer som bidrar til læring, samt at en reduserer den samlede rapportering. Vår tilnærming er å se kvalitetsutviklingssystemet som støtte for lokal utvikling. Verktøyene må være enkle å bruke i tråd med skolens behov. Styringsinformasjonen må ha en god struktur som ikke begrenser handlingsrommet for lokale systemer.

Et kvalitetssystem skal brukes for å forbedre elevenes læringsutbytte, og det bør underbygge kommunens omforente eierskap til den lokale skolepolitikken. Skolelederforbundet mottok høsten 2023 en forskningsrapport fra UIA hvor en så på rektors handlingsrom. I denne undersøkelsen kommer det frem at ca 50 % av kommunene ikke har en slik omforent skolepolitikk.

Skolelederforbundet støtter prinsippene i NOU 2023:27, spesielt NOU-ens vektleggingen av samarbeid, god ledelse, relevant kompetanse, og et bredt kunnskapsgrunnlag som parametere for et nytt kvalitetsutviklingssystem.

Vi vurderer de fire prinsippene som nødvendige for et helhetlig system. Et godt utviklet skolelederskap og en tydelig, men ikke kontrollerende skoleeier, vil bygge tillit og fremme kunnskapsdeling.

Vi vil understreke behovet for at kvalitetsutviklingssystemet forstås og benyttes som et pedagogisk verktøy. Et pedagogisk verktøy der også elevene deltar i arbeidet med å arbeide med kvalitetsperspektiver i opplæringen.  Ny opplæringsloven gir forventninger til at det profesjonelle fellesskapet i skolen inkluderer elevene i sitt arbeid for å skape gode arenaer for læring.

Vi mener NOU-en tar inn over seg og gjenspeiler intensjonene i læreplanverket og overordnet del, og vi mener dette bør tydeliggjøres i kvalitetsutviklingssystemets formål når dette skal finne sin form.

Skolelederforbundet er opptatt å se utviklingen i lys av OD LK 20 og den utvikling vi ser innen KI. Vi er derfor ikke enige i at en tar ut enkeltelementer fra vurderingssystemet, men ønsker en gjennomgang av vurderingssystemet med fokus på helhet og sammenhenger og med referanse til OD og LK 20.

Vi må sikre at vi evner å skape solide rammer for gode underveisvurderinger og bygger gode profesjonsfellesskap der vi deler og utvikler oss som fellesskap. I denne sammenheng er det viktig å reflektere rundt dagens eksamensformer og om de faktisk er den rette medisinen for et fremtidig kvalitetsutviklingssystem?

Eksamensgruppens rapport pekte på en rekke tiltak, samt noen perspektiver på fremtiden – vi er der nå at vi bør ta de frem igjen!