Har du spørsmål om oss?


Det er mange spørsmål som kan dukke opp når du vurderer å melde deg inn i Skolelederforbundet. Her gir vi deg svaret på de viktigste.

Hvilken innflytelse har Skolelederforbundet?

Skolelederforbundet har formelt sett samme innflytelse som andre fagforeninger gjennom vår hovedsammenslutning YS. Innenfor YS er vi den største organisasjonen for pedagogisk personale. Vi har også stor innflytelse på YS’ lederpolitikk.

Kan Skolelederforbundet forhandle lønn for meg lokalt?

Ja, det kan vi. Skolelederforbundet har godt skolerte tillitsvalgte som tar seg av forhandlinger med arbeidsgiveren din.

Kan Skolelederforbundet pålegge meg å streike?

Som grunnholdning mener Skolelederforbundet at det må finnes andre og bedre måter enn streik å løse tvister og uenigheter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på. Bare i forbindelse med hovedtarifforhandlinger kan vår hovedorganisasjon YS kreve at Skolelederforbundets medlemmer slutter opp om en streik etter at forhandlinger og mekling er mislykket.

Hva gjør dere for meg hvis jeg havner i en vanskelig situasjon på arbeid?

Vi anbefaler at du sier fra til ditt fylkeslag tidlig og drøfter saken med din fylkesleder. Du får først og fremst støtte lokalt, men også fra sentralt hold når det er nødvendig.

Jeg er inspektør og har kommet i konflikt med noen lærere ved skolen. Vil Skolelederforbundet bistå meg?

Skolelederforbundet stiller opp for deg som arbeidstaker dersom du kommer i konflikt med arbeidsgiver. Dersom konflikten skyldes beslutninger du har tatt i jobben, så er nærmeste leder (rektor eller skolesjef) din naturlige støttespiller, men vi stiller likevel som diskusjonspartner og rådgiver.

Kan Skolelederforbundet gi meg like gode forsikringsbetingelser som de jeg har?

Skolelederforbundet tilbyr konkurransedyktige forsikringer gjennom Gjensidige og YS Medlemsfordeler. Les mer om våre forsikringer og andre medlemsfordeler her.

Jeg har hørt at Skolelederforbundet er konservativt i sine politiske holdninger. Stemmer det?

Det er ikke vår oppfatning. Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig organisasjon, og våre medlemmer varierer i politisk tilhørighet. Når det gjelder lederpolitikk, er faktisk Skolelederforbundet mer radikale og nyskapende enn andre fagforeninger.

Jeg har sluttet som leder. Kan jeg fortsatt være medlem?

Ja. Ledere som forlater en lederstilling, kan beholde medlemskapet. Selv om vi ikke konsentrerer oss om lønns- og arbeidsvilkår for lærere generelt, kan og vil vi likevel ivareta dine interesser lokalt.

Har du flere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss så skal vi svare så godt vi kan. Du finner kontaktinformasjon her.