Vi hører mye om tillit, men opplever ofte det motsatte

Tillitsbasert ledelse krever politikere som er villige til å stake ut en kurs, prioritere rammer, og delegere ansvar og myndighet. Men altfor ofte opplever vi det motsatte: overstyring, innstramming og manglende handlingsrom.

Når dere mottar dette nyhetsbrevet, er arbeidet med mellomoppgjøret i gang. Samtidig har forslaget til ny opplæringslov blitt lagt frem. Og i valgår som dette, opplever vi ofte at politikere løfter enkeltsaker i vår sektor for å fremme egen skolepolitikk.

Altfor ofte opplever vi at landets politiske og administrative ledelse griper direkte inn på arbeidsflatene til ledere og ansatte i skoler og barnehager. Ikke for å løse oppgaver som er gitt gjennom lover, rammeplaner og overordnet del, men for å drive detaljstyring og vise handlekraft når noe har velgernes oppmerksomhet.

Altfor sjelden handler det om helhet og lange linjer.

Tillitsfulle relasjoner er nøkkelen

Vi hører mye om tillit og tillitsbasert ledelse. Altfor ofte opplever vi imidlertid det motsatte: overstyring, innstramming og manglende handlingsrom.

Tillitsfulle relasjoner mellom politikere, administrasjon, ledere og medarbeidere er nøkkelen til indre motivasjon og personlig trygghet, som igjen styrker oppgaveløsningen. Vi må derfor spørre oss om det er mulig å tilby lederne den friheten de trenger innenfor gjeldende lover, forskrifter og rammeplaner, og med forsvarlige ressurser og arbeidstid.

Hva vil egentlig politikerne? Er tillit bare blitt et mantra de dekker seg bak?

Tillitsbasert ledelse i skole og barnehage krever politikere som er villige til å stake ut en kurs, prioritere rammer, og delegere ansvar og myndighet. Det trengs for at ledere og medarbeiderne skal kunne gjøre valg til det beste for barn og unges opplæring. De må lytte til våre synspunkter og ideer og gi oss det rommet vi trenger for å utvikle læringsfellesskapene våre.

Signaler fra det sentrale lønnsoppgjøret

Et sentralt lønnsoppgjør gir noen signaler om lønnsrammene for våre medlemmer. Men for mange spiller arbeidsvilkår og handlingsrom en vel så stor rolle. Uten gode rammer for lederen, skolen og barnehagen, er ikke bildet fullstendig!

Politikerne må derfor tørre å gjøre to ting:

  • Prioritere ressurser til skole og barnehage
  • Sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte

«Sultefôringen» vi ser i mange kommuner bidrar dessverre til det motsatte. Rekrutteringsutfordringene vil bare bli større hvis det ikke settes inn omfattende tiltak som bidrar til et lederløft.

Vi er opptatt av at det skal være tillit til systemet, og at vi som sitter med den faglige kompetansen og innsikten, skal kunne utføre oppdraget innenfor forsvarlige rammer. I stedet ser vi en utvikling med en voksende oppdragsmengde, uklare arbeidsbetingelser, flytende arbeidstid og stadig økende arbeidspress som følge av snevrere ressursrammer.

Dette kan ikke fortsette!

Relaterte artikler

Økonomi, læremidler og leseglede

PIRLS-undersøkelsen viser at norske elever leser dårligere og har mindre leseglede enn tidligere. Selv om vi ikke er klassens verste, er det alarmerende tall.

Aktuelt

Må ha tillit til at skoleledere sammen med lærere gjør det beste for elevene

Vi må gi skolelederne, lærerne og andre ansatte tillit til å ta de faglige, pedagogiske avgjørelsene sammen med elevene. Vi trenger en tillitsreform i skolen! Derfor er Skolelederforbundet veldig glad for at hele komiteen stiller seg bak at ti prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller brukes tverrfaglig i grunnskolen. Men videregående skole må også få denne fleksibiliteten.

Aktuelt

Opplæringsloven medfører utfordringer for ledere innen oppvekst og utdanning

Torsdag 1. juni vedtas den nye opplæringsloven i Stortinget. Forskriften som skal følge loven vil det arbeides med fremover mot nyttår. Begge skal ha sin iverksettelsesdato fra 1.8 2024.

Aktuelt