Søk penger til arbeid mot mobbing
Ill.foto: Istockphoto

Søk penger til arbeid mot mobbing

Jobber du med et prosjekt eller tiltak mot mobbing og krenkelser? Da kan du søke støtte fra Partnerskap mot mobbing, men du må være rask! Søknadsfrist er mandag den 28. november innen kl 12.00

Vi oppfordrer alle som har planer om et prosjekt eller liknende i 2023 som har som formål å bidra i arbeidet mot mobbing, om å søke midler fra partnerpotten. Her kan du søke om midler fra partnerpotten og nedenfor kan du lese hva Partnerskap om mobbing skriver om partnerpotten på sine hjemmesider:

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser gjennom partnerpotten. Partnerpotten skal bidra til partnerskapets måloppnåelse gjennom å gi støtte til prosjekter og samarbeid mellom partnerne og andre lokale og nasjonale aktører. Midlene tildeles til igangsetting og utprøving av tiltak og prosjekter som bidrar til å nå partnerskapets mål:

 1. å sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden,

 2. at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø

 3. å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet.

Midlene fordeles på flere store og små tiltak, over hele landet og mellom partnerne.

Kriterier for tildeling av midler

For at søknaden kan innvilges må følgende tre kriterier være innfridd:

 • prosjektet bidrar til å realisere ett eller flere av partnerskapets felles mål.

 • minst en partnerorganisasjon står som ansvarlig søker. (Liste over kontaktpersoner i partnerorganisasjonene – ta kontakt for å drøfte søknaden før innsending)

 • det foreligger en plan for gjennomføring av tiltaket, inkludert budsjett og en plan for kommunikasjon av tiltaket utad slik at partnerskapet kan formidle arbeidet.

I tillegg kan følgende tilleggskriterier telle positivt på søknaden:

 • Tiltaket har bred forankring i partnerskapet

 • Tiltaket involverer barn og unge

 • Tiltak som kan spres til andre blir prioritert.

 • Tiltaket har stor grad av lokal eller nasjonal tilknytning

 • Tiltaket involverer forskning som kan bidra til utvikling av arbeidet mot mobbing

Søknadsbehandling

Søknader til partnerpotten behandles av partnermøtet. Søknader til partnerpotten kan sendes inn løpende gjennom hele året, med frist for behandling 4 uker før neste partnermøte (se listen nedenfor).

Sekretariatet lager en innstilling på søknadene som er basert på kriteriene over, samt en skjønnsmessig vurdering som legges frem som en innstilling for partnerne.

Relaterte artikler

Podkast: Mer enn bare oppbevaring

I august 2021 ble det for første gang innført en rammeplan for SFO. Vi har fått besøk av Veronica Rye, avdelingsleder for SFO ved Gausel skole i Stavanger. 

Aktuelt

– Hos oss skal alle oppleve mestring når de begynner på skolen.

Ingen barn skal oppleve at de ikke mestrer skolen når de begynner på Mosby oppvekstsenter. Derfor er det viktig å bygge en solid grunnmur med gode og trygge relasjoner, mener rektor Karin Stenslund. På hennes skole er lek og lekende læring en viktig del av skoledagen.

Aktuelt | Skolelederen

Aktuell internasjonal forskning om skoleledelse

Forskningsnettverket EEPN har hatt sitt avslutningsseminar og laget en anbefaling for videre internasjonalt forskningssamarbeid.

Aktuelt