Søk penger til arbeid mot mobbing
Ill.foto: Istockphoto

Søk penger til arbeid mot mobbing

Jobber du med et prosjekt eller tiltak mot mobbing og krenkelser? Da kan du søke støtte fra Partnerskap mot mobbing, men du må være rask! Søknadsfrist er mandag den 28. november innen kl 12.00

Vi oppfordrer alle som har planer om et prosjekt eller liknende i 2023 som har som formål å bidra i arbeidet mot mobbing, om å søke midler fra partnerpotten. Her kan du søke om midler fra partnerpotten og nedenfor kan du lese hva Partnerskap om mobbing skriver om partnerpotten på sine hjemmesider:

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser gjennom partnerpotten. Partnerpotten skal bidra til partnerskapets måloppnåelse gjennom å gi støtte til prosjekter og samarbeid mellom partnerne og andre lokale og nasjonale aktører. Midlene tildeles til igangsetting og utprøving av tiltak og prosjekter som bidrar til å nå partnerskapets mål:

 1. å sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden,

 2. at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø

 3. å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet.

Midlene fordeles på flere store og små tiltak, over hele landet og mellom partnerne.

Kriterier for tildeling av midler

For at søknaden kan innvilges må følgende tre kriterier være innfridd:

 • prosjektet bidrar til å realisere ett eller flere av partnerskapets felles mål.

 • minst en partnerorganisasjon står som ansvarlig søker. (Liste over kontaktpersoner i partnerorganisasjonene – ta kontakt for å drøfte søknaden før innsending)

 • det foreligger en plan for gjennomføring av tiltaket, inkludert budsjett og en plan for kommunikasjon av tiltaket utad slik at partnerskapet kan formidle arbeidet.

I tillegg kan følgende tilleggskriterier telle positivt på søknaden:

 • Tiltaket har bred forankring i partnerskapet

 • Tiltaket involverer barn og unge

 • Tiltak som kan spres til andre blir prioritert.

 • Tiltaket har stor grad av lokal eller nasjonal tilknytning

 • Tiltaket involverer forskning som kan bidra til utvikling av arbeidet mot mobbing

Søknadsbehandling

Søknader til partnerpotten behandles av partnermøtet. Søknader til partnerpotten kan sendes inn løpende gjennom hele året, med frist for behandling 4 uker før neste partnermøte (se listen nedenfor).

Sekretariatet lager en innstilling på søknadene som er basert på kriteriene over, samt en skjønnsmessig vurdering som legges frem som en innstilling for partnerne.

Relaterte artikler

Vi hører mye om tillit, men opplever ofte det motsatte

Tillitsbasert ledelse krever politikere som er villige til å stake ut en kurs, prioritere rammer, og delegere ansvar og myndighet. Men altfor ofte opplever vi det motsatte: overstyring, innstramming og manglende handlingsrom.

Aktuelt

Landets viktigste ledere må bli sett og satt pris på!

Skolelederforbundet er i dag samlet til tariffkonferanse i forkant av årets sentrale tarifforhandlinger. På samlingen var forbundsleder Stig Johannessen tydelig på hva som er viktig for Skolelederforbundet.

Aktuelt | Lønn og arbeidsvilkår

Podkast: Hva skal til for at opplæringsloven skal etterleves?

Enkelte deler av opplæringsloven brytes oftere enn andre. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse sett nærmere på årsakene til dette og måter å gjøre det enklere for kommunen å etterleve regelverket på.

Aktuelt