AktueltSkolelederen
Publisert15.04.21 | Ole Alvik

Skolelederforbundet fortsetter partnerskap mot mobbing

De femten organisasjonene som er med i Partnerskap mot mobbing har forlenget avtalen. Den nye avtalen gjelder for perioden 2021 – 2025.

Siden 2015 har Partnerskap mot mobbing vært et forpliktende samarbeid for et trygt og godt lærings- og oppvekstmiljø. Målet er å spre kunnskap og utvikle kompetanse innen fagfeltet og at partene på ulike måter samarbeid for å motvirke mobbing. Trygve Beyer-Olsen er politisk rådgiver i Skolelederforbundet og representerer forbundet i Partnerskap mot mobbing.

Hva er de viktigste punktene i den nye avtalen?

– Det er først og fremst en videreføring av den forrige avtalen og målsettingene er i all hovedsak de samme. Det er imidlertid lagt større vekt på at elevstemmen skal bli hørt. Barnas opplevelser av hva som er problemet, og hvordan problemene kan løses, skal tas på alvor. Vi som er voksne, har en tendens til å overse dette, sier han.

Trygve Beyer-Olsen er politisk rådgiver i Skolelederforbundet og forbundets representant i Partnerskap mot mobbing. (Foto: Ole Alvik)

Et nytt syn på hva som er mobbing

Trygve Beyer-Olsen har lenge vært engasjert i kampen mot mobbing. Han mener at man nå ser en endring i synet på hva som skal forstås som mobbing.

Den vanlige definisjonen på mobbing er at det er en negativ handling fra én eller flere, rettet mot en annen. Denne negative handlingen gjentas og pågår over tid. Det er også ubalanse i styrkeforholdet mellom partene, fysisk og/eller psykisk, slik at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. Det er det siste punktet som skiller situasjoner fra å være en konflikt, krangel eller lignende til å bli mobbing. Men nå fokuseres det også i større grad på relasjonell mobbing, for eksempel i form av utestenging fra et fellesskap.

En slik forståelse av mobbing kommer ikke istedenfor den individorienterte forståelsen, men i tillegg til den. Det er altså en utvidelse av mobbebegrepet.

– Mobbing handler ikke bare om enkeltelevers aggresjon og manglende selvregulering. Mobbing handler også om utstøting, for eksempel at en elev ikke får være en del av vennegjengen på skole, sier han.

– Med et fellesskapsorientert blikk rettes oppmerksomheten over på sosiale prosesser og strategier for å forebygge og stoppe mobbing. Det betyr at tiltak som skal forebygge mobbing ikke utelukkende kan rettes mot enkeltindivider. Tiltak mot mobbing må også fokusere på det sosiale fellesskapet i klassen og på skolen.

Viktig med et bredt samarbeid mot mobbing

Men tilbake til Partnerskap mot mobbing. Hvorfor er det viktig å ha et slikt partnerskap?

– Mobbing er ikke et fenomen som begrenser seg til skolen eller barnehagen. Mobbing foregår også utenom skoletiden og på nettet. Derfor kan vi ikke sitte på hver vår tue og gjøre forskjellige ting.

– Et partnerskap legger til rette for et utstrakt samarbeid på tvers av fag og sektorer. Dette samarbeidet trenger vi for å kunne møte en så stor og kompleks utfordring som mobbing. Vi er nødt til å samarbeide for å kunne gi barn et trygt og godt oppvekstmiljø. Partnerskapet forplikter og legger til rette for felles innsats og samarbeid i et helhetlig arbeid mot mobbing.

Hva er det viktigste Partnerskap mot mobbing har oppnådd?

– Arbeidet mot mobbing er et krevende og langsiktig arbeid som vi aldri blir ferdig med. Det er en sammensatt problematikk uten enkle svar. Men Partnerskap mot mobbing har samlet store deler av det offentlige og frivillige arbeidet i Norge for å jobbe sammen mot mobbing og bidrar til at det i større grad blir satt på dagsorden.

Samtidig påpeker han at det viktigste arbeidet mot mobbing skjer lokalt og at Partnerskap mot mobbing derfor støtter en rekke tiltak økonomisk.

Verdens største konferanse mot mobbing

Trygve Beyer-Olsen har også ansvaret for det internasjonale samarbeidet som Partnerskap mot mobbing er en del av. I den forbindelse deltar han i organiseringen av verdens største konferanse om mobbing, World Anti-Bullying Forum, som etter planen skal holdes i Stockholm fra 1. – 3. november i år. På konferansen samles forskere, politikere og fagpersoner for å dele kunnskap og erfaringer om mobbeproblematikken. På konferansens hjemmesider, worldantibullyingforum.com, kan du lese mer om konferansen som arrangeres av den svenske organisasjonen Friends, Partnerskap mot mobbing, Linköpings universitet, Unesco og The International Bullying Prevention Association (IBPA).

 

Dette er medlemmene i partnerskapet

Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom følgende organisasjoner:

 • Regjeringen
 • Skolelederforbundet
 • Fagforbundet
 • KS
 • Skolenes landsforbund
 • Sametinget
 • Utdanningsforbundet
 • FUG
 • FUB
 • Elevorganisasjonen
 • Norsk Lektorlag
 • Private barnehagers landsforbund
 • Friskolenes kontaktforum
 • Landsgruppen av helsesykepleiere innen Sykepleierforbundet
 • Frivillighet Norge

 

Dette er hovedpunktene i avtalen

 • Barn og unge har viktige erfaringer og kunnskap. De har rett til å bli hørt og få medvirke i arbeidet for at de skal ha det trygt og godt i det lokalsamfunnet der de bor.
 • Voksne har ansvaret for at barn og unge har det trygt og godt og må samarbeide for å utvikle et helhetlig og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.
 • Vi forplikter oss til et langsiktig partnerskap der vi skal gjennomføre tiltak i våre egne organisasjoner og i fellesskap for å følge opp forpliktelsene våre.

 

 

 

Relaterte artikler

Har du mot til å våge det du frykter?

Hvem er modigst? Den erfarne seileren som krysser et hav uten frykt, eller den som gjør det på tross av sin frykt? Er det den tøffe mobberen som er modigst eller er det barnet som går på skolen år etter år på tross av mobbingen? Alle mennesker har frykt. Mot er å våge på tross av frykten, mener Håvard Tjora.

Aktuelt | Skolelederen

Fellesbarnehagen – de like muligheters barnehage

Kan vi snakke om fellesbarnehagen, slik vi snakker om fellesskolen? Skole og barnehage har samme mål om å tilby alle barn gode likeverdige tilbud. Vi mener at fellesbarnehagen vil favne den barnehagen vi ønsker for framtiden.

Skolelederen

Slik ble Kjelsås og Maridalen skoler mer leksebevisste

Er det nødvendig med lekser? Hva kan vi gjøre for å gi lekser på en bedre måte? Hvordan kan vi følge opp leksene på en bedre måte? Hvordan kan leksene bli mer håndterlige for elevene og gi en opplevelse av mestring? Det var slike viktige og grunnleggende spørsmål lærerkollegiet ved Kjelsås skole og Maridalen skole måtte ta stilling til for å bli en mer leksebevisst skole.

Aktuelt | Skolelederen