En varslet rekrutteringskrise

Det er ingen tvil om hva som er årsaken til at det er vanskelig å rekruttere og beholde ledere i skole og barnehage.

Landets viktigste lederstilling er blant de mest givende, men også blant de tøffeste. Mye ansvar og høy arbeidsbelastning er grunnen til at mange kvier seg for å søke jobben.

Mange skoleledere tjener mindre enn dem de er satt til å lede.

Ifølge en helt ny spørreundersøkelse blant Skolelederforbundets medlemmer mener 90 prosent at lønnsnivået til ledere i oppvekst- og opplæringssektoren ikke står i samsvar med ansvaret og arbeidsbyrden. Også arbeidsbyrde og oppgavespenn bidrar til at få kvalifiserte kandidater søker seg til lederstillinger i skole og barnehage.

Hva vet du om viktigheten av ledelse i skole og barnehage? Ta vår quiz og vær med i trekningen av spennende faglitteratur:

Quiz: Viktigste leder

Hva betyr godt lederskap for barn, elever, foresatte og ansatte i skoler og barnehager? Ta quizen og finn ut hvor mye du vet om betydningen av ledelse.

1 / 3

Hvilken betydning har ledelse i skolesektoren? (Flere riktige svar)

2 / 3

En god skole er avhengig av god skoleledelse. Derfor er det en viktig samfunnsoppgave å rekruttere og beholde gode skoleledere. Mange skoleeiere opplever imidlertid at dette er vanskelig. Hva tror du er grunnen til det? (Flere riktige svar)

3 / 3

Den viktigste rekrutteringskanalen til rektorstillinger er fra mellomledernivået, men mer enn halvparten av mellomlederne ønsker ikke å bli rektor. Hva tror du er grunnen til det? (Flere riktige svar)

Vennligst oppgi navn og epost dersom du ønsker å være med i trekningen av spennende faglitteratur!

Stor arbeidsbyrde og bredt ansvar

Ledere i opplærings- og oppvekstsektoren opplever et stort sprik mellom det de mener er de viktigste oppgavene de gjør som leder og oppgavene de bruker mest tid på.

I vår ferske spørreundersøkelse svarer 73 prosent at de bruker mye tid på forvaltning, mens kun 28 prosent mener at dette er en viktig oppgave. Likeens er det 84 prosent som mener utviklingsarbeid er en av de viktigste oppgavene, mens kun 11 prosent opplever at de bruker mye tid på det.

Kun 9 prosent svarer at de bruker mye tid på pedagogisk ledelse. Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende.  

Ny som rektor: Fra mellomleder til øverste ansvarlig

Styrk rekrutteringen

Vi har i lengre tid sett at en rekrutteringskrise til rektoryrket er under oppseiling. Under halvparten av mellomledere i skolen ønsker å søke seg til rektorstillinger. I tillegg svarer over 50 prosent av våre medlemmer i en fersk spørreundersøkelse at de vurderer eller aktivt søker stillinger i en annen bransje.

I rapporten Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann? påpeker forskerne fra Fafo at bare 5 prosent av rektorer ser for seg å bli værende i samme rektorstilling i over ti år.

For å forebygge en lederflukt fra skole og barnehage er en opprusting av støtteapparatet rundt ledelsen, muligheter for profesjonell utvikling for lederne og bedre lønns- og arbeidsvilkår helt nødvendig. Vi må berge rekrutteringen til lederstillinger innen opplæring- og oppvekstsektoren før det er for sent. Fremtiden til våre barn og unge avhenger av det.

Tilbake til kampanjen

Les hele Skolelederforbundets programdokument her.

Relaterte artikler

Hvorfor er ledelse viktig?

Gode skoler og barnehager er fundamentet for et godt samfunn. Lærerens rolle er lett å forstå, men hvorfor er lederen så viktig? Forskning viser at svaret ligger i lederens utvikling av det profesjonelle fellesskapet.

Landets viktigste ledere