Oppfølging av konfliktsaker

Vi gir deg bistand dersom du har behov for hjelp i en sak overfor arbeidsgiver.

En av hovedgrunnene for å være medlem i en fagorganisasjon er å ha organisasjonen «i ryggen» dersom man har behov for bistand når det gjelder retts- og arbeidsforhold, særlig dersom man kommer opp i en sitasjon der man som arbeidstaker har behov for hjelp i en sak overfor arbeidsgiver.

Mange av våre medlemmer har dessverre opplevd konfliktsaker i sitt arbeidsforhold. Det er ikke uvanlig at det kan oppstå situasjoner der lærere på en skole eller ansatte i en barnehage av forskjellige årsaker er misfornøyd med leder og derfor klager, eller benytter seg av varslingsinstituttet og sender et varsel til arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å følge opp en klage/et varsel. En slik sak kan resultere i at arbeidsgiver konkluderer med at saken «legges død» fordi klagen/varselet er ubegrunnet, eller konklusjonen kan være at leder har behov for oppfølging. En konklusjon kan også være at leder har gjort noe uheldig som bør medføre en reaksjon fra arbeidsgiver. I en slik prosess kan det være riktig å be om bistand fra Skolelederforbundet dersom du er medlem hos oss.

Det forekommer også saker der arbeidsgiver av forskjellige årsaker er misfornøyd med leders arbeidsutførelse og derfor ønsker å følge opp lederen. Slike saker kan medføre arbeidsrettslige reaksjoner som tilrettevisning, advarsel eller oppsigelse. I noen få saker har leder begått kritikkverdige eller straffbare handlinger, som i ytterste konsekvens kan medføre avskjed.

Videre er det slik at vi i den senere tid har hatt en rekke omorganiseringer i kommuner og fylkeskommuner. Dette berører mange av våre medlemmer. I denne type prosesser kan det være riktig og viktig å be om bistand fra fagforeningen sin.

Vår oppfordring er at våre medlemmer tar kontakt med Skolelederforbundet dersom dere er oppe i en konfliktsak, står ovenfor en omorganisering eller av andre grunner har behov for bistand fra oss.

Vi har fylkeslag som ledes av en fylkeslagsleder i alle landets fylker. I tillegg har vi en rekke lokallag rundt omkring i kommuner/fylkeskommuner. Ved behov for bistand kan du som medlem ta kontakt med fylkeslagsleder eller lokallagsleder. Du finner nærmere informasjon om fylkeslag og lokallag på våre hjemmesider, skolelederforbundet.no.

Fylkeslagsleder/lokallagsleder vil vurdere om saken skal følges opp lokalt eller om sekretariatet i Skolelederforbundet bør involveres i saken. Sekretariatet kan bidra med råd i saken dersom den skal følges opp lokalt, eller vi kan overta saken og følge den opp.

Medlemmer kan også henvende seg direkte til sekretariatet ved behov for bistand.

I Skolelederforbundets sekretariat er det ansatt to jurister. De arbeider hovedsakelig med arbeidsrettslige saker, herunder tariffrett og individuelle medlemssaker. Juristene har bred erfaring og har over tid bistått en rekke av medlemmene våre i arbeidsrettslige saker. De svarer daglig på en rekke spørsmål og gir råd i saker vedrørende eksempelvis:

  • Tilsetting
  • Arbeidsavtaler
  • Lønn
  • Arbeidstid
  • Permisjonsrettigheter
  • Ferie
  • Endringer i arbeidsforholdet
  • Nedbemanning, omstilling og virksomhetsoverdragelse
  • Avslutning av arbeidsforhold
  • Sluttavtaler

Vi prøver alltid å løse saken på så lavt nivå som mulig.

Dersom saken din dreier seg om oppsigelse/avskjed skal det alltid være en av juristene som følger opp. Dersom du har mottatt en innkalling til et § 15-1 møte, altså et drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven før arbeidsgiver fatter beslutning om eventuell oppsigelse, må du eller lokale tillitsvalgte kontakte juristene i sekretariatet.

Vår oppfordring til medlemmer i Skolelederforbundet er at dere ikke må nøle med å ta kontakt dersom dere har behov for bistand.

Avslutningsvis vil vi orientere nye medlemmer eller deg som tenker på melde deg inn i Skolelederforbundet om at vi ikke yter juridisk bistand med sikte på å løse problemer som har oppstått før innmeldingsdato, og at juridisk bistand uansett ikke ytes før etter 3 måneders medlemskap (karenstid). Det er videre slik at et medlem som søker juridisk bistand, ikke må skylde fagforeningskontingent til Skolelederforbundet. Dette følger av Skolelederforbundets retningslinjer for juridisk bistand.

 

 

 

Relaterte artikler

Vi trenger en tillitsreform i skolen

Skoleledere møter stadig flere krav fra mange ulike hold, og det er blitt vanskeligere å rekruttere og beholde ledere i skolen. Med tillitsreformen kan vi sammen gjennomgå ledernes oppgaver og bidra til å gjøre jobben mer attraktiv.

Aktuelt | Skolelederen

Skole 4.0 – fire råd for digital kompetanseutvikling

I løpet av de siste fem år har grunnskolen blitt digitalisert og lærere og skoleledere har gjort erfaringer i den digitale hjemmeskolen som det er lurt å ta vare på. Hvordan bygger du som skoleleder digital kompetanse på en skole der alle jobber på sin egen skjerm?

Skolelederen

Velkommen til en helt ny og litt annerledes skole

I august 2023 kan rektor Anita Ingebrigtsen Fredriksen ønske velkommen til nye Søgne videregående skole. Med fire ganger så mange elever, fem nye programfag, en helt ny ledergruppe, 60 nyansatte og samlokalisering med Tangvall ungdomsskole, kulturskolen, idrettsetaten og fritidsetaten er det mye som skal på plass.

Skolelederen